Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Dryland soybeans: gross margins per ha 2011/2012 Droëland sojabone: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Karkloof Vryheid Kinross Middel-
burg
Koster Lichten-
burg
Mareet-
sane
Reitz
Cultivation system / Bewerkingstelsel None
Geen
Minimum Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Dryland / Droëland
Yield / Opbrengs T/ha 3.0 2.5 2.0 2.5 2.0 1.5 1.0 1.8
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 434 3 477 3 459 3 450 3 470 3 497 3 497 3 470
  Safex R/ton 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander R/ton 176 123 141 150 130 103 103 130
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 271 8 693 6 917 8 624 6 940 5 245 3 497 6 246
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 2 352 971 463 661 924 924 924 365
  Own / Eie R/ha 0 187 309 296 95 95 95 139
  Purchased / Gekoop R/ha 2 352 785 154 365 830 830 830 226
Fertilizer / Bemesting R/ha 1 160 886 646 834 981 912 849 557
Lime / Kalk R/ha 209 209 77 65 42 27 28 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 357 408 242 321 184 184 138 649
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheermiddels
R/ha 284 263 29 17 89 88 89 566
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 77 0 0 50 54 57 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0 0 153
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 800 1 304 708 628 500 378 252 745
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 119 238 109 384 501 512 488 471
  Repairs and maintenance /
  Herstelwerk en onderhoud
R/ha 162 222 139 296 272 272 273 301
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal
R/ha 385 278 152 198 223 208 195 231
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 246 257 229 229 503 437 450 291
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 7 073 5 114 2 793 3 634 4 269 3 998 3 742 4 329
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 198 3 579 4 124 4 990 2 670 1 247 -245 1 917
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 428 428 200 241 216 216 241 327
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 2 770 3 151 3 924 4 749 2 455 1 032 -485 1 590
Subscribe: receive ICBs via e-mail