Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Dryland sunflower: gross margins per ha 2011/2012 Droëland sonneblom: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Koster Lichtenburg Reitz
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Dryland / Droëland
Yield / Opbrengs T/ha 2.0 1.5 2.3
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 529 3 468 3 659
  Safex R/ton 4 083 4 083 4 083
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 109 169 199
  Other marketing costs / Ander R/ton 445 446 225
Gross income / Bruto inkomste R/ha 7 058 5 203 8 234
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 241 214 266
  Own / Eie R/ha 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 241 214 266
Fertilizer / Bemesting R/ha 923 799 1 419
Lime / Kalk R/ha 42 27 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 114 114 443
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 0 0 14
Casual labour / Los arbeid R/ha 65 60 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 325 125 609
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 512 515 409
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 268 268 299
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 154 134 212
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 319 317 303
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 963 2 574 3 974
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 095 2 629 4 260
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 216 216 433
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 879 2 413 3 827
Subscribe: receive ICBs via e-mail