Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans under irrigation: gross margins per ha 2011/2012 Sojabone onder besproeiing: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Bergville Brits / Koedoeskop Groblersdal GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel None / Geen Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Irrigation / Besproeiing
Yield / Opbrengs T/ha 4.0 4.0 4.0 4.0
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 481 3 473 3 483 3 392.9
  Safex R/ton 3 600 3 600 3 600 3 491.0
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander R/ton 119 127 117 98.1
Gross income / Bruto inkomste R/ha 13 923 13 892 13 932 13 571.6
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 593 898 923 935
  Own / Eie R/ha 257 508 410 271
  Purchased / Gekoop R/ha 336 390 513 664
Fertilizer / Bemesting R/ha 1 194 875 872 2 024
Lime / Kalk R/ha 243 31 31 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 421 309 309 485
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 776 0 9 30
Casual labour / Los arbeid R/ha 154 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 209 170 170 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 026 639 641 1 357
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 080 2 986 2 304 1 732
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 103 521 521 211
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 136 409 409 157
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 357 417 381 391
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 276 740 740 892
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 566 7 995 7 310 8 214
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 357 5 897 6 622 5 357
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 308 686 686 554
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 049 5 211 5 936 4 803
Subscribe: receive ICBs via e-mail