Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Wheat under irrigation: gross margins per ha 2011/2012 Koring onder besproeiing: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Brits / Koedoeskop Groblersdal GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Irrigation / Besproeiing
Yield / Opbrengs T/ha 5.50 5.50 6.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 586.60 2 644.60 2 290.15
  Safex R/ton 2 931.00 2 931.00 2 875.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 170.00 122.00 242.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 174.40 164.40 342.85
Gross income / Bruto inkomste R/ha 14 226.30 14 545.30 14 885.98
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 228.00 228.00 960.00
  Own / Eie R/ha 114.00 114.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 232.79 238.01 960.00
Fertilizer / Bemesting R/ha 2 931.91 2 649.50 4 733.28
Lime / Kalk R/ha 31.16 31.16 0.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 220.00 220.00 163.29
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 59.00 59.00 784.09
Casual labour / Los arbeid R/ha 0.00 0.00 0.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0.00 0.00 405.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 822.15 822.15 818.73
Irrigation / Besproeiing R/ha 2 638.69 2 036.64 2 520.40
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 576.50 576.60 566.59
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 394.00 394.00 336.54
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 481.84 433.43 606.50
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 739.50 739.50 842.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 242.65 8 313.99 12 736.42
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 983.65 6 231.31 2 149.56
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 800.80 800.80 554.40
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 182.85 5 430.51 1 595.16
Subscribe: receive ICBs via e-mail