Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins for barley 2012/2013 Barley bruto marges

June 2012 grain prices / Junie 2012 graanpryse
Per ha per area / per ha per streek
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum No / Geen
Yield / Opbrengs T/ha 2.60 2.40 2.00
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 400 2 400 2 395
  Safex contract / kontrak (i) R/ton 2 439 2 439 2 439
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0
  Transport to buyer / Vervoer tot by koper R/ton 0 0 0
  Grade discounts / graaddiskonto R/ton 0 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 40 40 44
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaaskhek R/ha 6 239 5 759 4 790
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 324 359 265
  Own / Eie R/ha 96 77
  Purchased / Gekoop R/ha 228 282
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 342 1 133 532
Lime / Kalk R/ha 61 58 69
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 373 444 390
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 513 674 382
Crop insurance / Oesversekering R/ha 28 23 184
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 197 197 117
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 314 314 199
Contract / Kontrakwerk R/ha 162 106 19
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 0 10
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 192 192 111
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 343 343 216
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 851 3 843 2 493
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 388 1 916 2 296
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 420 340 182
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 968 1 576 2 114
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 0.00%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 0.00%.
 • Includes self combine harvesting and "plat sny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsnyer indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail