Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 14 April 2011 1. Opening

  Die vergadering word deur Mnr Keun met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig veral Mnr M Heydorn, Voorsitter van CBK en Me K Naudé van SOILL.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr J Diekmann PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr E Harmse PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Mnr G Conradie DLWK SKOG
  Dr J Labuschagne DLWK
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr P Laubscher OverbergAgri
  Dr E Hough MKB
  Mnr M Heydorn CBK
  Me K Naudé SOILL
  Prof A Agenbag US
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Afwesig met verskoning

  Dr M Griessel PNS
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr MB Hardy DLWK
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr H van Vuuren Kaap Agri
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr K Schonken Produsente
  Mnr JJ Bester Produsente
  Mnr C Louw GSA

 3. Personalia

  Neem kennis dat Mnr Piet Lombard die M Tech graad behaal het.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen verdere sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 2 Desember 2010 word as gelese beskou en goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 2 Desember 2010 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webblad.

  Mev Du Preez

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Neem kennis dat

   • daar volgens verwagting nie meer canola in die MKB gebied geplant sal word nie, maar dat daar eerder meer soet lupiene in die Sandveld area geplant sal word;
   • daar in die Overberg area volgens saadbestellings en berekende teruggehoue saad ongeveer dieselfde oppervlakte canola geplant sal word;
   • daar in die SSK area ongeveer 14 000ha aanplantings verwag word.
  2. Somerreënstreek

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee 'n oorsig van die afgelope maande se reënval en gee 'n vooruitskouing vir die komende maande. Daar word ver­wag dat La Nina toestande sal verswak. Vir Mei, Junie en Julie word neutrale toestande verwag en normaal tot ondernormale reënval word vir die Swartland en Suid-Kaap voorspel. Vir die volgende twee weke is die vooruitsigte vir reën in die saaigebiede swak.

   Daar word voorgestel dat mnr Cerfonteyn probeer vasstel of die reënval van die afgelope tyd "anders" as normaal is, byvoorbeeld eenmalige donderbuie teenoor meermalige sagter buie.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis van die NOK se tweede produksieskatting vir somergewasse vir die 2010/2011 produksie-seisoen soos by die sakelys aangeheg.

   Vooruitskatting vir canola 2011 aanplantings in die Wes- en Suid-Kaap – verwys punt 6.1 van hierdie notule.

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting Februarie 2011 soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting;
   • die weeklikse bulletin;
   • die maandelikse bulletin
 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Aanplantings 2010 – resultate

    Neem kennis dat die resultate in die Februarie 2011 Canolafokus asook in die artikel soos aangeheg by punt 11.5 vervat is.

    • Uit die resultate het die volgende na vore gekom: basterkultivars is onder die toppresteerders (hoër opbrengs as oopbestuifde kultivars);
    • die belangrikheid van kultivarkeuse kan nie oorbeklemtoon word nie;
    • die hoër koste van bastersaad word geregverdig deur die hoër opbrengs en beter vestigingsvermoë;
    • basterkultivars het beter weerstand teen swartstam;
    • omdat die bastersaad beter groeikragtigheid het, hoef die plantdigtheid nie so hoog te wees soos vir ander kultivars nie (gemiddeld 35 tot 50 plante per vk meter);
    • die verskil tussen baster- en oopbestuifde kultivars raak al kleiner;
    • basterkultivars swig onder onkruiddruk in Swartland.

    Daar word besin oor die rede hoekom die opbrengs in die laaste jare (gemiddeld 1,3 ton/ha) laer as in die begin jare is, terwyl die genetiese materiaal intussen verbeter het, daar meer ervaring opgedoen is en die oesproses aansienlik verbeter het. PNS sou graag wou sien dat die bedryf 'n mikpunt van ongeveer 1,6 ton/ha moet stel. Dit kan wees dat die weerstand teen siektes soos onder andere swartstam nog nie optimaal is nie.

    Verder word dit ook genoem dat daar weens die onkruiddoderweerstand in sekere areas TT kultivars gesaai moet word, wat noodwendig 'n laer opbrengs beteken. Canola kultivars is ook baie sensitief vir die tipe grond waarin dit gesaai word. Goeie bestuur van die hele wisselboustelsel en die gewas as sulks is uiters belangrik. Daar moet gelet word dat die bestuurstyl sal verskil wanneer daar met canola as gewas geboer word (deel van geïntegreerde boerderystelsel) teenoor wanneer dit net as "krisisbestuur" gebruik word.

    Daar word besluit dat

    • Mnr Lombard die opbrengs van die kultivars in die kultivarproewe sedert die begin per grafiek moet aandui;
    • daar vasgestel moet word watter rol die hoeveelheid water gebruik tydens die toediening van onkruiddoders in die effektiwiteit van die middel speel.

    Mnr Lombard

   2. Aanplantings 2011

    Neem kennis dat voorbereidings vir die 2011 proewe getref is en dat daar na die eerste reën geplant sal word.

    Mnr Lombard

  2. Bemesting

   1. N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging

    Neem kennis dat die opgedateerde dokument van Prof Agenbag by die volgende sakelys aangeheg sal word.

    Sekretaris

   2. S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap

    Neem kennis dat die opgedateerde dokument van Prof Agenbag by die volgende sakelys aangeheg sal word.

    Sekretaris

  3. Pes- en plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op canola

    Neem kennis dat geen verdere inligting beskikbaar is nie.

    Dr Tribe

    Die Werkgroep spreek hulle kommer uit oor die tekort aan entomoloë wat daar tans bestaan.

  4. Artikel: "Post-Sclerotinia Recommendations"

   Mnr Bruwer rapporteer dat die voorval van Sclerotinia in die Suid-Kaap opgevolg en na konsultasie met Dr Lamprecht bevestig is. Volgens inligting is alle kultivars vir Sclerotinia vatbaar. Mnr Bruwer sal dit verder met Dr Lamprecht opvolg en terugrapporteer.

   Mnr Bruwer

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat 'n spesiale uitgawe van die Canolafokus met 'n verskeidenheid insette insake Monola in Februarie 2011 verskyn het.

   Oorweging vir verdere uitgawes:

   • lys van beskikbare dokumentasie/inligting rakende canola verbouing;
   • databasis oor canola siektes.
  2. Inligtingsdae 2011


   NAMPO Oesdag 17-20 Mei
   Proefbesigtiging Swartland 23 Augustus
   Roodebloem Boeredag 30 Augustus
   Proefbesigtiging Suid-Kaap 31 Augustus
   Riversdal Boeredag 1 September
   SKOG Dag 8 September
   Agri Mega Week 14-16 September

   PNS sal 'n stalletjie tydens die Mega Week beman.

  3. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola: gebruik van Cruiser op canola

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  4. Webstudies

   Neem kennis dat soveel as moontlik inligting op die webblad beskikbaar gemaak word en lede van die Werkgroep vrylik daarvan ge­bruik kan maak.

   Almal

  5. Internasionale samewerking: Australië

   Mnr Keun gee terugvoering insake internasionale samewerking met Australië.

   Daar word verder kennis geneem dat daar beplan word om tydens die komende seisoen deeglike monitering ten opsigte van swart­stambesmetting (verskillende kultivars) op Dr Strauss se proewe te doen waarna die inligting in die Canolafokus gepubliseer sal word.

   Dr Strauss

 9. Behoeftes van

  1. Mark

   1. Generiese reklame

    Neem kennis dat

    • Prof Agenbag in die proses is om 'n lys van alle beskikbare canola bladskrifte/inligtingstukke saam te stel en dit ter inligting by die volgende sakelys aangeheg sal word;
    • Die inligting wat uit die canola produsente kompetisies verkry word, ook saamgevat en hierby ingesluit moet word;
    • Die beskikbare dokumente wat gelys is in harde kopie by boeredae beskikbaar gemaak moet word.

    Prof Agenbag

    Daar word verder kennis geneem dat SOILL ook beplan om soveel as moontlik inligting op hulle webblad te plaas en dat skakeling tussen PNS en SOILL se webblaaie oorweeg sal word.

    Mnr Keun
    Me Naudé

    Daar word ook aanbeveel dat inligting oor canola vir die DLWK se webblad vir landbou voorligters beskikbaar gestel moet word. Mnr Keun sal dit met die DLWK opvolg.

    Mnr Keun

    CBK sal aandui indien en oor watter aspekte die produsente verdere inligting verlang.

    Mnr Heydorn

    Die vergadering neem kennis dat SOILL op aandrang van hulle kopers ten opsigte van naspeurbaarheid van produkte in oor­leg met GSA in die proses is om 'n "canola paspoort" te ontwikkel. Daar sal op die paspoort aangedui moet word watter che­miese middels gedurende die seisoen op die gewas gespuit / gebruik is. 'n Lewering moet vergesel word van 'n volledig inge­vulde paspoort.

  2. Produsente

   1. Canola oesverliese

    Neem kennis dat die finale verslag van Dr Strauss se navorsingsprojek oor oesverliese in proses is.

    Dr Strauss

 10. Saad

  Neem kennis van die Artikel oor Monola wat in die Farmers Weekly van 4 Maart 2011 verskyn het. Besluit dat die saak daar gelaat word.

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS-webblad

   Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's (met onderskrifte) vir gebruik op die webblad aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Almal

  2. Lupien- en canolakonsultasieverslae

   PNS stel jaarliks 'n ad hoc bedrag beskikbaar waarmee Dr S Lamprecht op versoek van individue in die bedryf namens die PNS siektes op canola en lupienplante kan evalueer en identifiseer. Verslae van die konsultasies was ter inligting by die sakelys aangeheg.

   Dit word beklemtoon dat die inligting uit die konsultasies verkry wyer as die individu wat die ondersoek aangevra het, beskikbaar gestel moet word.

   Besluit dat

   • MKB verantwoordelikheid sal neem om die inligting ten opsigte van lupiene aan elke produsent wat lupiene plant, te voorsien;

    Mnr van Niekerk

   • Die inligting uit die konsultasie verslae verkry is in produsentvriendelike taal beskikbaar gestel moet word;
   • Die inligting insake lupiensiektes ook vir produsente se inligting in die Canolafokus gepubliseer sal word;

    Redaksie

   • Die inligting ook in die GSA Tydskrif, SA Graan publiseer kan word;
   • Die inligting ook via CBK, landboubesighede en landbouverenigings aan produsente gekommunikeer kan word;
   • Produsente ingelig word sodat hulle potensiële siektes maklik kan identifiseer en korrek bestuur;

    Almal

   • Prof Agenbag onderneem om in oorleg met Dr Lamprecht 'n databasis van alle moontlike siektes op canola saam te stel (met foto's) en aan produsente beskikbaar te maak/in die vorm van 'n handleiding.
  3. "Australian Oilseeds Federation (AOF) Crop Report"

   Neem kennis van die inligting soos deur die AOF beskikbaar gestel.

  4. "17th Australian Research Assembly on Brassicas (Arab) Conference Information"

   Neem kennis dat inligting omtrent die ARAB konferensie van 15 tot 17 Augustus 2011 in Australië by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  5. Canola Tydskrifartikels

   Neem kennis dat die volgende artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is:

   • Canola toon groot belofte in noorde – Landbouweekblad 4 Maart 2011
   • Verslag: Ondersoek na redes waarom boere nie meer canola plant nie
   • Verslag: Nasionale canola kultivarproewe
  6. Plaaslike canolaproduksiesyfers

   Neem kennis dat die inligting omtrent plaaslike canola produksiesyfers sedert 1993 ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Mnr Keun sal die syfers met die NOK syfers vir die ooreenstemmende jare verifieer.

   Mnr Keun

 12. Datums van volgende vergaderings

  • 14 Junie
  • 25 Augustus
  • 23 en 31 Augustus Proewe besoek
  • 1 Desember

  Besluit dat mnr Dirk Uys van Bayer as spreker na die volgende vergadering op 14 Junie 2011 genooi word.

  Mnr Keun

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.