Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 14 Junie 2011 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr J Diekmann PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr Kobus van Tonder PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Mnr G Conradie DLWK SKOG
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr H van Vuuren Kaap Agri
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr P Fouche
  Mnr M Heydorn CBK
  Prof A Agenbag US
  Me K Naudé SOILL
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr J Labuschagne DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr J Kellerman
  Mnr J McDermott
  Mnr D Uys Bayer
  Dr E Hough MKB
  Me A Enslin SAGIS
  Me R Beukes NOK

 3. Personalia

  Neem kennis dat Dr Hough ongesteld is en beterskap toegewens word.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen verdere sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 14 April 2011 word as gelese beskou en met wysiging goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 14 April 2011 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webblad.

  Mev Du Preez

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Neem kennis dat

   • daar weens die laat reën en gevolglike laat aanplantings, nog nie finale skattings van die aanplantings in die Kaap Agri, MKB gebied bekend is nie;
   • die stande in die Swartland sowel as Suid-Kaap area goed lyk en die Suid-Kaap aanplantings min of meer dieselfde as die vorige seisoen behoort te wees;
   • canola wat reeds vroeg in April voor die reën gesaai is, se ontkieming vertraag is en dit eers na die eerste goeie reën ontkiem het;
   • slegs Agricol se saad met Cruiser behandel is.
  2. Somerreënstreek / Oos-Kaap

   Neem kennis dat die beplanning vir aanplantings in die Oos-Kaap nog aan die gang is, maar geen aanplantings vanjaar gemaak is nie. In die somerreënvalgebiede is daar onder besproeiing sowel as droëland geplant.

   Die canola wat ge-oes word aan SOILL gelewer word.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee 'n oorsig van die afgelope maande se reënval en gee 'n vooruitskouing vir die komende maande. Daar word nie bo-gemiddelde reënval vir Junie verwag nie.

   Wes-Kaapse damme is 45% vol.

   Daar word voorgestel dat mnr Cerfonteyn probeer vasstel of die reënval van die afgelope tyd afwyk van die normale weerpatrone by­voorbeeld eenmalige donderbuie teenoor meermalige sagter buie.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis van die NOK se vierde skatting vir die 2010/2011 produksie-seisoen soos by die sakelys aangeheg.

   Volgens vooruitskatting behoort canola 2011 aanplantings in die Wes- en Suid-Kaap dieselfde as die vorige seisoen te wees.

   Lupiene word in die Swartland sowel as Suid-Kaap, meestal vir eie gebruik geplant.

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (April 2011) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting;
   • die weeklikse bulletin;
   • die maandelikse bulletin
 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Aanplantings 2010 – resultate

    Neem kennis dat

    • die resultate van die opbrengs van die kultivars in die kultivarproewe per grafiek aangedui word en by die sakelys aan­geheg is;
    • dit uit die grafieke afgelei kan word dat die opbrengs oor jare 'n stygende tendens toon, waarskynlik weens 'n kombinasie van beter kultivars en beter tegnieke;
    • die huidige kultivars wat gebruik word se blomtyd baie nader aan mekaar beweeg (almal binne 14 dae).
   2. Aanplantings 2011

    Neem kennis dat al die 2011 proewe geplant is.

    Mnr Lombard

    Daar word besin oor die effek wat bewaringsboerdery op opbrengs van gewasse kan hê en daar word kennis geneem dat

    • vyf-en-sestig persent van die Swartland se boerderye van bewarings-bewerkingsmetodes gebruik maak (no-till), maar dat daar nog baie navrae is byvoorbeeld ten opsigte van bemesting, saaidigtheid, grondstatus, kompaksie op grond (vee faktor);
    • die doel van bewaringsbewerking is om die grondvrugbaarheid te verbeter, wat 'n langtermyn verandering is (20 jaar+) en nie op die korttermyn opbrengs noemenswaardig sal verhoog nie;
    • daar aanvaar word dat beter opbrengs oor die volgende vyf-jaar periode waarskynlik nog van kultivars sal afhang;
    • produsente in die Swartland waar plase dikwels nie so groot is nie, dit dikwels ontsien om koringgrond ter wille van wissel­bou te onttrek of om duur implemente vir bewaringsbewerking aan te skaf;
    • die gebruik van canola in 'n wisselboustelsel in die Swartland dikwels aan onkruidbeheer gekoppel kan word.

    Daar word kennis geneem dat die hoeveelheid nuwe chemie wat vrygestel word, baie beperk is. Verder het die klimaat 'n invloed op die effektiwiteit van grondwerkende chemiese middels.

    Die vergadering bespreek die effek wat klimaatsomstandighede ten opsigte van planttyd (saaidatum), ontkieming en later blomtyd het, byvoorbeeld wat die verskil in opbrengs is wanneer die eerste winterreën vroeg in die seisoen val met swakker opvolgreën en in blomtyd teenoor wanneer dit 'n maand laat begin reën met goeie opvolgreën later in die seisoen en in blom­tyd.

  2. Bemesting

   1. N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging

    Neem kennis dat die opgedateerde dokument van Prof Agenbag by die sakelys aangeheg is.

   2. S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap

    Neem kennis dat die opgedateerde dokument van Prof Agenbag by die sakelys aangeheg is.

    Daar word navraag gedoen omtrent die effektiwiteit van nuwe duurder kunsmisprodukte wat bemark word en daar word aanbeveel dat navorsers moet probeer vasstel wat die stand van sake is.

    Dr Strauss

  3. Pes- en plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op canola

    Neem kennis dat Dr Tribe terugvoering oor die monitering van slakke en isopoda op canola rapporteer.

    Dr Tribe

  4. Sclerotinia in die Suid-Kaap

   Neem kennis en besluit dat die saak as afgehandel beskou word.

   Mnr Keun sal verdere inligting oor die Sclerotinia Initiative na sy besoek aan Amerika rapporteer.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat artikels beskikbaar is, maar daar nog nie 'n nuwe Canolafokus gepubliseer is nie.

  2. Inligtingsdae 2011


   Canola Karnaval, Swellendam 5-6 Augustus
   Proefbesigtiging Swartland 23 Augustus
   Roodebloem Boeredag 30 Augustus
   Proefbesigtiging Suid-Kaap 31 Augustus
   Riversdal Boeredag 1 September
   SKOG Dag 8 September
   Agri Mega Week 14-16 September

  3. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola: gebruik van Cruiser op canola

   Neem kennis dat Agricol se saad die afgelope seisoen vooraf met Cruiser behandel is.

   Besluit dat die saak as afgehandel beskou word.

  4. Webstudies

   Neem kennis dat die webstudie oor canola nog in proses is en by die volgende sakelys aangeheg sal word.

   Daar word voorgestel dat daar in 'n poging om inligting meer toeganklik vir produsente te maak, 'n lys van al die webwerwe waar in­ligting beskikbaar is, met aanwysings om by die betrokke berigte uit te kom, byvoorbeeld in die Canolafokus gepubliseer moet word.

   • PNS
   • DLWK
   • GSA
   • SOILL
   • Wintergraannavorsingstrust (WGT)
   • Universiteit Stellenbosch

   Mnr Keun
   Redaksie

  5. Internasionale samewerking: Australië

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

   Mnr Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark

   1. Generiese reklame

    Die lys van alle beskikbare canola bladskrifte / inligtingstukke is ter inligting by die sakelys aangeheg. Harde kopieë van die stukke is op aanvraag beskikbaar om by inligtingsdae uit te deel.

    Almal

    Daar word kennis geneem dat SOILL se kontrakte teen middel Julie gereed sal wees en dat die prys voorlopig op R3 900 per ton te staan kom.

    Daar word voorgestel en besluit dat die moontlikheid van muurkaart oor sekere aspekte van die canola-kalender asook die groeistadium van plante en die effek van die klimaat daarop, ondersoek sal word.

    Sekretaris

   2. SOILL – "Canola paspoort"

    Me Naudé van SOILL gee toeligting oor die "paspoort" vir canola wat SOILL vanaf die 2011 seisoen beplan. Daar word in 'n toenemende mate deur die verbruikers van voedselvervaardigers verwag om aan voedselveiligheidstandaarde te voldoen en die naspeurbaarheid van 'n produk te kan bewys.

    SOILL gaan vanaf die komende seisoen op 'n "informele" basis vra dat produsente 'n vorm moet voltooi waarop onder andere aangedui moet word watter chemiese middels op die gewasse gebruik is. Die vorm sal by lewering ingegee moet word. Mon­sters sal by die aflaaipunte geneem en ontleed word.

    Die lys van geregistreerde middels vir canola word aan lede van die Werkgroep voorsien. SOILL sal in samewerking met die GSA en Canolabedryfskomitee probeer om 'n "prioriteitslys" van middels wat effektief gebruik kan word, maar nog nie op canola geregistreer is nie, te finaliseer en met die registrateur van Wet 36 onderhandel dat die middels wel geregistreer word.

    Daar word verder aanbeveel dat produsente versoek word om slegs van agente wat by AVCASA-geregistreer is gebruik te maak en gevestigde handelsmerke van chemiese middels moet respekteer.

    Die aangeleentheid sal ook deur CBK en SOILL aan produsente gekommunikeer word.

    Me Naudé
    Mnr Heydorn

  2. Produsente

   1. Canola oesverliese

    Neem kennis dat die finale verslag van Dr Strauss se navorsingsprojek oor oesverliese binnekort gereed sal wees.

    Dr Strauss

 10. Saad

  Neem kennis dat geen verdere inligting beskikbaar is nie.

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS-webblad

   Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's (met onderskrifte) vir gebruik op die webblad aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Almal

  2. Lupien- en canolakonsultasieverslae

   MKB het onderneem om die inligting ten opsigte van lupiene aan elke produsent wat lupiene plant, te voorsien.

   Mnr van Niekerk

   Die inligting uit die konsultasies verkry, is in publikasie-formaat beskikbaar en aan die Canolafokus en SA Graan redaksies vir publi­kasie voorsien.

   Daar word aanbeveel dat die databasis van alle moontlike siektes op canola wat reeds beskikbaar is, in 'n aparte bladskrif vervat moet word.

   Prof Agenbag

  3. "Australian Oilseeds Federation (AOF) Crop Report"

   Neem kennis van die inligting soos deur die AOF beskikbaar gestel.

  4. Canola Tydskrifartikels

   Neem kennis dat die volgende artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is:

   • Al meer canolabasters beproef – Landbouweekblad 8 April 2011
   • Gesoek: Meer boere wat canola plant – Landbouweekblad 29 April 2011
   • Canola as wisselbougewas – SA Graan Mei 2011
  5. Spreker: Mnr Dirk Uys van Bayer

   Neem kennis dat Mnr Uys nie beskikbaar was nie en by 'n later geleentheid sal optree.

   Die sekretariaat sal 'n spreker vir die volgende vergadering oorweeg, byvoorbeeld iemand van Monsanto oor Roundup Ready kultivars of iemand oor die nuwe kunsmisprodukte op die mark.

   Sekretaris

  6. Canola Council: "Demand for canola seed, oil and meal is growing at home and around the world"

   Die berig van die Canola Council of Canada was ter inligting by die sakelys aangeheg.

 12. Datums van volgende vergaderings

  • 25 Augustus
  • 23 en 31 Augustus Proewe besoek
  • 1 Desember
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.