Lupino logo

LUPIENWERKGROEP NUUSBRIEF

Lupino 14   Junie 2003


Riglyne vir 'n "geïntegreerde beheerstrategie" ter voorkoming van onkruiddoderweerstand

Opgestel deur die HRAC-komitee van die AVCASA-Kaapwerkgroep

Agtergrond

Wildehawer-weerstand is alreeds in 1986 bevestig en raaigras weerstand in 1994 in Wes-Kaap. Sedertdien is onkruiddoderweerstand bevestig in kanariesaadgras, ramenas en nou ook predikantsluis. Verder is kruisweerstand en veelvoudigeweerstand in veral raaigras ook reeds bevestig. Raaigrasweerstand teen glifosaat en meer onlangs teen parakwat is ook 'n feit. Die aantal gevalle asook area waar weerstandbiedende onkruide voorkom, neem kommerwekkend toe.

Implikasies van onkruiddoderweerstand

 • Vermindering van gewas opsies.
 • Hoër onkruidbeheerkostes.
 • Verminderde potensiële inkomste.
 • Verlaging in waarde van grond.

Wat moet 'n produsent doen om die risiko te bestuur?

Bepaal die weerstandstatus op u plaas deur:

 • Rekordhoudingstelsel – onkruiddoder gebruik per land.
 • Beplan 'n onkruidbeheerprogram vooruit wat teen-weerstand-strategieë insluit.
 • Monitor die doeltreffendheid van die program en teken afwykings aan.
 • Versamel saad van onkruide wat nie beheer is nie en toets om weerstand te bevestig, al dan nie (sien punt 5).

Praktyke om weerstand teen te werk

 • Verhoed saadvorming by onkruide.
 • Verlaag die hoeveelheid saad in die saadbank.
 • Verbou 'n hoogs kompeterende gewas.

Dit word behaal deur die toepassing van:

 • Wisselbou

  • Kies gewasse waar chemie met ander metodes van werking gebruik kan word, byvoorbeeld Kerb in weidings, simasien in lupiene en canola.
  • Gebruik "pasture topping" in weidings om grassade te steriliseer.
  • Plant gewasse vir kuilvoer wat groen gesny word.
  • Pas drukbeweiding toe.
  • Oorweeg "crop topping" om saadvorming te verhoed.
 • Bewerkingspraktyke

  Voorsaai bewerking en/of bespuiting.

  • Plant probleem lande later.
  • Plant onkruidvrye saad.
  • Verhoog plantdigtheid, verseker kompeterende gewas.
  • Spuit wenakkers, kontoerwalle, grensdrade.
  • Spuit kolle binne land dood of verwyder met die hand.
  • Stroop weerstandbevestigde lande laaste.
  • Skoonmaak van implemente, stropers.
  • Vang grassade agter stroper op.
  • Brand stroperbane.
 • Afwisseling van chemiese groepe

  Metode van werking op etikette aangedui.

  • Moet nie onkruiddoders uit dieselfde groep op dieselfde land meer as een keer per seisoen gebruik nie.
  • Moet nie dieselfde onkruiddoder op dieselfde land in die daaropvolgende seisoen gebruik nie.
  • Klassifikasie van onkruiddoders volgens metode van werking
   Groep B Onkruiddoder

   Groep A

   ACC-ase inhibeerders

   Fops Topik, Hoelon, Puma Super, Fusilade Super, Gallant Super, Agil, Pilot Super
   Dims Grasp, Focus Ultra, Aramo

   Groep B

   ALS inhibeerders

   Sulfonielureas Glean, Hero, Ally, Peak, Finesse, Logran, Harmony M, Monitor, Hussar, Cossack
   Imidazolinones Cysure
   Triazolopirimidines Derby, Sinal

   Groep C

   Fotosintese inhibeerders

   C1 Triasiene Simasien, atrasien
   C2 Ureas Afalon, linuron, diuron
   C3 Nitrales Buctril, bromoksinil, Totril

   Groep D

   Bipiridiliums

   Reglone, Gramoxone

   Groep E

   PPO inhibeerders

   Compete, Goal, Ronstar

   Groep F

   Bleachers

   Brodal, Solicam

   Groep G

   Glycines

   Roundup, Sting

   Groep H

   Fosfiniese sure

   Basta

   Groep I

   Karbamate

   Groep K

   K1 Dinitroanilienes Treflan, Surflan, Stomp, Visor
   K2 Inhibisie van mitose
   K3 Inhibisie van seldeling Lasso, Dual, Butisan, Wenner, Frontier, Kerb

   Groep L

   Inhibisie van selwand sintese

   Flexidor

   Groep M

   Membraan verskeuring

   DNOC, dinoseb

   Groep N

   Inhibisie van lipiedsintese
   Tiokarbamate

   Eptam, Tillam

   Groep O

   Sintetiese ouksiene (hormone)

   2,4-D, MCPA, Banvel, Tordon, Garlon, Lontrel

Weerstandtoetsing

Wetenskaplike toetsing om:

 • Weerstand te bevestig, al dan nie.
 • Tipe weerstand te bepaal.
 • Vlak van weerstand te bepaal.
 • Moontlike alternatiewe produkte te bepaal.

Twee tipes toetse:

Jong plante (vegetatiewe groeifase) Minimum van 200 plante/monster (klamgrond om wortels).
Ryp saad Twee groot dubbele handevol pluime/monster in papiersak.
Inligting benodig Produsent se naam, adres en telefoonnommer; Land naam; en produk gespuit.
Stuur aan Dr PJ Pieterse
Departement Akkerbou & Weiding
Welgevallen Proefplaas
Privaatsak X1
Matieland 7602
Tel: 021-808 4805
Kostes R100 per monster

SKOG nou reeds 12 jaar met ons

Swartland Kleingraan Ontwikkelingsgroep (SKOG)

Die volgende SKOG boeredag word gehou op Dinsdag, die 9de September 2003 op Langgewens Proefplaas. Beplanning vir die dag is reeds volstoom aan die gang. Die SKOG bestuur en -medewerkers is baie ernstig daaroor om 'n uitstaande interessante program saam te stel vir die dag.

Dit is vir SKOG baie belangrik om gedurig te vernuwe en PRODUSENTE se vraagstukke voorop te stel wanneer die Boeredagprogram saamgestel word. Om daardie rede is drie Produsente, uit verskillende streke, opgeneem in die Bestuursliggaam.

SKOG se doelstellings kan saamgevat word in die volgende hoofpunte:

 • Praktykgerigte voorligting deur middel van demonstrasies en toeligting.
 • Probleemhantering byvoorbeeld onkruiddoder weerstand.
 • Uittoets van nuwe produkte.
 • Uittoets van bestaande produkte.
 • Tegnologie-oordrag met behulp van Boeredae en Inligtingsstukke.
 • Saamtrek van Landbouwetenskaplikes.

Dit is vir SKOG uiters belangrik dat Produsente aktief deelneem aan sy bedrywighede. Daarom nooi ons u almal hartlik uit om insette te lewer en voorstelle te maak wat positief sal bydra tot die uitbou van hierdie organisasie. Onthou asseblief dat die proewe op Langgewens gedoen word vir u. U voorstelle kan gedoen word tydens Boeredae, deur Studiegroepe, Boereverenigings of sommer persoonlik aan deelnemende Landboukundiges.

SKOG se vyf Prinsipale is: Boland – Agri, Departement Landbou: Wes-Kaap, MKB, Proteinnavorsingstigting en WPK.

SKOG Medewerkers: verteenwoordigend van die totale Landbou – bedryf in die Wes-Kaap.

ONTHOU: SKOG is jou organisasie - gebruik dit tot jou voordeel!

SKOG Bestuurder
Lou Robertson


Enquiries / Navrae

Institute for Plant Production, Department of Agriculture Western Cape
Instituut vir Plantproduksie, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. pietl@elsenburg.com

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Dr N Kotze
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter