Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 21 Augustus 2013 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Keun met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral Dr Hardy as gasspreker.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr J McDermott Du Pont/Pioneer
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JWP Bruwer SSK
  Mnr P Fouché Phyto Energy
  Mnr M Heydorn CBK
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr E Hough MKB
  Prof A Agenbag US
  Dr M Hardy Agri Services
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Dr J Labuschagne DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr Briendenhann PNS
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr K van Tonder PNS
  Mnr G Conradie DWLK
  Mnr C Louw GSA
  Mnr P Burger Overberg Agri
  Dr M Visser GSA
  Dr G Tribe  
  Mnr N Hawkins SAGIS

 3. Personalia

  Dr Hough word gelukgewens met die geboorte van hulle baba.

  Neem kennis dat Prof Agenbag, Dr De Kock en mnr Theron binnekort namens PNS na Australië vertrek.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 12 Junie 2013 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (24 Julie 2013) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting/"supply and demand table" – mnr Keun sal navraag doen oor die "surplus" lyn-item in die tabel;
   • die weeklikse bulletin; en
   • die maandelikse bulletin.

   Neem kennis dat

   • daar volgens die inligting gedurende die 2012 oes 78 773 ton canola gelewer is, wat 'n goeie styging oor die laaste drie jaar verteenwoordig; en
   • die verhoging in opbrengs aan verskeie faktore toegeskryf kan word, onder andere beter kultivars (hoër opbrengs per hektaar); klimaat; rol van wisselbou; produksie praktyke verbeter; kompeterende pryse.
  2. Oesskatting

   Die NOK se sesde oppervlakte en produksieskatting vir 2013 (somergewasse) soos op 25 Julie 2013 is ter inligting by die sakelys aangeheg. Volgens die voorlopige oesskatting vir die winterreënstreek is daar in 2013 seisoen 63 000 hektaar canola geplant.

   Volgens die landboubesighede se opnames vir die 2013 seisoen is die volgende aanplantings gemaak:

   SSK 26 235 ha
   Overberg Agri 23 600 ha
   MKB 800 ha
   Kaap Agri 14 000 ha
   Totaal 64 635 ha +
   buite Wes-Kaap 1 000 ha

   Neem kennis van die Voorsitter se verwysing na BFAP se studies wat voorspel dat daar in 2020 100 000 hektaar canola geplant gaan word wat 160 000 ton sal lewer. Die vergadering bespreek die waarskynlikheid daarvan.

   Volgens die Werkgroep se redenasie behoort aanplantings na 2015 steeds toe te neem tot moontlik 70 000 en 80 000 hektaar.

   Neem kennis dat die praktyk van bewaringsbewerking ook 'n positiewe rol speel tot die prestasie van gewasse, selfs in die sandgronde. Gewasse gaan beter vaar in die toekoms en sal selfs droër jare beter kan hanteer. Pryse gaan ook 'n rol speel in uitbreidings.

  3. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Daar word rapporteer dat opkoms baie wisselvallig was. Vooruitsigte lyk goed. 'n Koel September sal bydra tot 'n gemiddelde opbrengs.

   Die Suid-Kaap (SSK en Overberg Agri gebiede) het na 'n droë tyd die afgelope tyd oral goeie reën gehad. Canola reageer goed op laat reën na 'n droë tydperk.

   1. Residu van sulfoniel-urea in grond

    Kommer word uitgespreek oor die effek van sulfoniel-urea in grond. Du Pont beveel aan dat Clearfield cultivars geplant word waar SU-residu beperkend is. SU bou nie in die grond op oor jare, maar breek elke jaar af. Toediening moet volgens die etiket geskied en daar moet vasgestel word wat die onthoudingsperiode is nadat SU toegedien is. Sekere grondtipes (bv kalkbanke) en klimaat speel ook 'n rol in die afbreek van SU's – nat grond breek dit vinniger af.

    Daar word besluit dat

    • Du Pont se tabel oor SU toediening en onthoudingsperiodes ter inligting aan die Werkgroep en bedryf versprei word;
    • 'n artikel oor die effek van sulfoniel-urea residu in die grond in tydskrifte publiseer word voordat produsente hulle beplanning vir die volgende plantseisoen doen.

    J McDermott
    K van Tonder
    Redaksie

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Mnr Fouché verwys na produsente naby Bethlehem wat canola vroeg plant, laat wei met goeie sukses en verwag om weer in Desember 1,8 ton/ha saad te oes.

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 25 Junie 2013 (volgens die inligting van Atlas Trading & Shipping) soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R6000/ton teen 'n wisselkoers van R9.99.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 640 per ton
   Varke (100%) R6 000 per ton
   Suiwel (58%) R3 480 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 180 per ton
   Varke (65%) R3 900 per ton
   Suiwel (60%) R3 600 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat volgens voorspellings daar 'n 40% kans is dat die reënval vir die graanproduserende streke in die Wes-Kaap vir Augustus, September en Oktober bo-normaal sal wees.

   Besluit dat mnr Cerfonteyn vir volledigheidshalwe moet aandui wat die "normale" reënval per maand per gebied is en ook die temperature vir ooreenstemmende tydperke by die verslag moet insluit.

   Mnr Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2013

   1. Aanplantings 2013

    Die besoek aan die Suid-Kaap proefpersele wat vir 20 Augustus beplan was, moes weens die reën afgestel word. Proewe lyk goed en daar word voorgestel dat die beplande besoeke aan die Swartland proewe vir 28 Augustus met 'n besoek aan die Suid-Kaap persele vervang word.

    Geen bewerkingspraktyke is toegepas. In die Swartland het slakskade voorgekom en die perseel by Philadelphia kan nie vir die proef gebruik word nie.

    Besluit dat produsente in die Swartland via alle forums ingelig moet word dat slakpille by plant van canola gestrooi moet word om slakskade te voorkom.

    Mnr Lombard
    Almal

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Die jongste uitgawe van die Canolafokus het in Julie verskyn – afskrifte was by die sakelys aangeheg.

  2. Inligtingsdae 2014


   SKOG 22 Augustus
   Proefbesoek Suid-Kaap 28 Augustus
   Roodebloem 29 Augustus
   Riversdal 4 September
   Agri Mega Week 18 tot 21 September

   Almal

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat PNS voortgaan met generiese reklame (hele waardeketting).

    Inligtingsakke met alle nodige inligtingsdokumente sal by NAMPO, Agri Mega asook by Prof Agenbag beskikbaar wees.

    Besluit dat organiseerders van alle inligtingsdae, asook SOILL van die sakke kan aanvra en ook hulle pamflette / dokumentasie beskikbaar kan stel sodat dit in die sakke ingevoeg kan word.

    Almal

  2. Produsente – canola

   1. Pryse

    Daar word kennis geneem dat SOILL die volgende pryse afgekondig het:

    Minimum R4 175
    Vaste prys R4 275
    Finale prys R4 475 (tot verdere kennisgewing)

    Prys van September agterskot nog nie bekend nie.

   2. Super canolakompetisie

    Voorbereidings vir die 2013 Kompetisie is in proses.

    Neem kennis dat me Smorenburg rapporteer dat van die vorige jaar se deelnemers kommer uitgespreek het oor die formaat van die kompetisie. Daar word voorgestel dat dit 'n ander benaming as "kompetisie" moet hê en daar meer op die uitruil van kennis / inligting gefokus moet word.

    Daar word besluit dat die PNS Raad weer die haalbaarheid van die Kompetisie oorweeg, die formaat herbesoek en die metodiek aan rolspelers verduidelik.

    PNS Raad
    Sekretariaat
    J Loubser
    I Slabbert

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Saadbestellings vir 2014 plantseisoen is geplaas. Saadmaatskappye gee die versekering dat alles moontlik gedoen word om genoeg kwaliteit saad betyds voor planttyd beskikbaar te hê.

  2. Saadbehandeling op canola

   Neem kennis dat die saad van meeste cultivars wat in die proewe gebruik word met Jockey behandel is.

   1. Die gebruik van addisionele middels op saad

    Die resultate van dr Lamprecht se toetse (op versoek van SSK) oor saadbehandeling om te bepaal wat die effek is wanneer saad met Apron en/of Thiram behandel word nadat dit reeds met Jockey en/of Gaucho behandel is, is by die sakelys aangeheg. Die proewe het bewys dat addisionele behandeling met Apron en Thiram nie enige fitotoksiese effekte gehad het nie, en die oorlewing van saailinge in ongepasteuriseerde grond aansienlik verbeter het.

    Daar word aanbeveel dat die proef in oorleg met Prof Agenbag herhaal word en aangedui word waar die grond vandaan kom.

    JWP Bruwer
    A Agenbag

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  2. Canola Tydskrifartikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. Sprekers wat oorweeg kan word vir toekomstige Canolawerkgroepvergaderings

   Neem kennis en besluit dat lede voorstelle van moontlike sprekers / onderwerpe vir toekomstige Werkgroepvergaderings aan die kantoor of prof Agenbag kan deurgee.

   Almal

  4. "Determination of the area of arable land suited to Canola production in the Western Cape"

   Neem kennis dat die verslag deur Dr M Hardy en mnr M Wallace soos by die sakelys aangeheg deur Dr Hardy toegelig word. Volgens die opname is die oppervlakte geskik vir canola verbouing soos volg:

   Traditional grain areas 743 506 ha
   New and marginal areas 42 788 ha
   Miscellaneous areas 12 372 ha

   Die verslag is deur die PNS Raad aanvaar en sal ter inligting op die PNS webblad geplaas word.

   Sekretariaat

 12. Datums van volgende vergaderings

  Neem kennis dat die volgende vergaderings vir 27 November 2013 geskeduleer word.

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.