Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou op 26 Augustus 2010 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word met gebed deur mnr Bruwer geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral mnr Kobus van Tonder en me Erna Harmse.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr H Cerfonteyn DLWK
  Dr P Lombard DLWK
  Dr J Labuschagne DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr P Fouche Phyto Energy
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr J Smuts CBK
  Mnr PS Uys CBK
  Mnr K Schonken Produsente
  Me E Hough MKB
  Dr N Kotzé Agricol
  Prof A Agenbag US
  Dr GB Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr T Potter Australian Oil Seeds Fede­ration
  Mnr G Keun PNS
  Mnr K van Tonder PNS
  Me E Harmse PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr I Trautmann DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr H van Vuuren Kaap Agri
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr P von Nieuwholtz Gellman Saad
  Mnr G Conradie DLWK/SKOG
  Dr M Hardy DLWK
  Dr A Nel LNR-IGG
 3. Personalia

  Neem kennis dat mnr Kobus van Niekerk in 'n baie ernstige motorongeluk betrokke was. Die Werkgroep dra hulle wense vir 'n voorspoedige herstel aan mnr Van Niekerk oor.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen verdere sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 2 Junie 2010 word as gelese beskou en goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 2 Junie 2010 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webblad.

  Mev Du Preez

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek: canola

   Swartland / Suid-Kaap

   Die canola in die Swartland se stande is goed.

   In die Suid-Kaap is daar weens die droogte minder canola gesaai. Reën is nou dringend nodig. Die stand van canola is wisselvallig deur die streek.

   Oos-Kaap

   Mnr Fouche van Phyto Energy rapporteer oor die onderhandelings vir die beoogde biobrandstof aanleg in die Oos-Kaap. Daar is nog 'n tekort aan projek ontwikkeling finansiering. Sodra dit gereël is, sal daar met canola­produksie begin word.

  2. Somerreënvalstreek

   Daar is enkele canola aanplantings by Kokstad, Clocolan, Bothaville, Hartswater en Petrusburg hetsy op droëland of onder besproeiing. Wanneer canola op droëland geplant word, moet daar genoeg gestoorde vog in die grond wees.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee 'n oorsig oor die afgelope maande se reënval en gee 'n vooruitskouing vir die volgende maande. Die reënvalvoorspelling vir die Wes- en Suid-Kaap behoort volgens weerkundiges "redelik" normaal te wees vir die tydperk Augustus tot Oktober. La Nina toestande sal voortduur tot einde 2010.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   1. Canola

    Volgens die NOK se Augustus opname word canola aanplantings van 35 000 hektaar en 'n opbrengs van 42 000 ton, vir 2010 verwag.

    Volgens landboubesighede is die volgende aanplantings gemaak:

    MKB 800
    Kaap Agri 10 400 aanvanklik – nou dalk minder vir oes beskikbaar
    Overberg Agri Caledon 5 420
    Bredasdorp 7 117
    SSK 8 100 (+1 100 vir weiding)

    Mnr Cerfonteyn

   2. Lupiene

    Volgens landboubesighede en produsente het die aan­plantings van soet lupiene as wisselbougewas aansienlik gestyg tot ongeveer 15 000 tot 20 000ha: ongeveer soos volg:

    SSK    735 +
    Overberg Agri 3 500
    Kaap Agri 7 300

    Daar word besluit dat die NOK versoek word om weer twee maal per jaar die gegewens ten opsigte van soet lupiene in die oesskatting deur te gee, sodat bepaal kan word tot watter mate die bedryf uitbrei. PNS sal die finansiering van lupiennavorsing oorweeg indien die bedryf voldoende groei toon en 'n beduidende bydrae tot proteïenbronne kan maak.

    Mnr Cerfonteyn
    Sekretaris

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (Augustus 2010) soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting
   • die weeklikse bulletin
   • die maandelikse bulletin
  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale mark en gee prysvooruitskouings ten opsigte van die pryse wat veevoervervaardigers bereid sal wees om te betaal.

   In die eerste produksie verslag van 12 Augustus het die USDA 'n sojaboonproduksie van 93,44 miljoen ton vir 2010/2011 voorsien. Dit is 2 miljoen ton meer as die vorige hoogste produksie van 91,4 miljoen ton wat in 2009 behaal is. Die 93,44m ton is geoes van 31,56m hektaar wat 'n gemiddelde opbrengs van 2,96 ton/ha beteken.

   Met hierdie rekord opbrengs asook die verwagte rekord sojaboon voorrade in Argentinië en Brasilië sou mens verwag dat die sojaboonpryse sal daal. Die rede hoekom dit nie daal nie, is waarskynlik weens die verswakking in die produksie van raapsaad en sonneblomsaad in Rusland, die Oekraïne, Wes-Europa, Kanada en China.

   Die wêreld sal dus gedurende 2010/2011 meer afhanklik van sojabone wees om aan olie en proteïenbenodigdhede te voldoen.

   Oilworld van 13 Augustus toon aan dat soja-olie uitvoere vanaf Argentinië, Brasilië en die VSA met 32% gedurende Junie en Julie toegeneem het teenoor die ooreen stemmende tyd in 2009.

   'n Ander rede kan wees omdat die jongste skattings aantoon dat Suid-Amerika se sojaboonproduksie laer sal wees (129m ton) as vroeëre aanduidings van 135m ton.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 25 Augustus 2010, beloop R3 374. Wisselkoers = R7,36.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R3 172
    Varke (100%) R3 374
    Suiwel (58%) R1 957

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 788
    Varke (65%) R2 193
    Suiwel (60%) R2 024
   2. Produsentepryse vir canola

    SOILL het die volgende pryse realiseer:

    Finale prys R3 075
    Vaste prys R2 900
    Minimumprys R2 850

    'n Agterskot kan moontlik in September uitbetaal word.

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Cultivarproewe 2009

    Daar word kennis geneem dat die resultate van die olie- en proteïen ontledings van 2009 seisoen afgehandel is en die resultate aan die vergadering voorgehou is. Die lemmetjie van die instrument wat gebruik word, is vervang.

    Die olie-inhoud is gemiddeld 41% en die proteïeninhoud wissel van gemiddeld 20,9% (Suid-Kaap) tot 23,6% (Swartland).

    Die resultate sal in die volgende Canolafokus produseer word.

    Mnr Lombard

   2. Aanplantings 2010

    Die 2010 proewe sal op 30 en 31 Augustus 2010 besigtig word.

   3. Pitvaste cultivars om oesverliese te beperk

    Volgens die navorsers is dit nie nodig of prakties haalbaar om cultivars vir pitvastheid te ontleed nie. Verdere vrae sal aan mnr Potter tydens sy besoek gevra word. Saak word as afgehandel beskou.

   4. Effek van saadgrootte op olie-inhoud van die saad

    Mnr Lombard sal so ver moontlik die effek van saadgrootte in die resultate van cultivarproewe aandui.

    Mnr Lombard

  2. Bemesting

   1. "N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging"

    Die navorsingswerk insake die invloed van N-bemesting op canola gaan voort.

    Besluit dat die vorderingsverslag by die notule aangeheg word.

    Prof Agenbag
    Sekretaris

   2. "S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap"

    Die navorsingswerk insake die invloed van S-bemesting op canola word voortgesit. Besluit dat die vorderingsverslag by die notule aangeheg sal word.

    Prof Agenbag
    Sekretaris

   3. Wisselbou-projek: effek van canola op op volggewas

    Prof Agenbag dui aan dat hy 'n navorsingsaansoek insake die effek van canola op die opvolggewas, oorweeg.

    Prof Agenbag

  3. Pes- en Plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op canola

    Produsente is aangeraai om reeds met saaityd slakpille te strooi. In die Swartland is net een spesie slak waargeneem terwyl daar in die Suid-Kaap meer spesies voorkom. Dr Tribe en sy span gaan voort met monitering van die voorkoms en gewoontes van die slakke.

    Dr Tribe

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Besluit dat die volgende artikels vir publikasie in die Canolafokus beskikbaar is:

   • Data oor stelsels om raaigras te beheer – Dr Hardy
   • Cruiser as saadbehandeling – Dr Lamprecht
   • Olie- en Proteïeninhoud 2009 proewe – Mnr Lombard
   • Australië verslag – Mnr J Bruwer
   • Inligting deur Mnr Potter

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2010

   30-31 Augustus 2010 Besoek aan cultivarproewe
   1 September 2010 Roodebloem Boeredag
   2 September 2010 Riversdal Boeredag
   9 September 2010 SKOG Dag
   17 September 2010 Canola Werkswinkel by Mega week

   Reëlings vir die Werkswinkel op 17 September kan deur die PNS kantoor gedoen word.

  3. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola – gebruik van Cruiser op canola

   Daar word kennis geneem dat dr Lamprecht 'n voorlegging oor die voordeel van saadbehandeling soos Cruiser en ook die effek wat dit op saailingsterftes het, voorberei het. Agricol het aangedui dat hulle Cruiser as saadbehandeling sal gebruik. Pamflette oor die gebruik van saad behandeling word reeds gedruk – dit sal ook by die Megaweek beskikbaar wees. Die aandag word weer daarop gevestig dat saad nie "dubbel" behandel moet word nie.

   Daar word ook navraag gedoen oor die saadbehandeling van die saad wat in die cultivarevaluasie proewe gebruik word. Verskillende behandelings van verskillende cultivars kan moontlik 'n uitwerking op cultivars se prestasie hê.

   Daar word besluit dat

   • Dr Lamprecht se voorlegging oor saadbehandeling in die Canolafokus gepubliseer moet word en dit ter inligting by die volgende sakelys aangeheg word;
   • Agricol in oorleg met dr Lamprecht sal help om die gebruik van Cruiser te motiveer.

   Dr Lamprecht
   Dr Kotze
   Redaksie
   Mnr Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat 'n daadwerklike generiese reklame veldtog om die produksie en gebruik van canola te stimuleer, in proses is.

    Sekretaris
    Prof Agenbag

  2. Produsente – Canola

   1. Canola oesverliese

    Dr Strauss gaan voort met die navorsingsprojek oor oesverliese.

    Dr Strauss

   2. Verslag van reis na Australië (1)

    Mnr Bruwer lewer 'n kort verslag oor hulle toer na Australië.

    Besluit dat mnre Bruwer en Laubscher se verslag van die toer na Australië ter inligting by die volgende sakelys aangeheg sal word.

    Sekretaris

   3. Verslag van reis na Australië (2)

    Neem kennis en besluit dat mnr Scholtemeijer en dr De Kock tydens die volgende vergadering terugvoering oor hulle toer na Australië sal gee.

    Voorsitter
    Dr De Kock

 10. Saad

  1. Saad – Canola

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie en daar word besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste en nuusbrokkies

   Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's vir plasing op die webtuiste aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Almal

   Daar word ook kennis geneem dat PNS al die artikels wat reeds oor canola gepubliseer is, in een bundel beskikbaar het.

   Daar word kennis geneem van die voorstel oor 'n pdf-lêer op die webtuiste.

   Daar word besluit dat mnr Joubert die moontlikheid van 'n pdf-lêer op die webtuiste sal ondersoek.

   Mnr Joubert

  2. Inkomste- en Kosteberamings 2009

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

   Voorsitter

  3. Artikels oor canola

   Neem kennis dat afskrifte van artikels oor canola ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  4. Aanstel van nuwe Redaksie

   Neem kennis dat dr Kotze nie meer beskikbaar is om op die redaksie van die Canolafokus te dien nie.

   Besluit dat die volgende persone op die Redaksie aan gestel word:

   • Mnr J Bruwer
   • Mnr P Lombard
   • Prof A Agenbag
  5. Toeligting deur Mnr Potter

   Mnr Trent Potter van Australian Oil Seeds Federation, sluit by die vergadering aan en gee toeligting oor canola navorsing in Australië waarna hy lede se vrae beantwoord – www.australianoilseeds.com

   Afskrif van die lesing sal by die volgende notule aangeheg word.

   Sekretaris

 12. Datums van 2010 vergaderings

  • 30 and 31 Augustus – besigtiging van cultivarproewe
  • 1 Desember – afsluitingsfunksie
  • 2 Desember
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.