Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou op 4 Februarie 2010 te Elsenburg 1. Opening

  Mnr Bester open die vergadering met gebed. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr J Labuschagne DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Me A Swanepoel DLWK
  Me F Martin Agricol
  Me E Hough MKB
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr JG Loubser PNS
  Prof A Agenbag US
  Dr GB Tribe LNR-NIPB
  Me M du Preez PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr I Trautmann DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr H van Vuuren Kaap Agri
  Mnr G Keun PNS
  Mnr J Smuts CBK
  Mnr P Uys CBK
  Me A Enslin SAGIS
  Mnr P von Nieuwholtz Gellman Saad
  Mnr G Els Gellman Saad
  Me R Beukes NOK
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr N Kotzé Agricol
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr G Conradi DLWK
 3. Personalia

  Prof Agenbag word geluk gewens met die toekenning van ere-lidmaatskap van die Gewasproduksie Vereniging van Suid-Afrika.

 4. Vasstelling van sakelys

  • Punt 9.5 – Swartland Canola Kompetisie
 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 26 November 2009 word as gelese beskou en goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 26 November 2009 na die Bemarkingskomitee verwys vir plasing op die webblad.

  Mev Du Preez

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    As gevolg van die ongunstige produsenteprys vir koring, sal minder koring in die Swartland geplant word wat beteken dat meer van die wisselbougewasse geplant sal word. Dit is onseker hoeveel daarvan canola sal wees. Volgens saadbestellings word meer aanplantings van canola in die Suid-Kaap verwag.

    Oos-Kaap

    Geen nuwe inligting ten opsigte van enige ontwikkeling in die Oos-Kaap word gerapporteer nie. Die saak word voor­lopig daar gelaat.

  2. Somerreënvalstreek

   Geen verdere inligting omtrent aanplantings in die somer­reënstreek bekend is nie.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee 'n oorsig oor die afgelope maande se reënval. Daar word volgens voorspellings verwag dat die reënval tot April in die Swartland onder normaal sal wees en daarna sal verbeter. Overberg behoort normale tot bo-normale reënval te kry. Die verwagting is dat El Nino toestande tot die winter sal voortduur. Die RSA se damme is 87% vol en die damme in die Wes-Kaap 73%.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Volgens die NOK se Desember 2009 opname word daar by 'n produksieskatting van 45 660 ton canola van 38 050 ha volstaan.

   Mnr Cerfonteyn

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (Januarie 2010) soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting (Januarie 2010)
   • die weeklikse bulletin
   • die maandelikse bulletin
  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale mark en gee prysvooruitskouings ten opsigte van die pryse wat vee­voervervaardigers bereid sal wees om te betaal.

   Daar word verwag dat daar internasionaal in die 2010 seisoen ongeveer 40% meer sojabone geproduseer sal word, byvoorbeeld in Suid-Amerika word tot 30 miljoen ton meer verwag. Die 2010 openingsvoorraad was laag (47 miljoen ton). Daar word ook voorsien dat die internasionale produksie (251 miljoen ton) die verbruik (232 miljoen ton) gaan oorskry, wat 'n daling in die pryse kan beteken.

   Daar sal na verwagting minder van die ses ander oliesade geproduseer word, wat druk op soja-olie sal plaas. Dit kan 'n surplus oliekoek tot gevolg hê, wat oliekoek pryse kan laat daal.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 3 Februarie 2010, beloop R3 469. Wisselkoers = R7,51.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet Canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R3 261
    Varke (100%) R3 469
    Suiwel (58%) R2 012

    Die relatiewe waarde van Canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 839
    Varke (65%) R2 255
    Suiwel (60%) R2 081
   2. Produsentepryse vir canola

    Geen kontrakpryse is nog bekend gemaak nie.

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Resultate 2008

    PNS administrasie sal toesien dat die korrekte inligting op die webblad weergegee word.

    Mnr Keun

   2. Aanplantings vir 2009

    Daar word kennis geneem dat die resultate van die 2009 cultivarproewe in die Januarie 2010 Canolafokus gepu­bliseer is.

    Mnr Lombard

    Die vergadering besin of die cultivarproewe se resultate ten beste benut word. Lede rapporteer dat veral saad­maatskappye en landboubesighede hulle aanbevelings na aanleiding van die resultate doen. Die inligting word in tydskrifte geplaas en by inligtingsdae gekommunikeer. Dit is egter die ideaal dat meer as een jaar se data gebruik moet word.

    Daar word besluit dat

    • daar by 'n volgende vergadering verder oor die aan­wending van die kultivarproewe se resultate besin moet word; en
    • boere deurlopend aangemoedig moet word om goeie saad te gebruik en nie van teruggehoue saad gebruik te maak nie.

    Almal

   3. Pitvaste cultivars om oesverliese te beperk

    Geen verdere inligting is beskikbaar nie. Saadmaatskappye bevestig dat hulle die beste beskikbare cultivars invoer.

   4. Effek van saadgrootte op olie-inhoud van die saad

    Mnr Lombard sal met die evaluering ten opsigte van die effek van saadgrootte, voortgaan en enige afleidings in die verslae aantoon.

    Mnr Lombard

    Daar word kennis geneem dat mnr T Potter, Senior Navorser by die Australiese Regering en nuutverkose Voorsitter van die Australian Oilseed Federation, die PNS se uitnodiging om Suid-Afrika te besoek, aanvaar het. Hy sal die land van 22 tot 29 Augustus 2010 besoek en sal die Werkgroep vergadering van 26 Augustus 2010 bywoon en inligting oor hulle beplanning en werksaamhede gee.

    Besluit dat die CBK skriftelik van die besoek in kennis gestel word.

    Mnr Keun

  2. Bemesting

   1. "N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging"

    Prof Agenbag gee 'n voorlopige verslag van die resultate verkry uit die navorsingswerk insake die invloed van N-bemesting op die opbrengs van canola. Die finale verslag sal by die sakelys aangeheg word.

    Prof Agenbag

   2. "S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap"

    Prof Agenbag gee 'n voorlopige verslag van die resultate verkry uit die navorsingswerk insake die invloed van S-bemesting op canola. Die finale verslag sal by die sakelys aangeheg word.

    Prof Agenbag

   3. Wisselbou-projek somerreënvalgebied

    Die volgende dokument is ter inligting by die sakelys aangeheg: "Mycorrhizal interactions with plant pathogens and practical implications" – Dr J Dames, Rhodes University.

    Uit die literatuur blyk dit dat dit wel met sekere gewasse onder sekere omstandighede (byvoorbeeld twee gewasse kort na mekaar in een jaar) kan gebeur dat canola 'n nadelige effek op die opvolggewas het. Die moontlikheid word verder deur navorsers ondersoek.

    Daar word besluit dat

    • enige ander inligting omtrent gewasse se behoeftes vir afhanklikheid van mikorisa ter inligting beskikbaar gestel sal word.

    Dr De Kock
    Dr Lamprecht
    Prof Agenbag

  3. Pes- en Plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op Canola

    Die verslag deur dr Tribe en A Lubbe (LNR-NIPB) is ter inligting by die sakelys aangeheg - "Slakke en Isopode: watter rol speel hulle in die verlies van canola saailinge?"

    Daar word besluit dat die inligting oor slakke en isopode wat tot dusver beskikbaar is, as 'n populêre artikel in die Canolafokus en SA Graan en op die webblaaie gepubliseer sal word.

    Dr Tribe
    Redaksie

  4. Biobrandstowwe

   Neem kennis dat geen verdere inligting beskikbaar is nie en daar word besluit dat die saak voorlopig daargelaat word.

  5. Verlaging van onkruidsaadbank

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie en daar word besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

  6. PNS Navorsingsprojekte 2010

   Die lys van goedgekeurde navorsingsprojekte ten opsigte van canola is ter inligting by die sakelys aangeheg.

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Besluit dat volgende artikels vir publikasie in die Canola­fokus aan die redaksie voorsien word:

   • Data oor stelsels om raaigras te beheer – Dr Hardy
   • Artikel deur Dr Tribe insake slakbeheer
   • Praktiese wenke ten opsigte van beperking van oesverliese

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2010

   11 Maart 2010 SKOG Voorsaaidag
   2 Maart 2010 Overberg Agri Inligtingsdag by Rietpoel
   18-21 Mei 2010 NAMPO Oesdag
   15-18 September 2010 Agri Megaweek
   1 September Roodebloem Boeredag
   2 September 2010 Riversdal Boeredag
   9 September 2010 SKOG Dag

  3. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Neem kennis dat geringe vordering ten opsigte van die registrasie van nuwe chemiese middels gerapporteer kan word.

   Daar word besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

  4. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola – aansoek vir registrasie van Cruiser op canola

   Besluit dat verslag ten opsigte van die registrasie van Cruiser gegee sal word sodra daar enige vordering is.

   Mnr Keun

  5. Swartland Canola Produsente van die Jaar

   Die verslag van die Canola Kompetisie in die Swartland word aan lede voorsien en verder toegelig. Deelnemers het geen saad­behandeling vir insekte toegepas nie. Daar word aanbeveel dat die kwessie van verdigting ook ondersoek moet word, byvoorbeeld deur profielgate in lande te grawe. Daar moet ook terugvoering oor die kosteberekening van deelnemers gegee word.

   Neem kennis dat volgende wenners aangekondig is:<

   • Beste opbrengs en beste bruto marge: Mnr Dirk Lesch
   • Tweede beste opbrengs: A Truter
   • Tweede beste bruto marge: J Louw

   Die verslag van die Suid-Kaap kompetisie sal by die volgende vergadering voorgelê word.

   Mnr JG Loubser

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat die PNS besluit het dat daar oor die volgende drie jaar 'n daadwerklike generiese reklame veldtog om die produksie en gebruik van canola te stimuleer, geloods gaan word.

    Die CBK het tydens hulle Desember vergadering ook indringend aan die oordrag van beskikbare inligting na produsente aandag gegee. Daar is onder andere besluit dat dr Hardy die voorlopige ekonomiese analises na aanleiding van die wisselbou proewe, veral ten opsigte van canola verbouing, in 'n verbruikersvriendelike formaat aan die produsente bekend moet stel. Daar moet ook 'n reeks artikels in die SA Graan gepubliseer word om veral die wanpersepsies by produsente ten opsigte van canola, byvoorbeeld hoekom wil hulle nie canola plant nie, aan te spreek. Daar word ook aanbeveel dat 'n pamflet om canola verbouing onder produsente te stimuleer, oorweeg word. Die Canola handleiding kan moontlik in 'n verkorte weergawe beskikbaar gestel word.

    Die CBK bied aan om met die verspreiding behulpsaam te wees sodat die inligting by alle produsente afgegee word.

    Mnr Keun

  2. Produsente – Canola

   1. Canola oesverliese

    Dr Strauss is besig met sy navorsingsprojek oor oes­verliese en die beperking daarvan.

    Die volledige verslag deur dr J Strauss en me L Smo­renburg (DLWK) is ter inligting by die sakelys aangeheg en word toegelig: "Study tour to Western Australia to gain insight in management of long-term rotation trials, cultivar evaluation and alternative crops".

    Daar word besluit dat mnre P Laubscher en J Bruwer by die volgende vergadering 'n kort verslag oor hulle toer na Australië sal gee.

    P Laubscher
    J Bruwer

 10. Saad

  1. Saad – Canola (beskikbaarheid / pitgrootte)

   Landboubesighede evalueer op 'n deurlopende basis die pitgrootte en monsters van saadlote wat vir kommersiële aanplantings ingevoer word.

   Daar word besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste, naamlik nuusbrokkies en kleurfotos

   Daar word versoek dat lede goeie kleur foto's vir plasing op die webtuiste aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Dr Hardy sal sy artikel ten opsigte van die beheer van raaigras vir plasing op die webtuiste beskikbaar stel.

   Almal

  2. Inkomste- en Kosteberamings 2009

   Die inkomste- en kosteraming ten opsigte van canola, lupiene, koring en gars word weer hersien en sal beskik­baar gestel word.

   Mnr Keun

  3. E-pos oor kwaliteit van canola

   Die artikel met die volledige inligting oor die waarde van canola vir menslike gebruik is gepubliseer. 'n Afskrif was by die sakelys aangeheg.

 12. Datums van 2010 vergaderings

  • 17 Maart – Funksie: PNS 20ste bestaansjaar
  • 15 April
  • 2 Junie
  • 26 Augustus
  • 30/31 Augustus – besigtiging van cultivarproewe
  • 2 Desember
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.