Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 30 Januarie 2014 in die Komiteekamer, PNS-kantoorgebou, Woodmead 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Dr Jos de Kock.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die eerste vergadering van die Sojawerkgroep van die jaar.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Mnr J Botma Produsent: Noord-Vrystaat
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr PL Büchner Profert
  Mnr H Conradie Produsent: Mpumalanga
  Me A de Beer LNR-IGG
  Mnr G de Beer PNS-Kontrakteur
  Dr J de Kock PNS
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Mnr G Engelbrecht Pioneer
  Mnr W Engelbrecht Pioneer
  Mnr C Havenga PNS-Kontrakteur
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr C Louw GraanSA
  Me W Louw SAGL
  Mnr FAS Potgieter PNS
  Mnr T Prinsloo LNR-IGG
  Me M Purnell GSI
  Mnr G Roos Produsent: Mpumalanga
  Me M Scheepers DLBV
  Dr Y Tewoldemedhin LNR-NIPB
  Mnr CF van Rooyen Landbouweekblad
  Me R van Vuuren Madumbi
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur
  Mnr APG van Zyl Produsent: S-Vrystaat en N-Kaap
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Me E Harmse PNS-Kontrakteur

  Op uitnodiging

  Prof J Blignaut Universiteit van Pretoria

  Verskonings

  Me N de Klerk LNR-IGG
  Dr J Dreyer PNS
  Mnr J Grey GraanSA
  Mnr J Henning UV
  Mnr M Janse van Rensburg Dept Landbou: Mpumalanga
  Mnr I Lamprecht Dept Landbou: Mpumalanga
  Dr D Strydom UV
  Dr G Thompson LNR-IGG
  Mnr D Uys Bayer

 4. Personalia

  Dankbaarheid word uitgespreek oor Mnr Potgieter se teenwoordigheid by die vergadering na sy onlangse sjirurgie. Hy word sterkte en beterskap toegewens. Mnr Botma word gelukgewens met sy verkiesing as voorsitter van die Sonneblomforum.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, sonder enige toevoegings.

 6. Goedkeuring van notule

  1. Notule van die gesamentlike vergadering van die sojawerkgroep en sonneblom- en sojaboonforum van 23 Oktober 2013 en verwysing na webblad

   Besluite:

   1. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 23 Oktober 2013 word as gelese beskou en goedgekeur.

    Mev Papadimitropoulos
    Bemarkingskomitee

   2. Die notule van die vergadering van die Gesamentlike Vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum van 23 Oktober 2013 word na die Bemarkingskomitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.

    Mev Papadimitropoulos
    Bemarkingskomitee


 7. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Briedenhann verskaf 'n kort oorsig van die internasionale oliesade-scenario, en noem dat uitvoervolumes vanuit Noord Amerika en die invloed van die weer op Suid-Amerikaanse oeste op die korttermyn bepalend sal wees ten opsigte van die internasionale prys van sojabone.

   Dr Briedenhann rapporteer dat Noord-Amerikaanse uitvoere met 20% toegeneem het teenoor die vorige jaar, met veral die vraag van­uit China wat druk geplaas het op voorrade. Hy sê Noord-Amerikaanse sojaboonuitvoere is vasgemaak tot aan die einde van Maart, en dat die oorgangstydperk vanaf Noord- na Suid-Amerikaanse voorrade interessant sal wees om dop te hou. Hy noem dat 'n rekordoes verwag word vanuit Suid-Amerika, wat druk sal plaas op pryse.

   Dr Briedenhann sê die verswakkende waarde van die Suid-Afrikaanse rand het 'n betekenisvolle effek gehad op die invoerpariteitsprys van soja-oliekoek. Hy noem dat hy in sy berekening van die sojaboonprys 'n onderskeid getref het tussen die Maart- en die Meiprys van sojabone. Hy sê gesien in die lig van die prys van 47% proteïen sojaboonoliekoek, wat die vorige dag geland is te Durban, wat R6 750 beloop het, en die olieprys van R11 605, behoort sojaboonpryse te staan te kom op R6 328, sodat 'n klein wins gemaak kan word op parsing. Hy noem dat sojabone die vorige dag op SAFEX verhandel het teen R6 300, met Maartpryse wat tans staan op R6 325.

   Dr Briedenhann noem dat die Meiprys van sojas aansienlik verskil van die Maartprys, met die prys van Suid-Amerikaanse oliekoek wat 'n betekenisvolle daling sal toon. Hy sê die Meitermynpryse word bereken aan die hand van 'n oliekoekprys van R6 270, geland te Durban, met 'n olieprys van R9 712 en 'n boneprys van R5 725. Hy noem dat die Meitermynkontrakprys die vorige dag op SAFEX verhandel het teen R5 955, en tans verhandel word teen R6 000.

   Dr Briedenhann noem dat druk op die plaaslike sojaboonvraag- en aanbodsituasie verlig is as gevolg van die feit dat die groot nuwe persaanlegte te Standerton en Bronkhortspruit nog nie ten volle in werking gestel is nie. Hy sê die Desember 2013-oordragvoorraad van nagenoeg 150 000 tot 160 000 ton sojabone behoort net genoeg te wees, indien 15 000 ton sojabone per maand gepers word in die loop van die volgende drie maande.

   Dr Briedenhann sê syns is die berekening van die sojaboonprys aan die hand van die plaaslike perssituasie 'n meer realistiese indikator van produsentepryse.

   Die Voorsitter sê gesien teen die agtergrond van 'n moontlike afskaffing van die invoerheffing op pluimvee, wat ondersteun word deur die Amerikaanse regering, die afskaffing van die invoerheffing op sojabone, wat ondersteun word deur die Animal Feed Manufacturers' Association (AFMA), asook die soja:mielieprysverhouding, kan gevra word of die mielieprys van meer as R3 000 'n sielkundige effek sal hê op soja-aanplantings.

   Dr Briedenhann is van mening dat die soja:mielieprysverhouding boonaanplantings sal ondersteun. Hy beskou AFMA se onder­steuning van die verlaging van die heffing op ingevoerde sojabone as ietwat onverantwoordelik, aangesien só 'n stap tot nadeel van die plaaslike oliepersbedryf en die produsente sal wees. Hy sê die plaaslike produksie van proteïen sal ook nadelig geraak word. Hy noem dat die Amerikaners nie plaaslik kan kompeteer nie, weens hoë vragkostes.

   Mnr Louw noem dat GraanSA die afskaffing van die invoerheffing op sojabone sterk teenstaan, en na die beste van sy wete reeds kommentaar gelewer het op die kwessie.

   Mnr Louw verneem of die nuwe sojaboonpersaanlegte op 'n 24/7 basis sou moes produseer, indien die prys van sojabone nader sou beweeg aan invoerpariteit. Dr Briedenhann sê hoewel die perse nie noodwendig op 'n 24/7 basis hoef te produseer nie, is die beleg­gings wat in die perse gemaak is van só 'n aard dat dit problematies sou wees indien daardie kapasiteit nie ten volle benut word nie. Hy noem dat die plaaslike verbruikers van soja-oliekoek hierbenewens nie geïnteresseerd is in 'n wisselvallige beskikbaarheid van oliekoek nie.

 8. Algemene oorsig

  1. SAGIS

   Mnr Hawkins bied 'n oorsig aan van die nasionale en internasionale vraag- en aanbodsituasie van sojabone en sonneblom, en van die huidige stand van sake ten opsigte van produsentelewerings, soos gemeet teen die amptelike oesskattingsdata. Hy verskaf onder andere ook inligting oor plaaslike verbruiksyfers, oor plaaslike en internasionale pryse, en oor in- en uitvoere. Kennis word geneem dat dié en ander data ook gepubliseer word op die SAGIS-webblad (www.sagis.co.za).

   Kennis word voorts geneem van SAGIS se Weeklikse Bulletin gedateer 9 Januarie 2014, en die Maandelikse Bulletin van opgawe-inligting, gedateer 20 Desember 2013.

   Mnr Hawkins meld op navraag dat SAGIS tans data volgens beide die bemarkingsjaar vanaf Januarie tot Desember, wat voorheen geldig was, en volgens die nuut-ingestelde bemarkingsjaar vanaf Maart tot Februarie reflekteer, ten einde moontlike verwarring uit te skakel. Die Voorsitter spreek sy waardering uit vir SAGIS se pro-aktiewe optrede.

   Dr Briedenhann sê volvetsojabone word ingesluit as deel van spesifieke voerrantsoene, en word ook gebruik deur voermeulens wat nie oor die toerusting beskik om olie afsonderlik in te meng nie. Hy sê syns insiens is volvetsojas bestem vir 'n nismark. Hy meld voorts dat plaaslike sojaboon-oliepryse die winsgewendheid van volvetsojas onder druk sal plaas, en dat plaaslike soja-oliekoek tans verhandel teen 'n afslag van tot R200 per ton, in vergelyking met die ingevoerde produk.

   Mnr Hawkins noem dat die in- en uitvoerdata wat beskikbaar gestel word deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) moeilik is om gebruik, aangesien die data nie noodwendig volgens die maand van in- of uitvoer gereflekteer word nie. Hy wys daarop dat die SAID die inligting om belastingdoeleindes insamel, en nie om in- en uitvoerstatistieke beskikbaar te stel nie.

   Mnr Louw verneem of invoerders nie statutêr verplig kan word om data beskikbaar te stel nie. Mnr Hawkins noem dat dit gaan om prysinligting, en nie om in- en uitvoervolumes, wat geredelik bekombaar is nie. Mnr Louw wys daarop dat volumes juis vir GraanSA van belang is. Mnr Hawkins sê die mielie- en koringbedrywe het reeds aansoeke ingedien vir die instelling van statutêre maatreëls op sekondêre produkte.

   Die Voorsitter doen aan die hand dat SAGIS genader word oor die moontlikheid dat statutêre maatreëls ingestel word op die invoer van sekondêre sojaboonprodukte.

   Besluit:

   1. Dat SAGIS genader word oor die moontlikheid dat statutêre maatreëls ingestel word op die invoer van sekondêre sojaboonprodukte.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep


  2. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Mnr Botma noem dat die reëns tans baie wisselvallig en kol-kol neersak, met wolke wat bedags mooi opsteek, maar deur die wind weggewaai word. Hy noem dat aanplantings tans geweldig swaarkry. Hy sê die weervoorspellings vir Februarie lyk egter belowend.

  3. Oesskattings

   Die Voorsitter neem die dokument rakende die voorlopige oppervlakte-skatting van somergewasse vir 2014, asook die oorsigdoku­ment oor die 2013-produksieseisoen en die voorlopige sojaboonoppervlakteskatting vir 2014, wat Me Scheepers opgestel het, ter tafel. Hy stel Me Scheepers aan die woord.

   Me Scheepers sê die finale grootte van die kommersiële sojaboonoes vir 2013 is op 784 500 ton gestel, wat die grootste oes is wat nog ooit plaaslik behaal is. Sy noem dat dit 134 500 ton, of 21%, meer is as die vorige seisoen se skatting van 650 000 ton. Sy sê die oes van 784 500 ton is 22% meer as die vorige driejaargemiddelde oes van 642 000 ton, 44% meer as die vorige vyfjaargemiddelde oes van 544 800 ton, en 97% meer as die vorige tienjaargemiddelde oes van 398 202 ton.

   Me Scheepers noem dat dit die tweede agtereenvolgende seisoen was wat die produksie van sojabone dié van sonneblom oortref het. Sy sê 'n gemiddelde opbrengs van 1,52 ton sojabone per hektaar is behaal, wat 10% meer is as die 1,38 ton per hektaar van die vorige seisoen.

   Me Scheepers sê die voorlopige geskatte oppervlakte beplant met sojabone vir 2014 beloop 516 000 hektaar, wat 'n effense afname van 0,1% of 500 hektaar verteenwoordig, vergeleke met die 516 500 hektaar wat die vorige seisoen geplant is. Sy noem dat dit egter 6 000 hektaar of 1,2% meer is as die voornemens om te plant syfer van 510 000 hektaar, wat vrygestel is in Oktober 2013. Sy sê die voorlopige beplante oppervlakte van 516 500 hektaar is 23% meer as die vorige driejaargemiddelde oppervlakte van 418 000 hektaar, 32% meer as die vorige vyfjaargemiddelde oppervlakte van 391 140 ton, en 82% meer as die vorige tienjaargemiddelde oppervlakte van 282 967 hektaar.

   Me Scheepers verskaf voorts 'n uiteensetting van die provinsiale toedeling van soja-oppervlaktes vir 2014. Sy sê volgens die voor­lopige oppervlakteskattings word die meeste soja-aanplantings, naamlik 221 000 hektaar, in Mpumalanga verwag, wat 'n 43% styging teenoor die vorige jaar se aanplantings verteenwoordig. Sy noem dat die tweede meeste sojas aangeplant is in die Vrystaat, waar 186 000 hektaar, of 36% meer hektare, na sojas gegaan het. Sy sê Mpumalanga en die Vrystaat word gevolg deur Kwazulu-Natal, met 34 000 hektaar (6% toename), Noordwes, met 25 000 hektaar (5% toename) en Limpopo, met 24 500 hektaar, wat ook 'n 5% toename reflekteer. Die oorblywende provinsies verteenwoordig 25 500 hektaar, of 5% van die totale produksie.

   Die Voorsitter spreek sy waardering uit teenoor Me Scheepers, vir die insiggewende en interessante inligting wat sy beskikbaar gestel het.

   Mnr Du Plessis is die mening toegedaan dat die SABC die prys van sojabone in stede van dié van sonneblom op hulle daaglikse nuus­verslae moet verskaf, gesien in die lig van die feit dat sojaproduksie dié van sonneblom verbygesteek het. Die Voorsitter noem dat die brutowaarde van sojabone in die 2012-2013 seisoen ook meer was as dié van sonneblom.

   Kennis word geneem van die inligting rakende die brutowaarde van akkerbouprodukte gedurende 2012-2013, en van die grafiek rakende die bydrae van sojabone tot akkerbouproduksie vanaf 1947-1948 tot 2012-2013.

   Me Scheepers rapporteer dat sy en Me Beukes data ekstrapoleer het uit die Oesskattingskomitee se steekproewe van produsente-aanplantings, daardie data vergelyk het met die resultate van die landbousensus wat in 2007 gedoen is, en bereken het dat tussen 1 600 en 1 700 produsente sojabone verbou het in 2013.

   Dr De Kock sê dit wil voorkom asof daardie syfers verwys na produsente wat slegs sojabone verbou, terwyl die meeste soja­produ­sente sojas in 'n wisselboustelsel met mielies verbou. Mnr Louw noem dat daar nagenoeg 6 000 graanprodusente in Suid-Afrika is.

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Algemeen

    Mnr Du Plessis bevestig dat die gesaaides as geheel goed vertoon in KwaZulu-Natal. Hy sê hy is in ooreenstemming met die Oesskattingskomitee se skatting van 'n 6% oppervlaktetoename van sojas in daardie provinsie, wat moontlik toegeskryf kan word daaraan dat sojas beter as mielies gevaar het ten opsigte van brutowaarde. Hy meen dat die skatting van 34 000 hek­taar sojas vir 2014-2015 in die kol is.

   2. Soja-opbrengskompetisie


    (Besluite 9.1.1.2.1 en 9.1.1.2.2 van die Gesamentlike notule van 23 Oktober 2013)

    Mnr Du Plessis bevestig dat die inskrywingsvorms vir die Soja-opbrengskompetisie gepubliseer sal word op die webblad van die PNS.

    Mnr Du Plessis rapporteer dat boeredae tentatief gereël is vir 12 en 14 Maart 2014, en aangebied sal word op die plase van die wenners van die vorige jaar se Soja-opbrengskompetisie in die streke Bergville en Normandien, onderskeidelik. Hy sê die finale detail sal via die PNS-Kantoor beskikbaar gestel word. Hy noem dat al die deelnemers se inligting bespreek sal word, en ook die redes waarom die wenners as sodanig aangewys is.

    Die Voorsitter sê die gedagte met die opbrengskompetisie is om produsente uit te daag om met nuwe idees vorendag te kom om maksimumopbrengste te bekom, ongeag die insette wat gebruik word.

    Besluit:

    1. Kennis word geneem dat boeredae tentatief gereël is vir 12 en 14 Maart 2014 en detail sal via die PNS-Kantoor beskikbaar gestel word.

     Mnr Du Plessis
     Sojawerkgroep


  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Algemeen

    Mnr Van Wyk noem dat hy soja-aanplantings gesien het op plekke waar hy nooit voorheen sojas gesien het nie, veral na Bronkhorstpruit se kant toe. Mnr Büchner noem dat dieselfde geld vir Krugersdorp. Daar word kennis geneem van die Gautengse oppervlakteskatting van 22 000 hektaar sojas.

    Mnr Conradie reken dat die Oesskattingskomitee se skatting van 221 000 hektaar vir Mpumalanga naastenby korrek is. Hy sê hoewel min of meer dieselfde, of selfs bietjie meer sojas in sy omgewing aangeplant is, gaan die opbrengste nie daar wees nie, met skade wat aangerig is deur reën, hael en droogte, gevolg deur te veel reën, erge hael, en versuipskade.

    Mnr Roos sê sy indruk is dat 'n paar hektaar minder sojas geplant is in Hendrina, Carolina, Wonderfontein, Belfast, Stoffberg en Lydenburg. Hy noem dat heelwat reën neergesak het in November en Desember, met die sojas wat die reën beter hanteer het as die mielies. Hy bevestig op navraag dat mielies hael beter hanteer as sojas, veral vroeg in die seisoen. Hy sê die hele Hoëveld het kwaai deurgeloop onder haelbuie, met heelwat produsente wat moes oorplant.

    Mnr Büchner noem dat Profert sojas aangeplant het in drie areas, naamlik Witbank, Carolina en Hendrina, waarvan Witbank beslis die beter area vir sojas is. Hy sê die sojas het die nagenoeg 400mm reën wat in Carolina en Hendrina geval het minder goed hanteer as die Witbankse sojas, waar nagenoeg 200mm reën geval het.

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Algemeen


    (Besluit 8.2.16 van die Raadsnotule van 6 en 7 November 2013)

    Mnr Potgieter noem dat van die produsente in Limpopo redelike hoeveelhede sojabone onder besproeiing aangeplant het in Januarie, saam met kiepiemielies (springmielies, klein mieliepitte), wat voorheen in 'n wisselboustelsel met koring aange­plant is. Hy is van mening dat die Oesskattingskomitee se skatting van 24 500 hektaar onder sojas in Limpopo korrek is.

    Mnr Potgieter sê syns insiens is 'n opbrengs van 4,5 ton, en selfs 5 ton per hektaar sojas per hektaar onder besproeiing haalbaar. Hy noem dat Mnr Koos Pieterse soveel as 6 ton per hektaar geoes het, op sekere dele van sy aanplantings. Hy benadruk dat goeie bestuur onder andere 'n belangrike rol speel. Hy sê produsente word in 'n toenemende mate bewus van die belangrike rol wat sojas speel in die winsgewendheid van 'n boerdery.

    Die Voorsitter sê syns insiens word daar nie genoeg gepraat oor die maksimalisering van soja-opbrengste nie.

    Mnr Potgieter rapporteer dat soja-aanplantings in sy omgewing goed vertoon, hoewel die aanplantings bietjie laat gedoen is.

    Kennis word geneem dat 25 000 hektaar sojas aangeplant is in die Noordwesprovinsie.

    Mnr Büchner noem dat sojas al meer onder spilpunte geplant word in Noordwes. Hy sê terwyl sojas goed vaar in die ooste­like dele van Noordwes, is die hitte en droë klimaat in die noordelike en westelike dele 'n uitdaging. Hy is die mening toe­gedaan dat cultivars ontwikkel sal moet word waarmee suksesvol geproduseer kan word in dergelike omstandighede.

    Mnr Engelbrecht noem dat Pioneer Argentynse en Brasiliaanse sojabooncultivars as beter aangepas beskou as as dié vanaf Amerika. Hy sê heelwat teel- en seleksiewerk is in daardie twee lande gedoen.

    Mnr Louw rapporteer dat produsente in Noordwes baie opgewonde is oor sojas, en dit eens is dat die regte cultivars vir daardie area benodig word. Die Voorsitter sê dit is duidelik dat ander vereistes geld ten opsigte van Noordwes, en dat werk gemaak moet word daarvan.

    Kennis word geneem van die Raadsbesluit dat 'n sojaprodusent vanuit Noordwes genooi sal word om Sojawerkgroep­vergaderings by te woon.

    Besluit:

    1. Dat aan die Tegnologiekomitee rapporteer word dat produsente in Noordwes baie opgewonde is oor sojaverbouing, en dat die Komitee versoek word om aandag te skenk aan die feit dat ander vereistes geld ten opsigte van Noordwes, byvoorbeeld ten opsigte van cultivars.

     Dr De Kock
     Sojawerkgroep
     Tegnologie-komitee

    2. Dat kennis word geneem van die Raadsbesluit dat 'n sojaprodusent vanuit Noordwes genooi sal word om Sojawerkgroep­vergaderings by te woon.

     Voorsitter
     Sojawerkgroep
     Tegnologie-komitee


  4. Vrystaat

   1. Algemeen

    Kennis word geneem van die Oesskattingskomitee se skatting van Vrystaatse soja-hektare van 186 000 hektaar in die huidige produksie-seisoen, wat 'n afname van 13,5% toon teenoor die vorige seisoen se 215 000 hektaar.

    Mnr Botma sê syns insiens vaar sojas hierdie jaar beter in die oostelike deel as aan sy kant van die Vrystaat. Hy noem dat ongeveer 5 000 hektaar minder sojas aangeplant is in die noordwestelike gedeelte van die Vrystaat. Hy sê die sojas sukkel met die hitte, en staan nog nie eens kniehoogte nie. Hy noem dat van die produsente hulle lande eers teen die middel van November kon bewerk.

    Mnr Botma noem dat soja-opbrengverwagtings begin daal, sodra dit begin droog word, en dat produsente hulle dan weer wend na sonneblom en mielies. Hy sê cultivars word benodig wat die hitte kan hanteer en wat goeie gemiddelde opbrengste kan lewer. Hy noem dat produsente se moed gebreek word wanneer 'n halfton sojas per hektaar gestroop word, aangesien hule nie gewoond is aan daardie tipe opbrengste nie. Hy sê dit bekommer hom dat noduleringsprobleme voorkom onder besproeiing. Hy meld voorts dat windskade ook voorgekom het op die sanderige gronde. Hy is van mening dat 'n paar goeie soja-oeste benodig word, sodat produsente hul vertroue in sojas kan herwin.

    Mnr Engelbrecht sê hy het in die praktyk waargeneem dat entstof suksesvol toegedien kan word deur spilpunte, hoewel hy, met uit-sondering van noodgevalle, dit nie sou aanbeveel nie, weens die risiko's wat daaraan verbonde is. Dr Lamprecht noem dat spilpunttoe-diening veral aanbeveel word wanneer saad met swammiddels behandel is, aangesien entstof dan nie direk by die saad op die swammiddels toegedien word nie.

  5. Oos- en Noord-Kaap

   1. Algemeen

    Kennis word geneem dat die Oesskattingskomitee die Noord-Kaapse soja-aanplantings raam op 3 000 hektaar, en dié van die Oos-Kaap op 500 hektaar.

    Mnr Van Zyl rapporteer dat sy gebied 'n koelerige voorjaar gehad het, met veral aandtemperature wat redelik gedaal het. Hy sê hy stroop gemiddeld vyf ton per hektaar onder besproeiing, hoewel daardie tipe opbrengs die vorige jaar behaal is deur 'n produsent wat sojas op van die swakste grond onder besproeiing geplant het.

    Mnr Van Zyl bevestig dat produsente heelwat baat by waarnemings wat hulle met die verloop van jare op hul eie lande doen.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe 2013-2014

   1. Nasionale cultivarproewe 2013-2014

    Die Voorsitter stel Me De Beer aan die woord om die vergadering in te lig oor vordering wat behaal word met die 2013-2014 nasionale cultivarproewe.

    Me De Beer rapporteer dat 22 proewe aangeplant is, met die proef te Villiers wat moontlik afgeskryf sal moet word as gevolg van onkruiddoderskade. Sy sê sy en haar span is baie dankbaar vir die reën, en dat al die proewe tans billik vertoon. Sy noem dat die proef te Delmas bietjie haelskade opgedoen het, maar intussen herstel het.

  2. Roes

   1. Roesvangerproewe

    Mnr De Beer rapporteer dat geen voorvalle van sojaboonroesbesmetting tot dusver in die huidige seisoen aangemeld is nie. Mnr Havenga noem dat hy in kennis gestel is dat roes die vorige dag waargeneem is te Normandien.

    Dr De Kock verneem of dit steeds nodig is om die roesvangerproewe aan te plant, gesien in die lig van die uitgawes wat aangegaan word, die tyd wat dit neem om al die proewe te besoek, en die feit dat die meeste produsente, na wat berig word, voorkomend spuit. Hy wys daarop dat dit belangrik is dat die risiko van weerstand teen triasoolswamdoders bestuur word. (Vir meer inligting sien artikel van Laing en Caldwell getitel "Soybean rust – managing the risk of resistance to triazole fungicides", SAGraan, Januarie 2014, p23)

    Mnr Du Plessis doen aan die hand dat GraanSA versoek word om produsente van buite Kwazulu-Natal te raadpleeg oor die voortsetting van die sojaboonroesvangerproewe. Hy sê KwaZulu-Natalse produsente het geen ander keuse as om voorkomend te spuit nie.

    Die Voorsitter reël dat Mnr De Beer 'n verslag skryf oor die roes-vangerproewe, saam met die nodige aanbevelings.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat 'n verslag geskryf sal word oor die roesvangerproewe, met aanbevelings oor die voortsetting of afskaffing van die navorsing.

     Mnr De Beer
     Tegnologie-komitee
     Sojawerkgroep


  3. Sclerotinia

   1. Sclerotinia – beplanning 2012-2013 en 2013-2014

    Dr De Kock rapporteer dat hy slegs bewus is van die Sclerotinia-navorsing wat tans deur Mnr Van Wyk onderneem word.

  4. Rhizobium – terugvoering


   (Besluit 10.1.4.1 van die van die Gesamentlike notule van 23 Oktober 2013)

   Die Voorsitter reël dat die saak oorstaan.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ingewag word oor die kwessie rakende die regulering van Rhizobiuminokulante wat plaaslik versprei word.

    Voorsitter
    Sojawerkgroep


  5. Biobrandstowwe

   Kennis word geneem van die inligtingstuk "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof en oliesadebedryf: Vierde kwartaal – 1 Oktober tot 31 Desember 2013", wat saamgestel is deur Dr Lourens du Plessis.

  6. Onderwerpe vir webstudies

   Daar word kennis geneem dat lede welkom is om te versoek dat webstudies onderneem word oor sojaverwante onderwerpe.

 11. Saad

  1. Sojabone


   (Besluit 11.1.1 van die Gesamentlike notule van 23 Oktober 2013 en besluit 7.1.1.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 9 en 10 Oktober 2013)

   Die Voorsitter rapporteer dat Mnr Engelbrecht bevestig het dat hy tydens die volgende vergadering 'n voorlegging sal aanbied oor nuwe benaderings en nuwe chemie in die sojasaadbedryf, en oor die beskikbaarheid van voldoende sojaboonsaad vir plaaslike produksie.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat 'n voorlegging tydens die volgende vergadering aangebied sal word oor nuwe benaderings en nuwe chemie in die sojasaadbedryf, en oor die beskikbaarheid van voldoende sojaboonsaad vir plaaslike produksie.

    Mnr Engelbrecht
    Sojawerkgroep

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2014: Datums, terugvoering en reklame


   (Besluit 8.9.7.2 van die Tegnologiekomiteenotule van 9 en 10 Oktober 2013)

   Kennis word geneem van die uitnodiging aan studiegroepe om besoek af te lê by die Hatfieldproewe.

   Kennis word voorts geneem van die volgende inligtingsdae:

   12 Maart Soja-opbrengskompetisieboeredag
   14 Maart Soja-opbrengskompetisieboeredag
   3 Februarie Pioneerinligtingsdag, Brits
   4 Februarie Pioneerinligtingsdag, Delmas
   5 Februarie Pioneerinligtingsdag, Ermelo
   6 Februarie Pioneerinligtingsdag, Winterton / Bergville
   7 Februarie Pioneerinligtingsdag, Bethlehem
   20 Februarie LNR-IGG Boeredag
   2-4 September "No-Till" Konferensie, Drakensville

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webblad – Nuusbrokkies, kleurfoto's, videos

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om interessante inligting, kleurfoto's en videos beskikbaar te stel, met die oog op publikasie daarvan op die PNS-webblad.

   Kennis word geneem van die nuusbrokkies wat ingesluit is as deel van Bylae G.

  2. Artikels

   Kennis word geneem van die artikels "Sojabone is wêreld se nuwe voedselbasis", "Sojabone kry groter parsvermoë", "Sufficient management critical for higher soybean yield", "Soja: vind die 'verlore ton' per hektaar", "Voorstel maak sojaboere die herrie in", "Olie­sade se toekoms al blinker", "Hoë volatiliteit as gevolg van makro-faktore", "Hoë internasionale voorrade plaas druk op oliesadepryse wêreldwyd", "A look at the grain and oilseeds market, with an overview of the sunflower industry", "Late rain causes switch from maize to soya bean", "Hart-gesonde GM sojas op pad", "Soybean rust – managing the risk of resistance to triazole fungicides" en "Vooruitsigte vir die internasionale oliesade-, olie-en oliekoekmark".

  3. Sprekers wat oorweeg word vir toekomstige Sojawerkgroepvergaderings


   (Besluit 13.3.1 van die Gesamentlike notule van 23 Oktober 2013)

   Kennis word geneem van die lys van sprekers wat oorweeg word vir optrede tydens komende Sojawerkgroepvergaderings.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die lys van sprekers wat oorweeg word vir optrede tydens komende Sojawerkgroepvergaderings, te wete:
    • Prof J van den Bergh;
    • Prof D Fourie;
    • Prof KJ Kunert;
    • Mnr Antonie Delport, Syngenta;
    • Verteenwoordigers van saadmaatskappye, en
    • Prof W Oldewage-Theron.

    Dr De Kock
    Sojawerkgroep


   1. Voorlegging: Prof James Blignaut – Klimaatsverandering

    Die Voorsitter stel Prof Blignaut, 'n omgewings­ekonoom, voor aan die lede, en stel hom aan die woord.

    Prof Blignaut bied 'n oorsig van die wyse waarop klimaatsverandering op die plaaslike landbou-omgewing sal impakteer.

    Prof Blignaut verskaf onder andere 'n verduideliking van die sogenaamde "extreme events", soos byvoorbeeld uitermatige reënstorms of uitermatige droogtes, en die frekwensie en intensiteit daarvan. Hy noem dat klimaatsverandering moontlik tot gevolg mag hê dat gewasproduksiedatums aangepas moet word, dat 'n variansie in die tipe en frekwensie van reënval mag voorkom, dat bewerkingspraktyke aangepas sal moet word, dat die verspreiding en intensiteit van peste en plae mag verander, en dies meer. Hy sê die grootste veranderinge in die plaaslike klimaat word in die westelike gedeeltes van die land waargeneem.

    Prof Blignaut wys daarop dat die impak van klimaatsverandering nie slegs van produsentekant aanpassings sal verg nie, maar ook verder deurgevoer sal moet word, byvoorbeeld na oesversekeraars. Hy sê indien produsente nie sou aanpas by klimaats­verandering nie, sal die hoeveelheid bewerkbare landbougrond betekenisvol verminder en sal die verlies aan jaarlikse netto-inkomste aansienlik wees.

    Die Voorsitter stel die geleentheid vir vrae. Mnr Hawkins verneem of klimaatsverandering onomkeerbaar is. Prof Blignaut noem dat beide koolstofopwekking en natuurlike veranderinge, soos byvoorbeeld die verskuiwing van die aarde se as en vulkaanuitspuwings, geweldige implikasies inhou vir groter klimaatsveranderinge. Hy sê 'n vermindering in koolstof­op­wekking sal geen verskil maak aan die uitwerking van natuurlike faktore nie. Hy sê syns insiens moet die mens, met die oog op oorlewing, so goed aanpas by omstandighede soos wat hy kan, in die lig van die inligting wat beskikbaar is. Hy noem dat navorsing moontlik gedoen kan word oor leidende indikatore, wat vir produsente 'n riglyn kan gee in terme van die seisoen wat voorlê. Hy is die mening toegedaan dat aanpassing geweldige geleenthede bied vir innovering, geneem saam met uit­dagings soos toenemende energiekostes.

    Die Voorsitter bedank Prof Blignaut vir 'n uiters interessante en insiggewende voorlegging.

  4. Navorsing op sojabone onder besproeiing


   (Besluit 13.5.1 van die Gesamentlike notule van 23 Oktober 2013)

   Daar word kennis geneem van die literatuurstudie getitel "A summary of the effects of growth stage irrigation in soybean", wat saam­gestel is deur Dr Diana Marais en Mnr M Bufé. Dr De Kock noem dat Dr Dreyer tans 'n populêre artikel saamstel oor sojaboonverbouing onder besproeiing, aan die hand van die literatuurstudie en ander inligting.

  5. Merietetoekennings


   (Besluit 13.6.1 van die Gesamentlike notule van 23 Oktober 2013)

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om nominasies in te dien vir die beste PhD-proefskrif, die beste MSc-verhandeling, die beste wetenskaplike artikel en vir merietetoekennings aan persone wat 'n besondere bydrae tot die Oliesadebedryf gelewer het. Hy sê die sluitingsdatum vir nominasies is 27 Maart 2014.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat 27 Maart 2014 die sluitingsdatum is vir die indien van nominasies vir verdienstelike bydraes tot die plaaslike Oliesadebedryf.

    Mnr Keun
    Lede
    Sojawerkgroep


  6. Kwaliteit van Suid-Afrikaanse sojabone


   (Besluit 13.7.1 van die Gesamentlike notule van 23 Oktober 2013 en besluit 8.2.2 van die Tegnologiekomiteenotule van 9 en 10 Oktober 2013)

   Me Louw rapporteer op navraag dat die jaarlikse Sojaboonkwaliteitsverslag, wat die Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) saamstel, vrygestel sal word teen die einde van Februarie of die begin van Maart.

   Die Voorsitter reël dat die verslag na vrystelling daarvan, aangestip word as besprekingspunt vir 'n volgende Sojawerkgroep­vergadering.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die jaarlike Sojaboon­kwaliteitsverslag bespreek sal word tydens 'n volgende Sojawerk­groep­vergadering.

    Mnr Keun
    Me Louw SAGL
    Sojawerkgroep

 14. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep word bevestig as 4 Maart 2014.

 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir insette gelewer, asook vir hul aktiewe deelname. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe, en verdaag die vergadering om 13:30.