Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 4 Maart 2014 in die Komiteekamer, PNS-kantoorgebou, Woodmead 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr Gerhard Keun.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die tweede vergadering van die Sojawerkgroep van die jaar. Hy heet in die besonder vir Mnre Cornelius Cloete, Jan Grey, Christo Jacobs en Stefan Jacobs welkom, wat vir die eerste keer 'n vergadering van die Sojawerkgroep bywoon.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Mnr J Botma Produsent: Noord-Vrystaat
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr P Breet SAGIS
  Mnr PL Büchner Profert
  Mnr C Cloete Dow AgroSciences
  Me A de Beer LNR-IGG
  Mnr G de Beer PNS-Kontrakteur
  Dr J de Kock PNS
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Mnr G Engelbrecht K2Agri
  Mnr W Engelbrecht K2Agri
  Mnr J Grey GraanSA
  Mnr C Havenga PNS-Kontrakteur
  Mnr C Jacobs Agricol
  Mnr S Jacobs Agricol
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Mnr C Louw GraanSA
  Me W Louw SAGL
  Mnr FAS Potgieter PNS
  Dr D Strydom UV
  Dr Y Tewoldemedhin LNR-NIPB
  Mnr R van Niekerk Agricol
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur
  Mnr APG van Zyl Produsent: S-Vrystaat en N-Kaap
  Me E Harmse PNS-Kontrakteur

  Verskonings

  Me R Beukes DLBV
  Mnr H Conradie Produsent: Mpumalanga
  Me N de Klerk LNR-IGG
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Mnr M Janse van Rensburg Dept Landbou: Mpumalanga
  Me R Janse van Vuuren Madumbi
  Mnr J Henning UV
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr W Otto NWK
  Mnr T Prinsloo LNR-IGG
  Me M Purnell GSI
  Mnr G Roos Produsent: Mpumalanga
  Me M Scheepers DLBV
  Dr G Thompson LNR-IGG
  Mnr D van der Westhuizen Produsent: Mpumalanga
  Mnr CF van Rooyen Landbouweekblad

 4. Personalia

  Geen.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, sonder enige toevoegings.

 6. Goedkeuring van notule

  1. Notule van die Sojawerkgroepvergadering van 30 Januarie 2014 en verwysing na webblad

   Besluite:

   1. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 30 Januarie 2014 word as gelese beskou en goedgekeur.

    Mev Papadimitropoulos
    Bemarkingskomitee

   2. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep van 30 Januarie 2014 word na die Bemarkingskomitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.

    Mev Papadimitropoulos
    Bemarkingskomitee


 7. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

  Dr Briedenhann verskaf 'n kort oorsig van die internasionale en plaaslike oliesadescenario. Hy noem dat die situasie in die Oekraïne, en meer spesifiek die uitvoer van grane vanaf hawens in die Swartsee­gebiede, tans kommer wek, en 'n bulagtige effek op markte het.

  Dr Briedenhann noem dat die Brasiliaanse oesproses tans uiters glad verloop, met 40% van die oesproses wat reeds die vorige dag afge­handel is. Hy sê die onderskeie bronne van inligting raam die Brasiliaanse oes op tussen 84 en 90 miljoen ton. Hy noem dat die weersituasie in Argentinië verbeter het, met Oil World wat hul skatting van die totale Argentynse oes opwaarts aangepas het na 54 miljoen ton. Hy sê die Suid-Amerikaanse oes het jaar op jaar toegeneem met 6 miljoen ton, teenoor die 14 miljoen ton wat vyf weke gelede voorspel is.

  Dr Briedenhann noem dat die sterk Amerikaanse vraag na sojabone ook op die situasie impakteer, met sojabone wat veral uit Suid-Amerika en ook Kanada ingevoer word. Hy sê dit wil voorkom asof die Chinese hulle huidige voorraadsituasie as bevredigend beskou.

  Dr Briedenhann sê die logistiek ten opsigte van sojaboonuitvoere vanuit veral Brasilië word voortdurend bevraagteken en debatteer, ook sover dit die oorgang van die Amerikaanse na die Suid-Amerikaanse sojaseisoen betref. Hy noem dat die Argentynse produsente se onwilligheid om hul sojas te verkoop die saak verder kompliseer.

  Dr Briedenhann wys daarop dat die verandering in sentiment duidelik waarneembaar is op die langtermyngrafiek van die Chicago Board of Trade (CBOT) en die South African Futures Exchange (SAFEX) se data. Hy sê ten opsigte van die plaaslike mark moet onderskei word tussen die ou en die nuwe seisoen se sojabone. Hy noem dat die voorraad ouseisoensojas ver te kort skiet, en nie voldoen aan die vraag vanaf pro­sesseerders nie. Hy sê dit is duidelik dat die aanbod sojabone in die nuwe seisoen ook nie sal kan voldoen aan die vraag nie, wat 'n bulagtige effek op plaaslike pryse sal hê.

  Dr Briedenhann noem dat die swak rand/dollar­wisselkoers 'n betekenisvolle effek het op invoerpariteitspryse. Hy sê die Oekraïnse onstabi­liteit sal na verwagting tot gevolg hê dat geldeenhede van opkomende markte gelooi sal word.

  Dr Briedenhann noem dat sojas vroeër in die dag teen R6 327 per ton verhandel het op SAFEX. Hy sê die Maartprys vir ouseisoensojas beloop tans R6 640 per ton. Hy is van mening dat sojaboonpryse tans min of meer in die kol is, en nie veel sal styg of daal nie.

  Mnr Potgieter is van mening dat die reëns van die afgelope paar weke 'n beter as verwagte sojaboonoes tot gevolg sal hê. Hy sê syns insiens sal die gunstige sojaboonprys 'n terugswaai na sojas tot gevolg hê.

  Dr Strydom is dit eens dat produsente voorkeur sal gee aan aan sojas, in die volgende produksieseisoen. Hy sê na verwagting sal die mielie-oes 'n klein beweging afwaarts maak, wat ook 'n aanduiding gee dat meer sojas aangeplant sal word.

  Dr Briedenhann benadruk dat die sojaboonoes dramaties sal moet groei, om te voldoen aan die plaaslike vraag. Hy meld op navraag dat 2,1 miljoen ton sojaboonperskapasiteit na verwagting in die huidige jaar beskikbaar sou wees, maar dat die probleme wat ondervind is by die aanleg te Bronkhorstspruit sake tydelik in die wiele gery het, hoewel buitengewoon goeie kwaliteit oliekoek tans aldaar geproduseer word. Hy sê die aanleg te Standerton sal waarskynlik oor twee weke in volle swang kan wees, maar dat die gebrek aan beskikbare sojabone sake bemoeilik.

  Mnr Grey rapporteer dat produsente in Mpumalanga aanvanklik probleme gehad het met die nat toestande, en dat die hele Hoëveldse oes vir 'n geruime tyd relatief stilgestaan het. Hy sê sake het verander in Januarie, met die gevolg dat 'n gees van versigtige optimisme geheers het. Hy noem dat produsente tans baie opgewonde is oor die oes op die lande. Hy sê sojas is 'n moeilike gewas om te verbou, en dat die weer 'n groter rol speel by dié gewas as by mielies.

  Mnr Grey rapporteer dat die sojastroopproses oor nagenoeg drie weke 'n aanvang sal neem, in die gebied waar hy boer, terwyl produsente in Piet Retief se omgewing moontlik vroeër sal begin stroop.

  Mnr Grey sê hy het nooit verwag dat sojaboonpryse die huidige vlakke sal behaal nie. Hy noem dat hy baie opgewonde is oor die bedryf, met sojas wat baie kompeterend is, en tans goeie pryse behaal. Hy sê sojas is 'n kontantgewas in eie reg, afgesien van die wisselbouvoordele wat dit bied.

  Die Voorsitter spreek sy tevredenheid uit met Mnr Grey se siening van sojas as kontantgewas in eie reg.

 8. SAGIS


  (Besluit 8.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2014

  Mnr Breet bied 'n oorsig aan van die nasionale en internasionale vraag- en aanbodsituasie van sojabone en sonneblom, en van die huidige stand van sake ten opsigte van produsentelewerings, soos gemeet teen die amptelike oesskattingsdata. Hy verskaf onder andere ook inlig­ting oor plaaslike verbruiksyfers, oor plaaslike en internasionale pryse, en oor in- en uitvoere. Kennis word geneem dat dié en ander data ook gepubliseer word op die SAGIS-webblad (www.sagis.co.za).

  Kennis word geneem van SAGIS se Weeklikse Bulletin gedateer 13 Februarie 2014, en die Maandelikse Bulletin van opgawe-inligting, gedateer 24 Januarie 2014.

  Die Voorsitter reël dat die saak rakende die instelling van statutêre maatreëls op die indien van sojaboonolie- en -oliekoekinvoerdata oorstaan.

  Die Voorsitter verwys na die "South African Supply and Demand Estimates Report" gedateer 31 Januarie 2014, wat as deel van die verga­de­ringsdokumentasie vervat is in Bylae H. Hy sê luidens die Supply and Demand Estimates Committee (SDEC) sou die geprojekteerde soja­boonvoorraad na verwagting op 31 Desember 2013 te staan gekom het op 162 849 ton sojabone. Hy versoek Dr Briedenhann om kommentaar te lewer hieroor.

  Dr Briedenhann noem dat die SDEC aandui dat gemiddeld 62 290 ton sojabone per maand geprosesseer word. Hy sê daar is tans nie eens 'n halwe maand se sojaboonvoorrade in die land beskikbaar nie.

  Dr Strydom noem dat die SDEC onder andere gebruik maak van SAGIS se syfers, om projeksies te maak. Hy sê dat Mnr Hawkins verwag om 'n groot rol te speel in die saamstel van die SDEC se projeksies.

  Besluit:

  1. Dat SAGIS genader word oor die moontlikheid dat statutêre maatreëls ingestel word op die indien van data rakende die invoer van sojaboonolie- en -oliekoek.

   Mnr Keun
   Sojawerkgroep

 9. Weer- en klimaatsvooruitskouing

  Mnr Botma verskaf 'n oorsig van plaaslike weer- en klimaatstoestande, met spesifieke verwysing na die reënpatroon wat tot dusver in die huidige produksie-seisoen ervaar is.

 10. Oesskattings

  Kennis word geneem van die dokument rakende die voorlopige oppervlakte skatting van somergewasse vir 2014, asook die dokument raken­de die eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2014.

  Die Voorsitter wys daarop dat 502 900 hektare volgens die eerste produksie-skatting beplant is met sojas, wat 'n afname van 2,63% ver­teen­woordig vergeleke met die 516 500 hektare, wat die vorige seisoen aangeplant is. Hy sê dit is ook 2,54% minder as die voorlopige opper­vlak­teskatting van 516 000 hektare. Hy noem dat 832 250 ton sojabone na verwagting geproduseer sal word in die 2014 produksieseisoen, wat 6,10% meer is as die 784 500 ton van die vorige seisoen. Hy sê die gemiddelde opbrengs per hektaar word geraam op 1,66 ton.

  Die Voorsitter verneem of daar werklik minder sojabone geplant is as in die vorige produksieseisoen, en of die eerste oesskatting van 832 500 ton in die kol is. Hy reël dat die tabel rakende die oppervlakte- en eerste produksieskatting per provinsie bespreek word.

 11. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Algemeen

    Die Voorsitter sê luidens die Oesskattingskomitee is 35 000 hektare in KwaZulu-Natal beplant met sojas, teenoor die 32 000 hektare van die vorige jaar. Hy noem dat die eerste produksieskatting te staan kom op 91 000 ton, teenoor die vorige seisoen se finale oes van 82 000 ton.

    Mnr Du Plessis sê hoewel daar aanvanklik kommer was oor die huidige seisoen se aanplantings, weens die droë kolle wat plek-plek voorgekom het, wil dit vir hom voorkom asof die produksieskatting redelik na aan korrek is. Hy noem dat groot dele van die provinsie goeie reëns gehad het, met uitsonderings soos Greytown, waar dit uitermate droog was, en waar die aan­plantings heelwat skade gely het. Hy sê die reën sal tot gevolg hê dat die sojasaad swaarder sal wees. Hy noem dat heelwat meer Sclerotiniabesmetting waargeneem is. Hy rapporteer egter dat aansienlik minder haelskade in die huidige as in die vorige seisoen voorgekom het.

    Mnr Havenga sê die wisselvallige reën wat voorgekom het in gebiede soos Normandien en Vryheid maak dit baie moeilik om akkurate ramings te maak van die huidige seisoen se produksietotale. Hy meld egter dat die aanplantings oor die algemeen tans baie goed vertoon.

   2. Soja-opbrengskompetisie


    (Besluit 9.1.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2014)

    Mnr Du Plessis rapporteer dat 'n Soja-opbrengskompetisieboeredag aangebied word te Normandien op 6 Maart 2014, asook een te Bergville, op 18 Maart 2014. Hy sê die produsente is nie gretig om boeredae by te woon nie, en dat een of ander vorm van motivering bekom moet word by insetverskaffers. Hy meld voorts dat inskrywingsvorms na produsente geneem moet word, dat hulp verleen moet word met die invul van die vorms, en dat die vorms boonop afgehaal moet word by produsente.

  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Algemeen

    Die Voorsitter sê luidens die Oesskattingskomitee is 203 000 hektare in Mpumalanga beplant met sojas, teenoor die 205 000 hektare van die vorige jaar. Hy noem dat die eerste produksieskatting te staan kom op 304 500 ton, teenoor die vorige sei­soen se finale oes van 335 000 ton.

    Mnr Grey is van mening dat die Oesskattingskomitee se syfers in orde is. Hy noem dat soja-aanplantings baie goed gevaar het in Mpumalanga die vorige seisoen, maar dat die aanvanklike nat toestande van die huidige seisoen die sojas in 'n mate 'n knou toegedien het. Hy sê hoewel sy plaas goeie reëns ontvang het, met tussen 850 en 900mm wat neergesak het, is die sojas in Piet Retief reeds dood, met van die peule wat reeds afgegooi is.

    Kennis word geneem dat die aantal hektare wat in die huidige seisoen met sojas in Gauteng beplant is onveranderd gebly het teenoor dié van die vorige jaar, en steeds te staan kom op 20 000 hektare, maar dat die produksie na verwagting sal toeneem na 44 000 ton, teenoor die finale oes van 34 000 van die vorige produksieseisoen.

    Mnr Van Wyk rapporteer dat die Gautengse aanplantings goed lyk.

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Algemeen


    (Besluite 9.3.1.1 en 9.3.1.2 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2014)

    Die Voorsitter sê luidens die Oesskattingskomitee is 16 000 hektare in die Noordwesprovinsie beplant met sojas, teenoor die 22 000 hektare van die vorige jaar. Hy noem dat die eerste produksieskatting te staan kom op 28 800 ton, teenoor die vorige seisoen se finale oes van 22 750 ton.

    Mnr Büchner rapporteer dat die sojas in die oostelike gedeeltes van Noordwes mooi lyk. Hy sê syns insiens sal die soja-opbrengste in daardie gedeeltes beter wees as die van die vorige jaar. Hy noem dat die aanplantings ál swakker pre­steer, namate verder weswaarts beweeg word. Hy bevestig dat sonneblom aangeplant is in die plek van sojas. Hy is in ooreenstemming met die Oesskattingskomitee se ramings vir Noordwes.

    Mnr Potgieter noem dat minder sojas waarskynlik aangeplant is in die Ottosdalgebied, as gevolg van die feit dat daardie gebied eers laat reëns gekry het. Hy sê dit wil voorkom asof die mielie- en sonneblomaanplantings in daardie gebied toegeneem het.

    Mnr Büchner sê syns insiens moet die regte sojabooncultivars vir die noordwestelike gebiede nog identifiseer word.

    Die Voorsitter noem dat die Tegnologiekomitee versoek is om aandag te skenk aan die feit dat ander vereistes geld ten opsigte van Noordwes, byvoorbeeld ten opsigte van cultivars. Hy sê cultivars is ontwikkel vir gebiede soos Brasilië se Mato Grosso, waar temperature net so hoog, indien nie hoër is nie, as dié in Noordwes.

    Mnr Engelbrecht herinner die lede dat hy tydens die vorige vergadering genoem het dat Argentynse en Brasiliaanse cultivars beter aangepas is in Suid-Afrika as die Noord-Amerikaanse culti-vars, juis as gevolg van die droogtes en hitte wat in daardie gebiede ervaar word.

    Mnr Van Wyk noem dat 'n hele aantal soja-aanplantings in Noordwes besproei word, wat die gemiddelde opbrengste aldaar sal opstoot.

    Kennis word geneem dat 22 000 hektare in Limpopo beplant is met sojas, teenoor die 20 000 hektare van die vorige jaar. Die Voorsitter noem dat die eerste produksieskatting te staan kom op 66 000 ton, teenoor die vorige seisoen se finale oes van 53 500 ton.

    Mnr Potgieter sê syns insiens sal die gemiddelde opbrengs in die huidige produksieseisoen nie minder wees as 3 ton per hektaar nie. Hy rapporteer dat die sojabone, veral dié onder besproeiing, baie goed vertoon. Hy sê die goeie reëns het tot gevolg gehad dat produsente slegs in Januarie, begin Februarie moes besproei.

    Die Voorsitter bevestig dat 'n sojaprodusent vanuit Noordwes genooi sal word om Sojawerkgroepvergaderings by te woon.

  4. Vrystaat

   1. Algemeen

    Die Voorsitter sê luidens die Oesskattingskomitee is 201 000 hektare in die Vrystaat beplant met sojas, teenoor die 215 000 hektare van die vorige jaar. Hy noem dat die eerste produksie-skatting te staan kom op 281 400 ton, teenoor die vorige sei­soen se finale oes van 249 500 ton.

    Mnr Botma rapporteer dat die toestand van die soja-aanplantings op sy plaas handomkeer verander het, sedert hy 'n maand gelede nog gereken het dat hy gelukkig sou wees om 'n halwe ton per hektaar te stroop. Hy sê syns insiens sal al die produ­sente in sy gebied, waar die goeie reënval 'n verblydende verskil gemaak het, dieselfde rapporteer. Hy meld dat die sojas nie so hoog groei soos in vorige jare nie, hoewel die plante heelwat peule en blomme dra. Hy sê 'n verdere duim of twee se reën sal 'n goeie oes tot gevolg hê.

    Mnr Botma bevestig dat minder sojas aangeplant is in die huidige as in die vorige produksieseisoen, hoewel die gemiddelde opbrengste na verwagting sal toeneem. Hy spreek sy tevredenheid uit met die Oesskattings­komitee se syfers.

    Dr Dreyer is in ooreenstemming hiermee. Hy noem dat 'n redelike hoeveelheid sorghum geplant is in die omgewing van Heil­bron en Koppies. Hy sê in die Oos-Vrystaat wissel die toestand van die soja-aanplantings van pragtig tot swak, met meer onkruide as sojas op die land. Hy noem dat produsente op sekere stadiums van die seisoen net nie in die lande kon inkom om die onkruid te beheer nie.

  5. Oos- en Noord-Kaap

   1. Algemeen

    Kennis word geneem dat 3 900 hektare in die Noord-Kaap beplant is met sojas, teenoor die 2 000 hektare van die vorige jaar. Die Voorsitter noem dat die eerste produksieskatting te staan kom op 13 650 ton, teenoor die vorige seisoen se finale oes van 7 000 ton.

    Mnr Van Zyl rapporteer dat aanplantings in die Oranjerivierbesproei-ingskema as 'n reël goed vaar. Hy sê moontlik mag die gemiddelde soja-opbrengste per hektaar meer wees as 3,5 ton per hektaar. Hy noem dat goeie reëns ook geval het, en dat die wêreld mooi en groen vertoon. Hy sê temperature van 46 tot 47°C kom algemeen voor in die midsomer in daardie gebied, maar voeg by dat die humiditeit aanvaarbaar laag is.

    Mnr Van Zyl meld op navraag dat hoofsaaklik mielies en die praktyk van sogenaamde "double cropping" die grootste kompe­tisie bied vir sojaverbouing in sy streek, terwyl heelwat grondbone verbou word in die Douglasarea. Hy sê die ekonomie van sojas kan nie misgekyk word nie, en dat produsente doodgewoon 'n kopskuif oor gewasaanplantings moet maak.

    Mnr Van Niekerk rapporteer dat soja-opbrengste van meer as ses ton per hektaar behaal is in gewone kommersiële statis­tiese strookproewe wat GWK in die Oraniagebied aangeplant het. Hy benadruk die ekonomiese voordele wat sojaverbouing bied, en spreek die oortuiging uit dat sojaverbouing in die Noord-Kaap gaan toeneem.

    Dr Strydom sê die UV het in 'n onlangse studie bevind dat sojas definitief die beste presteer, wanneer 'n gewas tot gewas vergelyking gedoen word. Hy noem dat produsente in die Oos-Vrystaat ál meer wegbeweeg van koring na sojas in hul sisteme.

 12. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe 2013-2014

   Me De Beer bied 'n voorlegging aan oor die cultivarproewe wat in die huidige seisoen aangeplant is. Sy verskaf onder andere 'n uiteen­setting van die 31 cultivars en een standaard wat ingesluit is by die proewe, van die onderskeie lokaliteite en van die kontakbesonder­hede van die onderskeie medewerkers. Sy vertoon ook 'n aantal foto's wat geneem is in sekere koel, matige en warm gebiede, waar die proewe aange­plant is, en verskaf 'n oorsig van die weersomstandig­hede wat voorgekom het by die onderskeie lokaliteite.

   Me De Beer noem dat beoog word om boeredae aan te bied, onder andere by Migdol. Sy onderneem om die PNS en GraanSA in te lig van die tersaaklike datums, sodat die onderskeie rolspelers in kennis gestel kan word van dié geleenthede.

  2. Roes

   1. Roesvangerproewe


    (Besluit 10.2.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2014)

    Mnr De Beer rapporteer dat slegs een geval van roesbesmetting tot dusver aangemeld is in die huidige seisoen, en wel te Greytown. Hy sê die droë en warm weer het roesbesmetting tot dusver bekamp.

    Die Voorsitter reël dat die saak rakende die verslag en aanbevelings oor die roesvangerproewe oorstaan.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat 'n verslag geskryf sal word oor die roesvangerproewe, met aanbevelings oor die voortsetting of afskaffing van die navorsing.

     Dr De Kock
     (Mnr De Beer)
     Tegnologie-komitee
     Sojawerkgroep


  3. Sclerotinia

   1. Sclerotinia – beplanning 2013-2014

    Die Voorsitter noem dat die PNS se Suid-Amerikaanse vennote gedurende Maartmaand besoek aflê by die PNS, en dat die lede op hoogte gehou sal word van enige nuus oor verwikkelinge wat betref cultivars met verdraagsaamheid teenoor Sclerotinia.

    Mnr Van Wyk spreek die vermoede uit dat die huidige nat weer Sclerotinia-besmetting tot gevolg sal hê.

  4. Rhizobium – terugvoering


   (Besluit 10.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2014)

   Die Voorsitter rapporteer dat BASF aangekondig het dat hulle 'n effektiewe sojabooninokulant ontwikkel het wat nie die WB74 ras be­vat nie, en wat goedgekeur is deur die Registrateur van Wet 36 van 1947. Hy sê dit is nie duidelik of versoenbaarheidstoetse gedoen is met WB74 en die ander ras of rasse wat BASF gebruik het nie. Hy onderneem om die lede op hoogte te hou van verdere verwikkelinge.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ingewag word oor die kwessie rakende die versoenbaarheid van WB74 met die ander ras of rasse wat BASF gebruik het in die ontwikkeling van hul sojabooninokulante.

    Voorsitter
    Sojawerkgroep
    Tegnologie-komitee


  5. Biobrandstowwe

   Kennis word geneem van die nuusberigte wat ingebind is as deel van Bylae E.

  6. Onderwerpe vir webstudies

   Kennis word geneem dat lede welkom is om te versoek dat webstudies onderneem word oor sojaverwante onderwerpe.

  7. Navorsingsprojekte 2014-2015

   Kennis word geneem van die lys van navorsingsprojekte wat deur die PNS befonds word.

 13. Saad

  1. Aanbieding: Mnr W Engelbrecht K2Agri


   (Besluit 11.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2013)

   Die Voorsitter stel Mnr Engelbrecht aan die woord om die lede in te lig oor nuwe verwikkelinge in die sojasaadbedryf.

   Mnr Engelbrecht noem dat probleme tans ondervind word met onkruiddoderweerstand by sojaboonverbouing met RR-sojacultivars. Hy sê die internasionale teelprogramme beweeg almal na die RR2-geen, en benadruk die noodsaaklikheid om die geen plaaslik te registreer. Hy verduidelik dat die registrasieproses tyd neem, en voeg by dat die nodige aksie so spoedig doenlik geneem sal moet word.

   Mnr Engelbrecht verskaf 'n uiteensetting van die chemie wat tans in die pyplyn is, waaronder Dow se Enlist, wat die RR2-, LibertyLink- en Enlist-gene bevat, bestand is teen 2,4-D, en wat in die laaste fase van goedkeuring in Amerika is. Hy noem dat Monsanto die nuwe RR2-Extendgeen ontwikkel het, wat plante bestand maak teen RR2 en Dicamba, en wat, soos Enlist, gebruik kan word teen breëblaar­onkruide. Hy sê Extend is ook tans in die laaste fase van evaluasie in Amerika, en sal binne 'n jaar vrygestel word. Hy noem dat Syngenta se NGI 'n lang nawerking sal gee, wat baie waardevol sal wees vir produsente.

   Mnr Engelbrecht noem dat Brasiliaanse wetenskaplikes die BT-geen gevoeg het by RR2-cultivars, ten einde kommandowurms te bestry.

   Mnr Engelbrecht noem dat Monsanto en Pioneer ook fokus op die sogenaamde "end-user traits", met die oog daarop om soja-olies te verbeter. Hy sê Pioneer se Plenish-sojabone is cultivars met 'n hoër oleïeninhoud, waarvan die olie 'n langer rakleeftyd sal hê, terwyl 'n olie wat soortgelyk is aan canola-olie geproduseer kan word met Monsanto se Vistive Gold-cultivars. Hy noem dat cultivars in volwas­senheidsgroepe een, twee en drie beskikbaar is in Amerika. Hy sê Monsanto stel ook tans ondersoek in na die ontwikkeling van cultivars met 'n hoë omega-3-inhoud.

   Dr Dreyer verneem wie verantwoordelikheid gaan neem vir die registrasie van RR2-sojas in Suid-Afrika. Mnr Engelbrecht noem dat die RR2-geen behoort aan Monsanto, en dat die eienaar van die geen die nodige registrasie moet doen. Hy wys egter daarop dat Mon­santo nie meer betrokke is by sojas in Suid-Afrika nie. Hy sê saadmaatskappye soos Agricol, Pioneer en K2Agri sal die nodige moet doen. Hy noem dat die registrasieproses nagenoeg vier jaar neem om af te handel.

   Die Voorsitter noem dat die PNS tans aandag skenk aan die saak.

   Mnr Louw rapporteer dat GraanSA samesprekings gevoer het met Monsanto, onder andere oor die registrasie van RR-canola. Hy sê dit is duidelik dat stelsels eers in plek gesit moet word, sodat tantième betaal kan word aan die eienaar van die geen. Hy noem dat 'n voorgestelde tantième-model ook bespreek is, en dat SANSOR tevrede is met GraanSA se voorstelle. Hy sê daar word beoog om die tantièmeheffings in te samel op dieselfde manier as wat die statutêre heffings op koring ingesamel word, maar voeg by dat die saak teruggehou sal word, totdat meer duidelikheid bekom is oor die voorgestelde wysigings aan die Landboubemarkingswet.

   Mnr Van Zyl noem dat hy, as produsent, geen probleme het met die betaling van tantième nie. Hy opper die moontlikheid dat 'n bewus­makingsveldtog onderneem word, sodat produsente attent gemaak word daarop dat die sojabedryf sal stagneer, indien daar nie tred gehou word met die nuutste internasionale verwikkelinge nie.

   Mnr Grey is van mening dat produsente nie graan sal terughou om as saad te gebruik, indien nuwe tegnologie hulle in staat sou stel om een bykomende ton per hektaar te oes nie. Mnr Engelbrecht noem dat RR2 nie gekortwiek word deur die sogenaamde "yield drag", wat met RR-sojabone gepaardgaan nie.

   Mnr Potgieter bevestig dat produsente 'n stelsel van tantième ondersteun, maar genoop word om graan terug te hou om as saad te gebruik, omdat voldoende saad nie beskikbaar gestel word om aan hulle behoeftes te voldoen nie.

   Mnr Engelbrecht wys daarop dat meer as 1 000 ton sojaboonsaad in die huidige produksiejaar oorgedra is deur twee saadmaat­skap­pye, juis as gevolg van die feit dat produsente graan terughou.

   Mnr Engelbrecht meld op navraag dat die kwaliteit saad wat plaaslik geproduseer word, baie vergelykbaar is met die saad wat in die Amerikas geproduseer word. Hy meld voorts dat saadmaatskappye daardie cultivars wat in aanvraag is verhandel.

   Mnr Botma sê syns insiens is opbrengs die belangrike faktor, en moet die registrasie van RR2-sojabone voorkeur geniet. Hy noem dat die gebruik van teruggehoude graan as saad standprobleme tot gevolg het.

   Die Voorsitter spreek die oortuiging uit dat die toetrede van nuwe saadmaatskappye soos Nidera, Don Mario en Lima Grain tot voor­deel van die plaaslike bedryf sal dien. Dr De Kock noem dat Sensako ook gaan toetree tot die mark, terwyl Mnr Van Niekerk dieselfde rapporteer oor Hygrotech.

 14. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2014: Datums

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   6 Maart Soja-opbrengskompetisie Normandien
   11 Maart Sojabooncultivarproewe Groblersdal
   13 Maart Sojabooncultivarproewe Migdol
   Boeredag Stoffberg
   18 Maart Soja-opbrengskompetisie Bergville
   27 Maart Sojabooncultivarproewe Brits
   10 April Sojabooncultivarproewe Glen
   Boeredag – Mnr Jan Botma, Bothaville
   2-4 September "No-Till" Konferensie, Drakensville

  2. Inligtingsdae 2014: Terugvoering

   Die Voorsitter lewer kortliks verslag oor die suksesvolle Sojawisselboudinamika-inligtingsdae, wat in Februarie aangebied is deur Pioneer, BASF, John Deere en Noble.

   Mnr Du Plessis noem dat die deelname van topprodusente en die betrokkenheid van groot insetverskaffers 'n groot verskil maak aan die sukses van boeredae en produsentekompetisies. Hy sê die PNS se hulp word benodig om 'n sukses te maak van die Soja-opbrengskompetisie.

  3. Sojasimposium

   Dr De Kock noem dat die PNS, as deel van sy inisiatief om canolaverbouing in die Wes-Kaap te bevorder, beoog om in die laaste week van Augustus canola-inligtingsdae aan te bied in die Suid-Kaap en Swartland, waar 'n Australiese canolakundige, Dr David Bowran gaan optree.

   Die Voorsitter benadruk dat buitelandse sprekers onderwerpe moet hanteer wat vir die produsent van belang is. Hy sê die PNS het Dr Dreyer versoek om as sameroeper op te tree van soortgelyke soja-inligtingsdae, en van sojasimposia, wat op 'n jaarlikse of tweejaarlikse basis aangebied sal word.

   Dr Dreyer sê die gedagte is om 'n simposium aan te bied oor die probleme wat aalwurm aan produsente bied, maar voeg by dat dit sinneloos sou wees om só 'n simposium aan te bied sonder om oplossings vir die probleme te verskaf. Hy noem dat moontlikhede tans ondersoek word. Hy sê syns insiens behoort plante meer gereeld uit die grond getrek te word. Hy is van mening dat die aalwurm­probleme by mielies gaan oorspoel na die wisselbougewasse, waarvan nie een knopwortelaalwurmvry is nie.

   Dr Dreyer sê produsente sal vroegtydig attent gemaak word op die datum van die sojasimposium, indien dit wél aangebied word.

 15. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webblad – Nuusbrokkies, kleurfoto's, videos

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om interessante inligting, kleurfoto's en videos beskikbaar te stel, met die oog op publikasie daarvan op die PNS-webblad.

   Kennis word geneem van die nuusbrokkies wat ingesluit is as deel van Bylae H.

  2. Artikels

   Kennis word geneem van die artikels wat ingebind is as deel van Bylae I.

  3. Sprekers wat oorweeg word vir toekomstige Sojawerkgroepvergaderings


   (Besluit 13.3.1 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2014)

   Kennis word geneem van die lys van sprekers wat oorweeg word vir optrede tydens komende Sojawerkgroepvergaderings.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die lys van sprekers wat oorweeg word vir optrede tydens komende Sojawerkgroep­vergaderings, te wete:
    • Prof J van den Bergh;
    • Prof D Fourie;
    • Prof KJ Kunert;
    • Mnr Antonie Delport, Syngenta;
    • Verteenwoordigers van saadmaatskappye, en
    • Prof W Oldewage-Theron.

    Dr De Kock
    Sojawerkgroep


  4. Merietetoekennings


   (Besluit 13.5.1 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2014)

   Mnr Keun noem dat nominasies vir die PNS se merietetoekennings ingedien moet word teen 27 Maart 2014. Hy sê nominasies word ingewag vir die beste PhD-proefskrif, die beste MSc-verhandeling, die beste wetenskaplike artikel en vir merietetoekennings aan persone wat 'n besondere bydrae tot die Oliesadebedryf gelewer het. Hy meld voorts dat verdere inligting beskikbaar is op die PNS se webblad.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat 27 Maart 2014 die sluitings-datum is vir die indien van nominasies vir verdienstelike bydraes tot die plaaslike Oliesadebedryf.

    Mnr Keun
    Lede
    Sojawerkgroep


  5. Kwaliteit van Suid-Afrikaanse sojabone


   (Besluit 13.6.1 van die Sojawerkgroepnotule van 30 Januarie 2014)

   Me Louw rapporteer op navraag dat die jaarlikse Sojaboonkwaliteits-verslag, wat die Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL) saamstel, vrygestel sal word teen die einde van Maart. Sy sê die resultate van die onderskeie analises is reeds gepubliseer op die SAGL se webblad (www.sagl.co.za).

   Die Voorsitter reël dat die verslag, na vrystelling daarvan, aangestip word as besprekingspunt vir 'n volgende Sojawerkgroep­vergadering.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die jaarlike Sojaboonkwaliteits-verslag bespreek sal word tydens 'n volgende Sojawerk-groepvergadering.

    Mnr Keun
    Me Louw SAGL
    Sojawerkgroep


  6. Literatuurstudie: "Brassicacae-based management strategies used to combat nematode pests in agricultural cropping systems: a review"


   (Besluite 9.10.1.2 en 9.10.1.3 van die Tegnologiekomiteenotule van 3 en 4 Desember 2014)

   Kennis word geneem van die literatuurstudie oor die bioberokingseffek wat gewasse soos canola het in wisselboustelsels. Dr De Kock noem dat die plant op blomstadium afgesny, en ingewerk moet word in die grond om die effek te bekom.

 16. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep word bevestig as 24 April 2014.

 17. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir insette gelewer, asook vir hul aktiewe deelname. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe, en verdaag die vergadering om 13:15.