Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 8 Maart 2011 in die Konferensiekamer van die PNS-Kantoorgebou, Woodmead 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr J du Plessis.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die tweede vergadering van die Sojawerkgroep van die jaar.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Mnr JSG Joubert Visevoorsitter: PNS
  Me R Beukes DLBV
  Mnr J Botma Produsent: Noord-Vrystaat
  Mnr L Büchner Produsent: Mpumalanga
  Dr P Caldwell Universiteit van KwaZulu-Natal
  Mnr D Cronjé Produsent: Mpumalanga
  Mnr J Davel VKB
  Mnr GP de Beer PNS-kontrakteur
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Dreyer LNR-IGG
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Mnr J Erasmus LNR-IGG
  Mnr G Farr RNRF
  Mnr AS Gouws Landbouweekblad
  Dr M Griessel PNS
  Mnr C Havenga PNS-kontrakteur
  Mnr M Jansen van Rensburg Dept Landbou: Mpumalanga
  Mnr E Maree PNS-kontrakteur
  Mnr FAS Potgieter PNS/GraanSA
  Mnr D van der Westhuizen Produsent: Mpumalanga
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Me E Harmse Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr P Botha GraanSA
  Dr E Briedenhann PNS
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr MR Prinsloo LNR-IGG
  Mnr G Roos Produsent: Mpumalanga

  Op uitnodiging

  Dr L Daniel Ploper EEAOC
  Mnr M Devani EEAOC
  Mnr R Puchulo EEAOC

 4. Personalia

  Die produsentelede van GraanSA word sterkte toegewens met die kongres wat gehou word op 9 en 10 Maart.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar sonder enige wysigings of toe­voegings.

 6. Goedkeuring van die notule

  1. Notule van die Sojawerkgroepvergadering van 27 Januarie 2011 en verwysing na webblad

   Besluite:

   1. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 27 Januarie 2011 goedgekeur word.
   2. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 27 Januarie 2011 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webblad van die PNS.
 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   (Besluite 7.1.1 en 7.1.2 van die Sojawerkgroepvergadering van 27 Januarie 2011)

   Die Voorsitter neem die dokument wat Me Beukes opgestel het rakende die sojaboonoppervlakte- en produk­sie­skattings vir die 2010-2011 produksieseisoen en ander produksiedata, asook die eerste produksieskatting vir somergewasse vir die 2010-2011 produksieseisoen ter tafel. Hy stel Me Beukes aan die woord.

   Me Beukes sê die oppervlakte beplant met sojas is 418 000 hektaar, wat 'n toename van 106 550 hektaar of 34,2% verteenwoordig vergeleke met die 311 450 hektaar geplant die vorige seisoen. Sy noem dat hierdie die hoogste opper­vlakte is wat nog ooit plaaslik met sojabone beplant is, hoewel die oppervlakte 20 000 hektaar of 4,6% laer is as die voorlopige oppervlakteskatting van 438 000 hektaar, soos vrygestel in Januarie 2011.

   Me Beukes sê die verwagte grootte van die kommersiële sojaboonoes vir die 2010-2011 produksieseisoen is op 729 050 ton gestel, wat die grootste plaaslike oes sal wees wat ooit behaal is, en 28,8% meer is as die vorige seisoen se oes van 566 000 ton. Sy meld dat die verwagte gemid­delde opbrengs van 1,74 ton per hektaar effens laer is as die 1,82 ton per hektaar van die vorige seisoen. Sy sê volgens die oppervlakteskatting vir die 2010-2011 produksie­seisoen is die meeste sojabone in Mpumalanga geplant, naamlik 190 000 hektaar, gevolg deur die Vrystaat met 135 000 hektaar, KwaZulu-Natal met 34 000 hektaar, Limpopo met 23 500 hektaar, Noordwes met 20 000 hektaar en 15 500 hektaar in die oorblywende provinsies.

   Me Beukes noem dat sy ook grafieke opgestel het wat die verhouding van sojabone tot mielies per provinsie ten opsigte van die 2006-2007 en 2010-2011 produksie­sei­soene reflekteer. Daar word kennis geneem dat soja­bone in 2006-2007 4,2% van die opper­vlakte in die Vrystaat beslaan het teenoor die 95,8% wat deur mielies beslaan is, en dat die soja-oppervlakte in die Vrystaat in die huidige produksieseisoen toegeneem het na 11,9% teenoor die 88,1%, wat na mielies gegaan het. Daar word voorts kennis geneem dat die sojaboonoppervlakte ook in KwaZulu-Natal, Mpumalanga en Limpopo betekenisvolle groei getoon het. Me Beukes sê in die 2006-2007 produksiejaar het sojabone en sonneblomsaad saam 16,4% van die plaaslike oppervlakte beslaan teenoor die 83,6% van mielies, met sojabone en sonneblomsaad wat tans 30,3% en mielies 69,7% van die plaaslike oppervlakte beslaan.

   Die Voorsitter bedank Me Beukes vir die besondere manier waarop sy die produksiesyfers interessant maak. Hy sê dit is verblydend dat die sojaverhouding tot mielies groei. Mnr Joubert noem dat dit interessant sou wees om te weet hoeveel hektaar in totaal beslaan is deur sojas en mielies in 2000-2001, 2006-2007 en 2010-2011.

   Besluit:

   1. Dat bereken word hoeveel hektaar in totaal beslaan is deur sojas en mielies in die 2000-2001, 2006-2007 en 2010-2011 produksieseisoene.

    Mnr Keun
    Sojabeplanningstaakspan

  2. SAGIS

   Daar word kennis geneem van die SAGIS-Markinligting gedateer 8 Februarie 2011, van die Weeklikse Bulletin gedateer 22 Februarie 2011 en van die Maandelikse Bulletin van Opgawe-inligting, gedateer 27 Januarie 2011.

  3. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Mnr Cronjé noem dat hy gebruik maak van 'n baie akkurate Noorweegse weervoorspellingsmodel. Hy sê die hoë­druk­stelsel wat tans voorkom het as gevolg van sikloniese toestande in die Mosambiekkanaal ontstaan. Hy noem dat dié stelsel al die vog vanuit die noordoostelike binneland onttrek. Hy meld egter dat die Noorweegse model aandui dat die sikloniese toestande die volgende dag sal begin opbreek, waarna die toestande behoort te normaliseer.

   Mnr Botma noem dat hy 'n hele aantal webadresse, waar weerinligting bekom kan word, beskikbaar sal stel vir verspreiding aan die lede.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat webadresse, waar weer­in­ligting bekom kan word, beskikbaar gestel sal word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

    Mnr Keun

  4. Mikpunte – 2015

   Die Voorsitter sê die PNS is steeds van mening dat die mikpunt van een miljoen ton sojabone teen 2015 bereik kan word. Hy noem dat die aanduiding egter is dat daardie mikpunt selfs vroeër behaal sal word. Mnr Joubert sê volgens die PNS se vooruitskattings sal nagenoeg 2,1 miljoen ton oliekoek teen 2020 benodig word vir veevoer. Hy meld dat die Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) egter raam dat 2,8 miljoen ton soja-oliekoek teen 2020 daarvoor benodig sal word.

   Die Voorsitter spreek die gedagte uit dat wisselbou met mielies en sojas die sojaboonsyfer sal opstoot. Mnr Cronjé sê gerugte wil dit hê dat al hoe meer produsente beweeg na 'n 50:50 wisselboustelsel met mielies en sojas, veral in die westelike dele van Mpumalanga.

   Mnr Van der Westhuizen rapporteer dat al hoe meer produsente in sy gebied die sogenaamde "strip till"-planters aanskaf, en beweeg na 'n 50:50 soja-mielie wisselbou­stelsel. Hy sê sommige produsente in sy distrik het hierdie jaar slegs sojas geplant.

   Mnr Botma sê 'n verteenwoordiger van 'n saadmaatskappy het hom ingelig dat opkomende landbouers 14 000 sakkies sojaboonsaad gekoop het. Hy noem dat belangstelling in sojaboonverbouing in sy streek baie toegeneem het. Hy spreek sy kommer uit oor die moontlikheid dat droogte­toestande die entoesiasme sal demp, en doen aan die hand dat aandag geskenk word daaraan om droogte­ver­draag­same cultivars beskikbaar te stel.

   Mnr Büchner sê die Hoëveldse produsente in sy gebied het hul wisselbouverhoudings al redelik uitgewerk. Hy is van mening dat dit maar eintlik gaan om die beskikbaarheid van saad, spesifiek in sy streek. Hy beskou 'n 30:70 verhouding tussen sojas en mielies in 2015 as haalbaar.

   Mnr Du Plessis meen dat KwaZulu-Natal die limiet bereik het met die huidige 30:70 verhouding tussen sojas en mielies. Hy herinner die lede dat KwaZulu-Natal 'n netto-invoerder van mielies is, en dat die produsente altyd mielies aldaar sal plant.

   Mnr Potgieter sê sojabone is die ideale wisselbougewas binne 'n praktyk van verminderde bewerking. Hy spreek die oortuiging uit dat 500 000 hektare onder sojas sal wees voor 2013. Hy ondersteun 'n mikpunt van 30:70 sojas:mielies gemiddeld vir die land teen 2015.

   Mnr Van Wyk sê produsente word in staat gestel om 50:50 sojas:mielies te plant, aangesien 'n reeks cultivars beskik­baar is waardeur produsente hul strooptyd kan verleng. Mnr De Beer noem dat daar nog heelwat onkunde in die veld is.

   Mnr Havenga noem dat produsente in KwaZulu-Natal baie positief is oor sojas. Hy is van mening dat die 30:70 verhouding tussen sojas en mielies behoue sal bly, of selfs ten gunste van sojas kan draai. Hy rapporteer dat 'n Vrystaatse produsent gebruik maak van 'n 50:50 stelsel, en die vorige seisoen 'n gemiddelde soja-opbrengs van 2,7 ton per hektaar gehad het. Mnr Maree is die mening toegedaan dat sojas besig is om mielies oor te neem in die Vrystaat, en dat 'n 40:60 verhouding binne afsienbare tyd sal realiseer. Mnr Davel sê daar moet nie uit die oog verloor word dat produsente in die Vrystaat steeds koring plant nie. Hy noem dat dit 'n effek kan hê op soja-aanplantings, veral onder besproeiing. Hy sê veral produsente in die distrikte van Reitz en Bethlehem is baie opgewonde oor sojas. Hy is van mening dat sojas 'n plek ingeneem het in sy gebied, en dat sojaverbouing bepaald daar sal groei.

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Griessel gee 'n oorsig van die plaaslike en internasionale situasie in die sojaboonmark. Hy sê na die Soja­werk­groep­vergadering op 27 Januarie het sojaboonpryse aansienlik gedaal as gevolg van spekulatiewe verkope tussen 9 en 24 Februarie. Hy noem dat sojaboontermynpryse toegeneem het in die week tot 3 Maart, en meer as 50% van die prys­daling herwin het. Hy sê die prys het geval met tussen US$1,10 en US$1,30 per boessel, met 'n prys van US$14,51 per boessel op 19 Februarie, wat geval het na US$13,18 op 24 Februarie, waarna sojaboontermynpryse op US$14,05 per boessel gekwoteer is op 3 Maart.

   Dr Griessel skryf die betekenisvolle styging in pryse toe aan:

   • die agteruitgang van sojaproduksievooruitsigte in Suid-Amerika, die toenemende risiko van oes­be­ska­diging in Brasilië en Paraguay en die voortdurende swaar reënval wat die oesproses vertraag;
   • droogtetoestande in Argentinië wat waarskynlik laat aanplantings van sojas nadelig sal beïnvloed indien dit nie binne die volgende week of twee reën nie;
   • laer as verwagte Suid-Amerikaanse sojaboonuitvoere in Februarie en Maart, veroorsaak deur die vertraging van die oesproses in Brasilië en Paraguay en stakings deur dokwerkers in Rosario, die primêre Argentynse hawe;
   • hernieude Chinese belangstelling in die aankoop van sojabone;
   • die sojaboon / mielieprysverhouding wat effens ver­beter het as gevolg van die versterking in soja­boon­pryse.
   Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban soos op 7 Maart 2011
   Verskeping: R3 437   |   Wisselkoers: R7.89/US$
   Geland Durban 47% proteïen oliekoek 3 437.00
   Vervoer na Randfontein (per ton) 260.00
   Rente 2 weke 15% 20.00
   0,5% hanteringsverlies 17.00
   Gelande prys 3 734.00
   Waarde van volvetsoja 110% R4 107.00
   Min koste om sojabone na volvetsojabone te verwerk 999.00
   – Vervoerkoste na volvet-aanleg 150.00
   – Stoorkoste 115.00
   – Rente 15% (6 maande) 253.00
   – Ekstrusiekoste 285.00
   – 5% ekstrusieverlies 196.00
   Afgeleide produsenteprys vir sojabone (op plaas) – R/ton R3 108.00

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die PNS se afgeleide pro­du­senteprys vir sojabone soos op 7 Maart 2011 R3 108 beloop het.

    Lede

  2. SAFEX

   Kennis word geneem van die SAFEX-termynpryse van sojabone soos op 22 Februarie 2011, wat as Bylae E by die sakelys aangeheg is. Mnr Potgieter rapporteer dat die nuutste SAFEX-prys vir sojabone gelewer in Mei R3 560 is, met die Julieprys wat by R3 600 draai.

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Algemeen

    Die Voorsitter sê volgens die Oesskattingskomitee is 34 000 hektaar sojabone in KwaZulu-Natal geplant, met 'n pro­duksieskatting van 88 400 ton.

    Mnr Du Plessis meen dat sake tans op 'n mespunt gebalanseer is. Hy sê die aanplantings te Bergville en Winterton vertoon baie goed, maar dat aanplantings in Normandien en Vryheid swaar trek. Hy aanvaar egter die produksieskatting van 88 400 ton. Mnr Havenga meen die skatting is haalbaar.

   2. Super Sojakompetisie

    Mnr Du Plessis bevestig dat deelnemers te Normandien, Newcastle en 'n deel van Dundee gekla het omdat hulle nie genoeg aandag kry nie. Hy sê ongelukkig is daar 'n tekort aan mannekrag, met die gevolg dat al die dele nie besoek kon word nie. Hy spreek egter die hoop uit dat sake vorentoe sal verbeter.

   3. "No-Till"

    Die Voorsitter rapporteer dat die Raad van die PNS goed­keuring verleen het dat 'n buitelandse spreker se optrede by die "No-Till" Dae geborg word. Hy sê Dr Krzyzanovski van Embrapa, 'n kundige veral op die gebied van die op­berg­ing van saad, is identifiseer as moontlike spreker.

   4. Phomopsis

    (Besluit 9.1.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nua­rie 2011)

    Daar word kennis geneem van die opgedateerde in­lig­ting­stuk oor Phomopsis.

   5. "Scarabaeidae grubs"

    Mnr Du Plessis rapporteer dat die sogenaamde "Scara­baeidae grubs" baie lyk soos miswurms, en soja­boon­wortels afvreet. Hy sê hierdie is die eerste jaar wat die pes werklik groot skade aangerig het in KwaZulu-Natal. Hy noem dat navorsing oor biologiese beheer tans onderneem word. Die Voorsitter sê Dr Tribe, 'n entomoloog, se hulp is ook ingeroep.

  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Algemeen

    Die Voorsitter sê luidens die Oesskattingskomitee is 'n oppervlakte van 190 000 hektaar onder sojas in Mpuma­langa, met 'n verwagte oes van 304 000 ton, wat impliseer dat 'n gemiddelde opbrengs van 1,6 ton per hektaar verwag word. Die algemene konsensus is dat die gemiddelde opbrengs te laag geskat is.

    Mnr Cronjé meld dat dit 28 dae laas by hom gereën het, en dat geweldige hoë temperature in die namiddag voorkom. Mnr Van der Westhuizen noem dat 53mm die vorige week op sy plaas uitgesak het, en sê hy mik na 'n gemiddelde opbrengs van 3 ton per hektaar.

    Daar word kennis geneem dat 14 000 hektaar in Gauteng onder sojas beplant is, waar 22 400 ton na verwagting geoes sal word.

   2. Super Sojakompetisie

    (Besluit 13.11.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nua­rie 2011)

    Mnr Havenga bevestig dat hy met die Wonderfontein studiegroep in aanraking sal tree om vas te stel welke behoeftes aldaar bestaan ten opsigte van die beoogde Super Sojakompetisie.

    Besluit:

    1. Dat Mnr Havenga met die Wonderfonteinstudiegroep in aanraking sal tree om vas te stel welke behoeftes aldaar bestaan ten opsigte van die beoogde Super­soja­kompetisie.

     Mnr Havenga
     Tegnologiekomitee
     Sojabeplanningstaakspan

   3. Individuele strookdemonstrasieproewe

    Geen verslaglewering.

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Algemeen

    Daar word kennis geneem dat 20 000 hektaar sojabone geplant is in Noordwesprovinsie, met 'n produksieskatting van 50 000 ton, en dat 23 500 hektaar sojas geplant is Limpopo, met 'n produksieskatting van 58 750 ton. Mnr Potgieter is van mening dat Noordwes se produk­sie­skatting aan die lae kant is.

  4. Vrystaat

   1. Algemeen

    Die Voorsitter sê volgens die Oesskattingskomitee is 135 000 hektaar sojas aangeplant in die Vrystaat, met 'n geraamde produksie van 202 500 ton, teen 'n gemiddelde opbrengs van 1,5 ton per hektaar.

    Mnr Botma noem dat sy sojas uitsonderlik goed vertoon, en dat hy 'n bogemiddelde oes verwag. Mnr Maree rap­porteer dat sake baie goed verloop in sy gebied in die Vrystaat, met baie min peste en plae wat probleme kan veroorsaak. Hy sê baie produsente het gespuit, as gevolg van die feit dat baie van die sojas geel geword het. Hy is van mening dat die Vrystaat meer as die verwagte 202 500 ton sal haal.

   2. Strookdemonstrasieproewe

    Mnr Davel rapporteer oor die strookdemonstrasieproewe wat aangeplant is in die VKB-bedieningsgebied. Hy sê na verwagting sal die beste resultate behaal word by die proef wat naby Daniëlsrus geplant is.

  5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Dis­trikte

   1. Algemeen

    Daar word kennis geneem dat 1 000 hektaar sojabone geplant is in die Oos-Kaap.

  6. Algemeen

   Geen verslaglewering.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   1. Nasionale cultivarproewe 2010-2011

    Mnr Erasmus rapporteer dat die nasionale cultivarproewe tans oor die algemeen baie goed vaar, met slegs vier van die 33 proewe wat tot dusver afgeskryf moes word. Hy sê die cultivar LS6162 is besig om fisiologies ryp te word. Hy noem dat die proef te Kokstad, wat deurmekaar geplant was, na verwagting reggestel sal kan word. Die Voorsitter rapporteer dat Raadslede van die PNS etlike van die proewe besoek het, en dat die proewe goed vertoon.

    Daar word kennis geneem van die artikel "Soja­boon­kulti­varaanbevelings 2010-2011". Mnr Erasmus meld op navraag dat die olie- en proteïenontledings gedoen word by die LNR te Potchefstroom.

   2. Verslag: besoek aan proewe

    Daar is reeds verslag gedoen oor die besoek aan die proewe.

  2. Roes

   1. Silikonkongres – Beijing, China

    Dr Caldwell bevestig dat sy beplan om 'n silikonkongres by te woon, wat in September 2011 aangebied word in Beijing.

   2. Roesvangerproewe

    (Besluit 7.22.10.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 25 Januarie 2011)

    Die Voorsitter noem dat die LNR in die verlede die grootste deel van die roesvangerproewe hanteer het. Hy sê na wat berig word beoog die LNR om bykomende personeel aan te stel. Hy doen aan die hand dat die debat oor die kwessie van navorsings- en ander aktiwiteite wat deur die PNS oorgeneem is, en wat in landsbelang onderneem word, oorstaan, tot tyd en wyl duidelikheid bewerkstellig is oor gemelde aanstellings.

    Dr De Kock rapporteer dat die chemiese middel Galmano van Bayer tans in Brasilië getoets word, en dat die middel klaarblyklik redelike resultate lewer.

    Daar word kennis geneem dat roes op 16 Februarie waar­geneem is te Greytown, en op 7 Maart 2011 te Vryheid.

    Besluit:

    1. Dat die debat oor die kwessie van navorsings- en ander aktiwiteite wat deur die PNS oorgeneem is, en wat in landsbelang onderneem word, oorstaan, tot tyd en wyl duidelikheid bewerkstellig is oor bykomende kapasiteit by die LNR.

     Mnr Keun

  3. Sclerotinia

   Die Voorsitter noem dat Dr Neumaier van Embrapa op navraag bevestig het dat die swamdoder Fluopyram (Verango), getoets is in Brasilië, en beskou word as een van die beste swamdoders in die proewe, maar dat die produk nog nie aldaar geregistreer is nie.

   Dr De Kock rapporteer dat Mnr Uys van Bayer hom ingelig het dat Verango eers oor ten minste drie jaar in Suid-Afrika beskikbaar gestel sal word.

   Mnr Du Plessis rapporteer dat sclerotinia die huidige produksieseisoen redelik uitgebreid voorgekom het in die Bergville / Winterton area. Hy is van mening dat kli­maats­toestande voor Desember en besmette saad aanleiding gegee het daartoe.

  4. Rhizobium

   (Besluit 10.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nua­rie 2011)

   Daar word kennis geneem dat die navorsingsprojek rakende die kwaliteit van sekere rhizobium-entstowwe, wat plaaslik verhandel word, in die volgende produksiejaar hervat sal word.

  5. Biobrandstowwe

   Geen verslaglewering.

 11. Saad

  (Besluit 11.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nuarie 2011)

  Die Voorsitter bevestig dat SANSOR en die onderskeie saadmaatskappye versoek is om meer aandag te skenk aan sojasaadvermeerdering, aangesien die saad wat beskikbaar gestel word, nie voldoen aan die vraag nie.

  Mnr Potgieter maan die produsente om hul saad vroeg­tydig te bestel.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2011: Datums, terugvoering en reklame

   Mnr Du Plessis rapporteer dat twee Supersojavelddae aangebied is, te wete een op die plaas Tregena van Mnr Fyvie op 8 Februarie, en een op die plaas van Mnr Hoff­mann te Paulpietersburg. Hy sê die belangstelling vanaf produsentekant was baie goed.

   Mnr Van Wyk noem dat die boeredag te Mahikeng (die voormalige Mafikeng) hoofsaaklik gerig was op wildboere, en dat hy en Mnr De Beer die geleentheid aangewend het om belangstelling in sojaverbouing aan te moedig. Hy sê 'n meer akkerbougerigte inligtingsdag sal in Mei aangebied word.

   Dr De Kock rapporteer dat die vyfde jaarlikse inligtingsdag op 22 Februarie aangebied is te Hatfieldproefplaas, en dat die geleentheid besonder geslaagd was. Hy sê nagenoeg 160 persone was teenwoordig. Hy noem dat Dr Meyer 'n uitstekende voorlegging aangebied het, en dat Mnr Van Wyk 'n aanbiedingstyl het waarby die produsente aanklank vind. Mnr Joubert sê die Voorsitter het 'n puik toespraak gelewer, en doen aan die hand dat 'n afskrif van die toespraak ingesluit word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   6-8 September 2011 "No-Till" Inligtingsdag, Drakensville

   Besluit:

   1. Dat 'n kopie van die toespraak wat Mnr Scholtemeijer gelewer het tydens die inligtingsdag te Hatfieldproef-plaas ingesluit word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

    Mnr Keun

  2. Wisselbou – terugvoering

   (Besluit 12.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nuarie 2011)

   Daar word kennis geneem van die konsepverslag "Ad­vantages of reduced tillage: concise review" wat saamgestel is deur Mnr Birch. Dr Dreyer doen aan die hand dat Mnr Birch ook verwys na die werk wat deur Mnre De Villiers en Otto gedoen word.

   Besluit:

   1. Dat Mnr Birch versoek word om in sy verslag rakende die ekonomiese en ander voordele van sojas in 'n wissel­boustelsel ook te verwys na die werk wat deur Mnre De Villiers en Otto gedoen word.

    Voorsitter
    Tegnologiekomitee
    Sojabeplanningstaakspan

 13. Ander sake

  1. Voorlegging: Dr Daniel Ploper, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)

   Die Voorsitter verwelkom Dr Ploper en die ander twee afgevaardigdes van die EEAOC by die vergadering, en stel Dr Ploper aan die woord om die lede in te lig oor landbou in die noordwestelike deel van Argentinië, met spesiale verwysing na sojaboonproduksie.

   Sien aangehegde kopie vir meer detail van die voorlegging.

   Die Voorsitter stel die geleentheid vir bespreking en vrae na afloop van die voorlegging. Dr De Kock verneem hoe lank cultivars in volwassenheidsgroep agt neem om vanaf plant tot oes te ontwikkel. Dr Ploper noem dat dit tussen 130 en 140 dae neem. Hy noem dat die cultivar Munasqa 'n groep agt is in Argentinië, maar in Bolivië as 'n groep ses hanteer word, as gevolg van breedteligging, en dat dit verband hou met fotoperiode. Hy sê cultivars in groep vyf neem 115 tot 120 dae vanaf plant tot oes.

   Mnr Du Plessis verneem of nuwe sowel as bestaande cultivars ingesluit word by die strookproewe wat EEAOC aanplant. Dr Ploper bevestig dat die bespresterende bestaande cultivars ingesluit word.

   Dr Griessel sê volgens Dr Ploper verteenwoordig saadpryse slegs 9% van die totale produksiekoste in Tucuman. Dr Ploper verduidelik dat die gebruik van teruggehoude graan as saad 'n groot probleem is, aangesien slegs ≤ 30% nuut aangekoopde saad gebruik word.

   Dr Ploper verduidelik op navraag van Mnr Joubert dat produsente saamspan in groepe en 'n konsultant aanstel om voorligtingsdienste te bied. Hy sê die produsente vergoed die konsultante. Hy noem dat daar meer as tweehonderd sulke groepe in Argentinië is. Hy sê heelwat werkswinkels en vergaderings word aangebied.

   Die Voorsitter bedank Dr Ploper vir 'n interessante voor­legging.

  2. Inligting vir plasing op die webblad – nuus­brokkies vir plasing op die webblad asook kleurfoto's

   Die Voorsitter herinner die lede dat geskikte kleurfoto's of ander inligting vir plasing op die PNS-webblad verwelkom sal word. Daar word kennis geneem van die inligting rakende Kunjaneni Protein Products, en die inligting rakende vooruitgang wat behaal word met sclerotinia­navorsing, soos vervat in die Sunflower Week in Review van 18 en 31 Januarie, onderskeidelik.

   Mnr Joubert doen aan die hand dat Mnr Du Plessis en die organiseerders van die "No-Till" Inligtingsdae kennis neem van die name van produsente wat opgetree het tydens die "No till on the plains"-konferensie wat in Salina, Kansas plaasgevind het.

   Daar word kennis geneem van die prestasies wat behaal is deur Pioneer sojabooncultivars in die 2010 Missouri Soybean Association Yield Contest. Mnr Büchner noem dat hy 'n probleem het met die plaaslike aanpasbaarheid van Amerikaans-geproduseerde saad. Dr De Kock onderneem om die saak op te volg met Pioneer.

   Besluit:

   1. Dat by Pioneer navraag gedoen word oor die plaaslike aanpasbaarheid van Amerikaans-geproduseerde saad.

    Dr De Kock
    Tegnologiekomitee

  3. Voorlegging: verskillende instansies

   (Besluite 13.2.1 tot 13.2. van die Sojawerkgroepnotule van 27 Januarie 2011)

   Dr De Kock sê 'n voorlegging oor die korrekte aanwending van Roundup Ready-spuitmiddels sal waarskynlik tydens die volgende vergadering aangebied word. Hy bevestig dat 'n voorlegging ter gelegener tyd aangebied sal word oor die Agcelence-produkreeks. Hy sê die persoon verbonde aan die ingenieursfakulteit van die Universiteit van KwaZulu-Natal, wat 'n voorlegging by GraanSA aangebied het oor sojaboonverwerkingsapparaat, sal ook genooi word om 'n voorlegging aan te bied.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word dat BASF 'n voorlegging sal lewer oor die Agcelence-produkreeks tydens 'n volgende Soja­werk­groepvergadering.

    Dr De Kock
    Tegnologiekomitee

   2. Dat kennis geneem word dat 'n voorlegging oor die kor­rekte aanwending van Roundup Ready-spuitmiddels gelewer sal word tydens 'n volgende Sojawerkgroep- vergadering.

    Dr De Kock
    Tegnologiekomitee

   3. Dat kennis geneem word dat 'n voorlegging oor soja­boon­verwerkingsapparaat gelewer sal word tydens 'n volgende Soja­werkgroepvergadering.

    Dr De Kock
    Tegnologiekomitee

  4. Inkomste- en kosteramings: Sojabone, mielies en sonneblom 2010-2011

   (Besluit 13.3.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nua­rie 2011 en besluit 8.1.1 van die Tegnologie­komi­tee­notule van 25 No­vember 2010)

   Daar word kennis geneem dat die onduidelikhede rakende die saadkoste per hektaar sojabone vir 2010/2011 uit­sorteer is en die gewysigde inkomste- en kosteramings ingesluit sal word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

   Die Voorsitter sê die Tegnologiekomitee het die kwessie rakende die prys van sojaboonsaad, wat nagenoeg R20 600 per ton beloop, verwys na die Sojawerkgroep vir kommentaar. Die produsentelede bevestig dat dít inder­daad die prys is wat gehef word vir soja­boonsaad. Mnr Potgieter rapporteer dat GraanSA voortdurend met die saadmaatskappye in verbinding is oor die aangeleentheid.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die onduidelikhede rakende die saadkoste per hektaar sojabone vir 2010/2011 uit­sorteer is en die gewysigde inkomste- en kosteramings ingesluit sal word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

    Mnr Keun

  5. Lys van pamflette en artikels

   (Besluite 13.4.1 en 13.4.2 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nuarie 2011)

   Die Voorsitter reël dat die besluit rakende die beskikbare plaaslike verwerkingskapasiteit oorstaan. Dr Griessel noem dat 4 682 830 ton soja-oliekoek ingevoer is in die tydperk 2004-2009. Hy sê die totale waarde van die soja-oliekoek- en sojaboonolie-invoere vanaf 2004 tot 2009 was R16,415 miljard, wat neerkom op 'n gemiddelde jaarlikse verlies aan buitelandse valuta van R2,736 miljard.

   Besluit:

   1. Dat inligting oor die beskikbare plaaslike soja­ver­werk­ingskapasiteit in artikelformaat gepubliseer sal word.

    Voorsitter

  6. Navorsingsprojekte 2011-2012

   (Besluit 13.6.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nuarie 2011)

   Daar word kennis geneem van die lys van navorsings­projekte wat deur die oliesadebedryf goedgekeur is ten opsigte van die finansiële jaar 2011-2012.

  7. Onderwerpe vir webstudies

   (Besluit 13.9.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nua­rie 2011)

   Die Voorsitter nooi die lede uit om by Mnr Keun navraag te doen indien hulle inligting oor bepaalde onderwerpe ver­lang, sodat webstudies gedoen kan word.

   Dr De Kock rapporteer dat Mnr Uys van Bayer hom ingelig het dat die saadbehandelingsmiddel Poncho, wat in Bra­silië gebruik word vir die beheer van nematodes, moontlik volgende jaar voorgelê sal word aan die Registrateur.

  8. Die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf

   (Besluit 13.10.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Ja­nuarie 2011)

   Daar word kennis geneem van die dokument "Die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf", wat saamgestel is deur Dr Griessel. Die Voorsitter bedank Dr Griessel vir dié waar­de­volle bydrae.

  9. Generiese sojabemarkingsaksie

   (Besluit 7.24.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 25 No­vember 2010)

   Die Voorsitter rig 'n uitnodiging aan die lede om die PNS in te lig indien hulle bewus is van 'n persoon wat ingespan kan word as PNS-kontrakteur, ten einde hulp te verleen met die generiese sojabemarkingsaksie.

 14. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Soja­werk­groep word bevestig as 9 Mei 2011.

 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir insette ge­le­wer. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe, en verdaag die vergadering om 13:15.