Studietoer 2012

Canola toer na Australië

22 September tot 9 Oktober 2012Dr Jos de Kock inspecting Australian canola fields and koala bear entrance

 1. Erkenning

  Waardering en dank aan die PNS-Raad vir ondersteuning en fondse wat beskikbaar gestel is om hierdie toer moontlik te maak. Ook aan Mnr GJH Scholtemeijer (Voorsitter) wat die inisiatief in die verband geneem het.

  Dank aan ons gades en gesinne vir ondersteuning en onderskraging.

  Dank aan ons Hemelse Vader waarsonder niks moontlik sou wees nie.


 2. Inleiding

  Hierdie besoek aan Australië deur Mnr JSG Joubert en Dr J de Kock is goedgekeur deur die Raad met die oog op die volgende vyf aspekte wat meer van toepassing is op die ekonomiese en die algemene bestuur van canola verbouing en die canola bedryf.

  1. Verkry die metode waarvolgens die ekonomiese voordele van canola in 'n wisselboustelsel bepaal word.
  2. Verkry inligting insake die metodiek waarvolgens Inkomste- en Kosteramings aangewend word vir boerdery besigheidsbestuursdoeleindes in die canola bedryf.
  3. Verkry inligting insake die ekonomie van Geneties-Gemodifiseerde (GM) canolacultivars versus konvensionele canolacultivars (insluitende baster-cultivars in beide tipes) en watter faktore van belang is.
  4. Verkry inligting insake "spesialiteits"-canola veral Juncea canola by Viterra maatskappy.
  5. Verkry inligting insake huidige en toekomstige benadering ten opsigte van canolateling by verskillende maatskappye soos:
   • Canola Breeders Western Australia (CBWA)
   • Pacific Seed
   • Nuseed
   • Pioneer
   • Viterra

   Die program is aangeheg (sien Bylae 10.1: Studietoer Program en Lys van Kontakte).


 3. Algemeen

  Die toer is begin met 'n besoek aan die Departement van Landbou, Wes-Australië [(Department of Agriculture and Food, Western Australia (DAFWA)]. Die volgende persone het inligting verskaf oor canola verbouing in Wes-Australië.

  • Dr Mark Sweetingham – Direkteur
  • Mnr Paul Carmody – Akkerbouer / Voorligting
  • Dr Rosalie McCawley – Lid van Bestuur veral betrokke by promovering van GM-canola
  • Mnr Chis Carter – Ekonoom
  • Mnr Rod Birch – Boer noord van Perth

  By al die besoekpunte het Mnr Joubert eers 'n oorsig gegee oor wie en wat die PNS is en die doel van die studietoer.

  DAFWA het 'n intydse TV onderhoud aangebied wat nasionaal in Australië en ook direk in verbinding met Kanada plaasgevind het (Webanair).

  Verskillende sprekers het verskillende onderwerpe hanteer soos voorrade en pryse (vraag- en aanbod faktore). Baie van die inligting kom ooreen met die wat in Oil World verkaf word. Dit sluit 'n groot aantal gewasse in soos canola, erte (veld erte en groen erte), duiferte, lensies, fababone, lupiene ensomeer. Aan die webanair het onder andere deelgeneem vanaf Perth die Pulse Development Manager (Alan Meldrum), die Voorsitter (Jon Slee) van Grain Industry Association of Western Australia (GIWA). Jon Slee is ook Direkteur van Bemarking van AUS-OILS. Vanaf Sydney was Nick Goddard van Australian Oilseeds Federation (AOF) ook ingeskakel en verskeie spekers uit Kanada.

  GIWA stem baie ooreen met Graan Suid-Afrika (GSA) met hoofdoelwitte die volgende:

  • Provide a powerful voice for a Western Australian Grain Industry Supply Chain
  • Receive and communicate important information
  • Address common industry issues
  • Consolidate resources in a more viable unit
  • Maintain important crop focus and national links
  • Provide a new focus for wheat
  • Provide a forum for industry self regulation

  Die 2010/2011 – GIWA-Jaarverslag met meer inligting is by die PNS-kantoor beskikbaar vir insae.

  Dr Mark Sweetingham (Direkteur: DAFWA) het uitgewys dat Wes-Australië nog heelwat soetlupien produseer. Die verwagting is dat daar in 2012 nagenoeg 400 000 ton L. angustifolius en 35 000 ton L. albus gelewer sal word. DAFWA het nog 'n aktiewe teeltprogram en sal graag 'n instansie in Suid-Afrika wil skakel om lupiencultivars te bemark. Die besonderhede van Dr N Kotze van Agricol is aan hom gegee wat hy verder sal opvolg. DAFWA is oortuig dat lupien en canola in die korrekte verhouding die beste veevoermengsel is.

  1. Verbouingsaspekte

   1. Cultivarevaluering

    Mnr Alan Bedggood is die Hoofbestuurder van die Nasionale Cultivarevaluasie Proewe vir Australië.

    Die evaluasieprogram bestaan uit onder andere 10 wintergraan-gewasse (koring, gars, hawer, triticale, canola, duiferte, fababone, droë erte, lensies en lupiene). Hanteer 650 proewe op 310 plekke. Slegs enkele staatsproefplase word gebruik.

    Die program word befonds deur die GRDC en beheer deur 'n "National Advisory Committee" saamgestel as volg:

    Produsente = 3
    Adviseurs = 3
    Kontrakteurs = 1 per gebied
    GRDC = 1
    Hoofbestuurder = 1

    Die inligting is beskikbaar in verslae en word gebruik deur hoofsaaklik adviseurs en konsultante.

    Temperatuur monitors is by alle plekke en temperatuur word elke 15 minute gelees. Die data word deur die program slegs gebruik vir aanduiding van rypskade. Die data is wel beskikbaar vir ander navorsers vir meer intensiewe gebruik. Slegs proewe met 'n koëffisient van variasie (CV) van 20% en minder word gebruik.

    Vanweë die groot aantal cultivars vir canola word die cultivars in afsonderlike proewe getoets naamlik:

    TT-groep = 36 inskrywings
    RR-groep = 25-28 inskrywings
    Clearfield groep = 20 inskrywings
    Konvensionele groep = 15 inskrywings

    Alhoewel al die proewe op al die plekke gedoen word verloor hulle waarde met die benadering omdat groepe nie statisties met mekaar vergelyk kan word nie. Volgens Bedggood is Suid-Afrika se benadering om alle cultivars in een blokontwerp per plek te evalueer die meer korrekte benadering veral omdat ons min cultivars het. Hulle het dit voorheen ook so gedoen.

    'n Cultivar bly in die proewe solank as wat 3% of meer daarvan verbou word. Van die cultivarproewe is besoek saam met Trent Potter vanaf Adelaide na Bordertown na Naracoorte na Horsham.


   2. Swartstam

    Alhoewel alle cultivars wat vrygestel word getoets is om sterk verdraagsaam (tolerant) te wees teen swartstam (Leptosphaeria maculans) en so aangedui word, is dit nodig om 'n program van wisselbou te volg. In Australië is 'n omvattende bladskrif beskikbaar vir produsente om hulle in te lig hoe swartstam bestuur moet word.

    Cultivars se weerstand word bewerkstellig deur verskillende gene. Gevolglik word cultivars ingedeel in groepe van A tot G afhangende van die weerstand wat dit dra, so is Hyola 50 byvoorbeeld in groep D en Garnet in groep ABC en Hyola 555TT in groep E. Die aanbeveling is dat nie alleen moet canola slegs een uit drie jaar op dieselfde land geplant word nie, maar ook as 'n cultivar uit groep A voorheen geplant was moet nou 'n cultivar uit 'n ander groep byvoorbeeld D geplant word.

    Die plaaslike canolabedryf behoort die moontlikheid te ondersoek om 'n soortgelyke bladskrif op te stel met soortgelyke inligting vir produsente. Die bladskrif "Blackleg Management Guide" word as Bylae aangheg by hierdie verslag (sien Bylae 10.2).


   3. Diverse

    Beweiding van canola is ondersoek deur verskeie navorsers soos Kirkegaard, JA van CSIRO in Melbourne. Trent Potter is tans ook met 'n proef besig te Naracoorte (Suid-Australië). Hulle bevind dat canola onder hoë potensiaal toestande bewei kan word sonder erge nadeel aan graanopbrengs. Onder lae potensiaal toestande in Wes-Australië word dit nie aanbeveel nie. Omdat hulle verminderde bewerking toepas ondervind hulle op hulle tipe grond nie groot probleme met grondverdigting vanweë beweiding met skape nie.

    Onder toestande van verminderde bewerking (nagenoeg 90% in Wes-Australië) dien hulle kalk in massa breedwerpig bo-op die grond toe en vind dat dit wel oor tyd in die grond inbeweeg, nagenoeg tot 20cm diep oor 'n periode van 5 jaar. Ten opsigte van fosfaat, kalium en swael word dit met 'n pen-planter onder die saad geplaas.

    Canola word nie baie onder besproeiing verbou nie gevolglik word cultivars nie doelbewus vir besproeiing ontwikkel nie. Hulle verwag dat cultivars Stingray en Hyola 50 goed behoort te vaar onder toestande van besproeiing.


 4. Ekonomiese voordeel van canola in 'n wisselboustelsel

  By Cunderdin (Noord-oos van Perth) word proewe gedoen deur "West Australia no-tillage Farmers Association" (WANTFA).

  Dr David Minkey saam met Matt McGee is in beheer van die proewe ten opsigte van wisselbou en grondbewerking in samewerking met Prof Ken Flower van University Western Australia (UWA). Hierdie groep werk op langtermyn wisselboustelsels met canola wat behels 2 jaar koring, 1 jaar canola, 1 jaar erte of lupiene en dan weer terug na koring. Ook korttermyn wisselbou wat behels 1 jaar koring, 1 jaar erte en 1 jaar canola. Die stelsels is nog in die begin stadium en die ekonomiese vergelykings is nog nie voltooi nie. Prof Flower het die resultate wat beskikbaar is aan ons gegee (ter insae by PNS-kantoor) en belowe om die ekonomiese vergelyking na Februarie 2013 aan ons te stuur.

  In Suid-Australië naby Naracoorte doen Trent Potter en Felicity Turner ook 'n omvangryke wisselbouproef waarby beweiding ook ingesluit is. Die resultate van die proef "Improving grain yields, water use efficiency and soil by new rotations in the south east of South-Australia" sal later aan ons beskikbaar gestel word.

  Die produsent (Rod Birch), Dr David Bowran asook Trent Potter het dit beklemtoon dat die produsente nie 'n vaste wisselboustelsel volg nie. Ten eerste word die siektedruk (veral swartstam) in aanmerking geneem en dan die vooruitsigte van die seisoen en daarmee saam die vraag en aanbod (prys) situasie. Ten opsigte van swartstam word gepoog om nie meer as een uit elke drie jaar canola op dieselfde land te hê nie. Dit kan egter aangepas word soos wat deur die praktyk dikteer word. Daar is gevalle van canola elke 2de jaar, maar ook van langer tussenpouses. Indien die vooruitsigte van die seisoen (goeie reënval) goed is sal die neiging wees na canola. Volgens hulle doen koring beter in swakker toestande. Soms is die canolaprys vanaf die begin van die seisoene goed en word daar dus meer canola geplant.

  Die proewe wat tans gedoen word kan rigting gee oor wat in die toekoms gedoen sal word. Prof Ross Kingwell, die ekonoom van UWA, het ook beklemtoon dat prys en klimaat belangrike dryfvere is ten opsigte van die gewasse wat geplant word. Die stelling is gemaak dat in die betrokke seisoen meer koring aangeplant sou gewees het as produsente voor die tyd geweet het dat die koringprys so gunstig sou wees.


 5. Inkomste- en kosteramings

  Inkomste- en Kosteramings word nie na wense gebruik deur produsente nie volgens Chris Carter (Landbou-ekonoom van DAFWA in Perth) en Jaron Leask (Business Analyst te Northam). Hierdie siening is ondersteun deur Prof Ross Kingwell (School of Agriculture and Resources Economics) van UWA in Perth. Die regering het onttrek aan een op een finansiële voorligting en beplanningsdienste.

  Inkomste- en Kosteramings word gedoen deur verskeie konsultante om advies te gee en beplanning te doen vir produsente. Banke gebruik dit om te besluit oor finansiering en advies aan produsente. Konsultante stel self die Inkomste- en Kosteramings op vir die gebied waar hulle werksaam is en kyk gewoonlik na 'n geheel plaasbeplanning en nie na individuele gewasse en vertakkings nie.

  Volgens Prof Kingwell het die aantal boere in Wes-Australië oor die afgelope 20 jaar verminder vanaf 20 000 na ongeveer 5 000. Die gemiddelde plaas-grootte is tans nagenoeg 4 500 hektare met bates van nagenoeg 6 miljoen Australiese dollar. Meeste boere is dus miljoenêrs. Nuwe generasie boere maak grootliks gebruik van konsultante vir advies en dienste. Die enigste mense wat kan bekostig om te boer is diegene wat reeds 'n plaas het.

  Die UWA het tans 'n studentetal van nagenoeg 25 000 binnemuurs met 'n verdere 8 000 buitemuurs. Die afgelope jaar was slegs 30 studente in landbou en minder as die helfte hiervan het boerderybesigheidsbestuur bestudeer.

  Prof Kingwell het bevestig dat alhoewel hulle inligting het oor GM-canola versus konvensionele canola in 'n wisselboustelsel word die stelsel grootliks dikteer deur siektes, prys en klimaat. Hy dink nie dit is regverdigbaar om tans 'n intensiewe studie hieroor te doen teen groot kostes nie.


 6. Genetiese Gemodifiseerde (GM) Canola

  Wes-Australië het na toetse in 2009, nadat die moratorium op GM-canola opgehef is in 2010 begin met produksie van GM-canola en produseer tans reeds op 300 000ha GM-canola wat meer as 32% van die oppervlakte onder canola verteenwoordig. Hierdie GM is alles glifosaat (Roundup Ready®) weerstand. Tans is daar nog geen glufosinaat-ammonium (Liberty/Link®) canola in Australië nie. Na bewering is Bayer traag om Liberty/Link in Australië vry te stel.

  Die werking van die ammonium-fraksie van Liberty / Link is minder effektief in toestande van laer dagtemperature (onder 20ºC) en by laer daglengte soos wat in Australië ondervind word tydens canola-verbouing (Dr David Bowran – Director: DAFWA, Practices & Systems Innovation asook Rick Horbury – Technical Advisor, Bayer Crop Science).

  Die algemene siening is dat GM-canola 'n 5% tot 15% opbrengsverhoging kan gee. Dit hang van 'n verskeidenheid van faktore af. Die Departement (DAFWA) is tans besig om proefresultate saam te vat in 'n verslag (Dr David Bowran).

  Die groot voordeel van GM-canola word gesien in die gebruik om bestuur van verbouingspraktyke te vergemaklik. Canola word in droë grond geplant, gewag vir reën en dan gespuit na opkoms met Roundup om onkruide te dood. Volgens Rod Birch (canola-produsent) stel dit die produsente in staat om die groot oppervlaktes wat hulle onder canola het meer doeltreffend te hanteer. Volgens Birch sal GM-canola homself bemark weens die praktiese voordele wat dit bied. Die canolabedryf het 'n bladskrif opgestel en versprei oor GM-canola met die titel: "GM-Canola: A Weed Management Option" (sien Bylae 10.3: GM Canola – A Weed Management Option).

  Volgens Dr Bowran is die tegnologiekoste vir GM-canola ingesluit by die hoër saadprys. Daar word 'n heffing van 1% statutêr gehef op canola wat gelewer word en die fondse word aangewend deur die "Grains Research & Development Corporation (GRDC)" om navorsing op canola te finansier.

  Daar is ook verskuilde kostes gekoppel aan GM-canolabedryf waarvan die belangrikste die volgende is:

  • GM-Canola in Australië moet afsonderlik opgeberg word. Dit kan kostes verhoog.
  • Soms is vervoer oor langer afstande nodig na die afset punte.
  • Sommige markte in Europa betaal 'n premie vir nie-GM-canola (bedrae van 30 dollar en meer per ton word genoem).

  In Wes-Australië word daar baie sterk aanbeveel dat GM-canola nie oorbenut moet word nie want dit kan aanleiding gee dat weerstand by onkruide veral raaigras kan ontwikkel teen Roundup onkruiddoder. Baie boere skakel ten volle oor vanaf triasien tolerante cultivars na Roundup Ready cultivars. In Australië as geheel is daar reeds 347 plekke waar weerstand begin ontstaan teen Roundup en in Wes-Australië reeds 47 plekke. Rooiligte begin dus aangaan. DAFWA beveel 'n strategie aan van geïntergreerde onkruidbeheer gekoppel aan 'n wisselboustelsel van canola slegs een uit drie jare op dieselfde land om sodoende ook siektes te beheer.

  In 'n verslag van die "Curtin University of Technology" met die titel "Evaluation of the environmental and economic impact of Roundup Ready® canola in the Western Australian crop production system" opgestel deur Dr James Fisher en Dr Peter Tozer word die volgende punte gemaak:

  • Resultate wys dat Roundup Ready® canola gelykwaardige winsgewendheid en beter gee as triasien tolerante canola en nie veel verskil van die van konvensionele en Clearfield canola nie.
  • Die berekende impak op die omgewing van Roundup Ready® canola was nagenoeg 43% van die TT-canola.
  • Die brandstof verbruik was 5-6% laer as die TT-canola.

  Die verslag is ter insae by die PNS-kantoor.

  Die siening in Australië is dat GM-canola beslis sal toeneem. Tans is slegs nagenoeg 8% van die canola GM-canola en word verwag dat dit binne die volgende 2 jaar sal verdubbel na nagenoeg 16% oor Australië as geheel. In Wes-Australië waar die meeste onkruiddoderweerstand voorkom en waar meer as 90% TT-canola geproduseer word, is RR-canola reeds op nagenoeg 32% en kan dit nog hoër styg (Dr Bowran en Mnr Nick Goddard).

  Dr David Bowran het beïndruk met sy kennis oor alle aspekte van canolaverbouing en is beslis 'n goeie kandidaat om na Suid-Afrika genooi te word.


 7. Saadmaatskappye

  1. Canola Breeders Western Australia (CBWA)

   Prof Wallace Cowling (Direkteur: Navorsing) noem dat CBWA sy bande met NPZ-Lembke (Norddeutsche Pflanzenzuchtung) en met Bayer verder uitgebrei het.

   CBWA het ook hulle fokus verbreed van TT-canola na CL-canola en ook RR-canola. Hulle ontwikkel nou hoofsaaklik basters in die drie tipes. Kruisings sluit in Duitse, Sjinese en Australiese materiaal.

   CBWA toets op roetine basis vir graanopbrengs, swartstam, glukosino-laatinhoud (afsnypunt is 15mmol/gr) en pitvastheid. Die internasionale standaard vir glukosinolaatinhoud vir canolameel is 30mmol/gr en minder.

   CBWA het tans drie nuwe TT-canolabasters wat in die groeiperiode val van CB Jardee HT en dus goed kan vaar plaaslik asook een konven-sionele canolabaster wat vinniger is as CB Agamax. Die lys van nuwe cultivars is ter insae by PNS-kantoor.


  2. Nuseed

   Die senior planteteler (Dr Nelson Gororo) het inligting verskaf oor die teeltprogram. Die praktiese hantering van die veldproewe en saadvermeerdering word hanteer deur Mnr Murray Gannon wat hieroor inligting verskaf het. Mnr Bill Swann (Algemene Bestuurder en Hoofbemarker) het op Melbourne lughawe inligting verskaf oor Nuseed se aksies in Suid-Afrika.

   Nuseed se teeltprogram fokus op ontwikkeling van basters in konvensionele-, triasien tolerante- en Roundup Ready-canolatipes. Geen werk word gedoen op Clearfieldtipe nie. Nuseed het ook 'n uitgebreide program om canola te ontwikkel met hoë oleïensuurinhoud en noem dit "Monola". In Australië word 'n aantal Monolacultivars reeds verbou en betaal kopers 'n premie wat opmaak vir die laer graanopbrengs wat behaal word. Nuseed het pas 'n ooreenkoms met KFC in Australië gesluit om alle Monola-graan met die hoë oleïensuurinhoud te koop vir gebruik van die olie in KFC-restaurante.

   Nuseed is ook tans besig om 'n langketting omega-3 olie canola te ontwikkel saam met CSIRO en GRDC.

   Volgens Dr Gororo neem dit 8 jaar vanaf die maak van 'n kruising tot by cultivartoetsing. Hulle gebruik 3 generasies in die glashuis waar beligting beheer word. Vanaf F3 to F7 word op die land gedoen en hulle hanteer nagenoeg 20 000 lyne per jaar. Gebruik 2 seisoene per jaar op die land. Hulle toets intensief vir glukosinolaatinhoud (afsnypunt is 15mmol/gr), swartstamweerstand (gebruik multi-gene), proteïeninhoud en olie-inhoud.

   Murray Gannon het beklemtoon dat gekonsentreer word om geen saadvermenging te laat plaasvind in die saadvermeerderingsaanleg nie. Hulle toets alle lewerings vir persentasie ontkieming en groeikragtigheid. Die groeikragtigheid word in 'n spesiale sandbak getoets. Hulle oorweeg tans om saadvermeerdering vir Suid-Afrika in Suid-Afrika te laat doen om sodoende saadverskaffing te bespoedig. Finale besluit hieroor is nog nie geneem nie. Nuseed het skakeling internasionaal met Monsanto en het 'n belangrike aandeel in Druetto Argentina in Argentinië.

   In die siektetuin vir swartstam word materiaal geplant in canolastoppel om besmetting te verseker. Hiermee word ook gemeet die verswakking van weerstand van 'n cultivar oor seisoene. Hulle asook Trent Potter en Alan Bedggood het aanbeveel dat Suid-Afrika so 'n toetsproses behoort te hê aangesien weerstand vinniger of stadiger kan verswak onder Suid- Afrikaanse toestande.


  3. Pacific Seeds

   Die Hoofplanteteler (Mnr Andrew Easton), Assistent planteteler (Mnr Jim Hazeldene) en Besigheidsbestuur/Agronoom (Mnr Justin Kudnig) het inligting verskaf tydens 'n werksete (Donderdagaand) en besoek aan proewe buite Horsham op Vrydagoggend.

   PacSeeds sal graag 'n skakel wil bewerkstellig met ons webbladsy. Ons kan direk skakel met Justin Kudnig (Justin.Kudnig@pacseeds.com.au) om dit te bewerkstellig.

   Volgens Andrew Easton en Justin Kudnig sal PacSeeds beslis in 2013 weer inskrywings wil stuur vir die Canola-eliteproewe (moontlik 15 inskrywings).

   In die teeltprogram van PacSeeds word gefokus op die ontwikkeling van basters in al vier tipes canola (konvensionele-canola, TT-canola, CI-canola en RR- canola). Justin Kudnig het beklemtoon dat graan wat teruggehou word vir saad in die geval van basters nagenoeg 25% swakker graanopbrengs lewer. In die proewe buite Horsham was die verskil beslis ooglopend.

   PacSeeds doen saadvermeerdering en proewe met canola in Chile ook onder besproeiing, maar het geen probleme tot dusver gevind met enige opvolggewas na canola nie.

   Beide Andrew Easton en Justin Kudnig is kandidate om genooi te word na Suid-Afrika. Veral Andrew Easton sal met sy indiepte kennis van canolateling 'n goeie bydrae kan maak.


  4. Pioneer / Du Pont

   Die "canola research manager" is Rob Wilson van Wagga Wagga, maar was ongelukkig nie in Australië tydens ons besoek nie. Tydens volgende besoeke sal beslis met Pioneer geskakel moet word om hulle siening te bekom.


  5. Spesialiteitscanola

   1. Viterra

    Die hoofteler vir canola by Viterra is Dr Wayne Burton.

    Volgens Dr Burton konsentreer Viterra op Juncea canola wat Brassica juncea is, maar deur teling verbeter is om soortgelyk te wees aan canola ten opsigte van olie en meel eienskappe. Aangesien die meel geel van kleur is, is dit ook maklik uitkenbaar. Dit kan ook 'n nismark in hondekos vul.

    Die teeltprogram fokus tans op cultivars in die triasien tolerante, Clearfield en Roundup Ready tipes. Juncea canola het 'n lang regop plant met feitlik geen sytakke nie, maar 'n indrukwekkende peuldrag. Volgens Dr Burton is Viterra se beleid om patentregte uit te neem op hulle cultivars en die produk van plant tot bemarking te beheer. Dr Burton is van mening dat die mark in Suid-Afrika te klein is om betrokke te raak. Hy versoek dat ons 'n skriftelike voorlegging maak vir oorweging deur hulle bestuur. So 'n voorlegging is reeds gemaak en per e-pos aan Viterra gestuur. Juncea canola kan vanweë siekte­weerstand, verdraagsaamheid teen droogte, pitvastheid en geskiktheid vir direk stroop dalk 'n staanplek in Suid-Afrika hê.

    Nadat die besprekings afgehandel was, was die aanduidinge nie baie positief dat ons van die cultivars sou kry vir evaluering in Suid-Afrika nie.

    Meer besonderhede insake Viterra is beskikbaar by die PNS-kantoor uit hulle "Grower Guide: Xceed ™ Canola".


   2. Cargill Australia

    Die hoofteler is Laura Maher (R&D Agronomy Manager) en die hoofbestuurder is Mnr Xinmin Deng.

    Cargill is die laaste 3 jaar aktief met 'n eie teeltprogram in Australië. Cargill doen self die toetsing, bemarking en verwerking van hulle produkte en beheer dus die volledige waardeketting. Soos in die geval van Viterra is vooruitsigte vir Suid-Afrika om van die materiaal te bekom nie baie positief nie. Aangesien Laura nie beskikbaar was nie het haar assistent (Ashley Lynch) onderneem om die besonderhede en versoek van die PNS aan haar oor te dra.

    Cargill fokus in hulle teeltprogram op canola met gesonder olie vir die kookoliemark dus kompetisie vir NuSeed se Monola's. Cargill het reeds indrukwekkende cultivars ten opsigte van graanopbrengs in die Nasionale Cultivarproewe. Cultivars soos Vic 3002 en Vic 3003 het baie goed vertoon in die cultivarproewe.

    Die Cargill News is ter insae beskikbaar by die PNS-kantoor.


 8. Australian Oilseeds Federation (AOF)

  Die Hoof Uitvoerende Beampte (Mnr Nick Goddard) het ons aan die einde van die studietoer in Sydney ontmoet op Maandag, 8 Oktober 2012.

  Hy het genoem dat GM-canola nie so toegeneem het as wat verwag was nie. Volgens skatting is dit globaal in Australië op 8% en word ver­wag dat dit sal groei na 16%. Australië handhaaf 'n gemiddelde produksie van nagenoeg 2 miljoen ton canola per jaar (vorige jaar 3,2 miljoen ton). Die plaaslike vraag na perskapasiteit is nagenoeg 800 duisend ton wat kan styg na 1,1 miljoen ton en baie gou sal styg na 1,5 miljoen ton graan. Die mark vir olie-uitvoer is tans na raming 100 000 ton olie.

  Die grootste uitvoer van canola vind plaas in massa graan na Europa hoofsaaklik vir bio-diesel. Australië self gebruik nie canola vir bio-diesel nie omdat dit te duur is. Tans betaal Europa 30 tot 50 dollar premie per ton vir nie-GM-canola vir menslike gebruik. Die GM-canolagraan gaan hoofsaaklik na die Ooste (Maleisië en Pakistan).

  Spesialiteits-canola het 'n mark in Australië van nagenoeg 10% van totale produksie. In Australië het KFC homself reeds verbind om NuSeed se Monola's te gebruik. Die ander kitskos instansies soos McDonalds het egter nog nie besluite geneem nie. Hy sien egter nie dat hierdie tipe canola 'n groot toekoms in Suid-Afrika het nie aangesien hy van mening is dat Suid-Afrika eers sy volume van canola-produksie moet verhoog.

  Nick Goddard het weereens bevestig dat die PNS dadelik kan voortgaan om 'n skakel te bewerkstellig met die webbladsy van AOF.

  Volgens Nick Goddard sal hy die sojaboonbedryf inlig en aanmoedig om die WSRCIX-2013 in Suid-Afrika te ondersteun en by te woon. Australië produseer nagenoeg 50 000 ton sojagraan per jaar (vorige jaar 80 000 ton). Australië voer nagenoeg 500 000 ton sojaboonmeel per jaar in. Die AOF is net oorhoofs verantwoordelik vir die sojabedryf. Sojabedryf word direk beheer deur 'n direksie van "Soy Australian Limited". Hulle benut CSIRO om navorsing te doen en die hoofteler is Andrew James van CSIRO.


 9. Afsluiting

  Die studietoer was 'n sukses en besonder waardevolle kontakte is weer bewerkstellig.

  Beide toerlede het waarde geput uit nuwe kennis en inligting wat bekom is.

  Graag word die PNS-Raad en Voorsitter bedank vir hierdie geleenthede wat geskep word en dit word vertrou dat die PNS en die bedryf sal baat hieruit.


 10. Bylae

  Volg die skakels hieronder om die bylae in PDF-formaat te besigtig of af te laai: