Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2005/2006 Sojabone en mielies

Free State – VCL area (dryland) / Vrystaat – VKB-gebied (droëland)
Area / Gebied Vrede / Frankfort Reitz / Bethlehem / Harrismith
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 1.50 3.00 1.80 3.50
  Nett farm price / Netto plaasprys (i) R/ton 1 290.00 653.00 1 290.00 653.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 1 935.00 1 959.00 2 322.00 2 285.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 174.72 302.00 174.72 302.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 304.55 759.36 389.10 836.05
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 183.06 178.59 255.14 250.67
Pest control / Plaagbeheer R/ha 84.25 105.81 51.60 105.81
Aero spray (contracted) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 75.00 0.00 75.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 415.20 112.20 553.60 130.90
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 64.00 0.00 64.00
Energy / Brandstof R/ha 190.73 205.44 246.44 284.46
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 169.44 191.28 225.63 269.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 124.81 162.31 169.22 214.74
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste R/ha 183.06 178.59 255.14 250.67
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 1 914.96 2 416.29 2 346.34 2 804.14
Gross margin / Bruto marge R/ha 20.04 -457.29 -24.34 -518.64
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 32.00 91.70 48.00 91.70
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha -11.96 -548.99 -72.34 -610.34
 • Contract price for soyas offered by VKB for May 2006. Weighted SAFEX-price for white and yellow maize.
  Kontrakprys van sojabone deur VKB vir Mei 2006. Geweegde SAFEX-prys vir wit- en geelmielies.
 • Only 10% of the soya seed is purchased. Includes treatment costs of seed.
  Slegs 10% van sojasaad word gekoop. Sluit ook saadbehandeling in.
 • Includes cost of lime (cost of lime is spread over (3) years).
  Sluit koste van bekalking in (kalkkoste word oor drie (3) jaar versprei).
 • Interest is calculated at 11.25% for specified periods which differ between regions.
  Rente word bereken teen 11.25% vir gespesifiseerde periodes wat verskil van gebied tot gebied.
Subscribe: receive ICBs via e-mail