Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2005/2006 Sojabone en mielies

North West – NWC area (dryland) / Noordwes – NWK-gebied (droëland)
Area / Gebied Koster Lichtenburg / Coligne Zeerust
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 1.5 3.5 1.2 3.5 1.0 2.0
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 600 680 1 600 680 1 600 680
Gross income / Bruto inkomste R/ha 2 400 2 380 1 920 2 380 1 600 1 360
Variable costs / Veranderlike kostes
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ton 300 310 300 275 300 259
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 198 671 198 643 129 422
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 283 202 262 136 151 70
Pest control / Plaagbeheer R/ha 60 15 60 15 60 15
Aero spray (control) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0
Casual labour / Losarbeid R/ha 30 41 30 30 30 30
Crop insurance / Oesversekering R/ha 226 80 131 80 109 46
Fuel / Brandstof R/ha 322 298 310 274 322 276
Repair and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 216 332 216 327 216 270
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 113 119 104 110 93 86
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste R/ha 413 219 383 219 368 175
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 161 2 287 1 994 2 109 1 778 1 649
Gross margin / Bruto marge R/ha 239 93 -74 271 -178 -289
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 204 204 204 204 170 204
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 35 -111 -278 67 -348 -493
  • Includes the costs of seed treatment.
    Sluit in koste van saadbehandeling.
  • No provision was made for the purchase and application of lime.
    Geen voorsiening is gemaak vir aankoop en toediening van landboukalk nie.
  • Interest calculated at a rate of 11% per annum over different loan periods.
    Rente is bereken teen 'n koers van 11% per jaar oor verskillende leningstydperke.
Subscribe: receive ICBs via e-mail