Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2006/2007 Sojabone en mielies

North West – NWK area (dryland) / Noordwes – NWK-gebied (droëland)
Area / Gebied Koster Lichtenburg / Coligne Zeerust
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 1.5 3.5 1.2 3.5 1.0 2.0
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 690 1 150 1 690 1 150 1 690 1 150
Gross income / Bruto inkomste R/ha 2 535 4 025 2 028 4 025 1 690 2 300
Variable costs / Veranderlike kostes
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ton 426 321 426 286 426 268
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 219 442 219 400 142 335
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 291 196 269 130 156 66
Pest control / Plaagbeheer R/ha 60 13 60 13 60 13
Aero spray (control) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0
Casual labour / Losarbeid R/ha 34 46 34 33 34 33
Crop insurance / Oesversekering R/ha 257 133 149 133 124 76
Fuel / Brandstof R/ha 412 380 397 350 412 351
Repair and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 213 328 213 323 213 262
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 135 121 125 110 113 92
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste R/ha 438 242 407 242 392 194
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 485 2 222 2 299 2 020 2 072 1 690
Gross margin / Bruto marge R/ha 50 1 803 -271 2 005 -382 610
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 213 213 213 213 177 177
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha -163 1 590 -484 1 792 -559 433
  • Includes cost for seed treatment.
    Sluit in koste van saadbehandeling.
  • No provision was made for the purchase and application of lime.
    Geen voorsiening is gemaak vir aankoop en toediening van landboukalk nie.
  • Interest calculated at a rate of 11.5% per annum over different loan periods.
    Rente is bereken teen 'n koers van 11.5% per jaar oor verskillende leningstydperke.
Subscribe: receive ICBs via e-mail