Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2007/2008 Sojabone en mielies

Free State – VKB area (dryland) / Vrystaat – VKB-gebied (droëland)
Area / Gebied Vrede / Frankfort Reitz / Bethlehem / Harrismith
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 1.50 3.00 1.80 3.50
  Nett farm price / Netto plaasprys (i) R/ton 2 615.00 1 182.00 2 615.00 1 182.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 4 707.00 3 546.00 5 230.00 4 137.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 384.20 408.45 574.20 408.45
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 567.00 1 059.53 567.00 1 169.94
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 134.02 173.54 497.50 173.54
Pest control / Plaagbeheer R/ha 55.37 105.87 55.37 105.87
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 85.00 0.00 85.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 502.20 158.40 558.00 184.80
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 80.00 0.00 80.00
Energy / Brandstof R/ha 234.91 252.55 268.08 252.55
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 158.37 185.51 214.33 185.51
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 182.98 260.91 299.32 273.67
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste R/ha 239.66 400.97 245.35 414.35
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 543.71 3 085.73 3 364.15 3 248.68
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 163.29 460.27 1 865.85 888.32
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 153.85 153.85 230.78 153.85
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 009.44 306.42 1 635.07 734.47
 • Contract price for soyas offered by VKB for May 2008. SAFEX-price for yellow maize July 2008 after deduction of transport differential handling costs and commission.
  Kontrakprys van sojabone deur VKB vir Mei 2008. SAFEX-prys vir geelmielies na aftrekking van vervoerdifferensiaal hanteringskoste en kommissie.
 • Only 50% of the soy seed is purchased excluding RR seed. Includes treatment costs of seed.
  Slegs 50% van sojasaad word gekoop uitgesonderd RR saad. Sluit ook saadbehandeling in.
 • Includes cost of lime (cost of lime is spread over (3) years).
  Sluit koste van bekalking in (kalkkoste word oor drie (3) jaar versprei).
 • Interest is calculated at 14.25% for specified periods which differ between regions.
  Rente word bereken teen 14.25% vir gespesifiseerde periodes wat verskil van gebied tot gebied.
Subscribe: receive ICBs via e-mail