Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2007/2008 Sojabone en mielies

North West – NWC area (dryland) / Noordwes – NWK-gebied (droëland)
Area / Gebied Koster Lichtenburg / Coligne Zeerust
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 1.5 3.5 1.2 3.0 1.0 2.0
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 350 1 250 2 350 1 250 2 350 1 250
Gross income / Bruto inkomste R/ha 3 525 4 375 2 820 3 750 2 350 2 500
Variable costs / Veranderlike kostes
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ton 144 404 144 359 144 337
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 244 771 244 593 172 489
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 146 196 146 128 90 64
Pest control / Plaagbeheer R/ha 90 12 80 12 80 12
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0
Casual labour / Losarbeid R/ha 38 51 38 37 38 37
Crop insurance / Oesversekering R/ha 329 236 189 191 95 133
Fuel / Brandstof R/ha 456 304 456 304 456 234
Repair and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 281 230 281 230 281 166
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 148 169 136 136 120 108
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste R/ha 479 304 442 165 429 134
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 345 2 677 2 156 2 155 1 905 1 714
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 180 1 698 664 1 595 445 786
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 240 240 240 240 200 200
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 940 1 458 424 1 355 245 586
  • Includes the costs of seed treatment. Only 20% of soy seed was bought.
    Sluit in koste van saadbehandeling. Slegs 20% sojasaad word gekoop.
  • No provision was made for the purchase and application of lime.
    Geen voorsiening is gemaak vir aankoop en toediening van landboukalk nie.
  • Interest calculated at a rate of 13.5% per annum over different loan periods.
    Rente is bereken teen 'n koers van 13.5% per jaar oor verskillende leningstydperke.
Subscribe: receive ICBs via e-mail