Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola, lupins and wheat 2008/2009 Canola, lupiene en koring

Southern Cape (SSC area) / Suid-Kaap (SSK-gebied) (i)
Area / Gebied Swellendam / Heidelberg
Crop / Gewas Canola Lupins
Lupiene
Wheat
Koring
Yield / Opbrengs T/ha 1.20 1.50 2.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 000.00 2 200.00 3 300.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 4 800.00 3 300.00 6 600.00
Variable costs / Veranderlike koste
Seed / Saad (ii) R/ha 174.50 342.00 456.00
Fertilizer / Kunsmis R/ha 848.50 323.00 750.00
Weed control / Onkruidbeheer (iv) R/ha 357.08 378.68 325.98
Pest control / Plaagbeheer R/ha 61.00 76.00 134.75
Energy / Brandstof R/ha 140.33 143.17 141.79
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 313.37 161.41 161.41
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 95.49 76.45 107.65
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 1 990.27 1 500.71 2 077.58
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 809.73 1 799.29 4 522.42
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 138.00 138.00 138.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 671.73 1 661.29 4 384.42
 • Budgets compiled for the 2008 production year. Input from producers and other experts were used.
  Begrotings opgestel vir die 2008 produksiejaar. Insette van produsente en ander kundiges is gebruik.
 • Cost of seed treatment is included.
  Koste van saadbehandeling is ingesluit.
 • Interest on working capital is calculated at 11.5% for variable periods per cost item.
  Rente op bedryfskapitaal is bereken teen 11.5% vir wisselende periodes per koste-item.
 • Applied by aeroplane.
  Vliegtuigbespuiting.
Subscribe: receive ICBs via e-mail