Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola, lupins and wheat 2008/2009 Canola, lupiene en koring

Swartland (MKB area / -gebied) (i)
Area / Gebied Moorreesburg
Crop / Gewas Canola Lupins
Lupiene
Wheat
Koring
Yield / Opbrengs T/ha 1.25 1.25 3.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 150.00 2 200.00 2 623.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 5 188.00 2 750.00 7 869.00
Variable costs / Veranderlike koste
Seed / Saad R/ha 195.00 216.00 218.00
Fertilizer / Bemesting R/ha 1 303.00 388.00 1 258.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 348.00 378.00 200.00
Pest control / Plaagbeheer R/ha 43.00 85.00 153.00
Cultivation cost / Bewerkingskoste (ii) R/ha 743.00 723.00 725.00
Contract work / Kontrakwerk R/ha 47.00 51.00 127.00
Other / Diverse R/ha 24.00 40.00 79.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 203.00 141.00 207.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 906.00 2 022.00 2 967.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 282.00 728.00 4 902.00
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 146.00 87.00 203.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 136.00 641.00 4 699.00
  • MKB comprise study groups who compile budgets at the beginning of the season with the aid of technical experts.
    MBK beskik oor studiegroepe wat aan die begin van 'n seisoen begrotingsin samewerking met ander kundiges opstel.
  • Cultivation cost include fuel, repairs and maintenance costs.
    Bewerkingskoste sluit in brandstof, herstel- en onderhoudskoste.
  • Interest on working capital is calculated at 15% for six (6) months.
    Rente op bedryfskapitaal is bereken teen 15% vir ses (6) maande.
Subscribe: receive ICBs via e-mail