Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola and wheat 2008/2009 Canola en koring

Swartland (Cape Agri area / Kaap Agri-gebied)
Area / Gebied Malmesbury Porterville
Crop / Gewas Canola Wheat
Koring
Canola Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 1.50 2.80 1.00 2.80
Nett price at silo / Netto siloprys (i) R/ton 4 150.00 3 050.00 4 150.00 3 050.00
  Safex R/ton 0.00 3 800.00 0.00 3 800.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 420.00 0.00 420.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 0.00 330.00 0.00 330.00
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 6 225.00 8 540.00 4 150.00 8 540.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 202.50 361.25 157.50 388.96
  Own / Eie R/ha 0.00 242.25 0.00 284.24
  Purchased / Gekoop R/ha 202.50 119.00 157.50 104.72
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 2 263.51 2 822.52 2 083.11 2 762.86
Lime / Kalk R/ha 63.75 63.75 63.75 63.75
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 449.48 549.37 347.04 663.57
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 42.70 275.00 85.70 162.66
Crop insurance / Oesversekering R/ha 25.65 35.18 13.68 35.18
Fuel / Brandstof R/ha 134.70 192.32 178.14 192.32
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 100.47 118.38 107.76 118.38
Aeroplane / Vliegtuig R/ha 0.00 100.00 100.00 50.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 298.16 381.91 277.76 389.66
Harvest and marketing costs (v) / Oes en bemarkingskoste (v) R/ha 331.26 211.44 330.08 335.45
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 912.16 5 111.13 3 744.50 5 162.79
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 312.84 3 428.87 405.50 3 377.21
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 150.00 150.00 150.00 150.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 162.84 3 278.87 255.50 3 227.21
Own seed / Eie saad 0% 75% 0% 80%
 • Canola: contract price less marketing costs.
  Canola: kontrakprys minus bemarkingskoste.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated at 16.5% over a six month period.
  Bereken teen 16.5% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting and transport to silo (only fuel and repairs).
  Eie stroper en vervoer na silo (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail