Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2009/2010 Sojabone en mielies

East Free State – VCL area (dryland) / Oos-Vrystaat – VKB-gebied (droëland)
Area / Gebied East Free State / Oos-Vrystaat
Crop / Gewas Wheat
Koring
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 1.80 3.50 1.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 028.00 2 546.00 1 309.00 2 520.00
  Safex R/ton 2 273.00 2 639.00 1 521.00 2 845.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 136.00 0.00 131.00 200.00
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 109.00 93.00 81.00 125.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 5 070.00 4 582.00 4 582.00 3 779.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 130.00 405.00 694.00 318.00
  Own / Eie R/ha 76.00 170.00 0.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 55.00 235.00 694.00 318.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 922.00 680.00 984.00 658.00
Lime / Kalk R/ha 250.00 0.00 250.00 0.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 271.00 386.00 259.00 165.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 0.00 100.00 0.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 112.00 112.00 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 563.00 546.00 165.00 280.00
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 326.00 362.00 294.00 302.00
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 284.00 268.00 242.00 256.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 192.00 178.00 201.00 132.00
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 408.00 263.00 434.00 263.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 458.00 3 200.00 3 623.00 2 372.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 613.00 1 382.00 959.00 1 408.00
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 289.00 193.00 193.00 193.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 324.00 1 189.00 766.00 1 215.00
Own seed / Eie saad 80% 80% 0% 0%

Source: compiled in cooperation with VCL.
Bron: opgestel in samewerking met VKB.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest at 11.75% for part of production year.
  Rente teen 11.75% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises

East Free State / Oos-Vrystaat
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -1 093 -672 -250 171 593 1 014 1 436
2 500 -793 -312 170 651 1 133 1 614 2 095
2 639 -654 -145 364 874 1 383 1 892 2 401
3 000 -293 288 870 1 451 2 033 2 614 3 195
3 300 7 648 1 290 1 931 2 573 3 214 3 855
3 800 507 1 248 1 990 2 731 3 473 4 214 4 995
4 400 1 107 1 968 2 830 3 691 4 553 5 414 6 275
4 800 1 507 2 448 3 390 4 331 5 273 6 214 7 155
Subscribe: receive ICBs via e-mail