Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans: gross margins per ha 2010/2011 Sojabone: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Karkloof Vryheid Kinross Middel-
burg
Koster Lichten-
burg
Mareet-
sane
Berg-
ville
Brits /
Koe-
does-
kop
Gro-
blers-
dal
Reitz Frank-
fort
Cultivation system /
Bewerkingstelsel
None
Geen
Mini-
mum
None
Geen
Conventional / Konvensioneel None
Geen
Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Dryland / Droëland Irrigation / Besproeiing Dryland / Droëland
Yield / Opbrengs T/ha 3.0 2.5 2.0 2.5 2.0 1.5 1.0 4.0 4.0 4.0 2.0 1.5
Nett farm price /
Netto plaasprys
R/ton 2 434 2 481 2 465 2 457 2 481 2 504 2 505 2 484 2 435 2 433 2 503 2 536
  Safex R/ton 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600
  Transport differential /
  Vervoerdifferensiaal
R/ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Other marketing costs /
  Ander
R/ton 166 119 135 143 119 96 95 116 165 167 97 64
Gross income /
Bruto inkomste
R/ha 7 303 6 202 4 930 6 142 4 962 3 757 2 505 9 935 9 740 9 733 5 007 3 803
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 2 161 963 407 611 827 827 827 533 672 672 398 399
  Own / Eie R/ha 0 146 246 229 70 70 70 197 232 232 167 168
  Purchased / Gekoop R/ha 2 161 817 161 382 757 757 757 336 440 440 231 231
Fertilizer / Bemesting R/ha 980 761 575 745 729 663 623 1 004 672 829 790 548
Lime / Kalk R/ha 209 209 71 61 39 26 52 232 28 0 0 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 465 408 224 276 203 203 152 401 415 415 649 386
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheer-
middels
R/ha 356 283 28 16 418 418 418 734 8 8 0 0
Casual labour
Los arbeid
R/ha 0 68 0 0 50 50 50 136 0 102 0 0
Aero spray (contract) /
Lugbespuiting (kontrak)
R/ha 0 0 0 0 0 0 0 209 0 140 112 112
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 300 930 505 447 484 281 187 780 526 526 598 449
Irrigation / Besproeiing R/ha 0 0 0 0 0 0 0 1 029 2 527 1 971 0 0
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 78 265 90 318 393 399 423 85 414 418 393 327
  Repairs and maintenance /
  Herstel en onderhoud
R/ha 142 232 140 250 251 251 317 108 285 285 299 232
Interest on working capital /  Rente op bedryfskapitaal R/ha 339 249 129 166 218 198 195 315 376 365 196 152
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 206 205 198 165 570 486 500 227 715 716 251 251
Total variable costs
Totaal veranderlike koste
R/ha 6 237 4 574 2 367 3 054 4 182 3 801 3 744 5 792 6 637 6 447 3 687 2 856
Gross margin
Bruto marge
R/ha 1 066 1 628 2 563 3 088 781 -44 -1 239 4 144 3 103 3 286 1 320 948
Regular labour costs /
Gereelde arbeidskoste
R/ha 378 378 200 213 213 213 213 272 490 435 289 192
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 688 1 250 2 363 2 875 568 -256 -1 451 3 872 2 613 2 851 1 031 756
Subscribe: receive ICBs via e-mail