Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Sunflower: gross margins per ha 2010/2011 Sonneblom: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Koster Mareetsane Reitz
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Dryland / Droëland
Yield / Opbrengs T/ha 2.0 1.5 2.3
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 491 2 433 2 622
Safex R/ton 2 980 2 980 2 980
Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 112 170 200
Other marketing costs / Ander R/ton 377 377 158
Gross income / Bruto inkomste R/ha 4 982 3 649 5 899
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 210 210 287
  Own / Eie R/ha 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 210 210 287
Fertilizer / Bemesting R/ha 754 651 741
Lime / Kalk R/ha 39 26 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 127 127 426
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 0 0 14
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 53 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 234 131 437
Irrigation / Besproeiing R/ha 0 0 0
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 314 317 393
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 280 226 299
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 127 114 159
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 359 331 251
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 444 2 186 2 993
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 539 1 463 2 906
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 213 201 289
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 326 1 262 2 617
Subscribe: receive ICBs via e-mail