Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Wheat: gross margins per ha 2010/2011 Koring: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Brits / Koedoeskop Groblersdal Reitz
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Conventional / Konvensioneel Dryland / Droëland
Yield / Opbrengs T/ha 5.5 5.5 2.5
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 011 2 050 2 072
  Safex R/ton 2 427 2 427 2 427
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 157 103 136
  Other marketing costs / Ander R/ton 258 274 219
Gross income / Bruto inkomste R/ha 11 061 11 277 5 181
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 295 1 140 130
  Own / Eie R/ha 114 1 140 75
  Purchased / Gekoop R/ha 181 0 55
Fertilizer / Bemesting R/ha 2 116 2 202 1 053
Lime / Kalk R/ha 28 0 250
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 138 138 357
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 89 89 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 531 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 112
Crop insurance / Oesversekering R/ha 734 734 601
Irrigation / Besproeiing R/ha 2 234 1 743 0
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 414 418 414
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 285 285 279
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 423 480 203
Harvesting Costs / Oeskoste R/ha 715 716 421
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 7 471 8 476 3 821
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 590 2 801 1 360
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 490 435 289
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 100 2 365 1 071
Subscribe: receive ICBs via e-mail