Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans, maize and sunflower 2010/2011 Sojabone, mielies en sonneblom

East Free State – VKB area (dryland) / Oos-Vrystaat – VKB-gebied (droëland)
Area / Gebied Reitz / Petrus Steyn / Bethlehem / Warden Frankfort / Vrede
Crop / Gewas Wheat
Koring
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Sunflower
Sonneblom
Wheat
Koring
Soybeans
Sojabone
RR
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 12/2011 05/2011 07/2011 05/2011 07/2011 05/2011
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 2.00 4.00 2.25 3.50 1.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 072 2 503 990 2 622 1 006 2 536
  Safex R/ton 2 427 2 600 1 215 2 980 1 215 2 600
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 136 0 144 200 121 0
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 219 97 81 158 88 64
Gross income / Bruto inkomste R/ha 5 181 5 007 3 962 5 899 3 519 3 803
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 130 398 741 287 741 399
  Own / Eie R/ha 75 167 0 0 0 168
  Purchased / Gekoop R/ha 55 231 741 287 741 231
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 053 790 1 241 741 1 120 548
Lime / Kalk R/ha 250 0 250 0 250 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 357 649 259 426 259 386
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 0 0 0 0 0 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 112 112 0 0 0 112
Crop insurance / Oesversekering R/ha 601 598 151 437 132 449
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 414 393 339 393 339 327
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 279 299 237 299 237 232
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 203 196 212 159 204 152
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 421 251 555 251 555 251
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 821 3 687 3 984 2 993 3 836 2 856
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 360 1 320 -22 2 906 -317 948
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 289 289 192 289 192 192
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 071 1 031 -215 2 617 -509 756

Source: compiled in cooperation with VKB.
Bron: opgestel in samewerking met VKB.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.25%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 11.25%.
 • Wheat harvested with contractor. Other crops with own combine harvester (fuel, repairs and contract labour).
  Koring stroop met kontrakteur. Ander gewasse met eie stroper (slegs brandstof, reparasies en kontrak arbeid).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
East Free State (dryland) / Oos-Vrystaat (droëland)

Reitz
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -322 99 520 940 1 361
2 400 -2 459 920 1 380 1 841
2 600 318 819 1 320 1 820 2 321
2 800 638 1 179 1 720 2 260 2 801
3 000 958 1 539 2 120 2 700 3 281
Frankfort
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -506 -79 348 7 755 1 202
2 400 -286 181 648 1 155 1 582
2 600 -66 441 948 1 455 1 962
2 800 154 700 1 248 1 795 2 342
3 000 374 961 1 548 2 135 2 722
Subscribe: receive ICBs via e-mail