Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2010/2011 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (dryland / droëland)
Area / Gebied Karkloof Vryheid
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Minimum
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 05/2011 07/2011
Yield / Opbrengs T/ha 3.00 9.50 2.50 6.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 434 747 2 481 880
  Safex R/ton 2 600 1 215 2 600 1 215
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 296 0 216
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 166 172 119 119
Gross income / Bruto inkomste R/ha 7 303 7 099 6 202 5 279
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 2 161 1 915 963 1 752
  Own / Eie R/ha 0 0 146 0
  Purchased / Gekoop R/ha 2 161 1 915 817 1 752
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 980 2 402 761 1 789
Lime / Kalk R/ha 209 209 209 209
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 465 441 408 674
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 356 617 283 498
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 102 68 68
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 60
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 300 265 930 158
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 78 108 265 284
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 142 159 232 247
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 339 369 249 341
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 206 202 205 196
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 237 6 789 4 574 6 278
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 066 310 1 628 -999
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 378 378 378 378
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 688 -67 1 250 -1 377

Source: group discussion during 2010.
Bron: groepsbesprekings 2010.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 11.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
KwaZulu-Natal (dryland / droëland)

Karkloof
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.40 2.60 2.80 3.00 3.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -1 354 -947 -541 -134 680
2 400 -874 -427 19 466 1 360
2 600 -394 93 579 1 066 2 040
2 800 86 613 1 139 1 666 2 720
3 000 566 1 113 1 699 2 266 3 400
Vryheid
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -205 -212 628 1 044 1 460
2 400 215 672 1 128 1 584 2 040
2 600 635 1 132 1 628 2 124 2 620
2 800 1 055 1 592 2 128 2 664 3 200
3 000 1 475 2 052 2 628 3 204 3 780
Subscribe: receive ICBs via e-mail