Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2010/2011 Sojabone en mielies

North West Province – NWK area (dryland) / Noordwes Provinsie – NWK-gebied (droëland)
Area / Gebied Koster / Coligny Lichtenburg / Ottosdal / Sannieshof / Delareyville Mareetsane / Setlagolie
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price /
Datum SAFEX termynkontrakprys
05/2011 07/2011 05/2011 05/2011 07/2011 05/2011 05/2011 07/2011
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 3.50 2.00 1.50 3.50 1.50 1.00 2.50
Nett Farm Price /
Netto Plaasprys
R/ton 2 481 967 2 491 2 504 926 2 433 2 505 893
  Safex R/ton 2 600 1 215 2 980 2 600 1 215 2 980 2 600 1 215
  Transport differential /
  Vervoerdifferensiaal
R/ton 0 88 112 0 128 170 0 162
  Other marketing costs /
  Ander bemarkingskoste (i)
R/ton 119 160 377 96 161 377 95 160
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 4 962 3 383 4 982 3 757 3 242 3 649 2 505 2 231
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 827 447 210 827 447 210 837 447
  Own / Eie R/ha 71 0 0 71 0 0 71 0
  Purchased / Gekoop R/ha 757 447 210 757 447 210 757 447
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 729 987 754 663 930 651 623 629
Lime / Kalk R/ha 39 39 39 26 26 26 52 26
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 203 357 127 203 318 127 152 230
Pesticides and fungicides /
Plaagbeheermiddels
R/ha 418 15 0 418 15 0 418 15
Casual labour / Losarbeid R/ha 50 68 0 50 49 53 50 49
Aero spray / Lugbespuiting R/ha 0 0 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 484 172 234 281 153 131 187 105
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 393 443 314 399 395 317 423 362
  Repair and maintenance /
  Herstel en onderhoud
R/ha 251 318 280 251 290 226 317 245
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal (iv)
R/ha 218 174 127 198 160 114 195 130
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 570 319 359 486 284 331 500 262
Total variable costs /
Totaal veranderlike koste
R/ha 4 183 3 338 2 444 3 802 3 066 2 186 3 745 2 501
Gross margin / Bruto marge R/ha 780 45 2 539 -45 176 1 463 -1 240 -269
Labour costs /
Gereelde arbeidskoste
R/ha 213 200 213 213 213 201 213 213
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 567 -155 2 326 -257 -37 1 262 -1 452 -482

Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 11.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (dryland) / Noordwes Provinsie (droëland)

Koster
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -852 -436 -20 396 813
2 400 -532 -76 380 836 1 293
2 600 -212 284 780 1 276 1 773
2 800 108 644 1 180 1 716 2 253
3 000 428 1 004 1 580 2 156 2 733
Mareetsane
Yield / Opbrengs (ton/ha) 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -2 482 -2 061 -1 640 -1 219 -798
2 400 -2 362 -1 901 -1 440 -971 -518
2 600 -2 242 -1 741 -1 240 -739 -238
2 800 -2 122 -1 581 -1 040 -499 42
3 000 -2 002 -1 421 -840 -259 322
Lichtenburg / Ottosdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 -1 486 -1 065 -645 -224 194
2 400 -1 266 -805 -345 116 577
2 600 -1 046 -545 -46 456 957
2 800 -826 -285 255 796 1 337
3 000 -606 -25 555 1 136 1 717
Subscribe: receive ICBs via e-mail