Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans, maize and sunflower 2011/2012 Sojabone, mielies en sonneblom

East Free State – VKB area (dryland) / Oos-Vrystaat – VKB-gebied (droëland)
Area / Gebied Reitz / Petrus Steyn / Bethlehem / Warden
Crop / Gewas Wheat
Koring
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 12/2011 05/2011 07/2011 05/2011
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 1.80 4.00 2.25
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 516 3 470 1 573 3 659
  Safex R/ton 2 931 3 600 1 861 4 083
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 179 0 174 199
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 236 130 114 225
Gross income / Bruto inkomste R/ha 6 291 6 246 6 293 8 234
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 92 365 663 266
  Own / Eie R/ha 44 139 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 47 226 663 266
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 187 557 1 498 1 419
Lime / Kalk R/ha 260 0 274 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 168 649 214 443
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 322 566 490 14
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 153 153 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 725 745 195 609
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 496 471 406 409
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 337 301 241 299
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 236 231 259 212
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 446 291 619 303
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 423 4 329 4 858 3 974
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 868 1 917 1 435 4 260
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 433 327 289 433
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 436 1 590 1 146 3 827
Own seed / Persentasie eie saad 80% 80% 0% 0%

Source: compiled in cooperation with VKB.
Bron: opgestel in samewerking met VKB.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.25%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 11.25%.
 • Wheat harvested with contractor. Other crops with own combine harvester (fuel, repairs and contract labour).
  Koring stroop met kontrakteur. Ander gewasse met eie stroper (slegs brandstof, reparasies en kontrak arbeid).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
East Free State (dryland) / Oos-Vrystaat (droëland)

Free State
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
3 200 -31 583 1 197 1 812 2 426
3 400 249 903 1 557 2 212 2 866
3 600 529 1 223 1 917 2 612 3 306
3 800 809 1 543 2 277 3 012 3 746
4 000 1 089 1 863 2 637 3 412 4 186
Subscribe: receive ICBs via e-mail