Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans, maize and sunflower 2011/2012 Sojabone, mielies en sonneblom

North West – NWK area (dryland) / Noordwes – NWK-gebied (droëland)
Area / Gebied Koster / Coligny Lichtenburg / Ottosdal / Sannieshof / Delareyville Mareetsane / Setlagolie
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybeans
Sojabone
Maize (water table)
Mielies (watertafel)
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 05/2011 05/2011 07/2011 05/2011 05/2011 07/2011
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 3.50 2.00 1.50 3.50 1.50 1.00 4.50
Nett Farm Price /
Netto Plaasprys
R/ton 3 470 1 552 3 529 3 497 1 491 3 468 3 497 1 427
  Safex R/ton 3 600 1 861 4 083 3 600 1 861 4 083 3 600 1 861
  Transport differential /
  Vervoerdifferensiaal
R/ton 0 80 109 0 141 169 0 205
  Other marketing costs /
  Ander bemarkingskoste (i)
R/ton 130 229 445 103 229 446 103 229
Gross income / Bruto inkomste R/ha 6 940 5 432 7 058 5 245 5 218 5 203 3 497 6 421
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 924 461 241 924 461 214 924 513
  Own / Eie R/ha 95 0 0 95 0 0 95 0
  Purchased / Gekoop R/ha 830 461 241 830 461 214 830 513
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 981 1 187 923 912 1 132 799 849 1 646
Lime / Kalk R/ha 42 42 42 27 27 27 28 28
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 184 249 114 184 249 114 138 179
Pesticides and fungicides /
Plaagbeheermiddels
R/ha 89 15 0 88 15 0 89 15
Casual labour / Losarbeid R/ha 50 69 65 54 50 60 57 50
Arial spray / Lugbespuiting R/ha 0 0 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 500 190 325 378 198 125 252 250
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 501 512 512 512 453 515 488 414
  Repair and maintenance /
  Herstel en onderhoud
R/ha 272 280 268 272 254 268 273 245
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal (iv)
R/ha 223 188 154 208 177 134 195 202
Harvesting costs /
Oeskoste (v)
R/ha 503 411 319 437 386 317 450 326
Total variable costs /
Totaal veranderlike koste
R/ha 4 269 3 604 2 963 3 998 3 403 2 574 3 742 3 868
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 670 1 828 4 095 1 247 1 815 2 629 -245 2 553
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 216 216 216 216 216 216 241 216
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 2 455 1 612 3 879 1 032 1 599 2 413 -485 2 337
Own seed / Eie saad 40% 0% 0% 40% 0% 0% 40% 0%

Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 11.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West (dryland) / Noordwes (droëland)

Koster
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
3 200 642 1 256 1 870 2 484 3 098
3 400 962 1 616 2 270 2 924 3 578
3 600 1 282 1 976 2 670 3 364 4 058
3 800 1 602 2 336 3 070 3 804 4 538
4 000 1 922 2 696 3 470 4 244 5 018
Mareetsane
Yield / Opbrengs (ton/ha) 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
3 200 -1 884 -1 259 -645 -25 594
3 400 -1 764 -1 104 -445 -215 874
3 600 -1 644 -944 -245 455 1 154
3 800 -1 524 -784 -45 695 1 434
4 000 -1 404 -624 155 935 1 714
Lichtenburg / Ottosdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
3 200 -591 28 647 1 267 1 576
3 400 -371 288 947 1 607 1 936
3 600 -151 548 1 247 1 947 2 296
3 800 69 808 1 547 2 287 2 656
4 000 509 1 068 1 847 2 627 3 017
Subscribe: receive ICBs via e-mail