Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2011/2012 Sojabone and mielies

KwaZulu-Natal (dryland / droëland)
Area / Gebied Karkloof Vryheid
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Minimum
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 05/2011 07/2011
Yield / Opbrengs T/ha 3.00 9.50 2.50 6.00
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 3 424 1 360 3 477 1 475
  Safex R/ton 3 600 1 861 3 600 1 861
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 320 0 265
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 176 181 123 121
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 10 271 12 923 8 693 8 852
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 2 352 2 121 971 1 856
  Own / Eie R/ha 0 0 187 0
  Purchased / Gekoop R/ha 2 352 2 121 785 1 856
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 160 3 084 886 2 303
Lime / Kalk R/ha 209 209 209 209
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 357 386 408 674
Pesticides and Fungicides / Plaag- en Swambeheermiddels R/ha 284 392 263 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 116 77 77
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 60
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 800 407 1 304 266
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 119 160 238 333
  Repairs and Maintenance / Herstelwerk en Onderhoud R/ha 162 204 222 265
Interest on Working Capital / Rente op Bedryfskapitaal (iv) R/ha 385 421 278 362
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 246 246 257 257
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 7 073 7 744 5 114 6 661
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 198 5 179 3 579 2 190
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 428 428 428 428
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 771 4 751 3 151 1 762
Own seed / Persentasie eie saad 0% 0% 50% 0%

Source: group discussion during 2010. Adjusted 2011.
Bron: groepsbesprekings 2010. Aangepas 2011.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.50%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 11.50%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
KwaZulu-Natal (dryland / droëland)

Karkloof
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.40 2.60 2.80 3.00 3.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
3 200 184 789 1 394 1 998 3 208
3 400 664 1 309 1 954 2 598 3 888
3 600 1 144 1 828 2 514 3 198 4 568
3 800 1 624 2 349 3 074 3 798 5 248
4 000 2 104 2 869 3 634 4 398 5 928
Vryheid
Yield / Opbrengs (ton/ha) 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
3 200 1 348 1 963 2 579 3 194 3 810
3 400 1 768 2 423 3 079 3 734 4 390
3 600 2 188 2 883 3 579 4 274 4 970
3 800 2 608 3 343 4 079 4 814 5 550
4 000 3 028 3 803 4 578 5 354 6 130
Subscribe: receive ICBs via e-mail