Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins for oats 2015/2016 Hawer bruto marges

Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.20 2.20 2.00
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 3 601 3 601 3 654
  Safex contract / kontrak (i) R/ton 3 750 3 750 3 750
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0
  Grade discounts / graaddiskonto R/ton 0 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 149 149 96
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaashek R/ha 7 923 7 923 7 308
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 389 310 239
  Own / Eie R/ha 168 195 95
  Purchased / Gekoop R/ha 220 115 144
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 705 1 163 556
Lime / Kalk R/ha 102 67 200
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 378 499 130
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 484 311 213
Crop insurance / Oesversekering R/ha 31 31 242
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 259 259 236
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 321 321 421
Contract / Kontrakwerk R/ha 35 35 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 5 5 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 187 155 118
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 344 344 304
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 240 3 498 2 659
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 684 4 426 4 649
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 399 399 205
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 285 4 027 4 444
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 9.25%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 9.25%.
 • Includes self combine harvesting and "plat sny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsnyer indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail