Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 11 Augustus 2005 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Scholtemeijer open die vergadering met gebed. Hy verwelkom elkeen teenwoordig, veral dr Tribe en me Tsele by die vergadering.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Mnr H Agenbag PNS (Wes-Kaap)
  Mnr D Hanekom DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Me M Kellerman DLWK
  Me C Tsele DLWK (Swellendam)
  Me C Tsele DLWK (Swellendam)
  Mnr C van Rooyen DLWK (Caledon)
  Dr M Hardy DLWK
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr A Haasbroek Kaap Agri
  Mnr P Fouché K2 Agrisaad
  Mnr J Kellerman Agricol
  Mnr J Loubser Bokomo
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Prof A Agenbag US
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr D van Papendorp GSA
  Mnr C van der Merwe MKB
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr L Wille Agricol
  Dr N Kotzé Agricol
  Dr J de Kock PNS
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr K Laubscher DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK
  Mnr G van Coller DLWK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr H Kotzé Bokomo
  Dr J Pieterse US
 3. Personalia

  Dr de Kock wat ongesteld is, word 'n spoedige herstel toegewens. Mnr Agenbag wat in 'n motorongeluk betrokke was, word ook sterkte toegewens.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen aanvullende sake nie.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 8 Junie 2005 word goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland

    Op die oomblik is die stand van canola uitstekend. Goeie reën het oor meeste dele in die gebied voorgekom. Sekere areas soos Piketberg, Eendekuil en Rooi Karoo het minder reën gehad en die totale reënval vir die streek is tot op datum onder normaal. Die ondergrond vog is nie na wense nie. Geen plae / insekte op canola is tot dusver rapporteer nie. Alhoewel die klein slakkies (slugs) op koring voorkom, word daar nog geen behandeling toegepas nie. Dit word egter aanbeveel dat produsente die situasie noukeurig moet monitor.

    Die oppervlakte canola gesaai is soos volg:

    MKB gebied 2 500ha
    WPK gebied 8 587ha
    Porterville gebied 2 600ha

    Besluit dat Dr Tribe (namens die Slakwerkgroep) versoek word om die Swartland te besoek en die slakke wat op koring voorkom te identifiseer, die situasie te monitor en by 'n volgende vergadering terugvoering sal gee.

    Dr Tribe

    Suid-Kaap

    Die stand van die canola in die gebied is oor die algemeen goed. Plante begin reeds blomme afgooi. Daar is vol­doende ondergrond vog, maar goeie reën in Augustus is nodig. Sterk winde kom oor gebiede in die Bredasdorp omgewing voor.

    Die oppervlakte canola gesaai, is soos volg:

    SSK gebied 15 800ha
    CRK gebied   6 500ha
    BNK gebied   3 750ha
    Tuinroete Agri   1 000ha

    Dr Tribe lewer namens die Slakwerkgroep verslag insake die ondersoek na die voorkoms van insekte op canola en vreetskade wat vroeër in die seisoen aangerig is. Dit het tot so 'n mate voorgekom dat sekere dele van lande kaal gevreet is. Die oorsaak van die probleem kon tot op datum nie identifiseer word nie, maar dit blyk dat dit 'n gekompliseerde probleem met moontlik 'n kombinasie van oorsake is. Faktore wat moontlik 'n invloed kan hê, is byvoorbeeld:

    • Die oorgang van konvensionele bewerking na minimum bewerkingsmetodes.
    • Bewaringsmetodes verander tekstuur van grond. Grondontledings moet vir makro en mikro elemente gedoen word.
    • Bepaal watter rol speel swael inhoud van grond in canola verbouing.
    • Herhaalde spuit van onkruiddoders het 'n invloed op die mikro-organismes in die grond wat siekte toestand van plante kan beïnvloed. Die spuit van Simasien op sekere cultivars blyk 'n risiko te wees – insekte verkies lande waar Simasien gespuit is.

    Besluit dat

    • Aanvaar word dat die bedryf waarskynlik hier met 'n probleem met 'n kombinasie van oorsake te make het en navorsers versoek word om voort te gaan met die proses om die redes vir die probleem (vreetskade deur insekte) te probeer identifiseer sodat dit dienooreen­komstig dringend aangespreek kan word;
    • navorsers en ander rolspelers alle waarnemings ten opsigte van en moontlike oorsake van die skade / kaal kolle wat in canola en selfs lupienlande voorkom, sal dokumenteer en aan die "Slakwerkgroep" sal voorsien;
    • die "Slakwerkgroep" 'n samevatting van die insette vir bespreking tydens die volgende vergadering sal voor­berei sodat die nodige voorkomende optrede of navorsing, indien nodig, beplan kan word.

    Dr Lamprecht
    Dr Tribe

    SWD / Oos-Kaap

    Geen inligting is beskikbaar nie.

   2. Lupiene

    Swartland

    Die stand van lupiene is goed en 'n "rekord" lupienoes word in die Swartland verwag.

    Die oppervlakte lupiene gesaai, is soos volg:

    MKB gebied 5 500 ha
    WPK gebied 1 837 ha (soet) + 2 767 ha (bitter)
    Porterville area 1 150 ha (soet)

    Suid-Kaap

    Die stand van lupiene is goed. Probleme met onkruid­beheer kom voor.

    Die volgende oppervlakte is gesaai:

    SSK gebied 1 600 ha
    BNK gebied    540 ha
    CRK gebied 2 600 ha
    Tuinroete Agri 1 200 ha

    SWD / Oos-Kaap

    Geen inligting is beskikbaar.

  2. Somerreënvalstreek

   Geen inligting is beskikbaar nie.

  3. Weervooruitskatting

   Neem kennis van die inligting soos tydens die vergadering deur mnr Cerfonteyn verskaf.

  4. Oesskatting

   Die werkgroep besluit dat daar by die Nasionale Oesskat­tingskomitee se inligting omtrent aanplantings vir 2005/2006 volstaan word, naamlik 41 200ha canola en 14 000 ha soetlupiene.

  5. SAGIS Inligting

   Die Werkgroep neem kennis van die inligting soos by die sakelys aangeheg.

   Dr Griessel onderneem om namens die veevoerbedryf die SAGIS inligting omtrent canola wat vir dierevoer verwerk word, via AFMA te laat kontroleer.

  6. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteeer die jongste inligting omtrent die internasionale sojaboon mark. Op hierdie stadium word 'n oes van 76m ton in Amerika en 16,9m ton in China voorspel. Indien die Amerikaanse oes kleiner word, sal daar na verwagting meer aanplantings in Argentinië en Brasilië wees.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad beloop R2 035 / ton. Wisselkoers op 10 Augustus 2005 = R6,47.

   1. Die afgeleide waarde van volvet canola is soos volg:

    Pluimvee (94%) R1 913
    Varke (100%) R2 035
    Suiwel (58%) R1 180

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is as volg:

    Pluimvee (53%) R1 079
    Varke (65%) R1 323
    Suiwel (60%) R1 221
   2. Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 526
    R1 628
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 079
    R1 058
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 282
    R1 486
   3. Produsentepryse vir canola en lupiene

    Die volgende produsentepryse vir canola word rapporteer:

    SOILL R1 660 vir canola
    Swartland Oliepers R1 400 vir soetlupiene

    Die feit dat daar nie 'n formele mark vir lupiene is nie, word weer geopper. Die feit dat die prys laat bekend gemaak word, bemoeilik produsente se beplanning. Meeste pro­dusente produseer lupiene dus slegs vir eie gebruik.

  7. COMBUDS – canola

   1. Aanpassing van kostegids

    Die aangeleentheid sal verder hanteer word wanneer die nodige inligting beskikbaar is.

    Me Swanepoel

   2. Opstel van COMBUDS vir canola

    Die aangeleentheid sal verder hanteer word wanneer die nodige inligting beskikbaar is.

    Voorsitter

  8. Produksie area kaarte

   Die saak staan oor totdat inligting beskikbaar is.

   Me Swanepoel

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Cultivarproewe 2005

     Neem kennis dat die proewe oor die algemeen goed gevestig het. In die Philadelphia area is probleme na aanleiding van baie nat toestande ondervind.

     Besluit dat vordering met die 2005 proewe deurlopend rapporteer sal word.

     Mnr Hanekom

    2. Samewerking tussen LNR-IGG en DLWK

     Die onderhandelings ten opsigte van samewerking is in proses.

     Besluit dat vordering ten opsigte van die samewerking tussen DLWK en LNR-IGG insake die verwerking van proefresultate afgewag word.

     Mnr Hanekom

    3. Gebruik van internasionale kwekerye

     Neem kennis dat K2 Agrisaad wel internasionale cultivars vir aanpassing onder plaaslike omstandighede evalueer.

     Besluit dat daar by Agricol navraag gedoen word omtrent hulle beleid ten opsigte van evaluasie van internasionale cultivars wat potensiaal vir aanpassing by plaaslike omstandighede het.

     Dr Kotzé

   2. Bemesting

    1. Terugvoering van Bemestingstaakspan

     Die onderhandelings vir die voortsetting van navors­ingswerk oor bemesting van canola is in proses.

     Besluit dat inligting omtrent die voortsetting van navorsing op bemesting deurlopend rapporteer sal word soos die proses vorder.

     Dr De Kock

    2. Wisselbou-projek somersaaigebiede – bemes­ting onder besproeiing

     Besluit dat die aangeleentheid verder bespreek sal word wanneer inligting beskikbaar is.

     Dr Nel

   3. Ontwikkelingsplan vir canola

    Besluit dat die saak oorstaan totdat verdere inligting beskikbaar is.

    Dr De Kock

   4. Terugvoering – THRIP-projek

    Neem kennis dat daar nog nie finaliteit is oor die aan­wending van die R504 000 THRIP fondse wat vir die US projekte allokeer is nie. Besluit dat vordering oor die aanwending van THRIP fondse mettertyd rapporteer sal word.

    Prof Agenbag

   5. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola

    Die veldproewe is reeds aangeplant, maar die groeikamers sal eers teen Oktober beskikbaar wees om die nodige proewe daar te kan doen.

    Besluit dat vordering insake die proewe vir registrasie van Cruiser en ander saadbehandelingsmiddels rapporteer sal word.

    Prof Agenbag
    Dr Lamprecht

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Cultivarproewe vir 2005

     Mnr Hanekom rapporteer insake die stand van die 2005 cultivarproewe en dat geen ernstige probleme ondervind word nie.

     Besluit dat terugvoering oor die 2005 proefaanplantings deurlopend gegee sal word.

     Mnr Hanekom

   2. Saadbehandeling teen swamme en insekte by lupiene

    Die proewe is aangeplant. Besluit dat terugvoering insake die saadbehandelingsproewe afgewag word.

    Mnr Hanekom

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   Neem kennis van die notule soos by die sakelys aangeheg en dat die volgende vergadering nog skeduleer sal word.

   Besluit dat vordering insake die Werkgroep: Raaigras­weerstandbiedendheid se werksaamhede rapporteer sal word.

   Me Swanepoel

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Stoppelbestuur van canola / swartstam

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

    Besluit dat die aangeleentheid oorstaan tot nadat die projekaansoeke in Oktober oorweeg is.

    Mnr Van Coller

   2. Voorkoms en monitering van bogrondse insekte, plae, slakke en bolwurms

    Dr Tribe gee terugvoering oor die verskillende valstrikke wat vir insekte en slakke ("slugs") gebruik word.

    Die Werkgroep: beter vestiging van canola ("Slakwerk­groep") gaan voort met hulle werksaamhede. Besluit dat verslag van die werksaamhede van die Werkgroep: Beter vestiging van canola aan hierdie Werkgroep rapporteer sal word.

    Prof Lamprecht
    Dr Tribe

   3. Voorlegging: Ruitrugmot

    Neem kennis dat reëlings vir die voorlegging deur Dr Kfir getref sal word.

    Besluit dat die voorlegging oor die voorkoms en beheer van die ruitrugmot ("diamond back moth") tot 'n later geleentheid oorstaan.

    Voorsitter

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Die volgende uitgawe van Canolafokus sal gedurende September verskyn.

   Redaksie

   1. Radiopraatjies

    Afskrifte van die radiopraatjies wat oor landbouradio uitgesaai is, is ter inligting aan lede versprei. Besluit dat 'n samevatting van die praatjies mettertyd in die Canolafokus publiseer sal word.

    Redaksie

  2. Lupino

   Neem kennis dat die volgende uitgawe gedurende September sal verskyn. Die artikel deur mnr H Kotzé oor die beperkte beskikbaarheid van lupiene vir veevoerbedryf word afgewag.

   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2005

   25 Augustus 2005 K2Saad Inligtingsdag (Pools)
   30 Augustus tot 2 September 2005 Megaweek
   6 September 2005 SKOG
   7/8 September 2005 PNS Besigtigingstoer
   13 September 2005 Riversdal Boeredag
   14 September 2005 Overberg Agri Proefbesigtiging
   15 September 2005 Roodebloem Boeredag

   Proefbesigtigings by Porterville en Hopefield moet nog skeduleer word.

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Die konsep regulasies sal weer gedurende oestyd toegepas en evalueer word.

    Besluit dat vordering insake die graderingsregulasies deur CBK rapporteeer sal word.

    Mnr Van Papendorp

  2. Mark - Lupiene

   Daar bestaan nie 'n formele mark vir lupiene nie. Produsente produseer lupiene meestal vir eie gebruik.

  3. Produsente – Canola

   1. Plantmetodes vir beter vestiging

    Neem kennis en besluit dat die finale verslag insake plantmetodes vir beter vestiging van canola afgewag word.

    Prof Agenbag

  4. Produsente – Lupiene

   Geen sake.

 10. Saad

  1. Canola

   1. SANSOR Statistiek

    Die navraag oor die totale hoeveelheid saad wat per jaar aangekoop word, is met SANSOR opgevolg.

    Besluit dat sodra die verlangde inligting vanaf SANSOR ontvang word, dit aan lede kommunikeer sal word.

    Voorsitter

  2. Lupiene

   Geen verdere inligting is rapporteer nie.

 11. Ander sake

  1. Proewe deur K2 Agrisaad

   Mnr Fouché doen verslag oor die stand van cultivarproewe wat op versoek van PNS deur K2 Agrisaad aangeplant is.

 12. Volgende vergadering

  Proefbesigtiging op 7 en 8 September 2005.

  • 1 Desember 2005
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.