Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 8 Junie 2005 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Scholtemeijer open die vergadering met gebed. Hy verwelkom almal teenwoordig by die vergadering.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr D Hanekom DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr W Hoffmann DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK Caledon
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr D van Papendorp GSA
  Mnr C van der Merwe MKB
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr P Fouché K2 Agrisaad
  Mnr L Swartz Swartland Oliepers
  Mnr N Murray Canola Products Pty Ltd
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr J Loubser Bokomo
  Mnr L Wille Agricol
  Prof A Agenbag US
  Dr AA Nel LNR-IGG
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Me F Hawkins Oesskattingskomitee
  Me R Beukes Oesskattingskomitee
  Dr PJ Pieterse US
  Dr T Brand DLWK
  Mnr G van Coller DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr J Truter WPK
  Dr K Laubscher DLWK
  Mnr B Saayman DLWK
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr H Kotzé Bokomo
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen aanvullende sake nie.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 14 April 2005 word goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland

    Canola het goed gevestig en die stand is sover goed. Onkruidbeheer is goed en geen insekprobleme word ondervind nie. Kuilvoercanola in Durbanville gebied gesaai.

    Kaap Agri gebied hektare gesaai nog onseker
    MKB gebied hektare gesaai nog onseker
    WPK gebied hektare gesaai nog onseker

    Suid-Kaap

    Overberg Agri (BNK/CRK) gebied – ondergrond vog was goed, ontkieming was goed en stand lyk belowend. Toestande oor die algemeen bo-normaal, vooruitsigte lyk goed. Ongelukkig is / word baie insekprobleme ondervind (meestal vreetskade), veral op sekere tipes grond. Sekere cultivars soos triasienweerstandbiedende cultivars blyk meer vatbaar te wees. Dit gebeur ook meer waar van planters gebruik gemaak is. Dit is nog nie seker presies watter insekte ter sprake is nie, maar dit sluit krieke, krimpvarkies, grondkewers, rooibeen kakkerlakke en die "fleabeatle" in. Die insekte kruip meestal onder die klippe weg wat dit moeilik maak om dit effektief deur bespuiting te beheer.

    Neem kennis dat dr Laubscher (DLWK) en navorsers van die "Slakwerkgroep" (Dr Tribe en sy span) reeds die saak ondersoek en probeer om die situasie te bestuur. Van die produsente moes hulle lande oorsaai en daar is 'n verskeidenheid middels as proeflopie op die lande gespuit. Die uitkoms daarvan sal deur die navorsers evalueer en aan die produsente kommunikeer word.

    Toestande in SSK gebied is ook gunstig. Minder insekprobleme en meer slakke kom vanjaar voor, veral in die Heidelberg area.

    Geskatte aanplantings:

    BNK   5 000ha
    CRK   9 000ha
    SSK 15 500ha

    Besluit dat

    • vordering ten opsigte van die insekbeheer in die Suid-Kaap tydens die volgende vergadering rapporteer sal word;

     Dr Lamprecht

    • produsente intussen dringend versoek word om nie ongeregistreerde middels te spuit nie.

     Almal

    SWD / Oos-Kaap

    Geen inligting beskikbaar.

   2. Lupiene

    Swartland / Suid-Kaap

    Meer aanplantings word verwag. Klimaatstoestande is baie gunstig.

  2. Somerreënvalstreek

   Nog onseker hoeveel canola gesaai sal word.

  3. Oesskatting

   Volgens die Oesskattingskomitee word die 2005 aan­plantings onderskeidelik op 40 500ha canola en 8 700ha lupiene geskat. Die Werkgroep volstaan by die syfers totdat meer detail inligting vanuit die streke beskikbaar is.

  4. SAGIS Inligting

   Die Werkgroep neem kennis van die inligting soos by die sakelys aangeheg.

  5. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer dat sedert die aanvanklike voor­spelling van 'n rekord sojaboonoes, het die opbrengs weens die droogte in Brasilië en later oorstromings in van die produksiegebiede, van 61 miljoen na 50,5 miljoen ton verminder. Die internasionale pryse van sojaboon is dienooreenkomstig beïnvloed.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad beloop R2 221 / ton. Wisselkoers op 6 Junie 2005 = R6,77.

   1. Die afgeleide waarde van volvet canola is soos volg

    Pluimvee (94%) R2 088
    Varke (100%) R2 221
    Suiwel (58%) R1 288

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is as volg:

    Pluimvee (53%) R1 177
    Varke (65%) R1 444
    Suiwel (60%) R1 333
   2. Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 666
    R1 777
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 177
    R1 155
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 399
    R1 621
   3. Geen nuwe plaaslike pryse vir canola is beskikbaar nie.
  6. COMBUDS – canola

   1. Aanpassing van kostegids

    Neem kennis en besluit dat die saak oorstaan totdat inligting beskikbaar is.

    Me Swanepoel

   2. Opstel van COMBUDS vir canola

    Neem kennis en besluit dat die saak oorstaan totdat inligting beskikbaar is.

    Me Swanepoel (DLWK)
    Mnr Joubert (PNS)

  7. Produksie area kaarte

   Neem kennis en besluit dat die saak oorstaan totdat inligting beskikbaar is.

   Me Swanepoel

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe en chemiese ont­ledings

    Neem kennis van die notas wat ter inligting deur dr Hardy verskaf is: "Effect of late emergence and protracted dry periods during the growing season on the yield, % crude protein and % crude oil of canola in 2004".

    1. Cultivarproewe 2004

     Neem kennis dat die finale inligting by die sakelys aangeheg is en die saak as afgehandel beskou word.

    2. Cultivarproewe vir 2005

     Neem kennis dat die proewe geplant is en die stand baie goed is.

     Besluit dat vordering met die 2005 proewe deurlopend rapporteer word.

     Mnr Hanekom

    3. Canola cultivaraanbevelings vir besproeiing in die somerreënvalgebied vir 2005

     Neem kennis dat die inligting by die sakelys aangeheg is.

    4. Samewerking tussen LNR-IGG en DLWK ten opsigte van proefresultate

     Neem kennis dat mnr Hanekom in die proses is om die saak op te volg.

     Besluit dat vordering ten opsigte van die samewerking tussen DLWK en LNR-IGG insake verwerking van proef­resultate afgewag word.

     Mnr Hanekom
     Dr Nel

    5. Gebruik van internasionale kwekerye

     Daar bestaan internasionale kwekerye vir gewasse (koue groep, lente groep en intermediêre groep). Navraag moet gedoen word of daar nie van die intermediêre cultivars van byvoorbeeld Spanje met goeie potensiaal vir die plaaslike somersaaigebiede, beskikbaar sou wees nie.

     Neem kennis en besluit dat Agricol (dr Kotzé) en K2 Agrisaad (mnr Fouché) by 'n volgende vergadering terugvoering ten opsigte van die internasionale cultivars met potensiaal vir aanpassing by plaaslike omstandighede, sal gee.

     Mnr Fouché
     Dr Kotzé

   2. Bemesting

    1. Terugvoering van Bemestingstaakspan

     Neem kennis van die resultate van navorsingsaksies ten opsigte van stikstofbemesting soos by die sakelys aangeheg. Die binnelandse navorsingswerk wat voorheen deur Kynoch gedoen is, is gestaak.

     Besluit dat PNS die moontlikheid ondersoek dat die navorsingswerk (bemesting) wat deur Kynoch begin is, deur privaatinstansies / kontraknavorsers voortgesit kan word (addisioneel tot werk wat deur DLWK gedoen word).

     Dr De Kock

    2. Wisselbou-projek somersaaigebiede – bemes­ting onder besproeiing

     Neem kennis dat die wisselbou-projek volgens beplanning verloop (bemesting onder besproeiing ingesluit) en besluit dat vordering rapporteer sal word wanneer dit beskikbaar raak.

     Dr Nel

   3. Ontwikkelingsplan vir canola

    Neem kennis dat die prioriteite vir aandag binne die ontwikkelingsplan identifiseer is naamlik siektes / onkruid­beheer / insekte. Alle inligting insluitende verbouings­riglyne en oespraktyke sal opdateer, publiseer en (moontlik voor die volgende plantseisoen) vir verspreiding beskikbaar gestel word.

    Besluit dat die werkgroep van die vordering met die ontwikkelingsplan / publikasies op hoogte gehou sal word.

    Dr de Kock

   4. Terugvoering – THRIP-projek

    Neem kennis dat R504 000 vir die US se THRIP projekte allokeer is, maar dit nog onseker is hoe dit aangewend mag word. Besluit dat vordering insake die aanwending van die THRIP-fondse afgewag word.

    Prof Agenbag

   5. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola

    Neem kennis dat die proses ten opsigte van die registrasie van Cruiser vir gebruik op canola met Syngenta opgevolg is en die proef aangeplant en goed gevestig is.

    Daar word van breë spektrum middels in die saad­behandelingsproewe gebruik gemaak. Dit lyk egter of saadbehandeling beter resultate ten opsigte van siektes as vir insekte het.

    Besluit dat vordering insake die proewe vir registrasie van Cruiser en ander saadbehandelingsproewe rapporteer sal word.

    Dr Lamprecht
    Prof Agenbag

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe en chemiese ont­ledings

    Neem kennis van die notas wat ter inligting deur dr Hardy voorsien is: "The effect of late emergence and protracted dry periods during the growing season on the yield, % crude protein and % crude oil of canola (and lupins) in 2004".

    1. Cultivarproewe vir 2004

     Neem kennis dat die finale inligting by die sakelys aangeheg is en die saak as afgehandel beskou word.

    2. Cultivarproewe vir 2005

     Neem kennis dat die 2005 proewe gesaai is en die stand baie goed is.

     Besluit dat terugvoering oor die 2005 proefaanplantings deurlopend gegee sal word.

     Mnr Hanekom

   2. Saadbehandeling teen swamme en insekte by lupiene

    Die werk insake saadbehandeling by lupiene is in proses.

    Besluit dat terugvoering oor die projek insake saad­behandeling by lupiene rapporteer sal word.

    Dr Lamprecht

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   Neem kennis dat die Werkgroep: Raaigrasweerstand­biedendheid se werk in proses is. Notules van Maart en April vergaderings is by die sakelys aangeheg.

   Besluit dat die verslag van die afgelope vergadering (Mei) van die Werkgroep: Raaigrasweerstandbiedendheid aan­gevra en aan lede van hierdie vergadering voorsien moet word. Soos probleme identifiseer word, sal dit aangespreek word. Verdere vordering sal tydens die volgende vergadering rapporteer word.

   Me Swanepoel

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Stoppelbestuur van canola / swartstam

    Die projekaansoek is ingedien. Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

    Besluit dat vordering ten opsigte van die swartstam navorsingsprojek rapporteer moet word.

    Mnr Van Coller

   2. Voorkoms en monitering van bogrondse insekte, plae, slakke en bolwurms

    Neem met waardering kennis van die literatuurstudie oor slakke deur mnr Neil Hopkins wat by die sakelys aangeheg is, naamlik: "Slugs as pests in oilseed rape and winter cereals".

    Besluit dat sodra die literatuurstudie oor insekte (Dr Tribe) gereed is dit aan die Werkgroep voorgelê sal word.

    Werk ten opsigte van slakke gaan voort. Die inligting verkry uit die vraelyste word verwerk en sal aan produsente kommunikeer word.

    PNS het geld beskikbaar gestel vir Ad Hoc gevalle insake vestiging van canola wat via die Werkgroep: Beter vestiging van canola ten opsigte van bogrondse swamme, insekte en slakke (LNR in oorleg met DLWK) aangespreek sal word. Produsente of lede van hierdie vergadering kan enige vestigingsprobleme by bogenoemde Werkgroep aanmeld en van die "diens" deur Werkgroep / PNS verskaf, gebruik maak.

    Besluit dat verslag van die werksaamhede van die Werkgroep: Beter vestiging van canola ten opsigte van bogrondse swamme, insekte en slakke deurlopend aan hierdie Werkgroep rapporteer sal word.

    Dr Lamprecht

    Besluit dat dr Lamprecht die wenslikheid van canola na lupiene in die wisselboustelsel, veral ten opsigte van siektebeheer, met dr Hardy sal opvolg en aan die vergadering terugrapporteer.

    Dr Lamprecht / PNS

    Neem kennis dat dr Rami Kfir wat as Navorsing en Tegnologie bestuurder by LNR-NIPB aangestel is, 'n kenner ten opsigte van die ruitrugmot is.

    Besluit dat dr Kfir genooi word om 'n aanbieding oor die ruitrugmot na afloop van 'n volgende vergadering te maak.

    Dr Lamprecht

  5. Navorsingsprojek – Rhizoctonia

   Neem kennis van die bestuursopsomming van die Rhizoctonia projek wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Die volgende uitgawe verskyn gedurende Junie 2005.

   Redaksie

   1. Radiopraatjies

    Neem kennis van die program van radiopraatjies soos by die sakelys aangeheg.

  2. Lupino

   Neem kennis dat die ekonomiese syfers uit dr Hardy se wisselbouproewe in die Junie uitgawe publiseer sal word.

   Die uitstaande artikels sal in volgende uitgawe geplaas word (gebruike van lupiene; beperkte beskikbaarheid vir veevoerbedryf weens klein hoeveelheid produseer; en die redes hoekom lupiene aangeplant word).

   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2005

   20 Julie 2005 CBK Boeredag / Swartland
   6 September SKOG
   7/8 September PNS besigtigingstoer
   30 Augustus to 2 September 2005 Megaweek
   14 September Overberg Agri Proefbesigtiging
   15 September Roodebloem Boeredag

  4. Weervooruitskatting

   Neem kennis van die inligting soos tydens die vergadering deur mnr Cerfonteyn verskaf.

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

    Besluit dat vordering insake die moontlike graderings­regulasies deur CBK rapporteer sal word.

    Mnr Van Papendorp
    Mnr Vermaak

  2. Mark - Lupiene

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  3. Produsente – Canola

   1. Plantmetodes vir beter vestiging

    Neem kennis dat die werk teen einde van 2005 afgehandel behoort te wees en besluit dat die finale verslag insake plantmetodes vir beter vestiging van canola afgewag word.

    Prof Agenbag

  4. Produsente – Lupiene

   1. Alkaloïedvlakke / gestandardiseerde betrou­bare toets

    Neem kennis en besluit dat die onderhandelings rakende die kalibrasie vir alkaloïedtoetse voorlopig daar gelaat word.

 10. Saad

  1. Canola

   Geen tekort aan canolasaad word rapporteer nie. Volgens berekeninge behoort 200 ton saad vir 40 000ha canola aangekoop te word. Volgens saadhandelaars word daar na raming slegs 75% daarvan wel op jaarlikse basis aan­gekoop.

   Besluit dat daar by SANSOR vasgestel moet word watter totale hoeveelheid canolasaad per jaar aangekoop word.

   Voorsitter

  2. Lupiene

   Om 9 000ha lupiene te vestig word ongeveer 810 ton saad benodig. Volgens saadmaatskappye was daar nie 'n tekort aan lupiensaad by saadhandelaars nie. Produsente wat beweer het dat saad te min was, is produsente wat onderling by medeprodusente saad wou bekom.

 11. Ander sake

  Geen.

 12. Volgende vergadering

  • 11 Augustus 2005 te Elsenburg.
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.