Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 11 Junie 2008 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Scholtemeijer open die vergadering met gebed. Hy verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr G Keun PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Me L Smorenberg DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me EC Hough DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr M Gaobonegwe DLWK (Caledon)
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr K Schonken CBK
  Mnr D Koch CBK
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr P von Nieuwholtz Gellman Saad
  Dr TN Kotzé Agricol
  Prof A Agenbag US
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr T Brand DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Mnr G van Coller DLWK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr N Hawkins GSA
  Mnr C van Rooyen DLWK
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr JA van Niekerk MKB
  Dr A Nel LNR-IGG
 3. Personalia

  Die Werkgroep aanvaar 'n mosie van roubeklag met die afsterwe van dr Nel se moeder.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen nuwe sake word bygevoeg nie.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 17 April 2008 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Die stand van canola is op die oomblik goed, maar opvolgreën word dringend benodig.

    In die Suid-Kaap is meestal onder droë omstandighede gesaai en reën is nou dringend nodig. Die Caledon area veral is baie droog.

    As gevolg van die droë toestande is daar nog min probleme met slakke of onkruide ondervind.

    Oos-Kaap

    Daar word rapporteer dat die DLWK met die OKDL in gesprek was en hulle hulp ten opsigte van die verbouing van Canola aangebied het.

    Daar word besluit dat

    • die PNS die kommersiële produksie van canola in die Oos-Kaap ook weer met die Duitse groep wat daarby betrokke is, sal opvolg en vordering rapporteer.

    Voorsitter

   2. Lupiene

    Die stand van lupiene in die Swartland lyk nog goed, maar reën word dringend benodig. In die Suid-Kaap is dit baie droog en daar word angstig op reën gewag.

  2. Somerreënvalstreek

   Sover bekend is daar geen kommersiële canola aan­plantings in die somerreënvalstreek gemaak nie.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn verskaf die weer vooruitskouing vir die periode Junie tot September 2008. Volgens die huidige inligting word ondernormale reën vir die volgende paar maande verwag. La Nina toestande beweeg na 'n neutrale fase.

   Damme is op die oomblik 86% vol (nasionaal) en in die Wes-Kaap is die damme 57% vol.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis dat daar volgens die NOK se oppervlak en finale produksieskatting vir 2007-seisoen 14 000ha soet lupiene geplant is (opbrengs van 13 300 ton). Min of meer dieselfde aanplantings word vir 2008 verwag.

   Daar word kennis geneem dat die NOK aangedui het dat hulle nie verder die inligting ten opsigte van lupiene gaan publiseer nie.

   Daar is volgens die NOK se opname 33 200ha in die 2007 seisoen aangeplant. In die Suid-Kaap word 'n uitbreiding in 2008 verwag, afhangende van die reën. Weens die droë seisoen is daar minder as in 2007 aangeplant.

   Daar word voorlopig by die NOK se skatting volstaan.

   Mnr Cerfonteyn

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die dokumentasie soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting soos in Junie 2008
   • die weeklikse bulletin; en
   • die maandelikse bulletin
  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale mark. Weens oormatig baie reën in Amerika sal daar waarskynlik minder mielies en sojabone geplant kan word. Dit sal die reeds lae wêreldvoorraad verder beïnvloed, wat op sy beurt weer sojaboonaanplantings sal beïnvloed. Daar word verwag dat die wêreldproduksie van canola in die 2008/2009 seisoen tot 52 miljoen ton kan styg.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 10 Junie 2008 beloop R4 949. Wisselkoers = R7,87.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet Canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R4 652
    Varke (100%) R4 949
    Suiwel (58%) R2 870

    Die relatiewe waarde van Canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R2 623
    Varke (65%) R3 217
    Suiwel (60%) R2 969
   2. Produsentepryse vir canola

    Die volgende produsente prys vir die 2008 seisoen word genoem (SOILL):

    Minimum prys R4 200 (+ agterskot)
    Vaste prys R4 500
   3. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R3 712
    R3 959
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R2 623
    R2 573
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R3 118
    R3 613
   4. Produsentepryse vir lupiene

    Geen produsenteprys vir lupiene is bekend nie.

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Neem kennis dat die ontledings van die 2006-oes afge­handel is, maar die resultate nog nie beskikbaar is nie.

     Besluit dat die resultate van die 2006-ontledings beskik­baar gestel sal word, sodra dit gereed is.

     Mnr Lombard

    2. Die 2007-monsters is gereed om ontleed te word.

     Besluit dat mnr Lombard sal rapporteer soos die ont­ledingsproses vorder.

     Mnr Lombard

    3. Mnr Lombard rapporteer ten opsigte van die aanplantings op die proefpersele. Alle persele is geplant tussen 22 April en 5 Junie 2008. Daar kan tot 5% per week (wat daar later as die norm geplant word) aan opbrengs verloor word. In die noorde van die Swartland word probleme met onkruide ondervind, veral raaigras. Weens die droë toestande reageer die spuitmiddels minder effektief. Volgens die ervaring in die praktyk blyk 'n kombinasie van goeie wisselbou, afwisseling van chemiese middels en goeie bestuur die beste resultate teen onkruide te lewer. Dit is ook belangrik dat die pH inhoud van die grond reg moet wees en produsente moet nie nalaat om kalk toe te dien waar dit nodig sou wees nie.

     Besluit dat daar by die volgende vergadering vordering met die 2008- proewe rapporteer sal word.

     Mnr Lombard

   2. Bemesting

    1. Terugvoering vanaf bemestingstaakspan

     Prof Agenbag rapporteer dat die verslag van die blaar­ontledings van die 2007-proewe te Langgewens en Roode­bloem nog saamgestel word. Dit blyk uit die resultate dat die natrium-inhoud van die plante te hoog is, maar daar nog nie 'n verklaring daarvoor is nie. Dit sal opgevolg word en daar moet ook vasgestel word wat die effek daarvan op die opbrengs mag wees. Volgens inligting is die canola plant se sensitiwiteit teenoor natrium goed vergelykbaar met dié van koring.

     Volgens die grondontledings voldoen die grond aan die vereistes vir canola verbouing, behalwe dat die boor en swawel inhoud te laag is. Dit sal ook verder opgevolg word.

     Mnr Lombard sê dat swawel by die kunsmismengsel (tydens plant) wat in die navorsingsproewe toegedien word, bygevoeg word.

     Daar sal met blaarontledings op die proefpersele voort­gegaan word en terugvoering sal rapporteer word soos die seisoen verloop.

     Prof Agenbag

    2. Wisselbou-projek somerreënvalgebied

     Daar word rapporteer dat die finale verslag van die projek in die somerreënval area afgewag word.

     Besluit dat terugvoering ten opsigte van die voortsetting van die wisselbou-projek met canola in die besproeiings­gebiede afgewag word.

     Dr Nel
     Dr De Kock

   3. Die allelopatiese potensiaal van raaigras en belangrike wisselbougewasse in die winterreën gebied van die Wes-Kaap

    Daar word kennis geneem dat mnr Ferreira nog nie met die huidige resultate van sy navorsing in 'n posisie is om meer inligting oor die bruikbaarheid van allelopatie binne 'n wisselboustelsel te verskaf of praktiese wenke aan pro­dusente kan gee nie. Daar sal met die werk voortgegaan word om die moontlikhede wat geïdentifiseer is, verder te ondersoek voordat aanbevelings gemaak kan word.

    Besluit dat vordering rapporteer sal word, soos die navorsing oor die allelopatiese potensiaal van raaigras vorder.

    Me Swanepoel

   4. THRIP-projek: finalisering van Canolaverbou­ingsriglyne

    Neem kennis dat die konsep van die opdateerde alles­omvattende handleiding gereed is om gedruk te word en kwotasies aan die PNS voorgelê sal word. Die maak van CD's word ook oorweeg.

    Daar word besluit dat die handleiding vertaal en gedruk sal word. Prof Agenbag sal die kwotasie met die PNS opvolg.

    Prof Agenbag

   5. Registrasie van Cruiser (saadbehandeling teen swamme en insekte by canola)

    Daar word kennis geneem dat geen vordering ten opsigte van die registrasie van Cruiser op canola rapporteer kan word nie.

    Daar word besluit dat daar voortdurend druk op die registrateur van Wet 36 van 1947 geplaas word sodat Cruiser op canola geregistreer kan word.

    PNS Sekretaris

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Neem kennis dat die resultate van die 2006-oes se ontledings aan die vergadering voorgelê word.

     Besluit dat die resultate van die 2006-ontledings aanvaar word.

     Mnr Lombard

    2. Die 2007-monsters is gereed om ontleed te word.

     Besluit dat mnr Lombard terugvoering sal gee soos die proses vorder.

     Mnr Lombard

    3. Mnr Lombard rapporteer oor die aanplantings vir die 2008-proewe.

     Besluit dat terugvoering oor die stand van die proewe by die volgende vergadering gegee sal word.

     Mnr Lombard

   2. Beheer van Bruinblaarvlek en Phytophthora

    Lede word versoek om alle gevalle van Bruinblaarvlek of Phytophthora aan dr Lamprecht of mnr Lombard te rapporteer wat dit sal opvolg en aan die Werkgroep sal rapporteer.

    Dr Lamprecht

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   DLWK is bereid om die kantoor en fasiliteite vir 'n koördineerder: weerstandbiedenheid te befonds en daar word nou met bedrywe onderhandel om as vennote toe te tree (vir 10 vennote sal die koste R28 000 per vennoot per jaar bedra). PNS en die WGT het reeds hulle vennootskap bevestig.

   Besluit dat terugvoering vanaf bedrywe ten opsigte van 'n bydrae tot die koste van die koördinering van onkruid­doder­weerstand­biedendheid afgewag word.

   Mnr Cumming

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Swartstam op Canola

    Daar word kennis geneem dat die onderwerp van mnr Van Coller se doktorale studie weens finansiële redes aangepas is en dat hy na die voltooiing van die werk waarmee hy besig is, nie verder op swartstam op Canola sal werk nie.

    Besluit dat mnr Van Coller se terugvoering oor sy navorsing tot op datum aangevra sal word.

    Mnr Van Coller

   2. Monitering van insekte op canola

    Neem kennis dat die monitering van insekte en slakke op canola in die 2008 seisoen voortgesit word, maar geen slakke tot op datum gekry is nie.

    Besluit dat dr Tribe terugvoering sal rapporteer soos die seisoen vorder.

    Dr Tribe

   3. Kleurfoto's vir plasing op PNS webtuiste

    Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's wat op die webtuiste of in publikasies gebruik kan word, aan die PNS kantoor beskikbaar sal stel.

    Almal

   4. Samewerking met LNR-KGI insake monitering en beheer van slakke

    Besluit dat die moontlike samewerking met LNR-KGI ten opsigte van die monitering en beheer van slakke deur PNS opgevolg sal word.

    Dr Tribe

  5. Biobrandstowwe

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

   Die Voorsitter sal oor verdere onderhandelings ten opsigte van biobrandstofontwikkeling rapporteer soos die proses vorder.

   Voorsitter

  6. Super Canolakompetisie 2008

   Die kompetisie sal in beide die Swartland en Suid-Kaap in 2008 herhaal word.

   Mnr Slabbert
   Mnr Van Rooyen
   Mnr Gaobonegwe

   1. Studietoer na Australië

    Neem kennis dat die afvaardiging na Australië se toer­beplanning ter insae aan die Werkgroep voorsien word.

    Daar word verder kennis geneem dat die verslag wat mnr Van Coller saamgestel het, oor die terughouding van saad handel en nie oor saadgrootte nie.

   2. Die artikel deur Ken Flower oor minimum bewerking is ter inligting aan die Werkgroep voorsien.
  7. Waardetoevoeging tot ontdopte lupiene

   Daar word kennis geneem en besluit dat mnr Kotzé (Nova Voere) vir dr Griessel behulpsaam sal wees om 'n konsep aanneem­likheidsprys vir ontdopte lupiene te bepaal.

   Mnr Kotzé
   Dr Griessel

  8. Opname van totale bewerkbare oppervlakte in Wes-Kaap

   Die voorlopige verslag van die beskikbare bewerkbare oppervlakte vir graangewasse en oliesade in die Wes-Kaap word aan die vergadering beskikbaar gestel. Daarvolgens is daar 1 078 598ha bewerkbare oppervlakte in die Swart­land en 918 965ha in die Rûens beskikbaar. Volgens die duisendpunt opnames van 2004 was die oppervlaktes vir die onderskeie wintergraangewasse in die Swartland en Rûens soos volg:

   Koring 408 795ha
   Canola   36 841ha
   Hawer 116 326ha

   Daar kan vanselfsprekend nie eenvoudige afleidings van die inligting gemaak word nie. Die Werkgroep wil vasstel wat die beskikbare bewerkbare oppervlak vir graan­gewasse en oliesade is.

   Besluit dat daar tydens die volgende vergadering verder oor die inligting besin moet word.

   Mnr Cerfonteyn

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis en besluit dat artikels vir die volgende uitgawe van die Canolafokus deur die redaksie oorweeg sal word. Daar moet kwartaalliks kortliks na die relatiewe waarde van canola verwys word.

   Redaksie

  2. Lupino

   Neem kennis en besluit dat artikels vir die volgende Lupino deur die redaksie oorweeg sal word. Daar moet kwartaal­liks kortliks na die relatiewe waarde van lupiene verwys word.

   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2008

   20-21 Augustus PNS Besigtigingstoere
   3 September SKOG Dag
   4 September Riversdal Boeredag
   11 September Roodebloem Boeredag
   16-18 September Soilborn Disease Congress Inter­national
   17-20 September Megaweek Bredasdorp

  4. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Daar word rapporteer dat min vordering ten opsigte van noodregistrasies of "minor-use" registrasie rapporteer kan word.

   Besluit dat vordering rapporteer sal word wanneer moontlik.

   Mnr Cumming

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat die voorgestelde graderingsregulasies via die NDL vir kommentaar voorgelê is. GSA sal die finali­sering van die graderingsregulasies monitor.

    Mnr Koch

  2. Produsente – Canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  3. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

 10. Saad

  1. Saad – Canola

   Genoeg canola saad is beskikbaar.

   Landboubesighede
   Saadmaatskappye

   Neem kennis dat landboubesighede voortgaan om pit­grootte te monitor en monsters van saadlotte wat ingevoer word, te evalueer veral ten opsigte van die invloed wat pitgrootte op die vestigingspersentasie en groei­kragtigheid van plante het.

  2. Saad – Lupiene

   Neem kennis dat daar genoeg saad beskikbaar is. Moont­like tekorte word betyds aangespreek.

   Landboubesighede
   Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste en nuusbrokkies

   Daar is versoek dat enige nuuswaardige inligting en goeie kleurfotos vir plasing op die webblad deurgegee moet word.

   Almal

 12. Volgende vergadering

  14 Augustus 2008

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.