Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 14 Augustus 2008 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Dr De Kock open die vergadering met gebed. Mnr Scholtemeijer verwelkom almal teenwoordig, veral mnr Hardus van Vuuren van Kaap Agri.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Me L Smorenberg DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr M Gaobonegwe DLWK (Caledon)
  Mnr C van Rooyen DLWK (Caledon)
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr D Koch CBK
  MNr JJ Bruwer SSK
  Mnr H van Vuuren Kaap Agri
  Mnr JCG (Kobus) van Niekerk MKB
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr P von Nieuwholtz Gellman Saad
  Dr TN Kotzé Agricol
  Prof A Agenbag US
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr T Brand DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr K Schonken CBK
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr N Hawkins GSA
  Mnr I Slabbert DLWK
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Dr A Nel LNR-IGG
  Me A Enslin SAGIS
  Me R Beukes NOK
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
 3. Personalia

  Die Vergadering dra hulle gelukwense aan mnr H Agenbag oor met die verskyning van die glanspublikasie "Lupien­verbouing in die Wes-Kaap".

  Dr J de Kock, mnre P Lombard en J Bruwer word 'n sukses­volle reis na Australië toegewens.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen nuwe sake word bygevoeg nie.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 11 Junie 2008 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    In die Suid-Kaap is opvolgreën nou dringend nodig. Canola in die SSK gebied lyk goed (maar dit moet weer reën) en geen slakke is waargeneem nie. In die Bredasdorp / Napier / Caledon gebied varieer die stande egter baie as gevolg van verskillende plant datums, reënval en skade deur slakke en isopoda. Aanvanklike skade is meestal deur isopoda veroorsaak, terwyl die slakke eers later in die seisoen na vore gekom het.

    In die Swartland lyk stande goed, behalwe in sekere dele wat baie nat was. Plante is reeds in die blomstadium.

    Oos-Kaap

    Daar word rapporteer dat die DLWK met die DLOK in gesprek was en hulle hulp ten opsigte van die verbouing van Canola aangebied het.

    Dr Kotzé gee terugvoering van sy waarnemings na 'n besoek aan die Oos-Kaap, waar die DLOK in 'n proses is om onder andere canola aanplantings te doen (veral aan weerskante van die N2). Die werk word in oorleg met die stamhoofde deur kontrakteurs gedoen, maar volgens waarneming lyk die potensiaal vir groot kommersiële (effektiewe) canola produksie nie goed nie. Die gehalte van die grond vir canola verbouing word ook betwyfel. Daar is egter begin om boerdery gebiede in kampe van 300 tot 400ha te omhein.

    Daar word besluit dat

    • die bedryf die uitbreiding van canola produksie onder­steun en bereid is tot samewerking ten opsigte van die kommersiële produksie van canola in die Oos-Kaap. Vordering sal rapporteer word.

    Voorsitter

   2. Lupiene

    Die stand van lupiene in die Swartland lyk nog goed, behalwe probleme met wortelsiektes in die area waar dit te nat was. In die Suid-Kaap lyk die lupiene wat wel geplant is goed. Dit is egter baie droog en daar word angstig op reën gewag.

    Volgens dr Kotzé se waarneming wil dit voorkom of dit nie 'n goeie jaar vir lupiene is nie. Moontlike rede kan die sekondêre skade van lugbespuiting "drift" wees. As gevolg van te nat toestande moes daar van lugbespuiting vir graangewasse gebruik gemaak word.

    Daar word ook met kommer kennis geneem dat daar antraknose in lande in die Porterville area en Suid-Kaap in smalblaar lupiene waargeneem is.

  2. Somerreënvalstreek

   Sover bekend is daar geen kommersiële Canola aanplant­ings in die somerreënvalstreek gemaak nie. Finale verslae van dr Nel (LNR-IGG) se proewe in die somerreënvalstreek sal binnekort gereed wees.

   Dr Nel

   Daar is egter in 2007 'n proef onder besproeiing in die Upington area gedoen (dr A Nel) waarvan die resultate by die DLWK proefresultate ingesluit word.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn verskaf die weer vooruitskouing vir die periode Augustus tot Oktober 2008. Volgens die huidige inligting word normale tot bo-normale reënval vir die volgende paar maande verwag.

   Damme is op die oomblik 86% vol (nasionaal) en in die Wes-Kaap is die damme 88% vol.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Daar word volgens die NOK se Julie opname geskat dat 35 000ha Canola in die 2008 seisoen aangeplant is.

   Landboubesighede rapporteer dat die volgende aanplant­ings gemaak is:

   Canola
   MKB 1 000ha
   Kaap Agri 7 400ha
   SSK 14 373 + 878ha vir weiding
   Overberg Agri 11 000ha
   Riversdal 1 000ha
   Lupiene
   Kaap Agri 3 700ha (soet)
   4 400ha (bitter)
   MKB 3 500ha (bitter weiding)
   3 500ha (soet weiding)
   SSK 500ha
   Overberg Agri 5 200ha (soet en bitter)

   Besluit dat daar by die NOK se skatting ten opsigte van canola volstaan word.

   Mnr Cerfonteyn

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die dokumentasie soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting soos in Julie 2008
   • die weeklikse bulletin
   • die maandelikse bulletin
  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale mark en interessante inligting uit "Oil World". Daar word verwag dat produksie in die 2008 seisoen van sonneblom, canola (tot 53m ton) asook sojaboon sal styg. Daar word verwag dat die wêreld eindvoorraad van alle oliesade in die 2008/2009 seisoen 71,4m ton kan wees. Die daling in die gelande prys van sojaboon-oliekoek kan aan verskeie faktore toegeskryf word en nie net aan verhoogde produksie nie (481m ton in 2008/2009 seisoen) aangesien die verbruik ook gestyg het (410m ton vir 2008/2009). Ander moontlike redes vir die daling kan te wyte wees aan die "biofuel targets" en "crude mineral oil prices". Volgens "Oil World" is die daling van plant-olies se pryse beperk en mag dit weer omswaai.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 11 Augustus 2008 beloop R3 717. Wisselkoers = R7,75.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet Canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R3 494
    Varke (100%) R3 717
    Suiwel (58%) R2 156

    Die relatiewe waarde van Canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 970
    Varke (65%) R2 416
    Suiwel (60%) R2 230
   2. Produsentepryse vir canola

    Die afgeleide waarde van volvet Canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Minimum prys R4 100
    Vaste prys R4 250
    Finaal R4 450 (+ agterskot)
   3. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R2 788
    R2 974
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 970
    R1 933
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R2 342
    R2 713
   4. Produsentepryse vir lupiene

    'n Produsenteprys vir lupiene van R2 200 (smalblaar) is genoem.

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Resultate 2006 en 2007

     Neem kennis dat die olie- en proteïen ontledings van die 2006- en 2007-oes afgehandel en ter inligting voorsien word. Die resultate van die proewe onder besproeiing in die Upington area is vir inligting hierby ingesluit. Daar word ook inligting oor saad opbrengste (kg/ha) en reënval en gemiddelde temperature in die Swartland en Suid-Kaap voorsien.

     In die bespreking word daar weer daarna verwys dat:

     • olie-inhoud afneem soos proteïeninhoud toeneem;
     • daar tans geen premie vir olie-inhoud betaal word nie;
     • olie die laaste komponent is wat in die pit vasgelê word;
     • enige stremming in die blom-, pitvul-, ryp word stadium (byvoorbeeld droogte) dus die olie-inhoud nadelig affekteer;
     • 'n gemiddelde dagtemperatuur van 22 grade die mees ideaal vir canola is;
     • dag en nag temperature in die Swartland kan baie wissel (byvoorbeeld van 3 tot 27 grade) terwyl daar byvoorbeeld in Australië 'n baie meer gematigde klimaat / temperatuur is;
     • daar cultivars is wat beter onder die plaaslike warmer droër toestande sal presteer;
     • langer groei-seisoen cultivars sal moontlik beter olie-inhoud bevorder;
     • genoeg vog nodig is vir opbrengs en produsente meestal cultivars vir opbrengs kies, maar aanbeveel word dat die olie-inhoud as olie-opbrengs per hektaar ook oorweeg moet word;
     • die probleme met onkruid in graan en weerstand­biedendheid van middels ook 'n rol speel in produsente se cultivar keuse;
     • daar in Australië ernstige pogings aangewend word om raaigras te beheer en 'n verhouding van 1:1 (raai­grasplante teenoor graanplante) toegelaat word, anders sal die hele land doodgespuit word om die raaigrassade te vernietig;
     • alle cultivars nie eenders in die verskillende areas sal presteer nie;
     • cultivars wat deur landboubesighede aanbeveel word (op prestasie in proewe beoordeel) se saad is nie altyd betyds beskikbaar nie;
     • 'n goeie stand nie noodwendig die beste opbrengs of olie-inhoud lewer nie; en
     • daar aanbeveel word dat nuwe cultivars vinniger beskikbaar gestel moet word en saadmaatskappye die moontlikheid van meer cultivars in die TT klas moet oorweeg.

     Besluit dat

     • die dokumentasie met proefresultate soos deur mnr Lombard voorsien ook by die volgende sakelys aange­heg moet word;
     • mnr Lombard die olie-inhoud met dié wat deur SOILL realiseer word, moet vergelyk;
     • vasgestel word of die temperatuur by Darling waar die swakste resultate verkry is, enigsins 'n invloed op die olie-inhoud kon hê;
     • aanbeveel word dat olie-inhoud as olie-opbrengs per hektaar aangedui moet word.
    2. Daar word verder besluit dat
     • die afvaardiging wat Australië besoek sal poog om die onsekerhede soos deur die lede genoem op te volg en aan die Werkgroep terug te rapporteer;

      Dr De Kock
      Mnr Lombard
      Mnr Bruwer

     • die inligting oor raaigrasweerstandbiedendheid en die erns waarmee Australië dit hanteer asook die beleid waarvolgens cultivar keuses deur saadmaatskappye gemaak word aan produsente en rolspelers in die bedryf kommunikeer moet word.

      Almal
      Redaksie vir publikasie
      Webtuiste

    3. Mnr Lombard rapporteer ten opsigte van die 2008 aan­plantings op die proefpersele.

     Besluit dat daar by die volgende vergadering in November na afloop van die besigtigingstoere in Augustus verdere bespreking oor die 2008-proewe gevoer sal word.

     Mnr Lombard

   2. Bemesting

    1. Terugvoering vanaf bemestingstaakspan

     Daar word besluit dat prof Agenbag se verslag "N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging" beskikbaar is en by die volgende sakelys aangeheg sal word.

     Sekretaris

    2. Wisselbou-projek somerreënvalgebied

     Daar word besluit dat die finale verslag van die projek in die somerreënval area by die volgende sakelys aangeheg sal word.

     Dr Nel
     Dr De Kock

   3. Die allelopatiese potensiaal van raaigras en belangrike wisselbougewasse in die winterreën gebied van die Wes-Kaap

    Besluit dat vordering rapporteer sal word, soos die navorsing oor die allelopatiese potensiaal van raaigras vorder.

    Me Swanepoel

   4. THRIP-projek: finalisering van Canolaverbou­ingsriglyne

    Neem kennis dat die opdateerde allesomvattende hand­leiding gedruk word en voor die inligtingsdae in September 2008 beskikbaar sal wees.

    Prof Agenbag
    Sekretaris

   5. Registrasie van Cruiser (saadbehandeling teen swamme en insekte by canola)

    Daar word kennis geneem dat geen vordering ten opsigte van die registrasie van Cruiser op Canola rapporteer kan word nie.

    Daar word besluit dat daar voortdurend druk op die registrateur van Wet 36 van 1947 geplaas word sodat Cruiser op canola geregistreer kan word.

    PNS Sekretaris

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Neem kennis dat die resultate van die 2006-oes se ontledings reeds aanvaar is
    2. Neem kennis dat die resultate van die 2007-oes se ontledings aan die vergadering voorgelê word.

     Besluit dat

     • die resultate van die 2007-ontledings aanvaar word;
     • mnr Lombard se artikel met die afleidings uit die resultate vir publikasie beskikbaar gestel word en ter inligting by die volgende sakelys aangeheg word;
     • aangesien daar nog onsekerhede ten opsigte van die rol wat temperatuur en reënval op die rypwording van 'n gewas het, bestaan die moontlikheid dat prof Agenbag 'n spreker in hierdie verband kan reël, oorweeg moet word.

     Mnr Lombard
     Redaksie
     Sekretaris

    3. Mnr Lombard rapporteer oor die aanplantings vir die 2008-proewe.

     Besluit dat verdere besprekings van die 2008 proewe na afloop van die besigtigingstoere in Augustus gedoen sal word. Die volgende vergadering vind in November 2008 plaas.

     Mnr Lombard

   2. Beheer van Bruinblaarvlek en Phytophthora

    Lede word versoek om alle gevalle van Bruinblaarvlek of Phytophthora aan dr Lamprecht of mnr Lombard te rapporteer wat dit sal opvolg en aan die Werkgroep sal rapporteer.

    Dr Lamprecht

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   Neem kennis dat geen verdere inligting beskikbaar is nie.

   Besluit dat terugvoering vanaf bedrywe ten opsigte van 'n bydrae tot die koste van die koördinering van onkruid­doder­weerstand­biedendheid afgewag word.

   Mnr Cumming

   Daar word ook besluit dat mnr Cumming tydens die volgende vergadering oor die besoek van dr Powles, Direkteur van die Western Australian Herbicide Resistance Initiative, sal rapporteer.

   Mnr Cumming

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Swartstam op Canola

    Daar word kennis geneem dat Mnr van Coller nog op klein skaal by werk ten opsigte van swartstam op canola betrokke is.

    Besluit dat daar by DLWK navraag gedoen word ten opsigte van amptelike terugvoering oor Mnr van Coller se navorsing op swartstam wat afgesluit is asook dat 'n uiteensetting / beplanning van die werk waarmee hy nog op kleinskaal besig is, gegee sal word.

    Me Swanepoel

   2. Monitering van insekte op canola

    1. Mnr Koch rapporteer dat die CBK bekommerd is dat die gewas wat na canola in die wisselboustelsel geplant word, ook aan slakke blootgestel sal wees, wat die beeld van canola sal benadeel. Daar is ook kommer dat die slakprobleem na die Swartland kan versprei. Die GSA ondersteun die werk wat deur dr Tribe (LNR) ten opsigte van die monitering van slakke en isopoda op canola gedoen word en versoek dat die werk voortgesit word en moontlik ook na ander graangewasse uitgebrei moet word. Daar word deur die GSA Winterreënstreek by die Wintergraantrust aanbeveel dat gedeeltelike befondsing van die monitering van slakke oorweeg moet word.

     Daar word besluit dat CBK die standpunt skriftelik aan PNS sal kommunikeer.

     Mnr Koch

     Neem kennis dat dr Tribe oor sy waarnemings tot op datum verslag doen. Aanvanklik is die meeste skade deur isopoda aangerig. Sekere slakpille kan effektief teen isopoda gebruik word, maar die kleiner isopoda kan nie die slakpil so maklik eet nie. Slakke het later in die seisoen hul opwagting gemaak. Sover is almal van dieselfde spesie.

     Dit word genoem dat toename in slakke moontlik aan die oorskakeling van konvensionele na minimum bewerkings­praktyke toegeskryf kan word en dat die balans hopelik na die aanpassingsperiode weer sal herstel. Minimum bewerk­ing het wêreldwyd verskillende gevolge.

     Besluit dat

     • Dr Tribe terugvoering ten opsigte van slakke en isopoda sal rapporteer soos die seisoen vorder; en
     • die PNS die moontlikheid sal oorweeg dat 'n M.Sc student aan die US as tegniese assistent vir dr Tribe gebruik kan word.

     Dr Tribe
     PNS
     Prof Agenbag

    2. Geen probleme met stamboorders of ruitrugmot is tot dusver rapporteer nie.
    3. Daar word ook rapporteer dat die nuwe klein groen kewertjie as die inheemse "Phyllotreta mashonana Jacoby" geïdentifiseer is. Sover vasgestel kan word is daar geen behandeling daarvoor geregistreer nie. Mnr Cumming onderneem om vas te stel of daar enige behandeling teen die kewer beskikbaar is.

     Dr Tribe
     Mnr Cumming

   3. Samewerking met LNR-KGI insake monitering en beheer van slakke

    Besluit dat die moontlike samewerking met LNR-KGI ten opsigte van die monitering en beheer van slakke deur PNS opgevolg sal word.

    Dr Tribe

  5. Biobrandstowwe

   Die Voorsitter sal oor verdere onderhandelings ten opsigte van biobrandstof-ontwikkeling rapporteer soos die proses vorder.

   Voorsitter

  6. Super Canolakompetisie 2008

   Die kompetisie sal in beide die Swartland en Suid-Kaap in 2008 herhaal word, maar die droogte in die Suid-Kaap deelname beïnvloed.

   Mnr Slabbert
   Mnr Van Rooyen
   Mnr Gaobonegwe

   1. Studietoer na Australië

    Neem kennis dat die afvaardiging na Australië se toer­beplanning ter insae aan die Werkgroep voorsien word en verdere voorstelle tydens die vergadering gemaak is.

    Besluit dat die afvaardiging na Australië tydens die volgende vergadering terugvoering sal rapporteer.

    Dr De Kock
    Mnr Bruwer
    Mnr Lombard

   2. Terughouding van saad

    Daar word verder kennis geneem dat die verslag deur SJ Morcroft, "Effect of farmer-retained canola seed on yield and quality" ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  7. Waardetoevoeging tot ontdopte lupiene

   Daar word kennis geneem en besluit dat mnr Kotzé (Nova Voere) vir dr Griessel behulpsaam sal wees om 'n konsep aan­neemlikheidsprys vir ontdopte lupiene te bepaal.

   Mnr Kotzé
   Dr Griessel

  8. Opname van totale bewerkbare oppervlakte in Wes-Kaap

   Besluit dat verdere bespreking ten opsigte van die totale bewerkbare oppervlakte by 'n volgende vergadering gevoer sal word.

   Mnr Cerfonteyn

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis en besluit dat artikels vir die volgende uitgawe van die Canolafokus deur die redaksie oorweeg sal word, onder andere:

   • Resultate van cultivarproewe aanbevelings
   • Navorsingsresultate deur prof Agenbag oor Stikstof­bemesting.

   Redaksie

  2. Lupino

   Neem kennis en besluit dat artikels vir die volgende Lupino deur die redaksie oorweeg sal word.

   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2008

   20-21 Augustus PNS Besigtigingstoere
   3 September SKOG Dag
   4 September Riversdal Boeredag
   11 September Roodebloem Boeredag
   16-18 September Soilborn Disease Congress Inter­national
   17-20 September Megaweek Bredasdorp

  4. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Daar word rapporteer dat min vordering ten opsigte van noodregistrasies of "minor-use" registrasie rapporteer kan word.

   Besluit dat vordering rapporteer sal word wanneer moontlik.

   Mnr Cumming

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat die konsep regulasies met betrekking tot gradering, verpakking en merk van canola bestem vir verkoop in die RSA, Wet op Landbouprodukstandaarde, 1990 (Wet 119 van 1990) deur die Departement Landbou aanvaar is en na die Wêreld Handelsorganisasie vir inter­nasionale goedkeuring verwys is. GSA sal die finalisering van die graderingsregulasies monitor.

    Mnr Koch

  2. Produsente – Canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  3. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

 10. Saad

  1. Saad – Canola

   Genoeg canola saad is beskikbaar.

   Landboubesighede
   Saadmaatskappye

   Neem kennis dat landboubesighede voortgaan om pitgrootte te monitor en monsters van saadlotte wat ingevoer word, te evalueer veral ten opsigte van die invloed wat pitgrootte op die vestigingspersentasie en groei­kragtigheid van plante het.

  2. Saad – Lupiene

   Neem kennis dat daar genoeg saad beskikbaar is.

   Landboubesighede
   Saadmaatskappye

 11. Toekomstige betrokkenheid van PNS by lupiennavorsing

  Daar word kennis geneem dat die PNS Raad na deeglike oorweging besluit het om verdere finansiële betrokkenheid by lupiennavorsing te staak met ingang van 15 Augustus 2008. Huidige projekte sal voltooi en afgehandel word, maar geen verdere versoek vir befondsing sal oorweeg word nie. Daar sal met DLWK oor die verdere hantering van kiemplasma onderhandel word.

  Die Werkgroep bedank namens die bedryf die PNS vir die bydrae wat PNS tot lupienontwikkeling gemaak het.

  Besluit dat

  • die PNS Raad se besluit ten opsigte van verdere betrokkenheid by lupiennavorsing ter inligting op die PNS Webbladsy geplaas word; en
  • daar oor verdere uitgawes van Lupino besin moet word.

  Sekretaris

 12. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste en nuusbrokkies

   Daar is versoek dat enige nuuswaardige inligting en goeie kleurfoto's vir plasing op die webtuiste deurgegee moet word.

   Almal

 13. Volgende vergadering

  Die volgende vergadering vind plaas op Donderdag, 27 November 2008.

 14. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.