Working Group Minutes / Archives / Canola / 17 April 2008

Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 17 April 2008 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Keun open die vergadering met gebed. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral mnr G Els (Klein Karoo Saad, Oudtshoorn) en mnr M Gaobonegwe (DLWK Caledon).

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr G Keun PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Me L Smorenberg DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK (Caledon)
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr M Gaobonegwe DLWK (Caledon)
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr K Schonken CBK
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr DW Bester Moorreesburg
  Mnr H Kotzé Nova Voere
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr P von Nieuwholtz Gellman Saad
  Mnr G Els KleinKaroo Saad
  Dr TN Kotzé Agricol
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr T Brand DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Mnr D Koch CBK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr G van Coller DLWK
  Mnr JA van Niekerk MKB
  Prof A Agenbag US
  Dr A Nel LNR-IGG
  Me R Beukes NDL-NOK
  Me A Enslin SAGIS
 3. Personalia

  Die Werkgroep aanvaar 'n mosie van roubeklag met die afsterwe van me M du Preez (PNS Kantoor) se grootvader.

  Mnr K Schonken en dr Griessel word algehele beterskap na hulle onderskeie onlangse operasie toegewens.

  Daar word kennis geneem dat mnr Sakkie van Zyl die diens van GSA verlaat het.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen nuwe sake word bygevoeg nie.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 7 Februarie 2008 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Daar word verwag dat as gevolg van die huidige goeie koringprys daar nie die komende seisoen meer canola as in die vorige seisoen in die Swartland aangeplant sal word nie.

    In die Overberg Agri gebied (Bredasdorp en Caledon) word groter aanplantings verwag. In die SSK gebied word ook omtrent 20% meer aanplantings verwag. (totaal 14 000ha).

    Produsente is voorbereid vir planttyd, maar die eerste reën moet nog val.

    Oos-Kaap

    Die Voorsitter gee terugvoering oor gesprekke insake die aanplant van canola in die Oos-Kaap (voormalige Trans­kei). 'n Biodiesel aanleg buite Oos-Londen word beoog, waarvoor tot 300 000ha canola benodig sal word. Ontwikkelaars asook die Departement Landbou is reeds besig om potensiële kampe te omhein en met kalk te strooi.

    Canola proewe wat in die verlede deur PNS in die Oos-Kaap gedoen is, het nie belowende resultate gelewer nie.

    Daar word oor die potensiaal van kommersiële produksie van canola in die Oos-Kaap en die PNS Canola Werkgroep se verdere betrokkenheid daarby, besin. Daar word aanbe­veel dat die PNS proefresultate van die verlede weer ontleed moet word en moontlike aanbevelings na aanleiding daarvan gemaak word.

    Daar word besluit dat

    • die PNS die kommersiële produksie van canola in die Oos-Kaap sal ondersteun so ver dit moontlik is;
    • daar weer met die Oos-Kaap Departement Landbou in gesprek getree word om die PNS se advies en hulp in die verband aan te bied;
    • die Voorsitter sal terugrapporteer soos die proses vorder.

    Voorsitter

   2. Lupiene

    Daar word verwag dat daar in beide die Swartland en Suid-Kaap min of meer dieselfde hoeveelheid lupiene aange­plant sal word. Daar waarskynlik meer bitter lupiene geplant word.

  2. Somerreënvalstreek

   Daar word kennis geneem dat daar weinig belangstelling in kommersiële canola aanplantings in die somerreënval­streek is.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn verskaf die weer vooruitskouing vir die periode April tot Junie 2008. La Nina toestande duur nog voort en gunstige toestande vir graanproduksie word voorspel, indien dit reën soos verwag!

   Damme is op die oomblik 87% vol (nasionaal) en in die Wes-Kaap is die damme 59% vol.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis dat daar volgens die NOK se oppervlak en finale produksieskatting vir 2007-seisoen 14 000ha soet lupiene geplant is (opbrengs van 13 300 ton). Min of meer dieselfde aanplantings word vir 2008 verwag.

   Daar is volgens die NOK 33 200ha canola in 2007 aange­plant. In die Suid-Kaap word 'n 20% uitbreiding in 2008 verwag. Volgens die voorneme om te plant sal die Swart­land se aanplantings dieselfde as die vorige seisoen wees.

   Mnr Cerfonteyn

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die dokumentasie soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting soos op 27 Maart 2008
   • die weeklikse bulletin
   • die maandelikse bulletin
  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer dat die internasionale sojaboonmark op die oomblik onseker is en deur baie faktore beïnvloed kan word. Volgens die VSA se voorneme (op 31 Maart 2008) gaan 8% minder mielies geplant word, wat 'n hoër mielieprys tot gevolg sal hê en dus die sojaboonprys sal beïnvloed. Die weer gedurende hulle planttyd sal ook 'n rol speel in watter oppervlakte mielies en sojabone onder­skeidelik aangeplant sal word.

   Die Regering van Argentinië het 'n uitvoerbelasting op sojabone afgekondig, wat 'n staking in die bedryf tot gevolg gehad het. Ook in Paraguay is 'n staking van hawe en doeane personeel.

   Geen verlaging in plaaslike pryse word voorsien nie.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 14 April 2008 beloop R4 031. Wisselkoers = R7,86.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R3 789
    Varke (100%) R4 031
    Suiwel (58%) R2 338

    Die relatiewe waarde kan canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R2 136
    Varke (65%) R2 620
    Suiwel (60%) R2 419
   2. Produsentepryse vir canola

    Daar word kennis geneem dat SOILL huidig R400 per ton agterskot aan produsente betaal. Die volgende produsente prys vir die 2008 seisoen word genoem:

    Minimum prys R4 100
    Vaste prys R4 250
    Finale prys R4 350
   3. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R3 023
    R3 225
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R2 136
    R2 096
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R2 540
    R2 943
   4. Produsentepryse vir lupiene

    'n Moontlike prys van R2 300 per ton word ("nie-amptelik") genoem.

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Neem kennis dat die ontledings van die 2006-oes afge­handel is, maar die resultate weens tekortkominge in die laboratorium se rekenaarprogramme nog nie beskikbaar is nie.

     Besluit dat die resultate van die 2006-ontledings beskik­baar gemaak sal word, sodra dit gereed is.

     Mnr Lombard

    2. Die 2007-monsters is gereed om ontleed te word.

     Besluit dat mnr Lombard sal rapporteer soos die ont­ledingsproses vorder.

     Mnr Lombard

    3. Die voorbereiding van die 2008-proefpersele is afgehandel. Volledige grondontledings is vooraf gedoen en aanpas­sings is daarvolgens gemaak. Ontkiemingstoetse is in die grondmonsters gedoen om residu-vlakke te bepaal.

     Besluit dat daar na afloop van planttyd by die volgende vergadering vordering met die 2008-proewe rapporteer sal word.

     Mnr Lombard

   2. Bemesting

    1. Terugvoering vanaf bemestingstaakspan

     Neem kennis dat geen bemesting navorsing op canola deur YARA gedoen kan word nie omdat hulle nie infra­struktuur beskikbaar het nie.

     Besluit dat die saak daar gelaat word.

     Neem kennis dat prof Agenbag voortgaan met blaar­ontledings op die proefpersele en terugvoering sal rapporteer soos die seisoen verloop.

     Prof Agenbag

    2. Wisselbou-projek somerreënvalgebied

     Daar word rapporteer dat die finale verslag van die projek in die somerreënval area afgewag word en die PNS Tegnologie­komitee die voortsetting van die navorsings­projek sal oorweeg.

     Besluit dat terugvoering ten opsigte van die voortsetting van die wisselbou-projek met canola in die besproeiings­gebiede afgewag word.

     Dr Nel
     Dr De Kock

   3. Die allelopatiese potensiaal van raaigras en belangrike wisselbougewasse in die winterreën gebied van die Wes-Kaap

    Mnr M Ferreira, DLWK, is besig met navorsing om te bepaal hoe allelopatie (die invloed, beide voordelig of nadelig, van een plant op 'n naasliggende een deur die produksie van chemiese verbindings wat in die omgewing vrygestel word) as 'n moontlike beheermaatreël binne 'n geïntegreerde onkruidbestuurprogram aangewend kan word. Dit word nie voorsien dat allelopatie chemiese middels sal kan vervang nie, maar wel 'n rol in onkruidbeheer sal kan speel.

    Daar word kennis geneem dat mnr Ferreira nog nie met die huidige resultate van sy navorsing in 'n posisie is om meer inligting oor die bruikbaarheid van allelopatie binne 'n wisselboustelsel te verskaf of praktiese wenke aan produsente kan gee nie. Daar sal met die werk voort­gegaan word om die moontlikhede wat geïdentifiseer is, verder te ondersoek voordat aanbevelings gemaak kan word.

    Besluit dat vordering rapporteer sal word, soos die navorsing vorder.

    Me Swanepoel

   4. THRIP-projek: finalisering van Canolaverbou­ingsriglyne

    Neem kennis dat die konsep van die opdateerde alles­omvattende handleiding vir kommentaar aan lede beskikbaar gestel is.

    Daar word besluit dat die aanpassings aan die handleiding soos deur die lede aangedui, gemaak sal word en die handleiding daarna gefinaliseer, vertaal en gedruk sal word.

    Prof Agenbag

   5. Registrasie van Cruiser (saadbehandeling teen swamme en insekte by canola)

    Daar word kennis geneem dat geen vordering ten opsigte van die registrasie van Cruiser op canola rapporteer kan word nie.

    Daar word besluit dat daar voortdurend druk op die registrateur van Wet 36 van 1947 geplaas word sodat Cruiser op canola geregistreer kan word.

    PNS Sekretaris

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Neem kennis dat die resultate van die 2006-oes se ontledings afgehandel is, maar die resultate weens tekort­kominge in die laboratorium se rekenaarprogramme nog nie beskikbaar is nie.

     Besluit dat die resultate van die 2006-ontledings beskik­baar gemaak sal word, sodra dit gereed is.

     Mnr Lombard

    2. Die 2007-monsters is gereed om ontleed te word.

     Besluit dat mnr Lombard terugvoering sal gee soos die proses vorder.

     Mnr Lombard

    3. Die voorbereiding van die 2008-proefpersele is afgehandel. Volledige grondontledings is gedoen en aanpassings sal daarvolgens gemaak word.

     Besluit dat terugvoering na afloop van die planttyd by die volgende vergadering gegee sal word.

     Mnr Lombard

   2. Beheer van Bruinblaarvlek en Phytophthora

    Neem kennis dat 'n artikel oor die lewenssiklus, simptome en bestuur van Bruinblaarvlek in die jongste uitgawe van Lupino publiseer is. Dit is kommerwekkend dat die voorkoms van die siekte toeneem en daar is besluit dat dit noukeurig gemonitor moet word. Lede word versoek om alle gevalle aan dr Lamprecht of mnr Lombard te rapporteer wat dit sal opvolg en aan die Werkgroep sal rapporteer.

    Dr Lamprecht

    Alle voorvalle van Phytophthora moet aan dr Lamprecht of mnr Lombard rapporteer word wat dit sal opvolg en aan die Werkgroep rapporteer.

    Dr Lamprecht

    Daar word aanbeveel dat daar in die proewe ten opsigte van saadbehandeling 'n kombinasie-middel eerder as 'n enkel middel gebruik moet word.

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   Mnr Cumming rapporteer namens HRAC vordering ten opsigte van die aanstelling van 'n koördineerder: onkruid­doderweerstand­biedendheid. DLWK is bereid om die kantoor en fasiliteite te befonds en daar word nou met bedrywe onderhandel om as vennote toe te tree (vir 10 vennote sal die koste R28 000 per jaar bedra). PNS het reeds hulle vennootskap bevestig.

   Besluit dat terugvoering vanaf bedrywe ten opsigte van 'n bydrae tot die koste van die koördinering van onkruid­doder­weerstand­biedendheid afgewag word.

   Mnr Cumming

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Stoppelbestuur van canola / swartstam op canola

    Mnr van Coller se verslag oor die oorsese besoek (Australië) is by die sakelys aangeheg. Die doel van die besoek was onder andere gemik op die verkryging van meer kennis oor die patologie van canola en veral navorsing oor swartstam by canola.

    Daar word kennis geneem dat die onderwerp van mnr van Coller se doktorale studie weens finansiële redes aangepas moes word.

    Volgens lede is daar nog heelwat onsekerhede ten opsigte van swartstam in die veld. Daar word aanbeveel dat produsente hulleself van die jongste beskikbare inligting op die internet moet vergewis, veral van die jongste "resistance rating" van cultivars.

    Daar word verder gemaan dat swartstam nie onderskat moet word nie en die bedryf voorbereid moet wees om effektief en spoedig te kan reageer indien en wanneer dit nodig mag wees.

    Daar word versoek en besluit dat Dr De Kock ook tydens sy besoek aan Australië verdere inligting oor die siekte sal insamel en terugrapporteer.

    Besluit dat mnr van Coller terugvoering oor sy navorsing sal rapporteer soos die projek vorder.

    Mnr Van Coller
    Dr de Kock

   2. Monitering van insekte op canola

    Neem kennis dat dr Tribe se verslag van waarnemings die afgelope seisoen by die sakelys aangeheg is, naamlik:

    "Trial to determine the effects of early and late planting, insecticide and the application of slug pellets on the survival rate of canola seedlings in the Caledon district";

    "Preliminary investigations of insect pests of canola:"

    • Cabbage aphid (Slakke/Isopoda)
    • Cabbage stem weevil (Stamboorders)
    • Diamondback moth (Ruitrugmot)
    • New beetle pest (Nuwe klein groen kewertjie op canola word nog geïdentifiseer).

    Dr Tribe

    Die verslag sal ook op die webblad geplaas word (met volkleur foto's) en vir gebruik in die verbouingshandleiding beskikbaar wees.

    Daar word verder kennis geneem en besluit dat produsente gewaarsku moet word dat die voorkoms van slakke mag vererger en dat hulle in die nuwe seisoen daarop bedag moet wees.

    Almal

    Neem kennis dat die projek voortgesit word en voor­bereidings vir die 2008-seisoen getref word. Die invloed van weerpatrone (gunstige somers), veranderde bewerk­ingspraktyke van saai-digtheid moet nog verder ondersoek word. Daar sal eerder op die beskerming van die saad as 'n beheermaatreël, gefokus word, om sodoende die impak (van chemiese middels) op die omgewing te minimaliseer.

    Besluit dat dr Tribe terugvoering sal rapporteer soos die seisoen vorder.

    Dr Tribe

   3. Kleurfoto's vir plasing op PNS webtuiste

    Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's wat op die webtuiste of in publikasies gebruik kan word, aan die PNS kantoor beskikbaar sal stel.

    Almal

   4. Samewerking met LNR-KGI insake monitering en beheer van slakke

    Dr Tribe is in die proses om met LNR-KGI te onderhandel insake hulle beoogde werk op die voorkoms en beheer van slakke in die Suid-Kaap.

    Besluit dat dr Tribe moontlike samewerking met LNR-KGI ten opsigte van die monitering en beheer van slakke sal opvolg en sal rapporteer soos die onderhandelings vorder.

    Dr Tribe

  5. Biobrandstowwe

   Bespreking ten opsigte van biodiesel aanleg te Oos-Londen en canola produksie in die Oos-Kaap onder punt 6.1.1 verwys.

   Die Voorsitter sal oor verdere onderhandelings rapporteer soos die proses vorder.

   Voorsitter

  6. Super Canolakompetisie 2007

   Neem kennis dat mnr Dirk Lesch van Malmesbury as die wenner van die Swartland 2007 kompetisie (opbrengs en bruto marge) aangewys is. Die verslag is aan lede voorsien en mnr Slabbert gee verdere toeligting oor die resultate van die kompetisie. Mnr Slabbert en die medewerkers aan die Swartland kompetisie word vir hulle bydrae bedank.

   Die kompetisie sal in beide die Swartland en Suid-Kaap in 2008 herhaal word.

   Mnr Slabbert
   Mnr van Rooyen
   Mnr Gaobonegwe

   1. Studietoer na Australië

    Dr De Kock en die afvaardiging se toerbeplanning is ter insae en moontlike insette aan die Werkgroep voorgelê.

    Ten opsigte van die invloed van saadgrootte word aanbeveel en besluit dat die verslag wat mnr van Coller in hierdie verband saamgestel het, ter inligting via die PNS kantoor aangevra sal word.

    PNS Sekretaris

    Ten opsigte van die effek van verminderde bewerking op canola verbouing word daar na die Australiese spreker by die Overberg Agri Inligtingsdag se referaat verwys. Die sukses van 'n minimum bewerkingstelsel word grootliks deur die reënval van die gebied asook die hoeveelheid organiese materiaal en die stikstof-inhoud van die grond bepaal. Volgens die spreker sal daar binne die eerste vyf jaar van die stelsel op alle gebiede meer insette geverg word, jaar 5 tot 10 is die stabili­seringsfase, jaar 10 tot 20 kan bemesting verminder word, na jaar 20 kan die beste resultate verwag word.

    Besluit dat mnr Laubscher (Overberg Agri) die artikel oor minimum bewerking ter inligting aan die Werkgroep sal voorsien.

    P Laubscher
    PNS Sekretaris

    Daar word kennis geneem dat Pioneer in Australië Roundup Ready canola vir kommersiële aanplanting vrygestel het, maar dat daar weens die koste aan plaaslike evaluasie nie verwag word dat dit gou in Suid-Afrika beskikbaar sal wees nie.

    Daar word rapporteer dat die Departement Landbou reeds in die verlede in die Caledon area proewe met Roundup Ready canola gedoen het. Mnr van Rooyen sal navraag doen na die resultate van die proewe en aan die PNS terugrapporteer.

    Mnr van Rooyen
    Dr de Kock

    Besluit dat vordering met die reisprogram-reëlings tydens die volgende vergadering rapporteer sal word.

    Verwys ook punt 7.4.1 ten opsigte van Swartstam navrae.

    Dr de Kock

  7. Waardetoevoeging tot ontdopte lupiene

   Daar word kennis geneem en besluit dat mnr Kotzé (Nova Voere) vir dr Griessel behulpsaam sal wees om 'n konsep aanneem­likheidsprys vir ontdopte lupiene te bepaal. Volgens raming kan veevoervervaardigers 15% meer vir ontdopte lupiene betaal.

   Mnr Kotzé
   Dr Griessel

  8. Opname van totale bewerkbare oppervlakte in Wes-Kaap

   Neem kennis dat dr Griessel in die proses is om met die hulp van DLWK (mnr Cerfonteyn) en met inagneming van ander bronne 'n opname van die beskikbare bewerkbare oppervlakte vir graangewasse en oliesade in die Wes-Kaap te maak.

   Besluit dat terugvoering rapporteer sal word sodra die opname afgehandel is.

   Dr Griessel
   Mnr Cerfonteyn

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Daar word besluit dat die volgende artikels vir 'n volgende uitgawe oorweeg kan word:

   • Skoonmaak van spuit apparaat
   • Terugvoering oor wisselbouprojek by Riversdal

   Redaksie

  2. Lupino

   Neem kennis en besluit dat artikels vir die volgende Lupino deur die redaksie oorweeg sal word.

   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2008

   20-21 Augustus PNS Besigtigingstoere
   3 September SKOG Dag
   4 September Riversdal Boeredag
   11 September Roodebloem Boeredag
   16-18 September Soilborn Disease Congress
   17-20 September Megaweek Bredasdorp

  4. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Daar word rapporteer dat min vordering ten opsigte van noodregistrasies of "minor-use" registrasie rapporteer kan word.

   Besluit dat vordering rapporteer sal word wanneer moontlik.

   Mnr Cumming

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat die voorgestelde graderingsregulasies via die NDL vir kommentaar voorgelê is. Die Graansilo Industrie het sekere voorstelle gemaak wat deur die Canolabedryfskomitee aanvaar is. GSA sal die finalisering van die graderings­regulasies monitor.

    Mnr Koch

  2. Produsente – Canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

   Verwys punt 6.1.1 vir bespreking ten opsigte van betrokkenheid by / ondersteuning van ontwikkelings in die Oos-Kaap.

  3. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

 10. Saad

  1. Saad – Canola

   Daar word kennis geneem dat 'n verhoging in aanplantings verwag word. Genoeg canola saad is beskikbaar.

   Landboubesighede
   Saadmaatskappye

   Neem kennis dat landboubesighede voortgaan om pit­grootte te monitor en monsters van saadlotte wat ingevoer word, te evalueer veral ten opsigte van die invloed wat pitgrootte op die vestigingspersentasie en groei­kragtigheid van plante het.

   Mnr Koch
   Mnr Bruwer

  2. Saad – Lupiene

   Neem kennis dat daar genoeg saad beskikbaar is. Daar word rapporteer dat Agricol met saadvermeerdering van bitter lupiene begin het.

   Landboubesighede
   Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste en nuusbrokkies

   Daar is versoek dat enige nuuswaardige inligting en goeie kleurfoto's vir plasing op die webblad deurgegee moet word.

   Almal

  2. Inkomste- en kosteramings

   Die inkomste- en kosteberaming vir canola, lupiene en koring wat in samewerking met die studiegroepe en landboubesighede deur die PNS saamgestel is, is ter inligting aan lede gesirkuleer. Die inligting sal deurlopend opdateer word.

   Almal

 12. Volgende vergadering

  Besluit dat die volgende vergadering vir 11 Junie 2008 geskeduleer is.

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.