Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 12 April 2007 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Keun open die vergadering met gebed. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral mnre Sakkie van Zyl (GSA) en mnr Frans Potgieter (PNS Raadslid).

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr FAS Potgieter PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr G van Coller DLWK
  Mnr W Hoffmann DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK Caledon
  Dr M Hardy DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr A Haasbroek Kaap Agri
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr L van Zyl GSA
  Prof A Agenbag US
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr I Trautmann DLWK
  Mnr D Koch CBK
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr K Schonken CBK
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr H Kotzé Nova Voere
  Dr T Brand DLWK
  Dr J Booysen DLWK
  Me R Beukes NDL - NOK
  Me F Hawkins NDL - NOK
  Me A Enslin SAGIS
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr K van Niekerk MKB
 3. Personalia

  Mnr H Agenbag word met sy verjaardag geluk gewens.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen nuwe sake word bygevoeg nie.

 5. Notule van die vergadering van 8 Fe­bruarie 2007

  Die notule van die vergadering gehou op 8 Februarie 2007 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Die Swartland en Suid-Kaap het 'n matige somer gehad en sporadiese somerreënval het voorgekom. Daar sal binne­kort gesaai word en reën sal nou welkom wees. Weens die ongewone reënbuie gedurende die afgelope somer is daar in die Swartland probleme met die voorkoms en beheer van someronkruide soos die kanferbossie ondervind. In die Suid-Kaap waar somerreën meer gereeld voorkom, volg produsente die praktyk om meer gereeld voorsaai be­spuitings (onkruiddoders) toe te dien. Daar word aanbeveel dat die Swartland produsente ook hierdie seisoen meer voorsaai bespuitings sal moet oorweeg om die somer­onkruide effektief te beheer.

    Besluit dat landboubesighede die produsente veral in die Swartland oor die groter voorkoms en tydige beheer van somer­onkruide bewus moet maak en aanbevelings in dié verband sal doen.

    Landboubesighede

    Suidwestelike Distrikte

    Geen inligting word rapporteer nie.

    Oos-Kaap

    Geen inligting word rapporteer nie.

   2. Lupiene

    Alhoewel meer lupienaanplantings verwag word, is daar nog geen sekerheid omtrent die beoogde aanplantings nie.

    Landboubesighede

  2. Somerreënvalstreek

   Geen verdere inligting (canolaverbouing) is beskikbaar nie.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn verskaf die weervooruitskouing vir die periode April tot Julie 2007. Gemiddelde reënval tot Junie word voorspel. Op die oomblik lyk dit of meer reën vir die tweede deel van die winter verwag kan word.

  4. Oesskatting

   Neem kennis dat daar volgens die NOK se produksie­skatting vir die 2007seisoen (eerste voorneme om te plant) verwag word dat 40 000ha canola en 18 000ha soetlupiene aangeplant sal word.

   Canola

   Volgens die landboubesighede word daar minder aanplant­ings in die Swartland verwag as gevolg van die swak opbrengste die vorige seisoen. (Ongeveer 35% van die koringopbrengs van die gebied). In die SSK en Overberg Agri gebiede word meer aanplantings verwag (opbrengste is ongeveer 40–50% van die koringopbrengs). Weens die swakker opbrengs en risiko verbonde aan canolaverbouing skram produsente daarvan weg. Die langtermyn voordele van canola binne 'n wisselboustelsel moet egter nooit uit die oog verloor word nie.

   Die swak opbrengs van canola kan gedeeltelik aan die gebruik van teruggehoude saad asook oespraktyke toe­geskryf word. Omdat canola nie altyd deur produsente as 'n volwaardige gewas gereken word nie, word daar nie die nodige aandag aan die oesproses gegee nie, wat onnodige oesverliese tot gevolg het. Oesverliese van 300–500kg/ha kan voorkom. Canola moet byvoorbeeld verkieslik vroeg in die oggend of laatmiddag geoes word.

   Die temperatuur verskille in die Swartland (veral tydens blom en korrelvulling wanneer droë warm weer voorkom) het ook 'n invloed op die opbrengs van canola.

   Daar word besluit dat

   • die noodsaaklikheid van korrekte oesmetodes vir canola om veral saadverliese te beperk weer aan produsente gekommunikeer moet word;
   • die kommer omtrent onnodige oesverliese en die oorweging van verdere maatreëls hoe dit beperk kan word na die Tegnologie­komitee vir bespreking verwys moet word.

   Landboubesighede
   Tegnologiekomitee

   Verwys ook punt 7.7 van hierdie notule.

   Lupiene

   Daar word aanbeveel dat die moontlikheid van waarde­toevoeging tot lupiene oorweeg moet word. Ontdopping van lupiene kan die waarde van lupiene tot 30% verhoog. Dit is onseker of ontdopte lupiene net vir akwakultuur en menslike gebruik aangewend word en of dit ook in die veevoermark gebruik word.

   Daar word besluit dat

   • Dr De Kock sal vasstel of ontdopte lupiene in die Australiese veevoermark gebruik word en watter inligting in hierdie verband beskikbaar is;

    Dr De Kock

   • Dr Griessel ondersoek na die beskikbaarheid van ontdoppingsfasiliteite in Suid-Afrika sal instel en aanbevelings aan die Werkgroep sal maak.

    Dr Griessel

  5. SAGIS Inligting

   Die jongste markinligting soos deur SAGIS verskaf is vir kennisname by die sakelys aangeheg.

   Daar word kennis geneem dat die CBK SAGIS se voorge­stelde berekening van die invoerpariteitsprys oorweeg en aanvaar het.

   Besluit dat reëlings vir die bekendmaking van die invoer­pariteitsprys vir canola met SAGIS getref sal word.

   Voorsitter
   S van Zyl

   Daar word verder kennis geneem dat die CBK in oorleg met rolspelers 'n prysmodel vir die berekening van die canola­prys ontwikkel het.

   Daar word besluit dat die prysmodel soos deur CBK ontwikkel ter inligting by die volgende sakelys aangeheg moet word.

   S van Zyl

   Die vergadering besin oor die rede hoekom die canolaprys (oliesaad) teen dieselfde tempo as dié van die koringprys (graangewas) aangepas word en hoekom daar 'n beter prys vir sonneblom as vir canola gerealiseer word.

   Daar word besluit dat mnr Van Zyl versoek word om die prysbepalingsnorm vir canola in vergelyking met koring of sonneblom te ondersoek en aan die Werkgroep terug­voering te gee.

   S van Zyl

  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale marksituasie. Daar word verwag dat hoër sojaboonpryse oor die lang­termyn sal realiseer. Mieliepryse het aansienlik gestyg omdat baie mielies vir etanol vervaardiging gebruik word.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 10 April 2007 beloop R2 223/ton. Wisselkoers R7,15/$1.

   1. Die afgeleide waarde van volvet canola is soos volg:

    Pluimvee (94%) R2 090
    Varke (100%) R2 223
    Suiwel (58%) R1 289

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 178
    Varke (65%) R1 445
    Suiwel (60%) R1 334
   2. Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 667
    R1 778
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 178
    R1 156
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 400
    R1 623
   3. Produsentepryse vir canola

    SOILL het die volgende pryse vir die 2007/2008 seisoen afgekondig:

    Minimum prys R2 200 / ton
    Vaste prys R2 280 / ton
    Finale prys R2 360 / ton

    Volgens inligting sal Canola Saad produkte (voorheen Murray Voere) soortgelyke pryse aanbied.

   4. Produsentepryse vir lupiene

    Geen pryse vir lupiene is beskikbaar nie.

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Cultivarproewe Wes- en Suid-Kaap: resultate 2006 en aanplantings 2007

     Neem kennis en besluit dat die resultate van die 2006 ontledings ten opsigte van olie- en ru-proteïeninhoud van canola aan die vergadering rapporteer sal word wanneer dit beskikbaar is.

     Mnr Lombard

     Neem verder kennis dat voorbereidings vir die 2007 aanplantings in plek is en vordering by 'n volgende vergadering rapporteer sal word.

     Mnr Lombard

     Daar word kennis geneem dat mnr Lombard en dr Nel in die proses is om die faktore wat 'n rol op olie-inhoud kan speel, as 'n artikel voor te berei.

     Mnr Lombard

     Besluit dat die artikel oor die faktore wat 'n rol op olie-inhoud van canola kan speel by die volgende sakelys aangeheg sal word.

     Mnr Lombard
     Dr Nel

    2. Canola cultivaraanbevelings onder be­sproeiing in die somerreënval gebied

     Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

     Besluit dat die resultate van die 2006 cultivarproewe in die somerreënval area onder besproeiing (olie- en proteïen­opbrengs in vergelyking met die verskillende temperature ingesluit) by die volgende sakelys aangeheg sal word.

     Dr Nel

   2. Bemesting

    1. Terugvoering vanaf Bemestingtaakspan

     Neem kennis dat die artikel (populêre publikasie) oor stik­stofbemesting (Prof Agenbag se projek by die Universtiteit Stellenbosch) nog uitstaande is.

     Besluit dat die populêre publikasie oor stikstofbemesting in die Canolafokus en SA Graan gepubliseer moet word wanneer dit gereed is.

     Prof Agenbag
     Redaksie
     Mnr Van Zyl

     Daar word verder besluit dat die CBK versoek word om toe te sien dat die huidige bemestingsriglyne jaarliks tydens die Voorsaai Inligtingsdae aan produsente gekommunikeer word.

     S van Zyl
     D Koch

     Neem kennis en besluit dat die ontleding van grond- en blaarmonsters tydens die volgende seisoen deur Prof Agenbag gedoen sal word (Projek: "N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging") en die resultate aan die einde van die seisoen rapporteer sal word.

     Dr Nel
     Prof Agenbag
     Dr De Kock

     Dr De Kock rapporteer dat die moontlikheid van die hervatting van navorsingswerk deur YARA met hulle opgevolg is. Weens praktiese probleme sal dit nie binnekort vir hulle moontlik wees nie. Besluit dat Dr De Kock met YARA in verbinding sal bly en enige verwikkeling omtrent navorsingswerk sal rapporteer.

     Dr De Kock

    2. Wisselbou-projek somerreënval gebied

     Neem kennis en besluit dat die amptelike resultate van die wisselbou-projek in die somerreënval gebied afgewag word.

     Dr Nel

   3. THRIP-befondsing

    Prof Agenbag rapporteer dat die terugvoering op die aansoek om THRIP-befondsing (Departement Handel en Nywerheid se "Technology and Human Research for Industry Programme") vir canola-navorsingsprojekte in die Wes-Kaap afgewag word. Terugvoering sal rapporteer word.

    Prof Agenbag

   4. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola

    Neem kennis van die volgende artikels wat ter inligting by die sakelys aangeheg is:

    "Effect of chemical seed treatment on the germination and seedling vigour of canola" – RJ de Villiers, GA Agenbag en SC Lamprecht.

    "Effect of chemical seed treatment, seeding rate and row width on plant populations and yield of canola" – RJ de Villiers en GA Agenbag.

    Neem verder kennis en besluit dat vordering ten opsigte van die aansoek vir registrasie van Cruiser vir gebruik op canola opgevolg en aan die vergadering rapporteer sal word.

    PNS Sekretaris

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe: resultate 2006 en aanplantings 2007

    Neem kennis en besluit dat die resultate van die 2006 olie- en proteïeninhoud van lupiene in die Wes- en Suid-Kaap aan die vergadering rapporteer sal word wanneer dit beskikbaar is.

    Mnr Lombard

    Neem verder kennis dat voorbereidings vir die 2007 aanplantings in plek is en vordering by 'n volgende vergadering rapporteer sal word.

    Mnr Lombard

  3. Weerstandbiedende raaigras

   Besluit dat die terugvoering insake die navorsingstrategie vir raaigrasweerstandbiedendheid vanaf die DLWK afgewag word.

   Me Swanepoel

   Mnr McDermott rapporteer oor die afloop van die simposium oor onkruiddoderweerstand wat gedurende Maart gehou is. Neem kennis dat Agri Wes-Kaap (Mnr Opperman) onderneem het om die moontlikheid van koördinering van alle aktiwiteite rondom onkruiddoder­weerstand met DLWK (Mnr Dowry en Dr Trautmann) op te volg. Daar is aanbeveel dat die proses as 'n projek geregistreer moet word.

   Besluit dat terugvoering oor die koördinasie van onkruid­doderweerstandbiedenheid afgewag word. Mnr Cumming sal dit met Agri Wes-Kaap opvolg.

   Mnr Cumming

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Swartstam op canola

    Neem kennis dat mnr Van Coller aan die begin van 2008 gaan registreer vir sy doktorsgraad (swartstam op canola) by die Departement Plantpatologie, US. Intussen gaan hy voort met die navorsingsprojek "Characterisation and pathogenicity of Leptosphaeria spp associated with blackleg of canola in the Western Cape Province". Die projek vorm deel van sy beplande studies vir sy doktorsgraad, en strek van 2005 to 2008 en word deur DLWK befonds. In die projek word daar gefokus om te bepaal watter rasse van die patogeen in elk van die verskillende streke binne die Swartland en Suid-Kaap voorkom. Die resultate van die projek sal bydra om 'n pro-aktiewe benadering ten opsigte van die beheer van swartstam te ontwikkel, aangesien die rasverspreiding van die patogeen sal bepaal watter cultivars die beste geskik is vir weerstandbiedendheid teen swartstam in verskillende streke van die Wes-Kaap.

    Besluit dat Mnr Van Coller terugvoering sal rapporteer soos die navorsing oor die rasverspreiding van die swartstam patogeen vorder.

    Mnr Van Coller

    Neem kennis dat Mnr Van Coller die oorsprong van swartstam wat die afgelope seisoen op blomkool in die Greyton omgewing voorgekom het sal opvolg indien moontlik. Terugvoering sal rapporteer word.

    Mnr Van Coller

   2. Monitering van insekte op canola

    1. Slakke

     Neem kennis dat die monitering van slakke in 2007 herhaal sal word (Dr Tribe se projek: "Insect and other pests of canola").

     Besluit dat die waarnemings ten opsigte van die voorkoms van slakke deur die loop van die seisoen aan die Werk­groep rapporteer sal word.

     Dr Tribe

    2. Stamboorders

     Neem kennis dat die artikel "Cabbage stem weevil "ter inligting by die sakelys aangeheg is. Die monitering van stamboorders sal gedurende die 2007 seisoen herhaal word.

     Besluit dat waarnemings ten opsigte van die voorkoms van stamboorders deur die loop van die seisoen aan die Werkgroep rapporteer sal word.

     Dr Tribe

     Daar word navraag gedoen omtrent die moontlike verband tussen stamboorders en die voorkoms van Swartstam op canola plante. Volgens inligting is daar resultate in dié verband beskikbaar (Me M Kellerman se navorsingsprojek).

     Besluit dat Mnr Van Coller vorige navorsingsresultate sal opvolg en vasstel of daar enige verband tussen stam­boorders en die voorkoms van Swartstam op canola is. Terugvoering sal aan die Werkgroep rapporteer word.

     Mnr Van Coller

    3. Ruitrugmot

     Neem kennis en besluit dat die voorkoms en vlugpatrone van die ruitrugmot deur die loop van die seisoen ge­moniteer sal word. Dr Tribe sal waarnemings aan die Werkgroep rapporteer.

     Dr Tribe

     Daar word ook aanbeveel dat mnr Agenbag in oorleg met Dr K Laubscher (navorsingsprojek by DLWK) die moont­likheid moet oorweeg of en hoe 'n samevatting van die inligting wat uit die streke aan hom voorsien word byvoorbeeld oor die beweging van ruitrug- en bolwurm­motte as voorkomingsmaatreël aan produsente gekom­munikeer kan word. Mnr Agenbag sal die saak opvolg en met Dr Tribe oor verdere optrede konsulteer.

     Mnr Agenbag
     Dr Tribe

  5. Biobrandstowwe

   Neem kennis dat die Regering se beleid ten opsigte van die vervaardiging van biobrandstowwe nog afgewag word.

   Besluit dat vordering met onderhandelings en die afkondiging van die Regering se beleid ten opsigte van biobrandstofvervaardiging aan die bedryf gekommunikeer sal word.

   Dr Troskie
   Voorsitter

  6. Voorkoms en beheer van sclerotinia

   Neem kennis en besluit dat daar met 'n kenner oor Sclerotinia gereël sal word om per geleentheid meer toeligting oor die siekte aan die Werkgroep te verskaf.

   Voorsitter

  7. Super Canolakompetisie

   Die verslag van die Swartland Canolakompetisie is by die sakelys aangeheg.

   Daar word kennis geneem dat mnr André Brink as die wenner in beide kategroieë (hoogste opbrengs en bruto marge) aangewys is. Mnre Deon Steyn en Dirk Lesch was die naaswenners vir onderskeidelik opbrengs en bruto marge.

   Daar word weereens verwys na die verskille tussen die (kompetisie) deelnemers se canola opbrengs as persentasie van die gemiddelde koringopbrengs en wat die rede daarvoor sou wees.

   Besluit dat mnre Van Rooyen en Slabbert versoek word om waar moontlik meer agtergrond oor die canola opbrengs as persentasie van die koringopbrengs van die kompetisie deelnemers te verskaf sodat bepaal kan word wat die moontlike redes vir die swak opbrengs kan wees (byvoorbeeld die rol wat teruggehoude saad of verkeerde oestegnieke kan speel), en hoe die tekortkominge aangespreek moet word. Verwys ook punt 6.4 van hierdie notule.

   I Slabbert
   C van Rooyen

   Daar word weer kommer uitgespreek oor die risiko wat die gebruik van teruggehoude saad vir gewasproduksie inhou. CBK verteenwoordigers rapporteer dat die CBK ook hieroor sowel as oor die saadsuiwerheid van gesertifiseerde saad bekommerd is. Die landboubesighede is die mandaat gegee om die saak namens die produsente te ondersoek en hulle is in die proses om monsters van beskikbare gesertifiseerde saad te neem en te toets. Die resultate daarvan sal met die saadmaatskappye opgevolg word (koördineerder: Mnr A Haasbroek).

   Daar heers ook kommer oor die pitgrootte. Die CBK beveel aan dat saad aan 'n minimum pitgrootte van 1,4mm tot 1,8mm in deursnee moet voldoen. Terugvoering oor die ondersoek sal via die CBK gekommunikeer word.

   S van Zyl
   A Haasbroek

   Daar word besluit dat

   • die risikos aan die gebruik van teruggehoude saad tydens die volgende vergadering verder bespreek sal word;
   • daar gereël sal word dat 'n verteenwoordiger van SANSOR by die gesprek teenwoordig kan wees.

   Voorsitter

   Dit word rapporteer dat die organiseerders van die canolakompetisies dit oorweeg om nie weer die ontleding van die olie- en ru-proteïeninhoud by die kompetisie se verslag in te sluit nie, omdat die verskillende laboratoriums se resultate nie altyd ooreenstem nie. Die Voorsitter sê dat die PNS van die situasie ten opsigte van die verskillende resultate bewus is en in die proses is om die saak aan te spreek. Daar word deur PNS versoek dat die olie- en proteïenontledings wel by die kompetisie se resultate ingesluit moet word. Die Voorsitter onderneem om die saak met die mnre Van Rooyen en Slabbert op te volg.

   Daar word besluit dat

   • daar voortgegaan word om ontledings van die olie en proteïeninhoud van canola vir kompetisie doeleindes te laat doen;
   • die Voorsitter die versoek met mnre Van Rooyen en Slabbert sal opvolg;
   • PNS terugvoering na aanleiding van onderhandelings oor die feit dat verskillende laboratoriums se resultate nie altyd ooreenstem nie, sal rapporteer.

   Voorsitter
   Mnr Van Rooyen
   Mnr Slabbert

  8. Navorsingsprojekte 2007/2008

   Neem kennis dat die lys van goedgekeurde navorsings­projekte vir 2007/2008 by die sakelys aangeheg is. Die projek van die DLWK "The establishment and development of an on-farm cropping systems research site in the Protem area of the Southern Cape" nie sal voortgaan nie.

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Die jongste uitgawe van die Canolafokus het in Maart verskyn. Neem kennis dat die volgende sake vir publikasie in komende uitgawes oorweeg sal word:

   • Artikel oor stikstofbemesting - Prof Agenbag/US student;
   • Artikel volgens inligting in vlugskrif deur mnr C Cum­ming oor insek- en onkruidbeheer (Mnr Agenbag sal die inligting aanvra);
   • Ander inligting uit 2006 reeks radiopraatjies.

   Redaksie

   Daar word ook aanbeveel dat Mnr Agenbag in oorleg met dr K Laubscher (navorsingsprojek by DLWK) die moont­likheid oorweeg of en hoe 'n samevatting van die inligting wat uit die streke aan hom voorsien word byvoorbeeld oor die vlugte van ruitrug- en bolwurm­motte as voorkomings­maatreël gepubliseer kan word of aan produsente gekommunikeer kan word.

   Besluit dat mnr Agenbag die saak verder sal opvolg.

   Mnr Agenbag

  2. Lupino

   Die jongste uitgawe van die Lupino het in Maart verskyn. Insette ten opsigte van verdere uitgawes word afgewag.

   Almal
   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2007

   9-11 Augustus Canolafees, Swellendam
   10 Augustus CBK Boeredag, Swellendam
   22/23 Augustus Besigtiging van canolaproewe
   29-31 Augustus Agri Megaweek, Bredasdorp
   13 September Riversdal Boeredag
   19 September Overberg Agri Boeredag (Roode­bloem)
  4. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Mnr McDermott deel die vergadering mee dat daar geen noemenswaardige vordering insake die aanstelling van 'n toksikoloog en vertragings met die afhandeling van registrasies van chemiese middels rapporteer kan word nie. AVCASA sowel as GSA bly met die Registrateur van Wet 36 hieroor in verbinding.

   Besluit dat enige vordering ten opsigte van die sake wat deur die chemiese en landbou bedrywe met Registrateur van Wet 36 opgevolg word, rapporteer sal word.

   Mnr Cumming

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat die Kwaliteitstandaarde Komitee (De­partement Landbou) aangedui het dat hulle weens 'n gebrek aan kundigheid en kapasiteit nie voor 2008 aan die aansoek vir statutêre regulasies vir canola aandag kan gee nie.

    Besluit dat terugvoering insake die aansoek vir statutêre graderingsregulasies vir canola deur GSA opgevolg word en vordering rapporteer sal word soos die proses ontwikkel.

    Mnr Van Zyl

  2. Produsente – Canola

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  3. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

 10. Saad

  1. Saad – Canola

   Neem kennis dat alhoewel daar nie meer van alle cultivars se saad beskikbaar is nie, daar in totaal voldoende saad vir die seisoen beskikbaar is.

  2. Saad – Lupiene

   Daar word rapporteer dat voldoende saad beskikbaar is.

 11. Ander sake

  1. Studietoer na Australië

   Die volledige verslag van die studietoer na Australië was ter inligting by die sakelys aangeheg.

   Daar word kennis geneem dat die Australiese Regering 'n vyf-jaar moratorium op die ontwikkeling van GMO gewasse geplaas het. Daar word nie voorsien dat die PNS nou biotegnologie navorsing sal finansier nie. Die bedryf bly egter met die Australiese eweknie in verbinding en enige veranderings / vordering sal rapporteer word wanneer nodig.

  2. Inligting vir plasing op die PNS-webtuiste en nuusbrokkies

   Neem kennis en besluit dat lede enige nuuswaardige inligting / artikels aan die PNS kantoor moet deurstuur sodat dit op die PNS Webblad gepubliseer kan word. Voorbeelde: weervooruitskatting / risikos verbonde aan teruggehoude saad / voorkoms van en voorsorg teen someronkruid soos kanferbossie in Swartland / waar­nemings van motvlugte (ruitrug- en bolwurmmot).

   Almal

   Die vergadering oorweeg die moontlikheid dat inligting (waarskuwings) wat vir produsente belangrik mag wees byvoorbeeld voorkoms van 'n pes of plaag dringend per sms aan hulle gekommunikeer moet kan word.

   Daar word besluit dat

   • CBK en landboubesighede versoek word om 'n databasis van die canolaprodusente in die Suid- en Wes-Kaap saam te stel sodat dringende inligting vinnig aan produsente gekommunikeer kan word.

   Mnr Van Zyl
   Mnr Koch

  3. Inkomste- en kosteramings

   Neem kennis dat die jongste Inkomste- en kosteberamings soos deur die PNS saamgestel ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  4. Prysmodel vir die berekening van die canola­prys

   Afgehandel onder punt 6.5 van hierdie notule.

 12. Datum van volgende vergadering

  • 13 Junie 2007
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.