Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 8 Februarie 2007 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Scholtemeijer open die vergadering met gebed. Hy verwelkom almal teenwoordig, veral mnr D van der Merwe van YARA (WK).

  Besluit dat K2 Agrisaad versoek word om 'n verteen­woordiger op die Werkgroep aan te wys.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK Caledon
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr W Hoffmann DLWK
  Mnr G van Coller DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Mnr D van der Merwe YARA (WK)
  Mnr D Koch CBK
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J Botes Agricol
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Prof A Agenbag US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Dr A Nel LNR-IGG
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr I Trautmann DLWK
  Dr J Booysen DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr G Conradie DLWK Moorreesburg
  Mnr A Haasbroek Kaap Agri
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr H Kotzé Nova voere
  Mnr K Becker SOILL
  Dr N Kotzé Agricol
  Dr J Pieterse US
  Me A Enslin SAGIS
  Me R Beukes NDL-NOK
  Me F Hawkins NDL-NOK
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van sakelys

  • 7.7Super Canola kompetisie
  • 8.5Registrateur Wet 36
  • 11.3Interessante inligting op webblad
 5. Notule van die vergadering van 30 No­vember 2007

  Die notule van die vergadering gehou op 30 November 2006 word as gelese beskou en met die volgende wysigings goedgekeur word.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënvalstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Geen verdere inligting word rapporteer nie.

    Oos-Kaap

    PNS sal die inligting oor beoogde aanplantings in die Oos-Kaap opvolg en aan die vergadering rapporteer.

    Daar word rapporteer dat canola in 'n wisselbou-projek in Kwazulu-Natal ingesluit word (mielies na canola) en vordering rapporteer sal word.

    Voorsitter

   2. Lupiene

    Geen verdere inligting word rapporteer nie. Die vestiging van 'n formele mark vir lupiene bly 'n knelpunt. Verwys punt 6.4 van hierdie notule.

  2. Somerreënvalstreek

   Geen verdere inligting (insake canolaverbouing) word rapporteer nie.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn verskaf die weervooruitskouing vir die periode Februarie tot Mei 2007. 'n Gemiddelde reënseisoen en vroeë winter word voorspel.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis dat daar volgens die NOK se sesde produksieskatting vir die 2006-seisoen 39 725 ton canola en 14 400 ton soetlupiene verwag word.

   Die vergadering bespreek weer die moontlikhede vir uitbreiding van canolaproduksie. Produsente besef die waarde van canola in die wisselboustelsel en 'n gunstige produsenteprys het die afgelope seisoen gerealiseer. Die gebrek aan nuwe cultivars, veral vir die natter gebiede, bly egter 'n knelpunt. Dit gee aanleiding daartoe dat produsente saad terughou.

   Die vergadering bespreek ook die moontlike toekomstige uitbreiding van lupienaanplantings. Die gevoel onder lede is dat 'n groter groei by lupiene as by canola verwag word. Die vestiging van 'n formele mark vir soetlupiene bly 'n knelpunt en moet nog aangespreek word. Daar word kennis geneem dat die PNS Raad van die standpunt uitgaan dat indien lupienproduksie ter aanvulling van plaaslike proteïenproduksie nie in die nabye toekoms aansienlik gaan verhoog nie, die PNS nie verder by die ontwikkeling van die produk betrokke gaan wees nie.

  5. SAGIS Inligting

   Die jongste markinligting soos deur SAGIS verskaf is vir kennisname by die sakelys aangeheg.

   Neem kennis van SAGIS se voorgestelde berekening van die invoerpariteitsprys vir canola.

   Besluit dat die voorstel ten opsigte van die invoerpari­teitsprys vir verdere bespreking na die Canola Bedryfs­komitee verwys word wat verder met die Werkgroep daaroor sal kommunikeer.

   Mnr Koch

  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale marksituasie. Weens die oprigting van etanolaanlegte is die inter­nasionale voorraad mielies op die oomblik baie laag. Dit het die prys van mielies laat styg en dus is oliesaadpryse ook opwaarts aangepas.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad beloop R2 230 / ton. Wisselkoers = R7,20.

   1. Die afgeleide waarde van volvet canola is soos volg:

    Pluimvee (94%) R2 096
    Varke (100%) R2 230
    Suiwel (58%) R1 293

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 182
    Varke (65%) R1 450
    Suiwel (60%) R1 338
   2. Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 673
    R1 784
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 182
    R1 160
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 405
    R1 628
   3. Produsentepryse

    Produsentepryse vir die nuwe seisoen is nog nie bekend nie.

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe 2006

    1. Cultivarproewe Wes- en Suid-Kaap

     Neem kennis van die terugvoering insake cultivarevaluasie in Wes- en Suid-Kaap vir 2006 soos in die Januarie 2007 Canolafokus gepubliseer was.

     Besluit dat die resultate van die 2006 canola cultivar­proewe aanvaar word.

     Alhoewel die kommersiële opbrengste (gemiddeld 1,6 ton/ha) nie so hoog soos dié van die proewe (gemiddeld 2,3 ton/ha) was nie, is die prestasie van cultivars in beide gevalle in dieselfde rangorde. Die gebruik van voëlnette by die proewe het dit byvoorbeeld beskerm teen die wind­skade terwyl saadopbrengs by kommersiële produksies wel deur windskade beïnvloed is.

     Besluit dat die resultate van die 2006 olie- en ru-proteïeninhoud van canola in die Swartland en Suid-Kaap aan die vergadering rapporteer sal word wanneer dit beskikbaar is.

     Mnr Lombard

     Besluit dat Dr Nel die samevatting van die faktore wat 'n rol op olie-inhoud kan speel soos verkry uit sy navors­ingsdata en uit literatuur ter inligting by die notule sal aanheg.

     Dr Nel

    2. Canola cultivaraanbevelings onder besproei­ing in die somerreënval gebied

     Dr Nel verskaf 'n uittreksel van die resultate van die cultivarproewe in die somerreënval area onder besproeiing. Die omval van plante was 'n groter probleem as voëls en voëlnette is net by sekere persele gebruik. Geen Swartstam het voorgekom nie. Die seisoen se gemiddelde tempe­ratuur was baie gunstig vir saad opbrengs, die optimum temperatuur in die reproduktiewe stadium blyk in die omgewing van 23 Grade Celsius te wees. Die vroeër aanplantings (voor einde Mei) se opbrengs by al die lokaliteite was hoër as dié van die later aanplantings (10 tot 15 Junie).

     Die oesssekerheid van die cultivars wat in beide 2005 en 2006 verbou is, by verskillende opbrengspotensiale word ook aangedui. Oessekerheid is die onderste 90%-betroubaarheidsgrens van die regressie tussen 'n betrokke cultivar se opbrengste en proefgemiddelde opbrengste. Die oessekerheid van 'n cultivar by 'n sekere opbrengs­potensiaal is die minimum opbrengs wat daardie cultivar in nege uit die tien gevalle sal behaal en 'n betroubare maatstaf vir cultivarkeuse.

     Besluit dat Dr Nel die resultate ten opsigte van olie- en proteïenopbrengs in vergelyking met die verskillende temperature by die verslag sal insluit en dat die verslag dan by die notule aangeheg sal word.

     Dr Nel

   2. Bemesting

    1. Terugvoering vanaf Bemestingtaakspan

     Dr De Kock rapporteer dat die opdatering van die canolaverbouingsriglyne teen einde 2007 afgehandel sal wees en aan die bedryf beskikbaar gestel sal word.

     Die artikel oor stikstofbemesting sal binnekort gereed wees.

     Besluit dat die artikel oor stikstofbemesting in die Canolafokus en SA Graan gepubliseer moet word wanneer dit gereed is.

     Redaksie
     Prof Agenbag

     Daar is met Prof Agenbag ooreengekom dat die ontleding van grond- en blaarmonsters tydens verskillende groei­stadiums van plante by die stikstofbemestingsproef ingesluit sal word en die resultate daaruit verkry met die resultate uit die somerreënvalstreek gekoördineer sal word en verdere optrede ten opsigte van spoorelemente daarvolgens oorweeg sal word.

     Besluit dat ontleding van grond- en blaarmonsters tydens die volgende seisoen gedoen sal word en die resultate rapporteer sal word.

     Prof Agenbag
     Dr Nel

     Daar word ook rapporteer dat YARA (wat Kynoch vervang) die moontlikheid van die hervatting van (bemesting) navorsings­projekte oorweeg en dr De Kock die saak met hulle sal opvolg en terugrapporteer.

     Dr De Kock
     Mnr Van der Merwe

    2. Wisselbou-projek somerreënval gebied

     Dr Nel rapporteer dat die wisselbou-projek volgens skedule verloop.

     Besluit dat amptelike resultate van die wisselbou-projek in die somerreënval gebied afgewag word.

     Dr Nel

   3. THRIP-befondsing

    Prof Agenbag rapporteer dat die aansoek by die De­partement Handel en Nywerheid om THRIP befondsing vir canola-navorsingsprojekte in proses is. Prof Agenbag koördineer die aansoeke en die finale antwoord sal aan die vergadering rapporteer word.

    Prof Agenbag

   4. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola

    Neem kennis dat die aansoek om Cruiser as saad­behandelingsmiddel teen swamme en insekte te registreer, ingedien is en dit via Syngenta opgevolg sal word.

    Besluit dat vordering ten opsigte van die aansoek vir registrasie van Cruiser vir gebruik op canola aan die vergadering rapporteer sal word.

    PNS Sekretaris

    Daar word verder kennis geneem dat die resultate van die navorsing in dié verband gepubliseer is en ook via die PNS webwerf beskikbaar gestel word.

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe 2006

    Neem kennis dat die resultate van die 2006 cultivar­evaluasie in die Wes- en Suid-Kaap in die Januarie 2007 Lupino publiseer was. Besluit dat die resultate van die 2006 lupien cultivarproewe met dank aan die navorsing­span so aanvaar word.

    Besluit dat die resultate van die 2006 olie- en proteïen­inhoud van lupiene in die Wes- en Suid-Kaap aan die vergadering rapporteer sal word wanneer dit gereed is.

    Mnr Lombard

  3. Weerstandbiedende raaigras

   Besluit dat die terugvoering insake die navorsingstrategie ten opsigte van raaigrasweerstandbiedenheid via die Weerstandbiedend­heidswerkgroep (Dr Pieterse) afgewag word.

   Me Swanepoel

   Mnr Cumming rapporteer dat daar op 2 Maart 2007 'n simposium oor onkruiddoderweerstand in die Paarl gehou word. Daar sal gepoog word om die aanstelling van 'n voltydse koördineerder vir alle aktiwiteite rondom onkruid­doderweerstand te regverdig en te inisieer.

   Besluit dat terugvoering na aanleiding van die simposium oor onkruiddoderweerstand by 'n volgende vergadering rapporteer sal word.

   Mnr Cumming

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Stoppelbestuur van canola / swartstam

    Mnr Van Coller rapporteer dat populasiestudies ten opsigte van Swartstam (onder andere bepaling van die rasver­spreiding) in 2007 voortgesit word. Die gebrek aan siektetuine word as 'n leemte identifiseer en moet aangespreek word.

    Gedurende die afgelope seisoen is Swartstam op kool­gewasse in die Greyton omgewing geïdentifiseer. Dit is onseker of dit weens besmette ingevoerde saad of om 'n ander rede was. Mnr Van Coller sal die saak opvolg.

    Besluit dat vordering met die Swartstam-projekte deur­lopend aan die vergadering rapporteer sal word.

    Mnr Van Coller

   2. Monitering van insekte op canola

    1. Slakke

     Dr Tribe gee terugvoering oor die ondersoek na die voorkoms van insekte op canola. Die voorkoms van slakke vererger in koeler temperature en isopoda se voorkoms vererger in droër tydperke wanneer hulle die plante as waterbron benut. Die volledige verslag van die projek sal ter inligting gepubliseer word en 'n samevatting sal ook in die Canolafokus gepubliseer word.

     Besluit dat die monitering van insekte en slakke in 2007 herhaal sal word en Dr Tribe ook die voorkoms van duineslakke by die projek sal insluit. Terugvoering sal rapporteer word.

     Dr Tribe

    2. Stamboorders

     Daar word ook kennis geneem dat die inligting omtrent stamboorders (wat in die Suid-Kaap voorgekom het) soos verkry uit vorige navorsing deur Dr Tribe aan Mnr Lombard voorsien is.

     Besluit dat

     • Dr Tribe 'n opsomming van die inligting oor stam­boorders by die notule sal aanheg;
     • Die monitering van stamboorders gedurende die 2007 seisoen herhaal sal word en terugvoering rapporteer sal word.

     Dr Tribe

    3. Ruitrugmot

     Die besluit geneem tydens die vergadering van Februarie 2006, verwys, naamlik dat:

     • "die aangeleentheid rakende watter tipe navorsing in die Wes-Kaap oor die ruitrugmot gedoen moet word na die PNS-Tegnologiekomitee vir bespreking verwys moet word;
     • Inligting versamel moet word soos die beweging (vlugpatrone) wanneer en waar motte voorkom asook natuurlike vyande van die ruitrugmot";
     • Daar word aanbeveel dat 'n tussentydse geïntegreerde beheerstrategie ten opsigte van die ruitrugmot gedokumenteer en aan die bedryf gekommunikeer moet word.

     Besluit dat

     • Dr Tribe versoek word om die monitering van die ruitrugmot se voorkoms en vlugpatrone in die Wes- en Suid-Kaap by sy projek oor die monitering van insekte op canola in te sluit, waarnemings te dokumenteer en aan die Werkggroep daaroor te rapporteer;
     • Dr Tribe en Mnr Cumming in oorleg met Dr Kfir moet vasstel of die inligting oor die beheer van die ruitrugmot nog relevant is en dat die jongste relevante inligting by die produksieriglyne vir canola ingesluit moet word.

     Dr Tribe
     Mnr Cumming
     Dr De Kock

  5. Biobrandstowwe

   Die Regering se beleid ten opsigte van die vervaardiging van biobrandstowwe in Suid-Afrika word afgewag. Dr Troskie is versoek om die bedryf op hoogte te hou van vordering met onderhandelings.

   Dr Troskie

  6. Voorkoms en beheer van sclerotinia

   Alhoewel Sclerotinia naas Swartstam die tweede belang­rikste canolasiekte ter wêreld is, kom dit min in Suid-Afrika voor en is min inligting plaaslik daaroor beskikbaar. Daar word wel in die sojaboonbedyf glashuisproewe en veld­proewe ten opsigte van Sclerotinia gedoen. Dit is onseker of dit 'n saadgedraagde siekte is, dus word produsente deurlopend versoek om nie teruggehoude saad te gebruik nie.

   Besluit dat 'n kenner oor Sclerotinia genooi word om tydens 'n volgende vergadering meer toeligting oor die siekte te gee.

   Voorsitter

  7. Super Canolakompetisie

   Die verslag van die Suid-Kaap Canolakompetisie word aan lede voorsien.

   Daar word kennis geneem dat Wessel Broers as die wenner aangewys is met 'n opbrengs van 2,05 ton/ha asook die beste bruto marge van R2 654/ha. Mnr Andrew Beukes was tweede.

   Die wenners van die Swartlandkompetisie sal tydens die SKOG Voorsaai Inligtingsdag aangekondig word.

   Mnr Slabbert

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Die jongste uitgawe van die Canolafokus het in Januarie verskyn. Neem kennis dat die volgende sake vir publikasie in komende uitgawes oorweeg word, naamlik:

   • Insekte op canola – terugvoering deur Dr Tribe;
   • Dr De Kock se verslag van oorsese reis; en
   • Artikel oor stikstofbemesting – Prof Agenbag.

   Daar word kennis geneem dat Agricol nie met die versending van die nuusbriewe behulpsaam kan wees nie. Daar is voorlopig ooreengekom dat die nuusbriewe elektronies aan landboubesighede voorsien sal word wat dit weer aan hulle lede kan deurgee. Gedrukte kopieë sal steeds beskikbaar wees vir persone wat nie toegang tot internet het nie.

   Redaksie

  2. Lupino

   Die jongste uitgawe van die Lupino het in Januarie verskyn. In die Maart uitgawe word die verbouingspraktyke vir lupiene aan­gespreek.

   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2007

   1 Maart Overberg Agri Voorsaai Inlig­tingsdag
   2 Maart Simposium oor Onkruiddoder­weerstand
   13 Maart SKOG Voorsaai Inligtingsdag
   9-11 Augustus Canolafees, Swellendam
   22 en 23 Augustus Besigtiging van cultivarproewe
   29-31 Augustus Agri Megaweek Bredasdorp
   13 September Riversdal Boeredag
   19 September Overberg Agri Boeredag (Roode­bloem)

   Neem kennis dat die Augustus vergadering van die Werk­groep se datum onveranderd bly, naamlik 16 Augus­tus 2007.

  4. Kommunikasie van navorsingsresultate

   Neem kennis dat die PNS Raad van mening is dat navorsingsresultate so effektief moontlik en so wyd moontlik aan die bedryf rapporteer word (wetenskaplike en populêre publikasies, bestuursopsommings, boeredae ens.). Die saak word as afgehandel beskou.

  5. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Neem kennis dat daar groot kommer heers omdat daar weens die gebrek aan 'n toksikoloog op die oomblik geen registrasies van chemiese middels onder Wet 36 afge­handel kan word nie. AVCASA is in die proses om die saak dringend met die Registrateur van Wet 36 op te volg en sal terugvoering rapporteer.

   Die chemiese bedryf is verder in die proses om riglyne / aanbevelings ten opsigte van noodregistrasies (wanneer 'n bedryf weens die gebrek aan tyd vir die nodige plaaslike proewe versoek dat 'n chemiese middel wat elders in die wêreld geregistreer is, tydelik plaaslik geregistreer kan word totdat plaaslike proewe afgehandel is) en "minor crop use" registrasies (wanneer die omvang van 'n bedryf te klein is om proewe ekonomies te regverdig en daar op grond van buitelandse resultate vir kwytskelding van sekere voorwaardes onder Wet 36 aansoek gedoen word) op te stel en dit met die Registrateur sal opvolg.

   Besluit dat terugvoering van onderhandelings met die Registrateur van Wet 36 oor onderskeidelik die aanstelling van 'n toksikoloog en riglyne vir noodregistrasies en "minor use" registrasies aan die vergadering rapporteer sal word.

   Mnr Cumming

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat geen terugvoering rapporteer kan word nie. Die Departement Landbou (Kwaliteitstandaarde Komi­tee) se reaksie op die voorgestelde graderingsregulasies word afgewag. GSA sal dit opvolg en via die CBK terug­rapporteer.

    Besluit dat terugvoering insake die aansoek vir statutêre graderingsregulasies vir canola afgewag word.

    Mnr Koch
    Mnr Hawkins

  2. Mark - Lupiene

   Verwys punt 6.4 van hierdie notule.

  3. Produsente – Canola

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  4. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

 10. Saad

  1. Canola

   Daar word rapporteer dat genoeg saad beskikbaar is.

  2. Saad – Lupiene

   Daar word rapporteer dat genoeg saad beskikbaar is.

 11. Ander sake

  1. Studietoer na Australië

   Neem kennis dat die verslag van die studietoer na Australië via die webwerf beskikbaar gestel sal word wanneer dit gereed is.

  2. Radiopraatjies 2006

   Neem met dank kennis van die bundel radiopraatjies soos dit gedurende 2006 uitgesaai is.

  3. Interessante inligting op webwerf

   Lede word genooi om die PNS webwerf te besoek en van die inligting gebruik te maak.

 12. Datums van volgende vergaderings

  • 12 April 2007
  • 13 Junie 2007
  • 16 Augustus 2007
  • 22/23 Augustus 2007 – besigtiging van cultivarproewe
  • LW – datum verander: 29 November 2007
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.