Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 16 Augustus 2007 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Dr De Kock open die vergadering met gebed. Mnr Scholtemeijer verwelkom almal teenwoordig, veral mnr N Raath van YARA, Wes-Kaap.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS (Wes-Kaap)
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK (Caledon)
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Mnr G van Coller DLWK
  Mnr D Koch CBK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr A Haasbroek Kaap Agri
  Mnr JA van Niekerk MKB
  Mnr H Kotzé Nova Voere
  Mnr N Murray Canola Saad Produkte
  Mnr N Raath YARA Wes-Kaap
  Dr N Kotzé Agricol (gedeelte van vergadering)
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Me F Hawkins NDL-NOK
  Me A Enslin SAGIS
  Me A Swanepoel DLWK
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr S van Zyl GSA
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Dr M Hardy DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr A Nel LNR-IGG
  Prof A Agenbag US
 3. Personalia

  Mnr P Lombard word met sy verlowing geluk gewens.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen addisionele sake word bygevoeg.

 5. Notule van die vergadering van 13 Junie 2007

  Die notule van die vergadering gehou op 13 Junie 2007 word as gelese beskou en goedgekeur.

  Neem kennis van die skrywe vanaf mnr G van Coller, gedateer 20 April 2007, met aanmerkings op die notule van 8 Februarie 2007 se vergadering.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Die stande van canola in die Suid-Kaap lyk goed. Slak en insekskade was aansienlik groter as die vorige jaar.

    Stande van canola in die Swartland lyk goed. Sekere dele is baie nat.

    Suidwestelike Distrikte / Oos-Kaap

    Geen inligting word rapporteer nie.

   2. Lupiene

    Die stand van lupiene lyk goed. Daar is meer lupiene, veral bitter lupiene, geplant. Die nat toestande mag dalk plantsiektes tot gevolg hê.

  2. Somerreënvalstreek

   Geen inligting word rapporteer nie.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn verskaf die weervooruitskouing vir die periode September tot November 2007. Normale tot bo-normale reënval word vir die hele gebied verwag. Weens die verskuiwing van die weerstasies in die Suid-Kaap, is daar nog nie langtermyn data vir die nuwe stasies nie.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis dat daar volgens die NOK se voorlopige oppervlakte skatting vir 2007-seisoen onderskeidelik 35 000ha canola en 14 000ha soet lupiene aangeplant is.

   Volgens die landboubesighede is daar meer lupiene aangeplant, maar die toename van bitter lupiene is meer as die van soet lupiene.

   Daar word rapporteer dat die NOK se eerste skatting ten opsigte van haweraanplantings (totale oppervlakte en die persentasie vir graandoeleindes aangeplant) teen einde Augustus 2007 gereed vir publikasie sal wees.

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die dokumentasie soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting (insluitend die invoerpariteitsprys op canola)
   • die weeklikse bulletin
   • die maandelikse bulletin
   1. Invoerpariteitsprys op canola

    Daar word kennis geneem dat die invoerpariteitsprys op die SAGIS webblad gepubliseer word. Op 15 Augustus was die invoerpariteitsprys R3 875/ton.

   2. Prysmodel vir berekening van canolaprys

    Neem kennis dat die CBK rapporteer dat die produsente die model soos ontwikkel aanvaar het en dat dit via die GSA webblad aan produsente gekommunikeer sal word. Die syfers word slegs as 'n aanduiding en hulpmiddel tot besluitneming beskou.

  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor internasionale marksituasie. Daar word voorsien dat internasionale pryse van oliesade nog kan styg, aangesien produksie afneem en verbruik toeneem (veral in Amerika).

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 15 Augustus 2007 beloop R2 640. Wisselkoers = R7,41.

   1. Canola

    Die afgeleide waarde van volvet canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R2 482
    Varke (100%) R2 640
    Suiwel (58%) R1 531

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 399
    Varke (65%) R1 716
    Suiwel (60%) R1 584
   2. Produsentepryse vir canola

    Die volgende produsentepryse word rapporteer:

    Canola saad produkte R2 900 tot R3 000/ton
    SOILL (finale prys) R2 940
   3. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 980
    R2 112
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 399
    R1 373
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 663
    R2 927
   4. Produsentepryse vir lupiene

    Geen produsenteprys is nog beskikbaar nie.

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    Neem kennis dat die 2006 oes se ontledings nog nie gereed is nie en rapporteer sal word sodra dit gereed is.

    Mnr Lombard

    Neem kennis dat die 2007 proewe in die Suid-Kaap goed lyk, maar dat gemengde resultate met die proewe in die Swartland rapporteer word. Die proewe by Piketberg en Porterville kan byvoorbeeld as gevolg van té nat toestande en skade deur makoue nie gebruik word nie.

    Dit word weer beklemtoon dat produsente chemikalieë oordeelkundig moet aanwend en deeglike rekord van die middels wat op elke land aangewend/gespuit word moet byhou, sodat voldoende aanpassings en grondvoorbereiding voor die daarop­volgende gewas geplant word, gedoen kan word.

    Besluit dat die proewe tydens die besigtigingstoer in Augustus evalueer sal word en terugvoering oor die stand van die proewe tydens die volgende vergadering bespreek sal word.

    Mnr Lombard

   2. Bemesting

    1. Terugvoering vanaf bemestingstaakspan / navorsing deur YARA

     Mnr Raath rapporteer dat YARA op die oomblik geen toerusting het om graan proewe te doen nie en daar vir befondsing van toerusting onderhandel sal moet word voordat YARA by bemestingsproewe betrokke kan raak.

     Besluit dat die PNS Tegnologie Komitee die moontlikheid van en befondsing vir bemestingsproewe deur YARA met die Uitvoerende Bestuurder van YARA sal opvolg en terugrapporteer.

     Dr De Kock
     Mnr Raath

    2. Wisselbou-projek somerreënvalgebied

     Neem kennis dat geen resultate van die wisselbou-projek in die somerreënval gebied rapporteer word nie.

     Dr Nel

    3. Bemestingsriglyne

     Neem kennis dat die Bemestingsriglyne vir canola in die winterreënstreek soos by die sakelys aangeheg, aanvaar word. Die inligting sal in die Canolafokus gepubliseer word en by die Canola Verbouingsriglyne, wat binnekort gereed sal wees, ingesluit word.

     Mnr Agenbag
     Dr De Kock
     Prof Agenbag

   3. THRIP-projek

    Neem kennis dat die 2007 THRIP-befondsing vir canola navorsingsprojekte goedgekeur is en tussen die betrokke navorsingsinstansies verdeel sal word.

    Prof Agenbag

    1. Canolaverbouingsriglyne

     Neem kennis dat die opdateerde canolaverbouingsriglyne moontlik by die volgende vergadering beskikbaar sal wees.

     Prof Agenbag

   4. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola

    Neem kennis dat daar nog geen vordering ten opsigte van die registrasie van Cruiser op canola rapporteer kan word nie. Vordering sal opgevolg en rapporteer word wanneer moontlik.

    PNS Sekretaris

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe: resultate 2006 en aanplantings 2007

    Neem kennis dat die resultate van die 2006 oes ontledings nog nie gereed is nie. Besluit dat die 2006 oes resultate afgewag word.

    Mnr Lombard

    Daar word rapporteer dat die stande van die 2007 proewe in die Suid-Kaap goed lyk, maar een proef in die Swartland by Porterville dalk nie gebruik sal kan word nie. Die voorkoms van wortelvrot en bruin blaarvlek mag problematies wees.

    In die Napier/Caledon proewe blyk dit dat die grasdoder wat gebruik is, 'n onderdrukkende effek op die plante kon hê.

    Besluit dat die proewe tydens die besigtigingstoere in Augustus evalueer sal word en terugvoering oor die stand van die proewe by die volgende vergadering bespreek sal word.

    Mnr Lombard

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   Neem kennis dat die DLWK in die proses is om 'n posbeskrywing vir die koördinering van alle aktiwiteite rondom onkruiddoder­weerstand op te stel en die befondsing daarna in oorleg met die graan, vrugte en wingerdbedrywe beding sal word.

   Besluit dat terugvoering insake die koördinering van onkruiddoderweerstand-biedendheid rapporteer sal word.

   Me Swanepoel
   Mnr Cumming
   Voorsitter

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Stoppelbestuur van canola / swartstam op canola

    Mnr Van Coller rapporteer vordering ten opsigte van die navorsingsprojek om die rasverspreiding van die swartstam patogeen te bepaal. Daar word rapporteer dat sekere cultivars vanjaar makliker vatbaar vir swartstam as ander cultivars is. Dit wil ook blyk of die koue toestande in die Swartland die voorkoms van die siekte daar onderdruk het.

    Besluit dat vordering rapporteer sal word soos die projek vorder.

    Mnr Van Coller

   2. Monitering van insekte op canola

    1. Slakke

     Dr Tribe was met dr Sirgel (afgetree by US) in verbinding en rapporteer vordering ten opsigte van die montering van slakke in die Suid-Kaap. Daar was in 2007 'n sewentienvoudige toename in slakgetalle. Daar word op hierdie stadium vermoed dat die somertoestande meer gunstig vir die oorlewing van die jong slakke was (slakke kan tot 14 jaar oorleef). Die minimum bewerkingstoestande is ook meer gunstig vir slakke omdat die erdwurmtonnels waarin hulle die somer deurbring nie versteur word nie. Die beste manier om laasgenoemde te oorkom, moet nog ondersoek word. Die strooi van slakpille is 'n effektiewe beheer maatreël, maar die pille verswak na 'n tyd as gevolg van blootstelling aan reën. Die mees effektiewe manier van toediening word op hierdie stadium ondersoek. Slakke kan hulle ook self "ontgif" van sekere gifstowwe. Die moontlikheid van saadbehandeling vir ondergrondse beskerming word ook ondersoek.

     Daar word kennis geneem dat GSA die navorsing ondersteun en versoek het dat dit ook na die ander graangewasse wat daardeur geraak word, uitgebrei moet word. Pro rata befondsing kan oorweeg word.

     Besluit dat dr Tribe verdere vordering met die projek by 'n volgende vergadering sal rapporteer.

     Dr Tribe

    2. Stamboorders

     Neem kennis dat daar so ver net in die Eendekuil area stamboorders rapporteer is. Stamboorders mag wel tot die voorkoms van swartstam bydra, maar is nie die hoof oorsaak van swartstam nie.

     Besluit dat die voorkoms van stamboorders gemonitor sal word en dienooreenkomstig opgetree sal word.

     Dr Tribe

    3. Ruitrugmot

     Neem kennis dat die CBK die versoek aan landboubesighede om hulle waarnemings ten opsigte van die voorkoms van ruitrugmot op 'n gereelde basis aan dr Laubscher (DLWK) te kommunikeer, oorgedra het. Dr Laubscher sal die inligting koördineer en terugvoering / waarskuwings aan die bedryf deurgee. Tot op datum is ruitrugmot nog net in die Caledon area aangemeld.

     Besluit dat resultate na aanleiding van die moniteringsproses van ruitrugmot en die ontwikkeling van 'n beheerstrategie teen die ruitrugmot deurlopend rapporteer sal word.

     Dr Tribe
     Landboubesighede
     Mnr Cumming

  5. Biobrandstowwe

   Die regering se beleid ten opsigte van die vervaardiging van biobrandstowwe word nog afgewag. Die Voorsitter sal terugvoering gee soos die proses vorder.

   Voorsitter

  6. Voorkoms en beheer van sclerotinia

   Neem kennis dat mnr H van der Westhuizen van Philagro SA se voorlegging oor die beheer van Sclerotinia ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  7. Super Canolakompetisie 2007

   Mnre Slabbert en Van Rooyen rapporteer oor die inskrywings vir die super canolakompetisie 2007.

   Daar word kommer uitgespreek dat die gebrek aan nuwe cultivars die belangstelling in die kompetisie laat afneem.

   Besluit dat die Tegnologie Komitee versoek word om die behoefte van nuwe canola cultivars aan te spreek en met die saadmaat­skappye op te volg.

   Dr Griessel

  8. Waardetoevoeging tot ontdopte lupiene

   Neem kennis dat die artikel deur Prof T Brand (DLWK) oor die voedingswaarde en prys van heel en ontdopte lupiensaad ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Daar word besluit dat dr Griessel die artikel deur Prof Gouws (Universiteit Natal) wat ander resultate oor dieselfde onderwerp reflekteer sal aanvra en by die volgende sakelys aanheg. Die inligting in die twee artikels sal vergelyk en bespreek word.

   Dr Griessel

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Daar word besluit dat inligting oor oestegnieke asook oor die olie- en proteïeninhoud van canola in die volgende uitgawe van die Canolafokus gepubliseer sal word.

   Op versoek van dr Griessel word besluit dat die opsomming van die navorsingsresultate ten opsigte van die invloed van saaityd op saadopbrengs en olie-inhoud van canola weer by die sakelys en notule aangeheg en gesirkuleer word.

   Mnr H Agenbag

   Verdere artikels wat vir latere uitgawes oorweeg kan word, is die volgende:

   • Stikstofbemesting (Prof A Agenbag);
   • Bemestingsriglyne (Punt 7.1.2.3 verwys);
   • Vlug patrone van Ruitrug- en bolwurm motte (Dr Laubscher);
   • Voordele van bye vir die canola bedryf (Mnr Cumming).

   Redaksie

   Daar word kennis geneem dat die landboubesighede onderneem het dat die publikasies ook via hulle onderskeie webtuistes beskikbaar gestel sal word.

   Daar word besluit dat die adresse van die landboubesighede ook aan die PNS kantoor voorsien moet word wat verdere reëlings in dié verband sal finaliseer.

   Redaksie
   PNS Sekretaris

  2. Lupino

   Neem kennis en besluit dat die inligting oor die voedingswaarde en prys van heel en ontdopte lupiensaad vir die volgende Lupino oorweeg sal word.

   Redaksie

  3. Inligtingsdae

   22/23 Augustus Besigtiging van canola en lupienproewe
   29-31 Augustus Agri Megaweek, Bredasdorp
   5 September SKOG dag
   13 September Riversdal Boeredag
   19 September Overberg Agri Boeredag (Roodebloem)
  4. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Daar word rapporteer dat die Registrateur van Wet 36 'n adviseur oor onkruiddoders aangestel het en die persoon in oorleg met GSA 'n besoek aan die Suid-Kaap en Swartland gebring het om hom van die produsente se behoeftes ten opsigte van noodregistrasies en "minor-use" registrasie te vergewis. Daar word deur GSA druk uitgeoefen dat die registrateur buitelandse navorsingsresultate vir plaaslike noodregistrasie of "minor-use" registrasie moet aanvaar. Daar word besluit dat vordering rapporteer sal word.

   Mnr Cumming

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat die voorgestelde graderingsregulasies na die Departement Landbou vir oorweging verwys is. Terugvoering word afgewag. Besluit dat GSA sal rapporteer sodra daar enige vordering met die goedkeuring van die graderingsregulasies gemaak word.

    Mnr Van Zyl

  2. Produsente – Canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  3. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

 10. Saad

  1. Saad – Canola

   Daar word kennis geneem dat die landboubesighede op versoek van CBK monsters van kommersieel gesertifiseerde saad geneem het en in die proses is om dit te evalueer (pitgrootte, kwaliteit, invloed ten opsigte van vestigingspersentasie en groeikragtigheid van plante ens.). Daar word op die oomblik geen vereiste aan die pitgrootte van saad wat ingevoer word, gestel nie. Die aangeleentheid van kwaliteit van saad word deur GSA met SANSOR opgevolg.

   Besluit dat GSA en landboubesighede terugvoering omtrent die evaluering van die kwaliteit van die saad wat beskikbaar gestel word asook die invloed wat pitgrootte op die vestigingspersentasie en groeikragtigheid van plante het, sal rapporteer soos die onder­handelings vorder.

   Mnr A Haasbroek
   Mnr S van Zyl

  2. Saad – Lupiene

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  3. Risiko van die gebruik van teruggehoue graan as saad

   Dr Nic Kotzé, Agricol, sluit vir die duur van die bespreking by die vergadering aan en lewer namens SANSOR 'n voordrag oor die risiko van die gebruik van teruggehoue graan as saad.

   Daar word besluit dat

   • die voorlegging ter inligting by die volgende notule aangeheg sal word;

    PNS Sekretaris

   • die produsente se behoefte vir nuwe cultivars aan SANSOR gekommunikeer moet word en SANSOR enige vordering ten opsigte van moontlike nuwe cultivars vir gebruik in Suid-Afrika sal rapporteer;

    Saadmaatskappye

   • SANSOR die vordering insake die moontlike heffing van "end point royalties" op alle graan gelewer, wat die huidige tantieme op saad verkope sal vervang, sal rapporteer soos onderhandelings vorder. Die inkomste word, saam met inkomste uit ander bronne, aangewend om ontwikkeling van nuwe graancultivars en in die geval van canola, die evaluering van bestaande cultivars, te befonds.

    Voorsitter

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste en nuusbrokkies

   Daar word besluit dat enige nuuswaardige inligting vir plasing op die PNS webtuiste deurgegee moet word.

   Almal

  2. 12th International Lupin Conference, Fremantle

   Neem kennis dat die internasionale Lupien Konferensie van 14 tot 18 September 2008 in Fremantle, Wes-Australië gehou word.

 12. Datum van volgende vergaderings

  • Afsluitingsfunksie 28 November 2007 in die Bos
  • 29 November 2007
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.