Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 14 Junie 2006 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Scholtemeijer open die vergadering met gebed. Hy verwelkom almal teenwoordig veral mnr Keun van PNS en D Koch, nuwe voorsitter van CBK wie die eerste keer 'n werkgroep vergadering bywoon.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr G Keun PNS
  Mnr D Hanekom DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK Caledon
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Dr J Booysen DLWK
  Mnr GJ van Coller DLWK
  Me F Hawkins Nasionale Dept Landbou (NOK)
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr D Koch CBK
  Mnr JJM Bester GSA
  Mnr A Haasbroek Kaap Agri
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr L Swartz Canola Saad Produkte
  Mnr N Murray Canola Saad Produkte
  Mnr I van der Linde Agricol
  Mnr H Kotzé Nova voere
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J McDermott Du Pont
  Prof A Agenbag US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr N Hawkins GSA
  Dr A Nel LNR-IGG
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr L Wille Agricol
  Mnr J Loubser Bokomo
  Dr I Trautmann DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr N Kotzé Agricol
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen addisionele sake word bygevoeg.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering van die Canola- en Lupien­werkgroep gehou op 12 April 2006 goedgekeur word.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland

    Die gebied het 'n goeie reën seisoen gehad en die plante is goed gevestig.

    Daar word kennis geneem van skade weens foutiewe aanwending van chemiese middels. Produsente word daarop gewys dat die spuit-tenk asook die pype deeglik volgens die instruksies op die aanwysings skoongemaak moet word om moontlike skade te voorkom, veral nadat SU's gespuit is.

    Suid-Kaap

    Die gebied het 'n goeie reën seisoen gehad en die plante is goed gevestig. Baie min insek- of ander skade is aange­meld. Insekskade is in die Caledon-omgewing rapporteer en aangespreek.

    SWD

    Geen terugvoering.

    Oos-Kaap

    Die moontlike aanplantings van canola in die Oos-Kaap is met die betrokke belangstellendes opgevolg. Sover vasgestel kan word is slegs 1 500ha in die Ugie-Elliot-Maclear area asook die Transkei gesaai. Die betrokke produsente is aangeraai om met die CBK in verbinding te tree. Terugvoering word afgewag.

    Mnr Scholtemeijer
    Mnr Koch

   2. Lupiene

    Swartland

    Die stand van plante lyk goed en vooruitsigte is belowend.

    Suid-Kaap

    Die stand van plante lyk goed en vooruitsigte is belowend. Meer lupiene (soet sowel as bitter) word ter ondersteuning van die vee-faktor gesaai.

    SWD

    Heelwat lupiene is geplant.

    Oos-Kaap

    Geen terugvoering.

  2. Somerreënvalstreek

   Geen terugvoering.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn verskaf die weervooruitskouing vir die komende periode. Normaal tot onder-normale reënval word vir die periode van Junie tot Augustus voorspel.

   Neem kennis dat die weervoorspellings deur die Uni­versiteit Kaapstad as baie betroubaar ervaar word.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis dat daar volgens die Oesskattingskomitee se hersiene voorneme om te plant onderskeidelik 36 600ha canola en 15 500ha soetlupien geplant is.

   Die Werkgroep is van mening dat meer hawer as canola (in sekere gebiede tot dubbel die aantal hektare) gesaai is. In sekere streke word meer medics as plaasvervanger van canola gesaai.

   Daar word besluit dat die NOK versoek word dat die aantal hektare hawer en selfs medics gesaai (opbrengs uitgesluit) by die oesskatting ingesluit moet word sodat 'n meer volledige oorsig van die totale oppervlakte akkerbou­gewasse gesaai verkry kan word.

   Besluit dat die totale oppervlaktes canola en lupiene geplant deur die landboubesighede verskaf sal word.

   Landboubesighede

  5. SAGIS Inligting

   Die jongste markinligting soos deur SAGIS verskaf is vir kennisname by die sakelys aangeheg.

  6. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale marksituasie. Daar word geskat dat wêreldproduksie van oliesade in 2006/2007 ongeveer 392 miljoen ton sal wees teenoor 386 miljoen ton in 2005/2006. Daarteenoor word die verbruik vir 2006/2007 op 396 miljoen ton geskat teenoor die 379 miljoen ton in 2005/2006. As gevolg van bestaande en beplande bio-etanol aanlegte word hoër pryse vir mielies en oliesade voorspel.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad beloop R1 839 per ton. Wisselkoers = R6,75.

   1. Die afgeleide waarde van volvet canola is soos volg:

    Pluimvee (94%) R1 729
    Varke (100%) R1 839
    Suiwel (58%) R1 067

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R  975
    Varke (65%) R1 195
    Suiwel (60%) R1 103
   2. Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 379
    R1 471
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R  975
    R  956
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 159
    R1 342
   3. Produsentepryse vir canola en lupiene

    Kontrakprys vir canola Canola Saad Produkte
    SOILL
    R1 700 per ton
    R1 800 per ton
 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Cultivarproewe (winterreënvalstreek)

     Neem kennis dat die 2005 seisoen se ontledings afgehandel is. Sodra die kontroles in die laboratorium afgehandel is sal resultate beskikbaar gestel word.

     Mnr Hanekom

     Neem verder kennis dat die 2006 proewe vroeg gesaai kon word en vestiging op hierdie stadium goed is.

     Besluit dat vordering met die 2006 proewe by die volgende vergadering rapporteer sal word.

     Mnr Hanekom

    2. Canola cultivaraanbevelings vir besproeiing in die somerreënval gebied

     Neem kennis dat die proewe in die somerreënval gebied nog gesaai word.

     Besluit dat vordering met die 2006 proewe in die somer­reënval gebied by die volgende vergadering rapporteer sal word.

     Dr Nel

   2. Bemesting

    1. Terugvoering van Bemestingstaakspan

     1. Nuusberig: Proteïeninhoud van koring na canola

      Die artikel oor die invloed van canola op die kwaliteit van daaropvolgende graangewasse is ter inligting by die sakelys aangeheg. Volgens navorsingsresultate beskikbaar het canola nie 'n negatiewe invloed op die graan­proteïeninhoud van die daaropvolgende kleingraangewasse nie. Die noodsaaklikheid dat produsente nie op stikstof­bemestingsaanbevelings moet inkort waar koring in herhaalde rotasies na canola verbou word, word weer eens onder produsente se aandag gebring.

      Besluit dat

      • die tabel oor totale N opbrengs (kg N/ha) in die artikel aangepas / vereenvoudig word om moontlike verwar­ring uit te skakel;
      • die artikel vir publikasie in die Canolafokus, SA Graan Tydskrif, Landbouweekblad en ook na Mnr W Kilian, LNR-KGI verwys moet wor.

      Dr De Kock

     2. Aanpassing van riglyne

      Neem kennis dat die aanpassing van die bemestingsriglyne afgehandel is en die dokumentasie finaliseer word.

      Besluit dat die opdateerde bemestingsriglyne vir canola by die volgende sakelys aangeheg word.

      Dr De Kock

    2. Wisselbou-projek somersaaigebiede

     Geen verdere inligting word rapporteer nie.

     Besluit dat terugvoering insake die wisselbou-projek in die somersaaigebiede afgewag word.

     Dr Nel

   3. Ontwikkelingsplan vir canola

    Neem kennis dat die ontwikkelingsplan vir canola in die finale stadium is en deur die Tegnologie Komitee finaliseer sal word.

    Besluit dat die finale ontwikkelingsplan by die volgende sakelys aangeheg sal word.

    Dr De Kock

    Die moontlike effek wat die vervaardiging van biodiesel op die bedryf sal hê is hierby ingesluit. Daar word byvoorbeeld bereken dat ongeveer 1 miljoen ton DDGS vir die veevoermark beskikbaar sal word. DDGS kan slegs 'n beperkte hoeveelheid sojabone in rantsoene vervang, maar wel mielies en sonneblom op 'n groter skaal.

    Die Nasionale Departement Landbou is in die proses om die kabinet oor 'n beleid ten opsigte van biodiesel­vervaardiging te adviseer.

    Besluit dat sodra finaliteit oor die beleid rakende biodieselvervaardiging (van die nasionale owerheid en oliesade bedryf) bereik is, dit aan die Werkgroep raporteer sal word.

    Mnr Scholtemeijer
    Dr Griessel

   4. THRIP-projek

    Neem kennis dat die US se aansoek om THRIP befondsing onsuksesvol was omdat die Universiteit nie verder as 'n SMME kwalifiseer nie. THRIP aansoeke (2006) wat reeds goedgekeur was, is gevries tot verdere kennisgewing. Onderhandelings met die Departement Handel en Nywer­heid is in proses en die saak word deur die universiteit opgevolg.

    Besluit dat indien daar enige vordering met die THRIP aansoek is, dit rapporteer sal word.

    Prof Agenbag

   5. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola

    Die resultate van die proewe insake saadbehandeling teen swamme en insekte is na Syngenta verwys.

    Besluit dat daar by Syngenta oor die vordering met die registrasie van die saadbehandelings middel navraag gedoen word.

    Sekretaresse

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe

    Neem kennis dat die 2005 seisoen se ontledings afgehandel is. Sodra die chemiese ontledings afgehandel is, sal die resultate beskikbaar gestel word.

    Mnr Hanekom

    Neem verder kennis dat die 2006 proewe vroeg gesaai kon word en vestiging op hierdie stadium goed is.

    Besluit dat vordering met die 2006 proewe by die volgende vergadering rapporteer sal word.

    Mnr Hanekom

   2. Saadbehandeling teen swamme en insekte by lupiene

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie. Dit word vermeld dat swamme by lupiene met die regte oesprosedure en die regte voginhoud tydens oes beperk kan word.

    Besluit dat terugvoering insake die saadbehandelings­proewe van lupiene rapporteer sal word soos dit beskikbaar raak.

    Neem kennis en besluit dat produsente voorbeelde van plante wat met Phytophtera besmet is aan die navorsers (Dr Lamprecht) moet voorsien.

    Dr Lamprecht

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   Notules van die Werkgroepvergaderings en die projekte insake weerstandbiedendheid by eenjarige gewasse (2005) was ter inligting by die sakelys aangeheg.

   Besluit dat navraag omtrent 'n volgende vergadering van die Werkgroep: Weerstandbiedenheid gedoen word.

   Mnr Cumming
   Me Swanepoel

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Stoppelbestuur van canola / swartstam

    Mnr Van Coller rapporteer dat die Swartstam-projek goed verloop. Daar word ook 'n samewerkingsooreenkoms met die UOVS (Swartstamstudies) gesluit.

    Besluit dat vordering met die Swartstamstudies rapporteer sal word soos beskikbaar.

    Mnr Van Coller

   2. Voorkoms en monitering van bogrondse insekte, plae, slakke en bolwurms

    Die Werkgroep vir beter vestiging van canola gee terugvoering oor veldeksperimente insake beter vestiging van canola onder andere die oorsaak van kaal kolle in canola lande. Dr Tribe en die span is deurlopend besig om die voorkoms van slakke en insekte te moniteer. Probleme word aangespreek en produsente word versoek om ook enige probleme wat hulle gedurende die seisoen sou identifiseer dadelik aan die Werkgroep te rapporteer. Dit blyk dat 'n droeër seisoen voor planttyd die voorkoms van slakke verminder omdat minder slakke in die droogte kan oorleef.

    Besluit dat terugvoering oor die verloop van die veldeksperiment oor beter vestiging van canola deur die seisoen gegee sal word.

    Dr Lamprecht

  5. PNS navorsingsprojekte

   Neem kennis van die inligting insake die navorsings­projekte vir 2006/2007 soos by die sakelys aangeheg.

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat die Junie uitgawe van die Canolafokus binnekort gereed sal wees.

   Besluit dat die artikel oor canola se invloed op die proteïeninhoud van daaropvolgende gewasse in die Junie uitgawe publiseer sal word.

   Redaksie

  2. Lupino

   Neem kennis dat die volgende uitgawe van Lupino binnekort gereed sal wees.

   Redaksie

  3. Redaksie Canolafokus en Lupino

   Neem kennis en besluit dat die hersamestelling van die redaksie deur die PNS bestuur oorweeg sal word en terugvoering rapporteer sal word.

   Voorsitter

  4. Inligtingsdae 2006

   29-31 Augustus 2006 Agri Overberg Megaweek
   30-31 Augustus 2006 Besigtiging cultivarpoewe
   6 September SKOG Boeredag
   13 September Riversdal Boeredag
   14 September Roodebloem Boeredag
   20-21 September Grondsiekte simposium

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Die graderingsregulasies soos dit in die praktyk toegepas word en evalueer is, is finaliseer. GSA sal die admini­stratiewe proses verder hanteer. Die regulasies word na die Departement Landbou deurgegee vir amptelike oorweging en publikasie.

    Mnr Hawkins

  2. Mark - Lupiene

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  3. Produsente – Canola

   1. Plantmetodes vir beter vestiging van canola

    Prof Agenbag gee terugvoering oor die verskillende proewe wat op beter vestiging van canola gedoen is, byvoorbeeld "Optimale plantmetodes vir olie en proteïen saadgewasse", "Invloed van rywydtes en plantdigthede op plantestand van canola" en "Invloed van Chemiese saadbehandeling op plantestand en opbrengs van canola".

    Die vestiging van canola word deur 'n verskeidenheid van faktore beïnvloed. Volgens die resultate is die hoogste opbrengs by die nouer rye (170mm) realiseer. Rywydtes moet dus nie wyer wees as wat nodig is om die plantproses moontlik te maak nie.

    Saadbehandeling (met Cruiser en SA Kombinasie) is suksesvol alhoewel daar nie oral dieselfde resultate behaal is nie. Patogene en die algemene klimaat toestande speel 'n rol in die sukses van die behandeling. Saailingsiektes kan opbrengs benadeel selfs al sou dit nie die plantestand betekenisvol beïnvloed nie.

    Besluit dat navraag omtrent die navorsingsresultate by Prof Agenbag aangevra kan word.

    Prof Agenbag

  4. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  5. Super Canolakompetisie

   Neem kennis dat voorbereidings vir die 2006 kompetisie in proses is.

   Mnr Van Rooyen
   Mnr Slabbert

 10. Saad

  1. Canola

   Voldoende saad was beskikbaar.

  2. Lupiene

   Neem kennis dat die saadproduksie van Quilinock in proses is. Agricol ondervind probleme met die formele onderhandeling vir die sub-lisensiëring van Mandelup. Vordering sal rapporteer word.

   Agricol

 11. Ander sake

  1. Proteïenbehoeftes vir diereverbruik vir 2010 en 2020

   Neem kennis van die dokumentasie insake proteïen­behoeftes vir diereverbruik wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

 12. Volgende vergadering

  Neem kennis dat die volgende vergadering vir 17 Augustus 2006 skeduleer is.

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.