Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 26 Januarie 2012 in die Komiteekamer van die PNS-Kantoorgebou, Woodmead 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr Frans Potgieter.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die eerste verga-dering van die Sojawerkgroep van die jaar. 'n Spesiale woord van verwelkoming word gerig aan Mnre Louw, Nel, Van Rooyen, Drs Meyer en Van der Vyver, wat vir die eerste keer 'n vergadering van die Soja­werk­groep bywoon.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Mnr J Botma Produsent: Noord-Vrystaat
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr L Büchner Produsent: Mpumalanga
  Mnr H Conradie Produsent: Mpumalanga
  Me A de Beer LNR-IGG
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Dreyer PNS
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Mnr AF du Toit Bayer Crop Science
  Mnr G Farr RNRF
  Dr M Griessel PNS
  Mnr C Havenga PNS-kontrakteur
  Mnr M Janse van Rensburg Dept Landbou: Mpumalanga
  Mnr C Louw GraanSA
  Mnr E Maree PNS-kontrakteur
  Dr F Meyer BFAP
  Mnr S Nel Bayer Crop Science
  Mnr FAS Potgieter PNS/GraanSA
  Mnr MR Prinsloo LNR-IGG
  Mnr G Roos Produsent: Mpumalanga
  Me M Scheepers DLBV
  Dr A van der Vyver BFAP
  Dr W van der Walt OAK
  Mnr C van Rooyen Landbouweekblad
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Me E Harmse Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr J Davel VKB
  Mnr G de Beer PNS-kontrakteur
  Mnr W Engelbrecht Pioneer
  Mnr J Erasmus LNR-IGG
  Mnr D Joubert PNS Visevoorsitter
  Dr S Lamprecht LNR
  Prof N McLaren UOVS
  Dr W Otto NWK
  Mnr G Reitsma SANSOR
  Mnr G Thibaud Departement Landbou, KZN
  Mnr D Uys Bayer Crop Science
  Mnr A van Vuuren NWK

 4. Personalia

  Mnr Prinsloo word gelukgewens met sy verjaardag.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, met toevoeging van:

  Punt 7.6:   Kwaliteit van plaaslike sojabone en sojaboon­olie­koek.

 6. Goedkeuring van die notule

  1. Notule van die Sojawerkgroepvergadering van 27 September 2011 en verwysing na webblad

   Besluite:

   1. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 27 September 2011 word as gelese beskou en goedgekeur.
   2. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 27 September 2011 word na die Bemarkings­komitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.
 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Die Voorsitter neem die dokument rakende die voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse, wat uitgereik is op 24 Januarie 2012, asook die dokument wat Me Scheepers opgestel het oor die 2011-soja-opbrengs, ter tafel. Hy stel Me Scheepers aan die woord.

   Me Scheepers rapporteer dat die finale grootte van die kommersiële sojaboonoes op 710 000 ton gestel is, wat die grootste oes is wat nog ooit plaaslik behaal is. Sy noem dat dit 144 000 ton, of 25%, meer is as die vorige seisoen se skatting van 566 000 ton. Sy noem verder dat die oes van 710 000 ton 311 400 ton, of 78%, meer is as die vorige vyfjaargemiddelde oes van 398 600 ton, en 402 877 ton, of 131%, meer is as die vorige tienjaargemiddelde oes van 307 123 ton. Sy sê die gemiddelde opbrengs in 2011 was 1,7 ton per hektaar, wat 6,6% laer is as die 1,82 ton per hektaar, wat die vorige seisoen behaal is. Sy dra die Voor­sitter van die Oes­kat­tingskomitee se opregte waardering oor aan die Werkgroep, vir hul volgehoue insette en ondersteuning.

   Met verwysing na die voorlopige oppervlakteskatting vir sojabone in die 2011-2012 produksieseisoen, rapporteer Me Scheepers dat dié skatting 480 000 hektaar beloop, wat 'n toename van 62 000 hektaar, of 15%, ver­teen­woordig, vergeleke met die 418 000 hektaar wat die vorige seisoen aangeplant is. Sy sê dit is die hoogste oppervlakte wat nog ooit plaaslik beplant is met sojas, en 20 000 hektaar, of 4%, meer is, as die voornemens om te plantsyfer van 460 000 hektaar, soos vrygestel in Oktober 2011.

   Me Scheepers noem dat sy en Me Beukes 'n voorlopige provinsiale toedeling vir die doeleindes van die huidige vergadering saamgestel het. Sy sê volgens die voorlopige oppervlakteskatting vir 2011-2012, is die meeste sojabone in Mpumalanga geplant, naamlik 210 000 hektaar, of 44% van die totaal, gevolg deur die Vrystaat met 167 500 hektaar, of 35% van die totaal, KwaZulu-Natal met 36 000 hektaar, of 7% van die totaal, Limpopo, met 25 000 hektaar, of 5% van die totaal, en Noordwes, met 22 000 hektaar. Sy noem dat die oorblywende provinsies 19 500 hektaar, of 4% van die totaal, verteenwoordig.

   Me Scheepers wys daarop dat Gauteng spog met die grootste toename in sojaboonaanplantings teenoor die vorige produksiejaar, naamlik 28,6%, gevolg deur die Vrystaat, met 'n 24,1% toename, en Mpumalanga, met 'n toename van 10,5%.

  2. SAGIS

   Daar word kennis geneem van die markinligtingsdokument, wat SAGIS saamgestel het vir die Sonneblom- en Soja­boon­forum, gedateer 7 November 2011, die Weeklikse Bulletin gedateer 20 Desember 2011, en die Maandelikse Bulletin van Opgawe-inligting, gedateer 22 Desember 2011.

  3. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Mnr Botma meld dat daar tans baie vog aanwesig is in Angola, wat moontlik in die komende week langs die kus kan afbeweeg. Hy sê dit wil voorkom asof daar 'n baie goeie kans vir reën is in die sentrale gebied, vanaf die einde van Januarie tot die derde Februarie, en ook vanaf die sesde tot die agtste Februarie.

   Mnr Louw sê daar is sprake van 'n natter tydperk, in die middel van die later seisoen, met redelike hoeveelhede reën wat gedurende Februarie en Maart gaan neersak.

  4. Mikpunte – 2020

   (Besluit 7.3.1.1.2.3 van die Sojabeplannings­taak­span­notule van 26 September 2011)

   Die Voorsitter sê die PNS het 'n paar jaar gelede die produksie van een miljoen ton sojas op 500 000 hektaar as mikpunt vir 2015 gestel, welke mikpunt, gesien teen die agtergrond van die huidige momentum in die plaaslike sojabedryf, uiters haalbaar lyk. Hy rapporteer dat die Raad van die PNS die doelwit van 'n 33:67 soja:mielies­verhouding in 'n wisselboustelsel, dus 'n soja-oppervlakte van nagenoeg een miljoen hektaar, as nuwe mikpunt vir 2020 gestel het.

   Dr Briedenhann sê 750 000 hektaar sojas, of 'n opbrengs van een miljoen ton sojas, sal benodig word teen 2015, indien die verwagte toename in perskapasiteit sou realiseer. Hy meld dat 600 000 ton perskapasiteit reeds teen 2013 beskikbaar sal wees.

   Dr Meyer sê die Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) het met 'n hele aantal veranderlikes gewerk ten opsigte van die onderskeie scenario's wat ontwikkel is vir die sogenaamde proteïen in dierevoerspel, en dat uiters goeie vordering behaal is met daardie aspekte, waaroor daar onsekerheid was. Hy meld dat hy sou wou verwys na die sogenaamde "next structural break in the soybean market", wat bepalend sal wees ten opsigte van die totale aantal sojahektare wat aangeplant word. Hy meld verder dat die tydstip waarop dié "deurbraak" bewerkstellig sal word, sal afhang van die stadium wanneer die hoeveelheid oliekoek wat die mark inkom, die prys van oliekoek dermate beïnvloed, dat persmarges wesentlik beïnvloed word. Hy sê plaaslike oliekoekbehoeftes is enorm, dat soja-oliekoek by invoerpariteit verhandel word, en dat hy oortuig is dat die volgende deurbraak sal plaasvind, wanneer die hoeveelheid oliekoek wat binnelands geproduseer word, die prysvorming van oliekoek wesentlik beïnvloed. Hy is die mening toegedaan dat die volgende "structural break" sal plaasvind wanneer die opper­vlakte­mikpunt van 1 tot 1,2 miljoen hektaar onder sojas verbygesteek word.

   Dr Griessel noem dat soja-oliekoek 87,7% van die oliekoek, wat vanaf Januarie tot Desember 2011 ingevoer is, verteenwoordig.

   Dr Meyer sê dit moet in gedagte gehou word dat die kommersiële produsente in Zambië ál meer begin oorskuif na 'n wisselboustelsel met sojas en koring, weens regeringsinmenging ten opsigte van mielieverbouing. Die Voorsitter meld dat sojabone teen 'n nultarief ingevoer word, en dat prosesseerders nie sal huiwer om sojabone in te voer, om hul fabrieke aan die gang te hou nie. Hy sê dit sal die kans verhoog dat plaaslikgeproduseerde sojabone teen invoerpariteit verhandel.

   Mnr Potgieter is van mening dat die beginsels van wisselbou en bewaringsboerdery redelik gevestig geraak het by plaaslike mielieprodusente. Hy spreek die oortuiging uit dat die PNS 'n realistiese mikpunt ten opsigte van 2020 gestel het. Hy noem dat van die produsente in Mpuma­langa reeds beweeg het na 'n 50:50 wisselboustelsel met sojas, en spreek die hoop uit dat dié tendens sal posvat in die Noordwesprovinsie. Mnr Botma meld dat produsente in die sanderige gronde ál meer oorskakel na bewarings­boerdery. Hy is die mening toegedaan dat die Vrystaat oor baie potensiaal beskik vir sojaverbouing.

   Besluit:

   1. Dat die Sojawerkgroep die PNS se doelwit van 'n 33:67 soja:mieliesverhouding in 'n wisselboustelsel, en ook 'n soja-oppervlakte van nagenoeg een miljoen hektaar teen 2020, ondersteun.

    Sojawerkgroep

  5. Sojaverbouingspotensiaal per provinsie

   (Besluit 7.2.3.2 van die Sojabeplanningstaakspannotule van 26 September 2011)

   Die Voorsitter hou die tabelle met die oppervlakte- en finale produksieskatting ten opsigte van wit- en geel­mielies en sojas vir die 2010-2011 produksieseisoen voor aan die lede.

   Die Voorsitter noem dat 990 000 hektaar in die Vrystaat beplant is met mielies, teenoor die 135 000 hektaar, wat met sojas beplant is. Hy sê in Mpumalanga was die mieliehektare 440 000 teenoor 190 000 sojahektare, terwyl die mieliehektare in Noordwes op 645 000 te staan gekom het, teenoor 'n skrale 20 000 sojahektare. Hy meld voorts dat KwaZulu-Natal 81 000 hektaar onder mielies gehad het in 2010-2011, teenoor 34 000 sojahektare. Hy sê die uitbreidingsmoontlikhede lê dus in gebiede soos die Vrystaat, en veral Noordwes.

   Die Voorsitter noem dat Me Scheepers vroeër reeds rapporteer het oor die 2011-2012 persentasieverhogings ten opsigte van soja-oppervlaktes in die onderskeie provinsies teenoor die 2010-2011 syfers. Hy sê die 10% oppervlaktetoename in Noordwes is positief, maar bly steeds 'n druppel in die emmer.

   Mnr Farr is die mening toegedaan dat die westelike deel van die Vrystaat en die Noordwesprovinsie die grootste soja-uitbreidingspotensiaal bied. Hy sê syns insiens kan die sanderige gronde in die Vrystaat 'n addisionele potensiële 200 000 tot 250 000 ton sojas lewer, en kan 'n totale plaaslike produksie van 2,5 miljoen ton sojas teen 2020 realiseer.

   Dr Dreyer is van mening dat 'n deurbraak in die westelike gebiede bewerkstellig sal word, wanneer die aalwurmsiklus in die sanderige gronde hokgeslaan is.

  6. Kwaliteit van sojabone en sojaboonoliekoek

   Dr Briedenhann rapporteer dat ondersoek ingestel is na die gewaande mindere kwaliteit van plaaslike sojabone en sojaboonoliekoek. Hy benadruk dat dit noodsaaklik is dat prosesseerders die regte toerusting gebruik, en dat die proteïenvlakke van gelewerde sojabone getoets moet word, voor prosessering. Hy sê die uitslae van die oliekoek­analises van monsters, wat by verskeie prosesseerders bekom is, sal eersdaags vrygestel word.

   Mnr Keun meld dat Dr Briedenhann verantwoordelik is vir die oliekoekgedeelte van die ondersoek, terwyl hy sojaboonmonsters bekom het by 'n aantal silo's in die verskillende produksiegebiede, vir kwaliteits­ont­ledings­doeleindes. Hy meld dat monsters nie bekom kon word by die silo's te Eloff en Bergville nie. Hy sê Labworld, 'n geakkrediteerde laboratorium, het die monsters wat vanaf die ander vier silo's bekom is, ontleed, en het die proteïenvlakke op tussen 38 en 39%, en die olie tussen 17 en 19% bepaal. Hy lig die vergadering in dat die oliesadebedryf besluit het om finansiering te verskaf vir die saamstel van 'n sojaboonoeskwaliteitsverslag, ten opsigte van die huidige produksieseisoen. Hy sê die oliekoek­ontledings sal ook op 'n kontinue basis gedoen word.

   Die Voorsitter meld dat variërende proteïen- en olievlakke altyd sal voorkom, en dat kommersiële prosesseerders bepaalde kwaliteitstandaarde moet stel, en dit ook moet handhaaf. Hy sê 'n webstudie sal onderneem word oor al die faktore wat die proteïen- en olievlakke van sojabone negatief mag raak. Hy noem dat probleme met lae proteïenvlakke destyds in KwaZulu-Natal ontstaan het, as gevolg van die suurinhoud van die gronde aldaar, en dat dié probleem reggestel is, deur die toediening van molibdeen.

   Dr Griessel doen 'n beroep op die lede om die PNS op hoogte te hou van beriggewing oor enige moontlike verdagte laerkwaliteit sojabone, sodat die probleme en oorsake so spoedig doenlik hanteer en opgelos kan word.

   Daar word kennis geneem van die skrywe gedateer 16 Januarie 2012, waarin Mnr Gerrit Roos berig oor die lae proteïeninhoud van sekere besendings sojabone, wat hy aangekoop het vir prosessering op sy plaas. Mnr Roos noem dat die laagste proteïenontledings op 32% gemeet is. Hy sê hy is genoodsaak om duur toerusting aan te koop, sodat gelewerde bone ontleed kan word, voor proses­sering.

   Die Voorsitter benadruk dat kwaliteitsbeheer en konstante monitering noodsaaklik is, indien prosesseerders op die ope mark wil meeding. Hy sê 'n inligtingstuk oor die prosessering van sojabone op die plaas sal beskikbaar gestel word tydens die NAMPO-Oesdag.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat 'n webstudie onderneem sal word oor al die faktore wat die proteïen- en olievlakke van sojabone negatief mag raak.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Briedenhann noem dat sojaboonpryse op wêreldmarkte verstewig het. Hy sê hierdie prysstyging kan toegeskryf word aan ongunstige klimaatstoestande in Suid-Amerika, wat die produksiepotensiaal van sojas en mielies negatief beïnvloed het. Hy sê die stygende mielieprys sal na verwagting redelik ferm bly, afhangende van die omvang van aanplantings en die impak van die weer, in die komende seisoen. Hy meld dat huidige internasionale soja-oliepryse ook tans op die voorvoet is.

   Met verwysing na plaaslike markomstandighede, meld Dr Briedenhann dat die huidige groot oordragvoorraad van nagenoeg 300 000 ton na verwagting redelike groot druk sal plaas op sojapryse. Hy berig dat sojapersmarges tans goed daarna uitsien, teen nagenoeg R600 per ton.

   Dr Briedenhann meld dat die riglynprys aan produsente op die plaas, soos bereken op 25 Januarie 2012, te staan kom op R3 277, wat gebaseer is op 'n gelande prys van 47% oliekoek van R3 546, te Durban.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die PNS se afgeleide produsenteprys vir sojabone soos op 25 Januarie 2012 te staan gekom het op R3 277.

    Lede

  2. SAFEX

   Kennis word geneem van die SAFEX-termynpryse van sojabone soos op 10 Januarie 2012 , wat as Bylae E by die sakelys aangeheg is. Daar word voorts kennis geneem dat die SAFEX-termynprys vir sojabone op 25 Januarie 2012 R3 370 per ton beloop het.

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Algemeen

    Mnr Du Plessis is van mening dat die geringe styging van 5,9% ten opsigte van soja-aanplantings in KwaZulu-Natal toegeskryf kan word aan die gevestigde wisselboustelsels aldaar. Mnr Havenga meen dat die geskatte oppervlakte van 36 000 hektaar onder sojas aan die konserwatiewe kant is. Hy sê heelwat sojas is aangeplant in Normandien, met van die produsente wat 33% mielies aangeplant het teenoor 66% sojabone.

   2. Super Sojakompetisie

    (Besluite 9.1.2.1 en 13.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 September 2011 en besluit 16.2.1 van die Raadsnotule van 9 en 10 November 2011)

    Die Voorsitter rapporteer dat hy en Mnr Du Plessis vroeg in Januarie 2012 'n studietoer onderneem het na 'n aantal Noord-Amerikaanse state, ten einde ondersoek in te stel na die formaat van produsente-kompetisies aldaar, aangesien die oortuiging gehuldig is dat die Super­soja­kompetisie nie meer gerig is op die aanvanklike doelstelling, naamlik die uitbreiding van sojaverbouing in KwaZulu-Natal, nie. Hy stel Mnr Du Plessis aan die woord.

    Mnr Du Plessis bedank die Raad van die PNS vir die voorreg wat hy gegun is om die Noord-Amerikaanse studietoer mee te maak. Hy meld dat ses state besoek is. Hy sê die produsentekompetisies aldaar word as uit­dagings, eerder as kompetisies beskou, en verskaf detail van enkele van die sogenaamde uitdagings, wat aan deelnemers gestel word. Hy sê die gedagte is deurgaans om produsente aan te moedig om nuut en innoverend te dink, en om iets anders te doen, ten einde die hoogste opbrengs moontlik te behaal. Hy meld dat die top­presterende produsente hul wenpraktyke en -strategieë oordra aan medeprodusente. Hy sê 'n volledige verslag van die studietoer sal voorgelê word aan die lede van die Sojawerkgroep, wanneer die verslag en aanbevelings van die studietoer goedgekeur is deur die Raad.

    Mnr Du Plessis sê die Super Sojakompetisie sal voortaan bekend staan as die Supersoja-opbrengskompetisie. Die Voorsitter bevestig dat die formaat van die Supersoja­kompetisie tans hersien word. Hy reël dat Mnr Du Plessis in dié verband verslag doen, tydens die eersvolgende vergadering.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat die formaat van die Super­sojakompetisie tans hersien word.

     Voorsitter
     Mnr Du Plessis
     Sojawerkgroep
     Tegnologiekomitee

  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Algemeen

    Mnr Büchner bevestig dat die geskatte oppervlakte van 210 000 hektaar in Mpumalanga aanvaarbaar is. Mnr Janse van Rensburg sê dit was vir hom veral opvallend dat heelwat produsente oorgeskuif het van sonneblom na sojas.

    Die Voorsitter meld dat 115 000 hektaar onder mielies was in die 2010-2011 produksieseisoen in Gauteng, teenoor 'n skamele 14 000 hektaar, wat onder sojas was. Hy sê die persentasiestyging van 28,6%, wat die sojaboonhektare op 18 000 te staan bring in die 2011-2012 produksieseisoen, kan slegs as 'n geringe styging beskou word. Mnr Van Wyk meld dat 'n hele aantal produsente se plase gedeeltelik in Mpumalanga en gedeeltelik in Gauteng geleë is, wat moontlik die opper­vlakteskatting vir Gauteng negatief beïnvloed. Mnr Du Plessis noem dat heelwat meer soja-aanplantings gesien word, op die pad vanaf Kwazulu-Natal na Gauteng.

   2. Super Sojakompetisie: Wonderfontein

    Daar word kennis geneem van die verslag oor die Super­sojakompetisie, wat in 2011 aangebied is deur die Wonderfonteinse Boerevereniging.

    Mnr Havenga meld dat die kompetisie goed afgeloop het, hoewel dit laat begin het. Hy sê die opbrengste wat behaal is was heel indrukwekkend, hoewel die grondstatus by van die produsente wat deelgeneem het aan die kompetisie, kommer­wekkend was. Hy meld dat die produsente aan­gedui het dat hulle wil oorbeweeg na bewaringsboerdery, en dat hy aanbeveel het dat die grondstatus eers opgebou word.

    Die Voorsitter doen aan die hand dat Mnr Mark Anthony, die landboubestuurder van Emakhazeni se plaaslike owerheid, genooi word om 'n vergadering van die Soja­werkgroep by te woon. Hy reël dat die Wonderfonteinse Super Sojakompetisie weer bespreek word, tydens 'n volgende vergadering van die Sojawerkgroep.

    Besluit:

    1. Dat Mnr Mark Anthony, die landboubestuurder van Emakhazeni se plaaslike owerheid, genooi word om 'n vergadering van die Sojawerkgroep by te woon, en dat die Wonderfonteinse Super Sojakompetisie weer bespreek word, tydens 'n volgende vergadering van die Soja­werkgroep.

     Mnr Havenga
     Mnr Keun
     Sojawerkgroep

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Algemeen

    Mnr Potgieter spreek sy tevredenheid uit met die geskatte oppervlakte van 25 000 hektaar onder sojas in Limpopo. Die Voorsitter sê Noordwes se geskatte oppervlakte onder sojas, wat 22 000 hektaar beloop in die 2011-2012 produksieseisoen, bly teleurstellend. Dr Dreyer spreek die oortuiging uit dat sojaverbouing in Noordwes sal uitbrei, om die eenvoudige rede dat die ekonomie bewarings­boerdery noodsaak, en bewaringsboerdery nie suksesvol geïmplementeer kan word sonder 'n gesonde wissel­bou­stelsel nie.

  4. Vrystaat

   1. Algemeen

    (Besluit 7.3.1.2.1 van die Sojabeplanningstaakspan notule van 26 September 2011)

    Die Voorsitter sê luidens Mee Beukes en Scheepers se voorlopige berekeninge, wil dit voorkom asof die opper­vlakte onder sojas in die Vrystaat met 24% toegeneem het, teenoor die vorige jaar.

    Mnr Botma bevestig dat daar heelwat nuwe toetreders is, in die noordelike deel van die Vrystaat. Mnr Maree bevestig dat daar ook heelwat nuwe toetreders is in gebiede soos Marquard, waar sojas nie vantevore verbou is nie, en in die gebied tussen Fouriesburg en Ficksburg, waar voorheen uitgegaan is van die standpunt dat sojas nie in dié gebied aard nie. Hy sê in Sasolburg, Heilbron en Petrus Steyn is geweldige hoeveelhede sojas aangeplant.

    Mnr Botma sê dit was vir hom verblydend dat soveel produsente saad gesoek het, hoewel hy dit teleurstellend gevind het dat produsente gedwing is om saad by ander produsente te probeer aankoop, weens die gebrek aan voldoende saad op die mark. Hy noem dat die probleem reeds die afgelope drie, vier jaar ondervind word.

    Mnr Potgieter noem dat Mnr Gert Engelbrecht, wat tussen Hoopstad en Bloemhof boer, 'n gemiddelde opbrengs van vier ton per hektaar onder besproeiing behaal het in die vorige produksieseisoen, en op plekke tot sewe ton per hektaar afgehaal het. Mnr Louw onderneem om meer besonderhede oor dié prestasie te bekom.

    Besluit:

    1. Dat meer besonderhede bekom word oor Mnr Gert Engel­brecht, wat tussen Hoopstad en Bloemhof boer, en 'n gemiddelde opbrengs van vier ton sojas per hektaar onder besproeiing behaal het in die vorige produksie­seisoen, en op plekke tot sewe ton per hektaar afgehaal het.
    2. Mnr Louw
     Mnr Potgieter
     Sojawerkgroep

  5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Distrikte

   1. Algemeen

    Mnr Farr bevestig dat die geskatte oppervlakte van 1 000 hektaar in die Oos-Kaap in die kol is. Hy meld dat produsente in die omgewing van Ugie en Maclear goeie soja-opbrengste behaal.

  6. Algemeen

   Geen verslaglewering.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   1. Nasionale cultivarproewe 2010-2011

    Mnr Prinsloo meld op navraag dat hy tydens 'n volgende vergadering duidelikheid sal verskaf oor die begrip "oessekerheid", waarna verwys word in Tabel vier van die Sojabooncultivaraanbevelings vir 2011-2012.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat duidelikheid tydens 'n volgende vergadering verskaf sal word oor die begrip "oessekerheid", waarna verwys word in Tabel vier van die Sojabooncultivaraanbevelings vir 2011-2012.

     Mnr Prinsloo
     Sojawerkgroep

   2. Nasionale cultivarproewe 2011-2012

    Me De Beer rapporteer dat 27 nasionale cultivarproewe op 24 lokaliteite aangeplant is. Sy meld dat 23 cultivars ingeskryf is, en dat Dr Lamprecht waarnemings doen ten opsigte van grondgedraagde siektes, op twaalf van die lokaliteite. Sy sê Prof Fourie se aalwurm­weer­stand­biedende lyne is op sewe van die lokaliteite aangeplant. Sy bevestig dat grondmonsters getrek is by al die lokaliteite. Sy rapporteer dat die medewerker te Atlanta weereens Roundup gespuit het, met die gevolg dat die proef daarmee heen is, en sy voortgesette deelname in her­oorweging geneem sal word. Sy meld dat die proef te Villiers afgeskryf is, aangesien dit deur hase opgevreet is. Sy sê dié proef kon nie oorgeplant word nie, omdat dit baie droog was. Sy meld dat die proef te Harrismith goed herstel het na haelskade, hoewel die proef, wat aangeplant is by Mnr Botma te Bothaville, oorgeplant moes word, na geweldige haelskade aldaar. Sy noem dat die proef te Rustenburg ook oorgeplant moes word, weens swak opkoms.

    Me De Beer bevestig dat die besproeiingsproewe goed vertoon. Sy sê daar word beoog om boeredae aan te bied by 'n sestal lokaliteite. Sy onderneem om 'n lys van al die proeflokaliteite beskikbaar te stel, sodat belangstellendes die onderskeie proewe kan besoek. Sy bevestig dat die aalwurmweerstandbiedende lyne, wat Prof Fourie ont­wikkel het, getoets sal word, om vas te stel of die betrokke merkergene nog teenwoordig is (***genotuleer as besluit 10.5.1).

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat daar beoog word om boeredae aan te bied by 'n sestal lokaliteite van die Nasionale Cultivarproewe.

     Mnr Prinsloo
     Sojawerkgroep

  2. Roes

   1. Roesvangerproewe

    (Besluit 10.2.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Sep­tember 2011)

    Dr De Kock rapporteer dat die Tegnologiekomitee die kwessie rakende die aanplanting van roesvangerproewe te Stofberg, Lydenburg of ander lokaliteite op die Platorand, Koedoeskop en Brits bespreek het, en besluit het dat die roesvangerproewe wat tans aangeplant is, voldoende is.

    Dr De Kock bevestig dat al die roesvangerproewe aan­geplant is, en dat Mnr De Beer besig is met sy tweede rondte besoeke aan die proewe.

   2. Roes: Beplanning vir 2011-2012

    (Besluit 10.2.3.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 September 2011)

    Dr De Kock noem dat Prof McLaren onderneem het om sekere roesvangerproewe te monitor vir siekte-ontwikkeling, opbrengsverliese en dies meer, indien daar­die proewe nie gespuit word nadat die siekte waargeneem is nie. Hy sê Prof McLaren beoog om vas te stel of die persentasie skade wat aangerig word deur nie te spuit nie, werklik so groot is as dit wat vermoed word.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat sekere roesvangerproewe vir siekte-ontwikkeling, opbrengsverlies en dies meer, ge­mo­nitor sal word, indien daardie proewe nie gespuit word nadat die siekte waargeneem is nie.

     Dr De Kock
     Tegnologiekomitee

  3. Sclerotinia

   1. Sclerotinia – beplanning 2011-2012

    Dr De Kock noem dat beoog word om voort te gaan met die Sclerotiniastrookproewe te Kinross. Mnr Van Wyk sê vyf maatskappye het produkte ingeskryf vir die Kinross­proewe, hetsy chemiese of biologiese middels, en dat hy ook sekere cultivars gaan evalueer, met die oog op moontlike ontsnapping van Sclerotiniabesmetting. Mnr Keun meld dat die middel Contans, wat ook evalueer word in die Kinrossproewe, ook deur Dr Tom Gulya in North Dakota evalueer en gebruik word.

    Die Voorsitter reël dat proteïenontledings gedoen word van die kortgroeiseisoencultivars, wat aangeplant is in die Kinrossproewe.

    Besluit:

    1. Dat proteïenontledings gedoen word van die kort­groei­seisoencultivars, wat aangeplant is in die Kinrossproewe.

     Mnr Van Wyk
     Dr De Kock
     Sojawerkgroep
     Tegnologiekomitee

  4. Rhizobium – Terugvoering

   Mnr Keun bevestig dat die navorsingsprojek rakende die kwaliteit van sekere Rhizobium-entstowwe, wat plaaslik verhandel word, hervat is. Hy spreek sy waardering uit teenoor GraanSA, wat op kort kennisgewing 'n aantal produsente identifiseer het, met die oog op hul deelname aan die projek.

   Die Voorsitter reël dat vasgestel word of middels, wat nie geregistreer is nie, ook ingesluit is by die projek. Dr De Kock spreek sy kommer uit oor die implikasies van die inligting vervat in die artikel "Beware of new inoculants for soybean". Hy is van mening dat produsente met vuur speel, deur vreemde Rhizobiumrasse te gebruik. Hy sê die LNR-NIPB het reeds 'n aantal jare gelede bevestig dat WB74 die mees geskikte ras vir Suid-Afrikaanse toestande is.

   Mnr Potgieter meld dat GraanSA produsente attent gemaak het daarop dat slegs geregistreerde entstowwe gebruik moet word. Die Voorsitter reël dat die kwessie van die gebruik van ongeregistreerde entstowwe verwys word na die PNS-Raad, en na GraanSA se hoofbestuur, vir bespreking.

   Besluit:

   1. Dat die kwessie van die gebruik van ongeregistreerde entstowwe verwys word na die PNS-Raad, en na GraanSA se hoofbestuur, vir bespreking.

    Dr De Kock
    Mnr Potgieter
    Tegnologiekomitee
    Raad

  5. Nematodes – Terugvoering

   (Besluit 10.5.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 September 2011)

   Die saak is bespreek as deel van Punt 10.1.2.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat terugvoering tydens 'n volgende vergadering verskaf sal word oor die status quo van die sewe aalwurmverdraagsame lyne voortspruitend uit die navorsingsprojek "Introduction of root-knot nematode resistance into local popular soybean genotypes using marker-assisted selection (MAS) and enhanced generation advancement" wat ontwikkel is deur Prof Fourie.

    Voorsitter
    Tegnologiekomitee
    Sojawerkgroep

  6. Biobrandstowwe

   Daar word kennis geneem van die verslae "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof en oliesadebedryf, 1 Julie tot 30 September 2011" en "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof en oliesadebedryf, 1 Oktober tot 31 De­sem­ber 2011".

  7. Onderwerpe vir webstudies

   (Item 13.4 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Sep­tem­ber 2011)

   Daar word kennis geneem dat lede ter enige tyd welkom is om te versoek dat webstudies onderneem word oor soja­verwante onderwerpe.

  8. Lys van goedgekeurde sojaboonprojekte 2012

   Daar word kennis geneem van die lys van PNS-goedgekeurde sojaboonprojekte ten opsigte van 2012.

  9. Cultivar Maturity Group Map

   (Besluit 13.5.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Sep­tember 2011)

   Mnr Van Wyk bevestig dat hy met Mnr Farr oorleg sal pleeg oor die vrae wat Mnr Farr gestel het oor die vol­wassen­heids­groepering van sojabooncultivars. Hy bevestig dat hy tydens 'n volgende vergadering terugvoering sal lewer in dié verband.

 11. Saad

  Mnr Van Wyk rapporteer dat hy berig ontvang het dat sekere produsente uiters ontevrede was met die kwaliteit van die saad wat hulle in die huidige produksieseisoen aangekoop het. Hy sê die kwessie van nuwe saad van 'n onaanvaarbare kwaliteit het oral kop uitgesteek.

  Mnr Louw berig dat GraanSA bewus is daarvan dat Pannar duisende sakkies saad moes vernietig. Hy sê die saadkwaliteit is nadelig beïnvloed deur die reën, wat tydens oestyd uitgesak het. Hy meld dat nuwe saad slegs beskikbaar gestel is vir 130 000 hektaar se soja-aanplantings. Me De Beer is die mening toegedaan dat groeikragtigheid, eerder as swak ontkieming, die probleme veroorsaak het.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2012: Datums, terugvoering en reklame

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   17 Februarie 2012 Inligtingsdag, Ottosdal
   21 Februarie 2012 Inligtingsdag, Hatfield
   23 Februarie 2012 Inligtingsdag, LNR-KGI, Bethlehem
   20 Maart 2012 Inligtingsdag, LNR-IGG, Potch
   15-18 Mei 2012 Nampo-Oesdag

  2. Wisselbou – terugvoering

   (Besluit 12.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 Sep­tember 2011)

   Dr Dreyer meld dat die PNS se siening is dat bewarings­boerdery as 'n middel tot 'n doel gebruik moet word, om meer sojabone te produseer, en dat gekonsentreer sal word op provinsies, waar 'n baie lae persentasie wisselbou tussen sojas en mielies plaasvind.

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste – nuus­brokkies vir plasing op die webtuiste asook kleurfoto's

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om interessante inligting en kleurfoto's beskikbaar te stel, met die oog op plasing daarvan op die PNS-webtuiste.

  2. "Principal components analysis"

   (Besluit 13.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27 September 2011)

   Die Voorsitter reël dat die saak oorstaan.

   Besluit:

   1. Dat ondersoek ingestel word na die moontlikheid om na­vorsing te doen oor die sogenaamde "principle component analysis", waar onderskeie faktore met betrekking tot die indikators van grondgesondheid ontleed word, en ver­houdings tussen byvoorbeeld opbrengs en van die faktore bepaal word, aangesien dit 'n uitstekende manier is om te bepaal op welke manier soja-opbrengste verhoog of benadeel kan word.

    Drs De Kock, Dreyer
    Tegnologiekomitee

  3. Artikels

   Daar word kennis geneem van die artikels "Onseker wêreld finansiële markte oorheers oliesademark", "Soya beans: oil strike!", "Beware of new inoculants for soya beans", "Graan­mark: 'n terugblik op 2011" en "Die feite oor stik­stof­bronne".

  4. Voorlegging: PNS-webtuiste

   Die Voorsitter stel Me Du Preez aan die woord, om die lede toe te lig oor die magdom inligting wat beskikbaar gestel word op die webblad van die PNS.

   Me Du Preez verskaf 'n grafiese uiteensetting van die voorkoms, struktuur en inhoud van die webblad. Sy vestig in besonder die aandag op die selfdoenvorm ten opsigte van inkomste- en kosteramings, waardeur produsente in staat gestel word om hul eie data in te voer, en inkomste- en kosteramings, wat betrekking het op hul spesifieke boerdery, te bereken.

   Me Du Preez word bedank vir 'n puik voorlegging.

  5. World Soybean Research Conference IX 2013

   (Besluit 10.4.1 van die Dagbestuursnotule van 12 Oktober 2011)

   Die Voorsitter rapporteer dat die World Soybean Research Conference (WSRC) IX vanaf 17 tot 22 Februarie 2013 aangebied word in KwaZulu-Natal. Hy meld dat 'n tentatiewe program reeds opgestel is ten opsigte van dié navorsingskonferensie, wat ook 'n boereprogram in 'n parallelle sessie sal insluit. Hy sê daar word onder andere beoog om van die wêreld se topsojaprodusente byeen te bring tydens die konferensie.

 14. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Soja­werk­groep word bevestig as 6 Maart 2012.

 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir insette ge­lewer asook vir hul aktiewe deelname. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe, en verdaag die vergadering om 13:30.