Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 3 Mei 2012 in die Raadsaal van die Proteïennavorsingstigting, Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr Gerhard Scholtemeijer.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die derde vergadering van die Sojawerkgroep van die jaar. Hy heet in die besonder vir Me Truter welkom, wat vir die eerste keer 'n vergadering van die Sojawerkgroep bywoon.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Mnr J Botma Produsent: Noord-Vrystaat
  Dr E Briedenhann PNS
  Me A de Beer LNR-IGG
  Mnr G de Beer PNS
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Dreyer PNS
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Mnr A du Toit Bayer
  Mnr C Havenga PNS
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr C Louw GraanSA
  Mnr S Nel Bayer
  Mnr FAS Potgieter PNS/GraanSA
  Mnr T Prinsloo LNR-IGG
  Me M Scheepers DLBV
  Me J Truter LNR-IGG
  Mnr G van der Burgh BFAP
  Dr W van der Walt OAK
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Me E Harmse Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr H Conradie Produsent: Mpumalanga
  Mnr H Davies SSA
  Mnr B de Klerk
  Mnr W Engelbrecht Pioneer
  Dr M Griessel PNS
  Mnr G Roos Produsent: Mpumalanga
  Mnr E Maree PNS-kontrakteur
  Dr F Meyer BFAP
  Dr G Thompson LNR-IGG
  Mnr D van der Westhuizen Produsent: Mpumalanga
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur

 4. Personalia

  Wense vir 'n spoedige herstel word oorgedra aan Dr Griessel. Gelukwense word oorgedra aan Mnr Nico Hawkins, met sy aanstelling as Hoofbestuurder van SAGIS.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, met toevoeging van:

  Punt 10.9:   Macrophomina (Charcoal rot), en
  Punt 10.10:   Ondersoek na grondgedraagde siektes by sojabone.

 6. Goedkeuring van die notule

  1. Notule van die Sojawerkgroepvergadering van 6 Maart 2012 en verwysing na webblad

   Besluite:

   1. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 6 Maart 2012 word as gelese beskou en goedgekeur.
   2. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 6 Maart 2012 word na die Bemarkingskomitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.
 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Die Voorsitter neem die dokument rakende die derde oppervlakteskatting van somergewasse vir 2012, asook die dokument wat Me Scheepers in dié verband opgestel het, ter tafel. Hy stel Me Scheepers aan die woord.

   Me Scheepers sê volgens die derde produksieskatting vir 2012, beloop die oppervlakte beplant met sojabone 472 000 hektaar, terwyl produksie geskat word op 711 750 ton, wat 8 750 ton laer is as die tweede produksieskatting en 44 200 ton laer is as die eerste produksieskatting. Sy noem dat dié dalende tendens toegeskryf word aan die ongunstige klimaatstoestande, wat produsente tot dusver hierdie seisoen moes trotseer.

   Me Scheepers noem dat die grootste daling in die sojaboonoes verwag word in Mpumalanga, naamlik 20 000 ton, terwyl opbrengste in die Vrystaat na verwagting sal daal met 17 500 ton, en in Limpopo, met 7 200 ton. Sy sê die verwagte opbrengstoename in Noordwes van 3 900 ton, kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die oppervlakte-aanpassing wat met die tweede skatting gemaak is, na aanleiding van terugvoering wat ontvang is vanaf produsente, en ook tydens vorige werkgroepvergaderings.

   Me Scheepers sê volgens die derde skatting word die grootste sojaboonoes in Mpumalanga verwag, naamlik 260 000 ton, of 37% van die totaal, gevolg deur die Vrystaat met 245 000 ton, of 34% van die totaal, KwaZulu-Natal met 83 300 ton of 12% van die totaal, Limpopo met 52 800 ton of 7% van die totaal, en Noordwes met 39 900 ton, wat 4% van die totaal verteenwoordig. Sy meld dat die oorblywende provinsies gesamentlik 'n opbrengs van 30 750 ton sal lewer, wat 4% van die totaal verteenwoordig.

   Me Scheepers sê die verwagte gemiddelde opbrengs vir die 2012 produksieseisoen is 1,51 ton per hektaar, wat 11% laer is as die vorige seisoen se gemiddelde opbrengs van 1,70 ton per hektaar, 12% minder is as die tienjaargemiddelde opbrengs van 1,72 ton per hektaar, 13% minder is as die vyfjaargemiddelde van 1,73 ton per hektaar, en 18% minder is as die driejaargemiddelde opbrengs van 1,85 ton per hektaar. Sy noem dat KwaZulu-Natal die hoogste gemiddelde opbrengs gelewer het, gevolg deur Limpopo en Noordwes. Sy sê die grootste daling in opbrengste in vergelyking met 2011, is aangeteken in Noordwes, met 'n daling van 24% vanaf 2,5 ton per hektaar na 1,9 ton per hektaar in 2012, terwyl Mpumalanga 'n daling van 16% toon vanaf 1,55 ton per hektaar na 1,30 ton per hektaar in 2012, gevolg deur KwaZulu-Natal, waar 'n daling van 10%, of 2,71 ton per hektaar na 2,45 ton per hektaar, verwag word.

   Die Voorsitter spreek sy waardering uit teenoor Me Scheepers, vir die insiggewende en interessante inligting wat sy beskikbaargestel het.

   Mnr Botma noem dat die produsente in die Noord-Vrystaat ondergemiddelde oeste afgehaal het, met sekere produsente wat minder as een ton per hektaar gestroop het. Hy voeg egter by dat sojas onder besproeiing redelik goed presteer het. Hy sê hy verwag dat 'n droëlandgemiddeld van 1,3 ton per hektaar gelewer sal word. Hy noem dat 'n produsent in die Hoopstadse sandgronde gebruik maak van rollers agter sy planters, aangesien die sandgrond groot walle maak, wat die stroopproses belemmer.

   Die Voorsitter reël dat die kwessie van stroopprobleme in sanderige gronde verwys word na die Tegnologiekomitee.

   Mnr Keun rapporteer by monde van Mnr Maree dat rypskade voorgekom het in die Oos-Vrystaat. Hy sê opbrengste wissel tussen 0,6 ton tot 3,5 ton per hektaar, met produsente in die Cornelia-area wat tot soveel as vyf ton per hektaar gestroop het. Hy noem dat Mnr Maree te kenne gegee het dat Sclerotinia geringe probleme veroorsaak het in Cornelia en Vrede.

   Die Voorsitter sê die derde produksieskatting dui op 'n 10% daling in die verwagte gemiddelde opbrengs in KwaZulu-Natal, en wél vanaf 2,71 ton per hektaar na 2,45 ton per hektaar.

   Mnr Du Plessis bevestig dat die opbrengste in KwaZulu-Natal baie wisselvallig is, met gemiddelde opbrengste van so hoog as 6 ton per hektaar onder besproeiing, tot so laag as een ton per hektaar, op droëland. Hy sê die reën het streep-streep geval, met die gevolg dat gemiddelde opbrengste selfs op een plaas wissel.

   Mnr Havenga bevestig dat die reënval die afgelope seisoen in KwaZulu-Natal nie gelykmatig was nie, en noem as voorbeeld dat Mnr Collyer van Normandien 490mm reënval op sy een plaas gemeet het, terwyl 700mm reënval gemeet is op sy ander, nabygeleë plaas. Hy sê op Mnr Collyer se buurplaas, waar die Cronjés boer, is 'n reënval van 290mm gemeet. Hy noem dat die Cronjés se gemiddelde opbrengste gewissel het tussen 1,2 en 1,6 ton per hektaar, terwyl Mnr Collyer, wat nog besig is om te stroop, nagenoeg 2,7 ton per hektaar sal stroop. Hy sê dit is uiters moeilik om te voorspel wat die gemiddelde opbrengs vir KwaZulu-Natal sal wees.

   ie Voorsitter sê luidens die Oeskattingskomitee se derde skatting word 'n totale soja-opbrengs van 260 000 ton in Mpumalanga verwag, teenoor die verwagte 280 000 ton van die eerste produksieskatting. Hy noem dat die gemiddelde opbrengs na verwagting met 16% sal daal, en wél vanaf 1,55 ton per hektaar in 2011 na 1,30 ton per hektaar in 2012.

   Mnr Potgieter sê Mnr Van der Westhuizen het hom meegedeel dat sy soja-opbrengste aansienlik gedaal het. Hy noem dat Mnr Van der Westhuizen gewoonlik na aan drie ton per hektaar stroop, maar dat sy gemiddelde opbrengs hierdie seisoen nagenoeg 1,8 ton per hektaar is. Hy sê Mnr Schalk Stapelberg het egter te kenne gegee dat die soja-opbrengste in die Piet Retief-area baie goed is.

   Die Voorsitter noem dat hy 'n skrywe ontvang het vanaf Mnr Roos, waarin hy noem dat die skielike verandering in hitte tot gevolg gehad het dat al die sojas tegelyk drooggeword het. Hy sê Mnr Roos noem dat die vog wissel van 7,5 tot 10%, waar dit voor die naweek op 14% gemeet is. Hy noem dat Mnr Roos rapporteer dat die proteïeninhoud op 30 tot 38% teleurstellend laag is in die Hoëveldse gebiede van Wonderfontein, Belfast , Middelburg en Carolina, en dat sojas met 'n proteïeninhoud van 39 tot 40% tans aangery word vanaf Marble Hall en Groblersdal. Hy sê luidens Mnr Roos wissel opbrengste heelwat, met Carolina en Hendrina, waar vanaf 800kg tot 1,4 ton per hektaar gestroop word, Stofberg, waar gemiddeld 1 tot 1,6 ton per hektaar gestroop word, en dat Wonderfontein, Arnot en Middelburg kan spog met opbrengste van 2 tot 3,5 ton per hektaar.

   Die Voorsitter sê Mnr Roos noem dat verskeie bemestingsproewe op sy plaas gedoen is om die proteïeninhoud van die sojas te probeer opjaag. Hy reël dat Mnr Roos se skrywe ingesluit word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering, en dat Mnr Roos versoek word om die Werkgroep van meer besonderhede oor die bemestingsproewe op sy plaas te voorsien.

   Mnr Keun sê Mnr Henk Conradie het laat weet dat die opbrengste in sy gebied wissel tussen 0,5 ton en drie ton per hektaar. Hy noem dat Mnr Van Wyk laat weet het dat ryp tussen 7 en 9 April plek-plek voorgekom het op die Hoëveld. Hy voeg by dat produsente wat vroeg geplant het, sowat vier ton per hektaar gestroop het. Hy sê Sclerotiniabesmetting op Kinross het die verwagte opbrengs van vier ton per hektaar afgebring na 2,5 ton per hektaar.

   Mnr Potgieter noem dat die produsente in Limpopo, wat sojas hoofsaaklik onder besproeiing verbou, oor die algemeen bietjie minder stroop as die vorige produksieseisoen. Hy sê in Noordwes stroop besproeiingsprodusente tussen 1,5 en 3,5 ton per hektaar. Hy noem dat die opbrengste heelwat wissel in die ligter gronde, en dat dit wil voorkom asof die hitte 'n groter effek gehad op die ligter as op die swaarder gronde.

   Mnr Potgieter sê Mnr Jozeph du Plessis, 'n nuwe toetreder, het aangedui dat hy 'n gemiddelde opbrengs van 2,8 tot 3,5 ton per hektaar onder droëland in Schweizer-Reneke gestroop het, en het daarmee gewys wat gedoen kán word. Hy noem dat Mnr Du Plessis aan hom te kenne gegee het dat sojaboonaanplantings in daardie gebied geweldig gaan uitbrei. Hy doen aan die hand dat 'n artikel geskryf word oor die prestasie wat deur Mnr Du Plessis behaal is.

   Die Voorsitter noem dat die kwessie van navorsing op sojabone onder besproeiing nog bespreek moet word deur die Tegno­logie­komitee. Hy sê dit bly vir hom vreemd dat besproeiingsprodusente in 'n normale jaar, sover dit hitte-eenhede betref, slegs twee ton sojas per hektaar kan stroop. Mnr Potgieter sê besproeiingskedulering speel 'n belangrike rol, veral op ligter gronde. Hy noem dat selfs ervare produsente skade gely het in die uitermatige toestande van die afgelope seisoen. Dr De Kock sê daar is duidelik 'n tekort aan inligting oor besproeiingskedulering. Dr Dreyer spreek die oortuiging uit dat té min vog neergesit word teen die einde van die seisoen.

   Dr Lamprecht sê die rol wat bewaringsboerdery speel in die bewaring van vog moet nooit buite rekening gelaat word nie. Sy doen aan die hand dat vasgestel word hoeveel sojaboonprodusente bewaringsboerdery toepas, en voeg by dat stoppelbewaring en wisselbou van uiterste belang is.

   Mnr Havenga noem dat 'n hele aantal besproeiingstelsels wat in sy omgewing gebruik word, ontwerp is vir aanvullende besproeiing. Hy sê dit is uiters belangrik dat besproeiingsprodusente vóór planttyd die grondprofiel vul met water. Dr De Kock sê 'n bykomende probleem is dat produsente groter oppervlaktes plant as dít waarvoor hulle voldoende water het.

   Besluite:

   1. Dat die kwessie van stroopprobleme in sanderige gronde verwys word na die Tegnologiekomitee.

    Drs De Kock en Dreyer
    Tegnologiekomitee

   2. Dat die kwessie van die tekort aan inligting oor besproeiing-skedulering verwys word na die Tegnologiekomitee.

    Drs De Kock en Dreyer
    Tegnologiekomitee

   3. Dat publisiteit verleen word aan die prestasie wat deur Mnr Du Plessis met sojas op droëland in Schweizer-Reneke behaal is.

    Dr Dreyer
    Tegnologiekomitee

   4. Dat Mnr Roos se skrywe aan die PNS ingesluit word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering,en dat Mnr Roos versoek word om die Werkgroep van meer besonderhede oor die bemestingsproewe op sy plaas te voorsien.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep

  2. SAGIS

   Daar word kennis geneem van SAGIS se markinligting wat voorberei is vir die Sonneblom- en Sojaboonforum, gedateer 24 April 2012, van die Weeklikse Bulletin gedateer 17 April 2012, en die Maandelikse Bulletin van Opgawe-inligting, gedateer 26 Maart 2012.

   Dr Briedenhann noem dat 80 000 ton sojaboonuitvoere tans in die pyplyn is. Hy sê die persaanleg te Villiers het die afgelope week met proeflopies begin.

  3. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Geen bespreking.

  4. Mikpunte – 2020

   (Besluite 7.4.1 en 7.4.2 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

   Die Voorsitter reël dat die saak rakende sojas onder besproeiing en die LNR se handleiding ten opsigte van sojaverbouing oorstaan. Me De Beer noem dat die handleiding na verwagting binne die volgende maand vrygestel sal word. Mnr Keun sê die handleiding sal tydens 'n amptelike funksie bekendgestel word.

   Besluite:

   1. Dat die kwessie van navorsing op sojabone onder besproeiing verwys word na die Tegnologiekomitee.

    Drs De Kock en Dreyer
    Tegnologiekomitee

   2. Dat die hersiene uitgawe van die LNR-IGG se handleiding ten opsigte van sojaverbouing onder die loep geneem word, sodat moontlike leemtes in die inligting ten opsigte van faktore wat saak maak vir die sojaplant identifiseer kan word.

    Drs De Kock en Dreyer
    Tegnologiekomitee
    Sojawerkgroep

  5. Projeksie van proteïenbehoeftes

   (Besluit 10.7.1 van die Bemarkingskomiteenotule van 13 Februarie 2012)

   Daar word kennis geneem van die projeksies van plaaslike olie-koekbehoeftes vir diereverbruik vir 2015, 2020 en 2025.

   Die Voorsitter sê die hart van die PNS word in 'n groot mate gereflekteer deur hierdie dokument, wat jaarliks opgestel word deur Mnr Deon Joubert, landbou-ekonoom en Visevoorsitter van die PNS. Hy noem dat die berekeninge vervat in die dokument aan die hand van onder andere die APR-model gedoen word. Hy sê die PNS gebruik dié berekeninge as maatstaf, ten einde die mate van vordering wat behaal word met die realisering van die PNS se doelstellings te bepaal. Hy noem dat die PNS hom ten doel stel om meer proteïen plaaslik te produseer, ten einde ingevoerde proteïen, of dan sojaboonoliekoek, te vervang. Hy verduidelik dat die PNS ook in die verlede navorsing oor 'n aantal ander proteïenbronne befonds het, maar dat sojaboonoliekoek tans beskou word as die belangrikste bron van proteïen vir dierevoer.

   Dr Briedenhann verskaf 'n kort uiteensetting van die wyse waarop die APR-model funksioneer. Hy sê dit is baie belangrik om die toekomstige behoeftes aan proteïen as sulks te bepaal. Hy noem dat verskillende dierespesies verskillende rantsoene verbruik, en dat bepaalde dierespesies ook op sekere groeistadia verskillende rantsoene benodig. Hy sê liniêre programmering word gebruik om te bepaal presies wat die behoeftes is aan sekere roumateriale, hoe-wel die pryse daaraan verbonde en die beskikbaarheid van die roumateriaal ook in berekening gebring word. Hy noem dat die APR-model ook gebruik kan word om die per capita-verbruik van sekere proteïenbronne te bepaal.

   Die Voorsitter noem dat die toekomsprojeksies gedoen word aan die hand van vier scenario's, met die PNS wat die geprojekteerde syfers van scenario een, oftewel hoë inkomstegroei met beskermende tariewe in plek, aanvaar. Hy sê die projeksie van oliekoekbehoeftes in 2015 is bereken as 2 127 336 ton.

   Die Voorsitter sê wanneer die beplande nuwe perskapasiteit plaaslik in werking gestel word, sal dit uit die aard van die saak tot gevolg hê dat meer sojabone plaaslik verwerk sal word.

   Dr Briedenhann sê die nuwe persaanleg te Villiers behoort kapasiteit te hê vir die verwerking van nagenoeg 120 000 ton sojabone jaarliks. Hy noem dat die RussellStonegroep se persaanleg te Bronkhorstspruit, wat 'n jaarlikse kapasiteit van nagenoeg 240 000 ton het, na verwagting in 2013 in werking gestel sal word. Hy sê die Noble-aanleg te Standerton, wat min of meer dieselfde grootte sal wees as dié van die RussellStonegroep, sal na verwagting in 2014 in werking gestel word.

   Die Voorsitter sê die PNS sou nooit só ver gevorder het met die bereiking van sy doelstellings, sonder die waardevolle insette van die lede van die Sojawerkgroep nie.

   Mnr Potgieter doen aan die hand dat die projeksies van plaaslike oliekoekbehoeftes vir diereverbruik vir 2015, 2020 en 2025 gepubliseer word in die SAGraan.

   Mnr Du Toit rapporteer dat Bayer in die veld waargeneem het dat twee groepe tans kontrakte vir sojaproduksie, wat wissel van vyf tot tien jaar, vasmaak. Hy sê gerugte wil dit hê dat die kontrakte deur 'n Argentynse groep hanteer word, en dat dié kontrakte hektare by bestaande agente benadeel. Hy noem dat die gevaar daarin lê dat die oliekoek dan uitgevoer kan word. Hy verneem of dit nie tot gevolg sal hê dat die PNS se projeksies skeeftrek nie.

   Die Voorsitter sê meer as 90% van oliekoekverbruik plaaslik word ingevoer vanaf Argentinië, en voeg by dat dit vreemd sal wees indien buitelandse kapitaal plaaslik belê word, met die oog op uitvoere na Argentinië.

   Dr Briedenhann sê die verwarring het ontstaan omdat 'n aantal multinasionale maatskappye 'n plaaslike teenwoordigheid het, en persaanlegte hier bou. Hy beskou dit as sinvol dat dié maatskappye stappe sal neem, om te verseker dat hulle voldoende voerstof sal hê.

   Die Voorsitter sê indien voldoende sojabone nie plaaslik geproduseer word om te voorsien in die behoefte wat die beplande perskapasiteit van 1,1 miljoen ton tot gevolg gaan hê nie, sal sojabone ingevoer moet word, en sal Suid-Afrika in dié geval wél selfvoorsienend mag wees ten opsigte van proteïenproduksie plaaslik, maar nie in terme van die PNS se doelstellings nie.

   Mnr Du Toit wys daarop dat die mark negatief beïnvloed kan word deur goedkoper invoere. Mnr Du Plessis noem dat die verskil tussen invoer- en uitvoerpariteit welbekend is, met plaaslike sojas wat tans R300 tot R400 onder die invoerpariteitsprys verhandel. Hy sê die bykomende perskapasiteit sal die prys outomaties opstoot na invoerpariteitsvlakke.

   Die Voorsitter sê die PNS is baie positief oor die toekoms van sojaboonverbouing plaaslik.

   Besluit:

   1. Dat die projeksie van plaaslike oliekoekbehoeftes vir diereverbruik vir 2015, 2020 en 2025 voorgelê word vir publikasie in GraanSA se lyfblad.
   2. Mnr Keun
    Bemarkingskomitee

  6. Kwaliteit van sojabone en sojaboonoliekoek

   (Besluit 7.6.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

   Mnr Keun rapporteer dat die verslag oor die resultate van die ondersoek na die kwaliteit van plaaslikgeproduseerde sojabone en sojaboonoliekoek tans voorberei word vir publikasie. Hy noem dat die ondersoek na die kwaliteit van plaaslike sojabone voortaan ondervang sal word deur die sojaoeskwaliteitsverslag, wat gedoen word deur die Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL). Hy sê daar word ook beoog om die sojaoliekoek-kwaliteitsondersoek te herhaal.

   Mnr Keun rapporteer dat die literatuurstudie oor al die faktore wat die proteïen- en olievlakke van sojabone negatief kan raak afgehandel is, en vir kennisname voorgelê sal word aan die onderskeie Raadskomitees en die Sojaboonwerkgroep.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die literatuurstudie oor al die faktore wat die proteïen- en olievlakke van sojabone negatief kan raak afgehandel is, en vir kennisname voorgelê sal word aan die Sojaboonwerkgroep.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Briedenhann sê die prys van 47% proteïen sojaboonoliekoek, geland te Durban, kom tans te staan op R4 451, bereken teen 'n wisselkoers van R7,55/US$, met die waarde van volvetsoja wat bereken is op R5 225, en die riglynprys aan produsente op die plaas, soos bereken op 2 Mei 2012, wat te staan kom op R4 173. Hy noem dat plaaslike sojaboonpryse uitvoerpariteit volg.

   Dr Briedenhann verskaf 'n kort oorsig van die internasionale oliesade-scenario, en sê die wêreldproduksie van oliesade het 'n driejaarlaagtepunt bereik. Hy sê die internasionale voorradevlak is baie laag, en voeg by dat die sojaboonmark tans baie bulagtig is. Hy noem dat die Argentynse Vry-aan-Boord (VAB) pryse in die laaste vyf weke met 18% toegeneem het. Hy sê sojaboonpryse is tans die hoogste in vier jaar, weens Chinese aankope en die krimpende Suid-Amerikaanse voorrade.

   Dr Briedenhann sê die Noord-Amerikaanse weer word tans met groot belangstelling dopgehou, met die oog op aanplantings.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die PNS se afgeleide produsenteprys vir sojabone soos op 2 Mei 2012 R4 173 beloop het.

    Lede

  2. SAFEX

   Kennis word geneem van die SAFEX-termynpryse van sojabone soos op 18 April 2012, wat as Bylae F by die sakelys aangeheg is. Die Voorsitter sê SAFEX-pryse het verstewig sedert Januarie 2012.

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Algemeen

    Geskatte soja-opbrengste en oppervlaktes van die onderskeie provinsies is bespreek as deel van Punt 7.1.

   2. Super Sojakompetisie

    (Besluite 9.1.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

    Mnr Du Plessis noem dat die Super Sojakompetisie tans as 'n loodsprojek beskou word. Hy bevestig dat die resultate van die Super Sojakompetisie, wat in die huidige produksiejaar met die nuwe baadjie van 'n opbrengskompetisie spog, beskikbaar gestel sal word. Hy onderneem om die lede op hoogte van sake te hou.

  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Algemeen

    Geskatte soja-opbrengste en oppervlaktes van die onderskeie provinsies is bespreek as deel van Punt 7.1.

    Mnr Van der Burgh bied 'n voorlegging aan oor die impak wat mynboubedrywighede in Mpumalanga het op kontant­gewas­produksie op vrugbare landbougrond. Hy sê die Maize Trust het die Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) genader om 'n loodsstudie te onderneem in die distrikte van Ogies, Delmas en Leandra oor die langtermyngevolge van dié aktiwiteite, indien die huidige tendens voortgesit sou word.

    Mnr Van der Burgh noem dat die sojabedryf in dieselfde mate as die mieliebedryf deur die mynbou-aktiwiteite geraak word. Hy sê dit is noodsaaklik dat georganiseerde landbou saamstaan, ten einde die probleem die hoof te bied. Hy noem dat die meerderheid van die plaaslike hoëpotensiaal landbougrond in Mpumalanga geleë is, en dat feitlik die hele Mpumalanga oor mynboupotensiaal beskik.

    Mnr Van der Burgh noem dat letterlik honderde duisende hektare landbougrond verlore kan gaan. Hy sê die gedagte is om die effek daarvan op pryse, voedselsekerheid, omgewingswater en dies meer te kwantifiseer.

    Dr Van der Walt noem dat hy die saak in 'n baie ernstige lig beskou. Hy sê hoewel landbou primêr geraak word deur die aangeleentheid, sal baie ander rolspelers ook daardeur geraak word, en sal al die onderskeie sektore gemonster moet word tot daadwerklike optrede.

    Die Voorsitter reël dat die kwessie van die impak van mynbouaktiwiteite in Mpumalanga verwys word na die Raad, vir kennisname.

    Besluit:

    1. Dat die kwessie van die impak van mynbou-aktiwiteite in Mpumalanga verwys word na die Raad, vir kennisname.

     Voorsitter
     Raad

   2. Super Sojakompetisie: Wonderfontein

    (Besluit 9.2.2.1 en 9.2.2.2 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

    Die saak rakende die strukturering van die Wonderfonteinse Super Sojakompetisie word as afgehandel beskou.

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Algemeen

    Geskatte soja-opbrengste en oppervlaktes van die onderskeie provinsies is bespreek as deel van Punt 7.1.

  4. Vrystaat

   1. Algemeen

    (Besluit 9.4.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

    Geskatte soja-opbrengste en oppervlaktes van die onderskeie provinsies is bespreek as deel van Punt 7.1.

    Die Voorsitter doen aan die hand dat die moontlikheid ondersoek word om besoek af te lê by Mnr Gert Engelbrecht, wat tussen Hoopstad en Bloemhof boer, en besonder goeie opbrengste onder besproeiing behaal het in vorige produksie­seisoene.

    Mnr Louw noem dat Mnr Engelbrecht nie op soek is na publisiteit nie. Hy doen aan die hand dat hy en Dr Dreyer Mnr Engelbrecht se uitnodiging om op sy plaas te gaan kuier, aanvaar, en dat Mnr Engelbrecht gepols word oor sy wenresep ten opsigte van sojaverbouing onder besproeiing. Hy noem dat 'n generiese artikel dan daaroor geskryf kan word.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat besoek afgelê sal word by Mnr Gert Engelbrecht, wat tussen Hoopstad en Bloemhof boer, met die oog daarop om 'n generiese artikel oor Mnr Engelbrecht se wenresep vir sojaverbouing onder besproeiing te publiseer.
    2. Dr Dreyer
     Mnr Louw
     Sojawerkgroep
     Tegnologiekomitee

  5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Distrikte

   1. Algemeen

    Geen verslaglewering.

  6. Algemeen

   Geen verslaglewering.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   1. Nasionale cultivarproewe 2011-2012

    (Besluite 10.1.1.1 en 10.1.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

    Die Voorsitter reël dat die inligtingstuk getitel "Reliability", wat saamgestel is deur Me De Beer, ingesluit word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

    Daar word kennis geneem van die lys met die name en kontakdetail van medewerkers, wat betrokke was by die nasionale cultivarevaluasieproewe wat aangeplant is in die 2011-2012 produksieseisoen.

    Dr De Kock doen aan die hand dat die lys aangevul word, deur aan te dui welke proewe by navorsingstasies en welke by produsente aangeplant is. Mnr Prinsloo sê die LNR-IGG beoog om sy benadering tot die sojabooncultivarevaluasieproewe te verander, en sal objektiwiteitsonthalwe moontlik sélf al die proewe in die toekoms behartig.

    Besluit:

    1. Dat die inligtingstuk getitel "Reliability", wat saamgestel is deur Me De Beer, ingesluit word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

     Mnr Keun
     Sojawerkgroep

  2. Roes

   1. Roesvangerproewe

    Mnr De Beer rapporteer dat sojaboonroesbesmetting bevestig is te Kestell op 22 Maart, en op 27 Maart te Greylingstad en Potchefstroom.

   2. Roes: Beplanning vir 2011-2012

    (Besluit 10.2.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

    Dr De Kock noem dat Prof McLaren tydens die Julievergadering van die Sojawerkgroep sal rapporteer oor resultate wat behaal is met die projek om sekere roesvangerproewe, wat nie gespuit is nadat die siekte waargeneem is nie, te monitor vir siekte-ontwikkeling, opbrengsverliese en dies meer. Hy sê die voorlopige bevinding is dat geweldige skade opgedoen kan word deur nie lang groeiers te spuit nie, terwyl kort groeiers nie in só 'n mate geraak word nie, maar tog betekenisvolle skade kan opdoen.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat Prof McLaren tydens die Julievergadering van die Sojawerkgroep sal rapporteer oor resultate wat behaal is met die projek om sekere roesvangerproewe, wat nie gespuit is nadat die siekte waargeneem is nie, te monitor vir siekte-ontwikkeling, opbrengsverliese en dies meer.

     Dr De Kock
     Sojawerkgroep

  3. Sclerotinia

   1. Sclerotinia – beplanning 2011-2012

    Dr De Kock bevestig dat 'n artikel geskryf sal word oor die bestuur van Sclerotiniabesmetting op sojabone.

    Daar word kennis geneem van die nuusberig "Update from Sclerotinia Initiative meeting", wat gepubliseer is in die Sunflower Week in Review, gedateer 23 Januarie 2012. Dr Van der Walt rapporteer dat hy 'n opsomming gemaak het van die handelinge van die vergadering. Die Voorsitter reël dat gemelde opsomming ingesluit word saam met die dokumentasie van die eersvolgende Sojawerkgroepvergadering.

    Mnr Botma rapporteer dat heelwat nuwe toetreders in sy gebied nie weet hoe lyk 'n sojaplant wat met Sclerotinia besmet is nie. Dr De Kock bevestig dat die PNS 'n pamflet oor Sclerotiniabesmetting op sojabone gepubliseer het. Die Voorsitter benadruk dat die pamflet kleurfoto's moet bevat.

    Dr De Kock bevestig dat die pamflet uitgedeel sal word by die NAMPO-Oesdag. Mnr Du Plessis doen aan die hand dat pamflette oor sojaverbouing ook uitgedeel word by die No-Till Inligtingsdag.

    Dr De Kock bevestig voorts dat monsters geneem is van die kort-groeiseisoencultivars, wat aangeplant is as een van die behandelings in die Sclerotiniaproewe te Kinross. Hy sê die gedagte is om vas te stel of die proteïeninhoud van kort­groei­seisoencultivars laer is as die van ander cultivars.

    1. Dat proteïenontledings gedoen word van die kortgroeiseisoencultivars, wat aangeplant is in die Kinrossproewe.

     Mnr Van Wyk
     Dr De Kock
     Sojawerkgroep
     Tegnologiekomitee

    2. Dat 'n artikel gepubliseer word oor die bestuur van Sclerotiniabesmetting by sojabone.

     Dr De Kock
     Sojawerkgroep
     Tegnologiekomitee

    3. Dat kennis geneem word dat 'n opsomming van die handelinge van die jaarlikse vergadering van die Sclerotinia Initiative, wat plaasgevind het in Januarie 2012, ingesluit sal word saam met die dokumentasie van die eersvolgende Werk­groepvergadering.

     Mnr Keun
     Sojawerkgroep

  4. Rhizobium – Terugvoering

   (Besluit 10.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

   Mnr Louw noem dat GraanSA se Insetkomitee die kwessie van die gebruik van ongeregistreerde entstowwe tydens hul Junie-vergadering gaan bespreek. Hy sê die produsente sal voor planttyd attent gemaak daarop om nie dergelike entstowwe te gebruik nie.

   Mnr Keun sê die bevindinge van Dr Hassen van die LNR-NIPB se studie oor die effektiwiteit van entstowwe wat plaaslik beskikbaar is, sal aan die lede gekommunikeer word sodra Dr Hassen se verslag daaroor beskikbaar is.

   Dr De Kock noem dat die maatskappy MBFI se entstof wél die WB74-ras bevat.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ingewag word vanaf GraanSA se Insetkomitee oor die kwessie rakende die gebruik van ongeregistreerde entstowwe op sojabone.

    Mnr Potgieter
    Mnr Louw
    Sojawerkgroep

  5. Nematodes – Terugvoering

   (Besluit 10.5.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

   Die Voorsitter rapporteer dat verkennende gesprekke gevoer is met die LNR-IGG oor die pad vorentoe met die sewe aalwurm­verdraagsame lyne, wat Prof Fourie ontwikkel het as deel van die navorsingsprojek "Introduction of root-knot nematode resistance into local popular soybean genotypes using marker-assisted selection (MAS) and enhanced generation advancement". Hy reël dat die saak as afgehandel beskou word, tot tyd en wyl daar verdere verwikkelinge is waaroor gerapporteer kan word.

  6. Biobrandstowwe

   Daar word kennis geneem van die dokument "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof en oliesadebedryf: Eerste Kwartaal, 1 Januarie tot 31 Maart 2012".

  7. Onderwerpe vir webstudies

   (Besluit 10.7.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

   Daar word kennis geneem dat lede welkom is om te versoek dat webstudies onderneem word oor sojaverwante onderwerpe.

   Die Voorsitter reël dat die besluit rakende die resultate van die webstudie oor plaaslikvervaardigde produkte, wat sojabone as bestanddeel bevat, oorstaan.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die resultate van die webstudie oor plaaslikvervaardigde produkte, wat sojabone as be­stand­deel bevat, beskikbaar gestel is aan Soy Southern Africa (SSA), sodat verdere insette bekom kan word.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep

  8. Cultivar Maturity Group Map – Terugvoering

   (Besluit 10.8.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

   Dr De Kock rapporteer dat Mnre Van Wyk en Farr oorleg gepleeg het oor die vrae wat Mnr Farr gestel het oor die vol­wassen­heidsgroepering van sojabooncultivars. Die saak word as afgehandel beskou.

  9. Macrophomina (Charcoal rot)

   Mnr Potgieter rapporteer dat sy sojaplante in die afgelope produksiejaar vir die eerste keer in al die jare wat hy met sojas boer Macrophomina-besmetting opgedoen het. Hy sê hy is ingelig dat die besmetting in die peulvulstadium posvat, en dat die skade aan die oes tot 40% kan beloop. Hy meld dat die skade op sy lande nagenoeg 15 tot 20% beloop het. Hy sê die besmetting is nie saadoordraagbaar nie, en word veroorsaak deur 'n grondgedraagde patogeen. Hy noem dat die siekte toeslaan sodra 'n plant onder stres kom, soos wat byvoorbeeld die geval sou wees indien warm dae gevolg word deur koue nagte.

   Dr Lamprecht noem dat isolasies gedoen is van die monsters wat op Mnr Potgieter se plaas geneem is. Sy sê heelwat meer Phomopsis as Macrophomina is geïsoleer. Sy noem dat Macrophomina uiters gevoelig is vir droogtestres en hittestres, en dat die siekte hanteer kan word deur die stres te verlig. Sy sê sy sou graag van die saad wou toets. Sy bevestig dat Macrophomina deel vorm van Dr Tewoldemedhin se studie oor grondgedraagde siektes by sojabone. Sy onderneem om 'n inligtingstuk oor die siekte op te stel.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat 'n inligtingstuk saamgestel sal word oor Macrophomina (Charcoal rot).

    Dr Lamprecht
    Sojawerkgroep
    Tegnologiekomitee

  10. Ondersoek na grondgedraagde siektes by sojabone

   Dr Lamprecht lewer 'n kort voorlegging oor die resultate wat tot dusver met die ondersoek na grondgedraagde siektes by sojabone bekom is. Sy sê die opnames van siektes word in koeler, matige en warm gebiede gedoen. Sy noem dat een cultivar by die onderskeie nasionale cultivarevaluasie-proewe gemonster word, en voeg by dat die nasionale cultivarevaluasie-proewe die afgelope jaar baie goed vertoon het.

   Dr Lamprecht verskaf detail van die belangrike patogene wat by al die lokaliteite identifiseer is. Sy noem dat al die molekulêre karakteriserings na verwagting teen Julie afgehandel sal wees, en dat Dr Tewoldemedhin waarskynlik 'n lesing in dié verband aan die lede van die Sojawerkgroep sal aanbied.

   Dr Lamprecht vertoon 'n skyfie van saad wat geplant is in gepasteuriseerde en ongepasteuriseerde grond, onderskeidelik, waaruit dit duidelik blyk dat die saad wat in ongepasteuriseerde grond geplant is, verdwerg is, en wat die effek van grondgedraagde siektes werklik is. Sy wys daarop dat dit moeilik is vir 'n produsent om agter te kom wanneer 'n hele land se plante verdwerg is. Sy sê die probleme kan hanteer word deur effektiewe maatreëls soos saadbehandeling en wisselbou in plek te stel.

 11. Saad

  Geen bespreking.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2012: Datums, terugvoering en reklame

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   5-6 September "No-Till" Inligtingsdag, Drakensville

   Me De Beer noem dat 'n geslaagde boeredag aangebied is te Glen, wat bygewoon is deur 'n studiegroep uit die plaaslike omgewing, waarvan die lede baie belangstel in sojaverbouing.

  2. Wisselbou

   (Besluit 12.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

   Mnr Louw rapporteer dat hy 'n aantal produsente genader het na afloop van GraanSA se kongres, en dat dié, nieteenstaande hulle teleurstellende soja-oeste as gevolg van die weerstoestande die afgelope seisoen, hom ingelig het dat sojas hier is om te bly, na aanleiding van die positiewe effek wat sojas gehad het op mielies, in wisselboustelsels. Hy sê veral produsente wat op die Wes-Vrystaatse en Noordwes se watertafelgronde boer is van plan om op groot skaal sojas aan te plant.

   Mnr Potgieter noem dat Mnr Hansie Viljoen, nuwe GraanSA hoofbestuurslid, beplan om oor te skakel van grondboonproduksie na sojaproduksie, en van plan is om met Dr Dreyer in verbinding te tree, sodat hy meer inligting kan bekom oor sojaproduksie. Hy sê Mnr Neil Claassen van Reitz wou weet of die positiewe effek van sojabone steeds in die grond sal agterbly, tot voordeel van mielies, wat op die land aangeplant word nadat die sojaland 'n jaar ná oes braak gelê het. Hy bevestig dat sojas op die lippe is van al GraanSA se hoofbestuurslede.

   Dr De Kock bevestig dat die positiewe effek van sojas in 'n wisselboustelsel in die grond sal agterbly, al lê die land braak vir 'n jaar.

   Mnr Louw sê vordering wat behaal word met die Maize Trust se bewaringsboerderyprojek, wat onder leiding staan van Dr Sybrand Engelbrecht, is gerapporteer tydens 'n vergadering wat 'n paar weke gelede gehou is. Hy noem dat 'n aantal navorsers ook voor­leggings gelewer het. Hy sê Dr Engelbrecht moet aan die hand van dit wat tydens die vergadering gerapporteer is, 'n plan saamstel vir die pad vorentoe.

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste – nuusbrokkies en kleurfoto's

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om interessante inligting en kleurfoto's beskikbaar te stel, met die oog op plasing daarvan op die PNS-webtuiste.

  2. Artikels

   Daar word kennis geneem van die artikels "Suid-Afrika mik na 1m ton sojabone", "Nuwe perskapasiteit se potensiële impak op sojaboonaan-plantings", "Kleiner internasionale sojaboon- en grondboonoeste", "Tegnologie in die peulplantentstofbedryf" en "Maximum yield with rainfed soyas".

  3. World Soybean Research Conference (WSRC) IX 2013

   (Besluit 13.6.1 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012)

   Daar word kennis geneem van die uitnodiging vir die aanbied van referate tydens die World Soybean Research Conference (WSRC) IX, wat op die webblad van die WSRC IX 2013 gepubliseer is.

  4. Sojaleweringspunte

   Daar word kennis geneem van die lys van nuwe geregistreerde sojaboonafleweringspunte.

  5. Spreker: Dr Wayne Truter van die Universiteit van Pretoria

   (Besluit 9.2.2.2 van die Sojawerkgroepnotule van 6 Maart 2012 en besluit 29.3.1 van die Raadsnotule van 14 Maart 2012)

   Dr De Kock bevestig dat Dr Truter genooi sal word om op te tree by 'n toekomstige Sojawerkgroepvergadering.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat Dr Truter, kundige oor bewaringsboerdery, genooi sal word om op te tree by 'n toekomstige Sojawerkgroepvergadering.

    Dr De Kock
    Sojawerkgroep

 14. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep word bevestig as 25 Julie 2012.

 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir insette gelewer, asook vir hul aktiewe deelname. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe, en verdaag die vergadering om 13:30.