Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 5 Februarie 2004 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Scholtemeijer open die vergadering met gebed. Hy verwelkom elkeen teenwoordig by die vergadering.

  Daar word rapporteer dat groot dele van die binneland te min of geen reën gehad het nie, en die aanplanting van somergewasse dus baie afgeskaal moes word.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr CL Grimbeek PNS George
  Mnr D Hanekom DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr HA Cerfonteyn DLWK
  Mnr W Voigt DLWK George
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr G Conradie DLWK Moorreesburg
  Mnr HF de Wet DLWK
  Mnr L Robertson SKOG
  Dr JM Laubscher DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Mnr J Truter WPK
  Mnr J Lusse CRK
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr C van der Merwe MKB
  Mnr L Swartz Murray Voere
  Mnr N Murray Murray Voere
  Mnr J Loubser Bokomo Voere
  Mnr J Kellerman Agricol
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr PJ Pieterse US (gedeelte van verga­dering)
  Me L van Zyl Agri Wes-Kaap / Sekreta­rieel

  Verskonings

  Mnr D van Papendorp CBK
  Mnr K Schonken CBK
  Mnr N Mouton GSA
  Mnr N Vermaak GSA Nasionaal
  Mnr P Fouché Advanta
  Dr N Kotzé Agricol
  Mnr L Wille Agricol
  Mnr P Laubscher BNK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr C van Rooyen DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr H Kotzé Bokomo Voere
  Mnr A Haasbroek Boland Agri
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr D Lloyd Starke Ayres
  Prof A Agenbag US
  Dr A Nel LNR-IGG
  Mnr C Kotzé Tuinroete Agri
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  • 6.4Terugvoering deur dr Hardy insake stikstofproef
  • 11.3PNS Webwerf
 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 3 Desember 2003 – soos by die sakelys aangeheg – word as gelese beskou en met wysigings goedgekeur, naamlik:

  • Bladsy 2 punt 6.1 se laaste sin – "... ruitrugmotte die bladgroen van die peule gevreet het."
  • Bladsy 4 punt 6.5 derde sin – "... voorsitter sal mnr Deon Joubert kontak ..."
  • Bladsy 7 punt 7.1.3 derde sin – "... saadbehandeling te gebruik ..."
  • Bladsy 9 punt 8.1 en 8.2 – verander spelling na "cultivarproefresultate"
  • Bladsy 11 en Bladsy 12 punt 9.3.1.2 – verander spelling na "Slakwerkgroep"
 6. Algemene oorsig

  1. Canola

   Swartland en Suid-Kaap

   Geen nuwe inligting sedert Desember verslag.

   Suidwestelike Distrikte

   Wag vir reën.

   Oos-Kaap

   Geen nuwe inligting.

   Somerreënvalstreke

   Geen nuwe inligting.

  2. Lupiene

   Swartland / Suid-Kaap / SWD / Oos-Kaap

   Geen nuwe inligting.

  3. Oesskatting

   Neem kennis dat daar volgens die NOK se Januarie 2004 oesskatting 40 770 ton canola en 4040 ton lupiene geoes kon word.

  4. Stikstof toediening – proef te Tygerhoek

   Dr Hardy verstrek voorlopige resultate wat uit die DLWK se proef insake die effek van N-toedieningspeile by verskil­lende canola cultivars verkry is.

   Besluit dat

   • dr Hardy die resultate van die proewe met dié van die nasionale cultivarproewe sal vergelyk;
   • daar na oorlegpleging tussen dr Hardy en mnr Hane­kom 'n aanbeveling oor die voorsetting van die proewe gemaak sal word.

   Dr Hardy
   D Hanekom

  5. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer dat die internasionale toestande 'n positiewe effek op die canola pryse behoort te hê. Die wêreldvoor­sieningsposisie van sojaboon het verswak. Terselfdertyd veroorsaak die tekort aan vismeel (verbod op visvang in Peru) en die verbod op die gebruik van karkas­meel in veevoeding in sekere lande, 'n groter aanvraag na ander proteïenbronne.

   Die gemiddelde invoerprys vir soja-oliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad (Februarie 2004) word op R2 556 per ton bereken. Die volgende wisselkoers is gebruik: $1 VSA = R7,13

   Die relatiewe waarde van volvet canola is soos volg:

   1. Canola

    Pluimvee (94%) R2 403
    Varke (100%) R2 556
    Suiwel (58%) R1 482

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 355
    Varke (65%) R1 661
    Suiwel (60%) R1 534
   2. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene behoort dus soos volg te wees:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 917
    R2 045
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 355
    R1 329
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 610
    R1 866

   Besluit dat die olie-persbedryf versoek word om na aanleiding van internasionale omstandighede ook van die relatiewe waarde van canola te bereken en as riglyn via die Werkgroep en/of CBK aan produsente sal deurgee.

   K Becker

   Neem kennis dat daar tydens die afgelope GSA jaar­vergaderings (Streke 26 & 27) besluit is dat GSA sal ondersoek instel na 'n aanvaarbare prysvasstellings pro­sedure vir canola wat 'n meer verteenwoordigende pro­dusenteprys binne die vryemarkomgewing kan verseker. Daar word ook versoek dat kopers die produsentepryse voor planttyd moet aankondig.

   Besluit dat terugvoering vanaf GSA insake 'n beter pro­sedure vir produsente prysvasstelling vir canola afgewag word.

   GSA (D van Papendorp / N Vermaak)

  6. COMBUDS – canola

   Neem kennis dat die Departement Landbou, KwaZulu-Natal versoek is om die masjinerie kostegids sodanig aan te pas dat dit meer verteenwoordigend van Wes-Kaap se omstandighede sal wees. Mnr van der Merwe (MKB) sal die vergelykende syfers van canola- en koring produksiekoste in die Swartland by die volgende vergadering beskikbaar hê.

   Neem verder kennis dat inligting insake die bedryfs­begroting van canola (Suid-Kaap) ontvang is. Besluit dat

   • die Suid-Kaap "COMBUD" vir canola ter inligting van lede by die notule aangeheg moet word;
   • dit saam met die Swartland inligting en insette van die DLWK (ekonome) tydens die volgende vergadering bespreek sal word; en
   • vordering insake die COMBUDs vir canola afgewag word.

   H Hugo

  7. Produksie area kaarte

   Neem kennis en besluit dat die finalisering van die produksie area kaarte oorstaan in afwagting op die finale COMBUD.

   Mnre Wallace en Hugo

 7. Nasionale cultivarproewe

  1. Canola

   1. Bemesting

    Neem kennis dat die opgedateerde bemestingsriglyne vir canola in die Oktober 2003 uitgawe van SA GRAAN publiseer is.

    Kynoch het reageer ten opsigte van die navorsingswerk waarby hulle bereid is om gedurende 2004 op hulle koste betrokke te raak, naamlik:

    • N-hoeveelhede x N-skedulering (2 projekte)
    • N x CA x S interaksie (sandgrond)

    Kynoch is bereid dat die resultate met die nodige erkenning vir PNS se gebruik aangewend kan word.

    Besluit dat

    • Kynoch se aanbod met hulle opgevolg sal word;
    • Kynoch se versoek vir hulp tydens die oes van die proewe na die Tegnologie komitee verwys word vir oorweging;
    • Mnre Agenbag en Hanekom 'n opname sal maak van watter navorsingswerk insake bemesting op die oomblik deur watter instansie gedoen word en dit aan die Taakspan sal voorlê;
    • die Taakspan die tekortkominge aan die hand daarvan sal identifiseer en besin hoe dit binne die huidige of nuwe navorsing aangespreek kan word; en
    • 'n vergadering vir die taakspan op 14 April 2004 belê moet word.

    H Agenbag
    D Hanekom
    Dr De Kock

    Daar word verder rapporteer dat die beplanning vir die proef insake N-peile in besproeiingspraktyke afgehandel is en 'n projekaansoek oorweeg word. Vordering sal rapporteer word.

    Dr A Nel

   2. Besigheidsplan vir canola

    Verdere inligting omtrent die besigheidsplan en die THRIP aansoek is uitstaande. Besluit dat terugvoering oor die besigheidsplan en die THRIP aansoek afgewag word.

    Dr De Kock
    Prof Agenbag

   3. Saadbehandeling teen swamme en insekte (lupiene en canola)

    Dr Lamprecht gee terugvoering van die werk wat die vorige seisoen op lupiene (veldproewe) gedoen is. Saad is behandel met swamdoders sowel as 'n insekdoder en verskillende resultate is by die verskillende cultivars gekry. Dit moet heroorweeg word of 'n insekdoder by saad­behandeling van lupiene ingesluit moet word.

    Daar word ook verslag gedoen oor die werk wat op canola cultivars (glashuisproewe met grond wat uit 8 verskillende lokaliteite versamel is) gedoen is. Daar is gevind dat die gebruik van Cruiser en die Kombinasie-middel 'n beter oorlewing van die saailinge tot gevolg gehad het. Die werk sal gedurende 2004 in die veld herhaal word.

    Daar word besluit dat drr Lamprecht en Laubsher en mnr H Agenbag 'n strategie vir die komende seisoen sal oorweeg, veral ten opsigte van saadbehandeling van lupiene, en 'n aanbeveling aan die Werkgroep sal voorlê.

    Drr Lamprecht en Laubscher
    Mnr Agenbag

   4. 2003 Nasionale cultivarproewe en chemiese ontledings

    Die resultate van die 2003 cultivarproewe is in die Januarie 2004 Canolafokus publiseer en ook aan SA GRAAN voorsien.

    Reëlings insake 'n meer vaartbelynde proses om die chemiese ontledings van die 2003 oes te doen, is getref en resultate word afgewag. PNS sal die verloop van die proses monitor en haakplekke onmiddellik aanspreek.

    Drr De Kock en Brand
    Mnr Hanekom

    Voorbereidings vir die 2004 seisoen word getref en daar word besluit dat PNS weereens met die DLWK oor die beskik­baarheid van die nodige implemente en met die saadmaatskappye oor die tydige beskikbaarheid van saad (canola en lupiene) sal onderhandel.

    Dr De Kock
    Agricol
    Advanta
    Pioneer

  2. Lupiene

   1. 2003 Nasionale cultivarproewe en chemiese ontledings

    Die resultate van die 2003 cultivarproewe is in die Januarie 2004 Lupino publiseer en aan SA GRAAN beskikbaar gestel.

    Reëlings vir die chemiese ontleding van die 2003 oes is getref en resultate word afgewag.

    Drr De Kock en Brand
    Mnr Hanekom

 8. Inligtingspamflet / nuusbrief

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat

   • alle artikels ook vir publikasie in SA GRAAN voorsien word;
   • die PNS Raad oor die hersamestelling van die redaksie van Canolafokus en Lupino sal besluit;
   • daar voorlopig voortgegaan word om die nuusbriewe via die landboubesighede onder produsente te versprei;
   • die volgende artikels oorgedra word na die volgende uitgawe wat in Maart 2004 verskyn:
    • Inligting insake beheer van slakke
    • Inligting oor stikstoftoediening
    • Faktore wat 'n rol speel in prysvasstelling
    • Opsomming van canolakompetisie se resultate

   Redaksie

  2. Lupino

   Neem kennis dat alle artikels vir publikasie in SA GRAAN voorsien word. Die volgende uitgawe van Lupino word vir Maart 2004 beplan.

   Redaksie

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Prysvasstellingsprosedure

    Faktore wat prysvasstelling binne die vryemark beïnvloed sal in 'n Canolafokus artikel in perspektief gestel word. Die saak word ook deur GSA aangespreek.

    Dr Griessel

   2. Statutêre graderingsregulasies

    GSA is in die proses om statutêre graderingsregulasies vir die bedryf te ontwikkel en sal vordering rapporteer.

    N Vermaak
    D van Papendorp

  2. Mark – Lupiene

   Geen nuwe inligting word rapporteer nie.

  3. Produsente – Canola

   1. Pes- en plaagbeheer

    1. Swartstam

     Besluit dat mnr Ferrreira versoek word om tydens die volgende vergadering terugvoering oor die Swartstam­projek aan die Werkgroep deur te gee.

     M Ferreira

    2. Voorkoms en monitering van slakke

     Neem kennis van die notule van die vorige vergadering van die Slakwerkgroep en dat riglyne insake die beheer van slakke via Canolafokus en SA GRAAN aan produsente voorsien sal word. Beplanning vir optrede tydens die nuwe seisoen word gedoen en enige nuwe inligting sal deur die Werkgroep aan die bedryf deurgegee word.

     Voorsitter
     H Agenbag

   2. Plantmetodes vir beter vestiging van canola

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie. Terugvoering word afgewag.

    Prof Agenbag

  4. Produsente – Lupiene

   1. Alkaloïedvlakke / gestandardiseerde betrou­baarheidstoets

    Daar word rapporteer dat die swak voorspelling op die lae waardes (onder 1000dpm) na aanleiding van die ontledings wat vanaf Australië ontvang is verder opgevolg word. Daar word kurwes saam met die US op 'n ander apparaat gedoen om te kyk of daar beter passings verkry kan word. Daar word ook na 'n moontlike klassifikasiestelsel vir soet en bitter lupiene (bo en onder 700dpm soos die Australiese stelsel) ondersoek ingestel.

    Besluit dat vordering rapporteer sal word.

    Dr Brand

   2. Gebruik van bitterlupiene in volstruisvoeding

    Aanvaarbaarheidstudies is afgehandel. Agricol maak saad skoon vir proewe. Daar sal moontlik binne twee maande met proewe begin kan word. Daar is sprake van wysiging aan die oorspronklike voorlegging wat aan PNS gemaak is. 'n Studie oor die moontlike effek van alkaloïedes op lewerpatologie sal uit ander bronne finansier word.

    Besluit dat vordering rapporteer sal word.

    Dr Brand

  5. Saad – canola

   Besluit dat saadmaatskappye voorsorg sal tref dat saad tydig afgelewer kan word en inligting omtrent vooraf saadbehandeling op die etikette aangedui moet word.

   Advanta
   Agricol
   Pioneer

  6. Saad – lupiene

   Neem kennis dat daar weens die droogte 'n beperkte saadvoorraad beskikbaar is en besluit dat dit na die Tegnologiekomitee vir verdere hantering verwys sal word.

   Voorsitter
   Saadmaatskappye

  7. Inligtingsdae 2004

   Neem kennis van die volgende geleenthede wat ge­skeduleer is:

   26 Februarie 2004 CRK Voorsaaidag
   16 Maart SKOG Voorsaaidag
   18-21 Mei GSA Oesdag
   1/2 September Besigtiging cultivarproewe
   7 September SKOG dag
   8/9 September BNK Megadag
   16 September CRK Boeredag

   Besluit dat 'n aanpassing in die datum van die Februarie 2005 vergadering oorweeg sal word.

   Voorsitter

  8. Super Canolakompetisie 2004

   Neem kennis dat die volgende wenners vir die Suid-Kaap Canolakompetisie aangekondig is:

   • Hoogste opbrengs: DC Fourie en JJB Giliomee in die tweede plek
   • Beste brutomarge: Peter Delport en DC Fourie in die tweede plek

   Die verslag soos opgestel deur mnr C van Rooyen word aan lede beskikbaar gestel en deur mnr Slabbert toegelig.

   Besluit dat

   • Die Werkgroep se gelukwense aan die wenners oorgedra word en mnr van Rooyen en sy medewerkers bedank word vir die reëlings ten opsigte van die kompetisie;
   • addisionele borge van pryse naamlik Advanta (saad), Agricol (saad) en CBK (skilde) namens die Werkgroep bedank word;
   • die knelpunte wat deur die verslag van die kompetisies uitgewys word, na die Tegnologiekomitee vir verdere hantering verwys moet word.

   Voorsitter
   Dr De Kock

   Die uitslag van die Swartland se kompetisie sal tydens die Voorsaaidag op 16 Maart bekend gemaak word.

   I Slabbert

   Daar word verder besluit dat opsommings van die resultate van die kompetisies ook vir publikasie in die Canolafokus en SA GRAAN beskikbaar gestel sal word.

   I Slabbert
   C van Rooyen
   N Vermaak

  9. Weervooruitskatting

   Neem kennis van die inligting vir die komende maande soos deur mnr Cerfonteyn verskaf en toegelig. Volgens inligting wil dit lyk asof 'n droë periode tussen Februarie en April verwag kan word.

   H Cerfonteyn

 10. Navorsingsbeplanning

  1. Canola

   1. Weerstandbiedendheid: raaigras

    Die DLWK se verslag insake effektiewe chemiese beheer met verskillende (onkruiddoder) middels is nog uitstaande. Daar word besluit dat mnr Ferreira versoek word om die verslag aan die Werkgroep te voorsien.

    Mnr Ferreira

    Dr Pieterse van die US sluit vir die duur van die bespreking by die vergadering aan en gee toeligting insake die navorsing oor weerstandbiedendheid wat onkruide teen chemiese beheer ontwikkel, wat by die US gedoen word.

    Moontlike oplossing – integreerde bestuur (wisselbou­praktyke en wissel chemiese middels).

  2. Lupiene

   1. Chemiese onkruidbeheer – Simasien nood­registrasie

    Staan oor totdat vordering rapporteer kan word.

    Dr Griessel

 11. Ander sake

  1. Wisselbouprojek in Suid-Kaap / insluiting van ekonomiese data

   Die Voorsitter is in die proses om die saak aan te spreek en vordering sal mettertyd rapporteer word.

   Voorsitter

  2. Australiese inligting oor stikstofbemesting

   Artikels getitel "Effects of sowing time and nitrogen fertiliser on canola and wheat, and nitrogen fertiliser on Indian mustard" word ter inligting aan lede voorsien.

  3. PNS webtuiste

   Neem kennis dat die aansoekvorms vir navorsingsprojekte op die PNS webwerf beskikbaar is.

 12. Datum van volgende vergadering

  Die volgende vergadering is vir 15 April 2004 te Elsenburg geskeduleer.

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.