Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 9 Junie 2004 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word met gebed geopen deur mnr D van Papendorp. Die Voorsitter, mnr GJH Scholtemeijer, heet almal teenwoordig welkom by die vergadering.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Dr SC Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr D van Papendorp CBK
  Mnr PJ Laubscher BNK
  Mnr J Lusse CRK
  Mnr C van der Merwe MKB
  Dr JM Laubscher DLWK
  Me M Kellerman DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK Caledon
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr N Murray Murray Voere
  Mnr L Swarts Swartland Oliepers
  Mnr J Kellerman Agricol
  Mnr I Slabbert DLWK Mooreesburg
  Mnr W Voigt DLWK George
  Dr A Nel LNR-IGG
  Mnr L Killian PNS Oos-Kaap
  Mnr CL Grimbeek PNS Suidwestelike Distrikte
  Mnr P Fouché Advanta
  Mnr J Loubser Bokomo Voere
  Dr M Hardy DLWK
  Mnr HA Cerfonteyn DLWK
  Mnr G Keun Sekretariaat

  Verskonings

  Dr I Trautmann DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr PJ Pieterse Universiteit Stellenbosch
  Mnr DJ Hanekom DLWK
  Mnr NJ Vermaak GSA
  Mnr HF Hugo DLWK
  Mnr F Potgieter Sensako
  Prof A Agenbag Universiteit Stellenbosch
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H de Wet DLWK
  Mnr A Conradie DLWK
  Mnr C Cumming Bayer
  Mnr N Mouton GSA
  Dr N Kotzé Agricol
  Mnr L Wille Agricol
  Mnr H Kotzé Bokomo
  Mnr K Schonken CBK
  Mnr R Bosch
  Mnr J de Lange PLK
  Mnr K Becker SOILL
  Me L van Zyl Agri Wes-Kaap / Sekre­tariaat
 3. Personalia

  Dr Griessel word geluk gewens met sy verjaardag wat op 8 Junie was. Mnr C van der Merwe word geluk gewens met die dogter wat hy ryker geword het.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar nadat item 9.3.1.1 geskrap is.

 5. Goedkeuring van die vorige notule

  Die notule van die vergadering gehou op 15 April 2004 is goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënvalstreek

   1. Canola

    Swartland

    Kennis word geneem dat dit onlangs in die Swartland gereën het. Met die reëns gedurende April 2004 is canola aangeplant. Daar was ook aanplantings in die droë grond gedoen met die hoop dat dit sal reën. Die aanplantings na die eerste reëns het baie swaar gekry. Vanaf Mei 2004 is daar voortgegaan om koring te plant. Laat aanplantings van canola is nie aanbeveel nie.

    Daar word gemeld dat produsente wat nie geplant het nie, waarskynlik die saad sal terughou.

    Ten spyte van die laat aanplanting van canola word gemeld dat dit nie noodwendig te laat is om canola te plant nie, maar die regte praktyke gevolg moet word inaggenome omstandighede.

    Dr Hardy meld dat proefaanplantings van beide canola en koring laat gedoen is en resultate uit die proewe wel die bogemelde aangeleentheid sal aanspreek.

    Suid-Kaap

    Kennis word geneem dat reënval baie wisselvallig was. 'n Redelike hoeveelheid hektare canola is vroeg aangeplant. Van die aanplantings kom nou eers op en derhalwe kan die stande oneweredig wees as gevolg van die heersende omstandighede.

    Kennis word geneem dat saadverkope dieselfde was as die vorige jaar, maar as gevolg van wisselvallige reën alle beplande aanplantings nie gedoen is nie.

    Melding word gemaak dat onkruid probleme ondervind word in sekere gebiede terwyl daar in ander gebiede probleme met slakke en insekte ondervind is.

    Suidwestelike Distrikte

    Mnr Grimbeek rapporteer dat die reënval baie wisselvallig was. Daar is wel canola aangeplant, maar minder as verwag. Gedurende Mei-maand het die aanplantings baie swaar gekry as gevolg van die droogte.

    Oos-Kaap

    Mnr Killian meld dat die reënval gedurende Mei-maand swakker as die langtermyn gemiddeld was.

    Mnr Killian meld verder dat tussen 60-100 ha canola in die Gamtoosvallei aangeplant is. Kennis word geneem dat daar deur sekere produsente ook weidingscanola aan­geplant is.

   2. Lupiene

    Swartland

    Mnr Slabbert meld dat baie min lupiene aangeplant word. Die aanplantings wat gedoen word, is hoofsaaklik vir weiding.

    Mnr Agenbag meld dat lupiene te Eendekuil aangeplant word nadat goeie reëns in die gebied geval het. In Hopefield area het dit ook gereën en sou produsente gedurende die week met aanplantings van lupiene begin.

    Suid-Kaap

    Mnr Bruwer berig dat ± 150 ha lupiene, hoofsaaklik Tanjil aangeplant is in die SSK gebied. Die beskikbaarheid van saad was egter 'n probleem.

    Mnr Laubscher meld dat in die BNK gebied daar 100-200 ha soetlupiene en ook 'n paar honderd ha bitterlupiene aangeplant is.

    Mnr Lusse meld dat in die CRK gebied 2 000-2 500 ha lupiene aangeplant is. Insekte bly egter 'n probleem. Kennis moet geneem word dat produsente belangstelling toon in bitterlupiene vir weidingsdoeleindes. Mnr Lusse meld voorts dat lupiene 'n belangrike wisselbougewas in die Suid-Kaap bly.

    Mnr Van der Merwe sê dat in die MKB gebied daar wel aanplantings gedoen is en teen die einde Junie 2004 daar 'n aanduiding gegee kan word van die hektare.

    Mnr Agenbag meld dat dit wil voorkom dat, as gevolg van die beperkte beskikbaarheid van soetlupiene saad, produsente neig na bitterlupiene.

    Suidwestelike Distrikte

    Ten opsigte van die Suidwestelike Distrikte word gemeld dat ± 18 ton saad geplant is. Aanplantings is by agt (8) produsente gedoen, welke aanplantings baie goed lyk.

    Mnr Grimbeek meld dat daar 'n groot belangstelling is in lupiene wat veral te danke is aan die sukses met proef­aanplantings te Riversdal gedurende 2003.

    Oos-Kaap

    Mnr Killian meld dat die enigste lupiene wat aangeplant is ± 2 ha CED6150 in die Gamtoosvallei is vir doeleindes van saadvermeerdering. Hy sê verder dat sover sy kennis strek daar geen kommersiële aanplantings gedoen is nie. Mnr Killian berig verder dat hy begin het met proefwerk wat moontlik aanleiding tot aanplantings in die gebied sal gee.

    Dr De Kock meld dat in 'n gesprek daar aangedui is dat saadmaatskappye sukkel om behoeftes vir saad te bepaal. Dit blyk egter uit die rapportering dat die behoefte / vraag na saad nie by die saadmaatskappye uitgekom het nie, waarop gemeld word dat prys van saad 'n invloed het in die verband.

    Daar word verneem na die saadvermeerdering van CED6150 in die Gamtoos-vallei, waarop mnr Agenbag meld dat vermeerdering van basissaad gedoen word te Riversdal met saad wat hy vanuit KZN gekry het. Die aanplanting lyk baie goed, maar daar was definitief meganiese beskadiging gedurende die oes proses. Mnr Killian meld dat die aanplanting waarna hy verwys in die Gamtoosvallei 'n aanplanting is wat hy gedoen het met saad afkomstig van 'n produsent van Grahamstad.

  2. Somerreënvalstreek

   1. Canola

    Rakende die somerreënvalstreek rapporteer dr Nel dat:

    • Belangstelling baie swak is en min navrae ontvang is;
    • Daar 'n aanplanting in die Lichtenburg gebied gedoen is, maar nie met sekerheid gesê kan word hoeveel hektaar nie;
    • 'n Produsent in die Vrystaat aangedui het dat hy 'n aanplanting wil doen;
    • 'n Navraag gerig is aan GWK wat aangedui het dat produsente nog besig is met somer oeste;
    • 'n Produsent te Prieska aangedui het dat hy canola gaan aanplant; en
    • Kennis geneem word dat mnr Van Niekerk van Luckhoff beoog om 2 ha canola aan te plant en die saad reeds aan hom gestuur is.

    Dr De Kock deel die vergadering mee dat daar tydens die NAMPO-oesdag 'n paar navrae was hoofsaaklik oor canola as weidingsgewas en ook persone wat saad gesoek het.

  3. Oesskatting

   Kennis word geneem van die NOK se Mei 2004 oesskatting wat aandui dat 49 000 ha canola en 13 100 ha lupiene aangeplant kan word.

   Dr Griessel spreek sy kommer uit oor die oesskatting van lupiene, waarop die Voorsitter aan die hand doen dat die aangeleentheid nie verder bespreek word nie, aangesien daar in sekere gebiede nog geplant word.

   Die Voorsitter meld dat die aangeleentheid tydens die volgende vergadering in meer detail bespreek sal word.

   Besluit dat

   • kennis geneem word van die 2de voorneme om te plant, te wete 49 000 ha in die geval van canola en 13 100 ha in die geval van lupiene;

    Werkgroep

   • die aangeleentheid tydens die volgende vergadering van die werkgroep in meer detail bespreek word.

    Voorsitter

   1. Skatting van werkgroep

    1. Canola

     Die aangeleentheid staan oor vir bespreking tydens die volgende vergadering van die werkgroep.

    2. Lupiene

     Die aangeleentheid staan oor vir bespreking tydens die volgende vergadering van die werkgroep.

  4. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die jongste situasie ten opsigte van internasionale voorraad en prystendense. Hy meld dat die sojaboon-oliekoekprys in die laaste twee tot drie maande gedaal het en deel met die vergadering drie redes vir die daling in die prys. Van die redes genoem is:

   • Wêreldvoorrade is baie laag en verwagte hoë produksie moet die voorraad aanvul;
   • Groot verkope van sojabone deur Graanhuise; en
   • Ekonomie van China – beperkings geplaas deur Regering van China het aanleiding gegee tot die kansellering van invoere uit Brasilië.

   Dr Griessel verwys voorts na die tekort aan oliekoek in Suid-Afrika. In die verband maak hy melding van die nuutste inligting van AFMA rakende die oliekoek wat benodig word. Hy gee daarna waardes vir die verskillende gewasse soos volg:

   Die gemiddelde gelande prys vir sojaboon-oliekoek (47% proteïen) vir verskeping is R2 183 / ton (wisselkoers R6.44):

   1. Canola

    Die afgeleide waarde vir volvet canola is soos volg:

    Pluimvee (94%) R2 052
    Varke (100%) R2 183
    Suiwel (58%) R1 266

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 157
    Varke (65%) R1 419
    Suiwel (60%) R1 310
   2. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene behoort dus soos volg te wees:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 637
    R1 746
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 157
    R1 135
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 375
    R1 594
  5. COMBUDS – canola

   1. Aanpassing van kostegids – masjienerie: inligting deur Departement van Landbou, Wes-Kaap

    Die aangeleentheid staan oor, aangesien mnr Hanekom nie teenwoordig is om terugvoering te gee nie.

   2. Opstel van Combuds in canola – terugvoering

    Die aangeleentheid staan oor, aangesien mnr Hugo nie teenwoordig is om terugvoering te gee nie.

  6. Produksie area kaarte inligting van Mnr Wallace – terugvoering

   Die aangeleentheid staan oor, aangesien mnr Hugo nie teenwoordig is om terugvoering te gee nie.

  7. Stoppelbestuur van canola / swartstam

   Me Kellerman meld dat probleme ondervind is met swartstam tydens die vorige seisoen. Van elke perseel is 'n monster Nederland toe gestuur vir die nodige ondersoeke. 'n Verslag in die verband word nog afgewag. Daar word gemeld dat gepoog word om weg te beweeg van konvensionele bewerkingsmetodes, maar die enigste manier om van die spoororganismes op die stoppelresidu ontslae te raak is indien dit onder die grond is.

   Dr Lamprecht voel dat indien die regte wisselboustelsel toegepas word, dit die probleem sal oplos. Daar word voorts gemeld dat aangesien proefpersele so naby mekaar is, meer probleme ondervind word in sodanige gevalle as andersins.

   Tydens verdere bespreking van die aangeleentheid word gemeld dat:

   • Spore tot vyf (5) jaar in die stoppels kan oorleef en as gevolg van die laer reënval stoppels nie meer afbreek soos in die verlede nie en derhalwe los wisselbou ook nie die probleem altyd op nie;
   • Daar navorsing/ondersoek gedoen moet word rakende die oorlewing van spore op stoppels;
   • Kennis geneem word dat swartstam 'n groter probleem raak en aandag geskenk moet word aan cultivars wat weerstand bied teen swartstam;
   • Die huidige projek dalk aangepas moet word om die gemelde aangeleenthede ook aan te spreek;
   • In Australiese literatuur gemeld word dat cultivars meer gewissel word; en
   • Weerstand bestuur moet word, aangesien die patogeen aanpas by weerstand.

   Die Voorsitter meld dat me Kellerman die afgelope bespreking in gedagte moet hou wanneer cultivars gekies word vir die proefwerk. Die Voorsitter verneem op welke wyse die cultivars gekies is, waarop me Kellerman meld dat die cultivars gekies word volgens die beskikbare swartstam "ratings".

   Besluit dat

   • die huidige swartstamprojek van me Kellerman tot so mate aangepas word dat dit die probleme gemeld tydens die bespreking van die aangeleentheid, sal aanspreek;

    Me Kellerman

   • kennis geneem word dat die cultivars ingesluit in die proefwerk gekies word volgens die beskikbare swart­stam "ratings".

    Me Kellerman

 7. Nasionale cultivarproewe / strookproewe

  1. Canola

   1. Bemesting

    1. erugvoering vanaf die Bemesting Taakspan

     Dr De Kock gee die volgende terugvoering dat:

     • Kynoch aangedui het dat hulle nie meer al drie (3) die stikstofbestuurproewe sal kan doen nie. Na 'n verdere gesprek met dr Borman van Kynoch is toestemming egter gegee dat die drie (3) proewe gedurende die seisoen wel gedoen sal word;
     • 'n Voorlegging deur mnr Hanekom van die Departement van Landbou, Wes-Kaap aan die PNS gedoen sal word oor stikstof x plantdatum;
     • Mnr Beyers van Nitrophoska aangedui het dat hulle nie werklik veldproewe doen nie, maar gedurende die jaar sal hy by 'n bestaande canola-aanplanting stroke kalsium toedien, welke resultate beskikbaar gestel sal word;
     • Dr Hoffmann van die Departement van Grondkunde, Universiteit Stellenbosch, aangedui het dat daar tesame met prof Agenbag 'n projek voorgelê sal word vir volgende jaar ten opsigte van stikstofpeile en diepte plasing; en
     • Omnia en SASOL aangedui het dat geen proewe beplan word nie.

     Dr De Kock meld dat hy nog nie bevestiging ontvang het oor die aanplant van die Kynoch proewe nie, waarop dr Hardy bevestig dat die proef te Langgewens wel geplant is.

     Dr Hardy verneem na die doel van die stikstof­bemestingsprojekte, waarop dr De Kock die nodige agtergrond gee en benadruk dat die projekte nog opgestel word. Die Voorsitter versoek dat 'n beskrywing van die projekte aan die werkgroep beskikbaar gestel word.

     Ten opsigte van die resultate van die werk gedoen deur dr Hardy in die verband, word verneem of dit beskikbaar gestel kan word. Dr Hardy meld dat dit slegs een (1) jaar se resultate is en by 'n volgende geleentheid beskikbaar gestel sal word.

     Besluit dat

     • kennis geneem word van die mondelinge terugvoering van dr De Kock rakende bemestingsproewe wat gedoen gaan word;

      Werkgroep

     • sodra die projekvoorleggings ten opsigte van die bemesingswerk ontvang is, opsommings daarvan aan die werkgroep beskikbaar gestel word;

      Dr De Kock

     • Dr Hardy by 'n volgende geleentheid die resultate van werk deur hom gedoen in die verband aan die werkgroep beskikbaar stel.

      Dr Hardy

    2. Stikstofbemestingsprojek

     Dr Nel rapporteer dat sy werk 'n stikstofbemestingsproef onder besproeiing behels. Kennis word geneem dat die proef by twee (2) lokaliteite aangeplant word. Een lokaliteit is sanderige grond terwyl die ander lokaliteit swaarder grond is. Totale spektrum van bemesting word behartig in die proef. Kennis word geneem dat die projek pas begin het en Kynoch hulle samewerking gee in die verband.

     Daar word besluit dat 'n skrywe gerig word aan Kynoch om hulle te bedank vir hulle samewerking in die verband.

     Besluit dat

     • kennis geneem word van die mondelinge terugvoering van dr Nel rakende die bemestingsproef onder besproeiing;

      Werkgroep

     • 'n skrywe gerig word aan Kynoch om hulle te bedank vir hul samewerking in die verband.

      Sekretaris

   2. Besigheidsplan vir canola – vordering

    Die aangeleentheid staan oor.

   3. Terugvoering – THRIP

    Die aangeleentheid staan oor, aangesien terugvoering van THRIP nog afgewag word.

   4. Inligting in verband met saadbehandeling teen swamme en insekte – terugvoering

    Dr Lamprecht rapporteer dat sy tesame met prof Agenbag besig is met navorsing ten opsigte van saadbehandeling by canola. Daar word veral gewerk met Cruiser wat oorsee geregistreer is vir canola en ook 'n kombinasie wat self opgemaak word. Data van die werk in die glashuis word tans verwerk en terugvoering sal tydens die volgende vergadering gegee word. Dr Lamprecht meld verder dat veldproewe wel gedoen word.

    Besluit dat

    • kennis geneem word van die mondelinge terugvoering van dr Lamprecht rakende navorsing ten opsigte van saad­behandeling by canola.

     Werkgroep

    1. Onderhandeling met saadmaatskappye ten opsigte van vennootskappe in navorsingswerk om chemiese saadbehandelingsmiddels vir Suid-Afrika te registreer

     Die Voorsitter meld dat daar tans geen chemiese saad­behandelingsmiddels vir canola in Suid-Afrika geregistreer is nie.

     Na aanleiding van die samesprekings met die saad­maatskappye in die verband, meld dr De Kock soos volg:

     • Dat die saadmaatskappye bevestig het dat die navorsingswerk wat tans gedoen word noodsaaklik is en hulle canola saad sal wil behandel in Suid-Afrika;
     • Dat kennis geneem word dat Agricol en Advanta die vergadering bygewoon het en soortgelyke gesprek met Pioneer gevoer sal word; en
     • Dat die aangeleentheid ook met die chemiese maat­skappye bespreek moet word om hul ondersteuning te kry om moontlike middels in Suid-Afrika te registreer. AVCASA sal ook geken word in die verband.

     Dr Lamprecht doen aan die hand dat daar terselfdertyd gekyk word na lupiene om te verhoed dat die proses herhaal moet word. Die Voorsitter verneem of dit in orde is, waarop dr De Kock meld dat aangesien dit slegs gaan oor 'n beginsel, dit geen skade sal doen om lupiene in te sluit by die gesprekke nie.

     Besluit dat

     • kennis geneem word dat 'n gesprek gevoer is met saad maatskappye ten opsigte van navorsingswerk wat gedoen moet word om saadbehandelingsmiddels vir Suid-Afrika te registreer en dat die maatskappye positief gereageer het;

      Werkgroep

     • kennis geneem word dat Agricol en Advanta die samesprekings bygewoon het en soortgelyke gesprek met Pioneer gevoer sal word;

      Werkgroep

     • kennis geneem word dat die aangeleentheid met AVCASA en die chemiese maatskappye bespreek sal word om hulle ondersteuning te kry;

      Voorsitter

     • saadbehandeling van lupiene ingesluit word by verdere gesprekke.

      Voorsitter

   5. Nasionale cultivarproewe en chemiese ontledings

    1. Resultate vir 2003 chemiese ont­ledings

     Die Voorsitter meld dat die volgende terugvoering vanaf dr Brand ontvang is:

     • Die 2003 canola monsters is klaar ontleed; en
     • Die 2003 lupiene monsters is 90% klaar ontleed.

     Die resultate word dus nog afgewag.

     Besluit dat

     • kennis geneem word van die terugvoering van dr Brand rakende die 2003 chemiese ontledings ten opsigte van canola en lupiene;

      Werkgroep

     • die aangeleentheid oorstaan, aangesien die resultate afgewag word.

      Dr Brand

    2. Cultivarproewe vir 2004

     Mnr Agenbag rapporteer soos volg rakende die cultivar­proewe vir 2004:

     • Dat ten opsigte van die Rûens gebied alle canola- en lupiencultivarproewe geplant is. Aanplantings wissel van besig om te ontkiem tot reeds opgekom;
     • Dat mnr De Wet bevestig het dat die cultivarproewe in die Heidelberg en Mosselbaai gebied geplant is;
     • Dat ten opsigte van die Swartland die canola en lupiencultivarproef in die Porterville gebied geplant is, welke aanplantings al opkom;
     • Dat te Philadelphia beide die canola- en lupien­cultivarproef geplant is en aanplantings reeds opkom;
     • Dat te Langgewens 'n canola- en lupiencultivarproef geplant is. Die plantdatum proewe is egter nie geplant nie;
     • Dat te Malmesbury en Darling die cultivarproewe reeds geplant is;
     • Dat te Hopefield 'n lupiencultivarproef geplant is; en
     • Dat Eendekuil se lupiencultivarproef vandag geplant sal word.

     Mnr Agenbag meld verder dat die canola cultivarproef te Pools dalk nie geplant sal word nie, aangesien die toestande nie reg is nie.

     Besluit dat kennis geneem word van die aanplanting van die canola- en lupiencultivarproewe en dat vordering rapporteer sal word.

     Mnr Hanekom

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe en chemiese ont­ledings

    1. Resultate vir 2003 chemiese ontledings

     Die aangeleentheid is afgehandel onder item 7.1.5.1.

    2. Cultivarproewe vir 2004

     Die aangeleentheid is afgehandel onder item 7.1.5.2.

  3. Saadbehandeling teen swamme en insekte

   Die aangeleentheid is reeds bespreek onder item 7.1.4.

 8. Inligtingspamflet / nuusbrief

  1. Canolafokus

   1. Artikels vir publikasie

    Mnr H Agenbag verwys die vergadering na die Canolafokus van Junie 2004 uitgehandig tydens die vergadering. Hy meld dat daar veral gekonsentreer is op die Super Canolakompetisie in die Swartland.

    Mnr Agenbag verwys die vergadering na die Junie uitgawe van die Lupino uitgedeel tydens die vergadering. In die uitgawe word gekonsentreer op insekte beheer by lupiene.

    Mnr Agenbag en die redaksie word bedank vir die harde werk om die nuusbriewe op te stel en te versprei.

    Daar word voorts verneem watter inligting / onderwerpe in die volgende uitgawe hanteer moet word. Daar word ook 'n versoek gerig vir bydraes vir die nuusbriewe.

    Ten opsigte van die verspreiding van die Canolafokus en Lupino word gemeld dat:

    • Oorweging daaraan geskenk was om die nuusbriewe saam met die SA Graan te versprei, waarop gemeld word dat GSA die nuusbriewe ontvang en inligting daaruit uithaal vir publisering in SA Graan;
    • 'n Ander gedagte was dat Agri Wes-Kaap moontlik betrokke sou raak vir beter verspreiding van die nuusbriewe;
    • Tans word die nuusbriewe aan landboubesighede gestuur vir verspreiding;
    • Landboubesighede die nuusbriewe versprei hoofsaak­lik aan produsente wat canola en lupiene verbou;
    • Indien nuusbriewe aan alle lede van landboubesighede gestuur word, moet oplaag verhoog word en 'n aanduiding gegee word van die hoeveelheid benodig;
    • Die mees effektiewe wyse vir die verspreiding van die nuusbriewe gekry word; en
    • Die fokus moet val op die produsente wat canola en lupiene verbou.

    Mnr Lusse doen aan die hand dat die Canolafokus en Lupino steeds aan landbou besighede gestuur word vir verspreiding aan produsente wat die kommoditeite verbou.

    Mnr Agenbag meld dat die inligting ook op die PNS webblad beskikbaar is. Die Voorsitter versoek dat in die nuusbriewe gemeld moet word dat dit op die PNS webblad beskikbaar is. Die Voorsitter versoek verder dat die PNS webblad adres aan die lede beskikbaar gestel word.

    Die Voorsitter verneem watter inligting ten opsigte van canola in die volgende uitgawe van die nuusbrief gepubliseer kan word. Daar word versoek dat mark inligting (pryse van produkte) in die Canolafokus beskikbaar gestel word. Daar word ook versoek dat die inligting op die PNS webblad beskikbaar gestel word en op datum gehou word.

    Kennis word geneem dat tydens die vorige vergadering van die werkgroep daar besluit is dat in die September uitgawe van die Canolafokus daar vir terugvoering van die DLWK se wisselbou-projek by Riversdal voorsiening gemaak moet word.

    Besluit dat

    • die Canolafokus en Lupino aan landboubesighede gestuur word vir verspreiding aan produsente wat die kommoditeite verbou;

     Redaksie

    • in die Canolafokus en Lupino aangedui word dat die inligting ook op die PNS webblad beskikbaar is;

     Redaksie

    • die adres van die PNS webblad aan alle lede gestuur word;

     Sekretaris

    • ondersoek gedoen word na die beskikbaarstelling van meer gereelde, selfs daaglikse markinligting op die PNS webblad;

     Voorsitter
     Tegnologiekomitee

    • kennis geneem word dat in die September uitgawe van die Canolafokus voorsiening gemaak word vir terugvoering rakende die DLWK se wisselbou-projek te Riversdal.

     Redaksie

  2. Lupino

   Die aangeleentheid is onder item 8.1.1 bespreek.

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Prysvasstellingsprosedure – artikel vir publi­kasie in Canolafokus en SA Graan

    Die aangeleentheid staan oor, aangesien terugvoering van GSA nog afgewag word.

    Besluit dat die aangeleentheid rakende 'n artikel ten opsigte van prysvastellingsprosedure oorstaan, aangesien terugvoering vanaf GSA afgewag word.

    Redaksie
    Mnr Vermaak

   2. Relatiewe waarde van canola ter inligting aan werkgroep

    Mnr Bruwer meld dat mnr Becker van SOILL hom meegedeel het dat die relatiewe waarde van canola tans R2 177 / ton is.

    Besluit dat kennis geneem word dat volgens mnr Becker van SOILL die afgeleide waarde van canola tans R2 177 / ton is en die aangeleentheid as afgehandel beskou word.

    Sekretaris

   3. Statutêre Graderingsregulasies – vordering

    Rakende die statutêre graderingsregulasies rapporteer mnr Van Papendorp dat na 'n vergadering met die rolspelers in die mark 'n konsepdokument opgestel en gesirkuleer is. Die dokument is ook aan dr Ybema gestuur vir kommentaar. Daar is oorweeg om oliebasis gradering in te sluit, maar daar is daarteen besluit. Sodra terugvoering vanaf dr Ybema ontvang is sal die dokument gefinaliseer word en aan die werkgroep beskikbaar gestel word.

    Daar word ooreengekom dat die graderingsregulasies nie aan die Departement van Landbou gestuur word alvorens die werkgroep dit nie oorweeg het nie.

    Besluit dat

    • kennis geneem word van die terugvoering van mnr Van Papendorp rakende die opstel van statutêre graderings regulasies vir canola;

     Werkgroep

    • sodra die konsepregulasies beskikbaar is dit aan die Canola- en Lupienewerkgroep beskikbaar gestel word vir oorweging voordat dit deurgestuur word aan die Departement van Landbou vir moontlike afkondiging.

     Mnr Vermaak
     Mnr Van Papendorp

  2. Mark – Lupiene

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  3. Produsente – Canola

   1. Pes- en plaagbeheer

    1. Swartstam – verslag

     Die aangeleentheid is onder item 6.8 bespreek.

    2. Voorkoms en monitering van bogrondse insekte en plae / slakke

     Die Voorsitter meld dat daar op 8 Junie 2004 'n vergadering was ten opsigte van slakke en insekte. Tydens die vergadering is ooreengekom dat dr Lamprecht die sameroeper van 'n taakspan sal wees wat intensief na die aangeleenthede sal kyk.

     Dr Lamprecht meld dat die betrokke taakspan hulle sal toespits op die volgende aangeleenthede:

     • 'n Literatuurstudie ten opsigte van slakke en insekte; en
     • Bepaling van kort- en langertermyn navorsing wat in die verband gedoen moet word.

     Dr Lamprecht verwys voorts na die pojekvoorlegging van dr Laubscher wat tans deur die PNS oorweeg word en die werk van dr Nic Hanekom ten opsigte van slakpille. Sy meld dat daar ook voorsiening gemaak moet word vir die ondersoek van ad hoc gevalle.

     Dr Lamprecht benadruk dat dit die doelwit van die taakspan is om die vestiging van canola te bevorder en dit nie net gaan oor slakke en insekte nie.

     Die Voorsitter verwys na die werk van mnr Bosch ten opsigte van slakpille en die resultate wat behaal is.

     Dr Laubscher meld dat sy werk hoofsaaklik behels om te bepaal watter slakke / insekte kom waar voor en om probleme korrek te identifiseer.

     Besluit dat

     • kennis geneem word dat dr Lamprecht sal optree as Voorsitter van die Slakwerkgroep;

      Werkgroep
      Dr Lamprecht

     • kennis geneem word van die beoogde navorsing wat gedoen gaan word in die verband;

      Werkgroep

     • die chemiese maatskappye wat werk doen te gelener tyd genooi word om hul waarnemings met die werkgroep te deel;

      Dr Lamprecht

     • die werkgroep op gereelde basis ingelig word oor die vordering met navorsingsprojekte in die verband.

      Dr Lamprecht

    3. Populêre publikasie oor die gebruik van lokaas vir slakke in Canolafokus en SA Graan

     Die aangeleentheid is nie bespreek nie.

   2. Plantmetodes vir beter vestiging van canola – vordering

    Die aangeleentheid staan oor, aangesien prof Agenbag nie teenwoordig is nie.

  4. Produsente – Lupiene

   1. Alkaloïedvlakke / gestandardiseerde betrou­baarheidstoets – terugvoering

    Kennis word geneem dat 'n gesprek gereël moet word in die verband tussen dr Manley, dr Brand en die PNS.

    Besluit dat die aangeleentheid oorstaan, aangesien 'n gesprek gereël moet word tussen dr Manley, dr Brand en die PNS in die verband.

    Voorsitter

   2. Vordering oor die gebruik van bitterlupiene in volstruisvoeding – terugvoering

    Die Voorsitter meld dat dr Brand berig het dat die proefdiere binne die volgende 1-2 maande geslag word. Geen probleme wat normaalweg met te hoë dieet alkaloïede ondervind word is sover waargeneem nie.

    Besluit dat

    • kennis geneem word van die terugvoering ontvang vanaf dr Brand rakende die vordering oor die gebruik van bitter lupiene in volstruisvoeding;

     Werkgroep

    • Dr Brand die werkgroep ingelig hou oor die aange­leentheid.

     Dr Brand

  5. Saad – canola

   Kennis word geneem dat daar genoeg saad beskikbaar was.

  6. Saad – lupiene

   Kennis word geneem dat daar nie genoeg saad beskikbaar was nie.

  7. Inligtingsdae 2004 – datums en terugvoering

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   24 Junie 2004 KKOV Na-plant Inligtings­dag te Tygerhoek
   21 Julie 2004 KKOV Na-plant Inligtings­dag te Langgewens
   22 Julie 2004 CBK Boeredag
   1 en 2 September 2004 Besigtiging cultivarproewe
   1 en 2 September 2004 BNK Megadag
   7 September 2004 SKOG dag
   9 September 2004 Proefinligtingsdag BNK
   15 September 2004 Inligtingsdag Riversdal
   14-16 September 2004 Grondgedraagde Siekte Sim­posium
   16 September 2004 CRK Boeredag
  8. Super Canolakompetisie – terugvoering PNS-Tegnologiekomitee

   Dr De Kock meld dat die verslae van die Super Canola­kompetisie in die Swartland en Suid-Kaap deur die PNS-Tegnologiekomitee bestudeer is en die volgende waar­geneem is ten opsigte van verlangde navorsing:

   • Bemesting -
    • Veral ten opsigte van stikstoftoediening, welke aangeleentheid reeds deur navorsing hierdie seisoen aangespreek word. Hier word verwys na die proewe van Kynoch en mnr Hanekom;
    • Behoeftes bestaan ten opsigte van fosfaat x kalium waarop geen werk gedoen word nie en ingesluit sal word in die besigheidsplan vir canola;
    • Swaelbemesting wat deur Kynoch hanteer word;
    • Mikro-elemente veral in kombinasie met grond­suurheid en ph regstelling waaraan nie nou aandag gegee word nie; en
    • Behoefte bestaan vir navorsing oor wisseling in chlorofiel-inhoud en dat daar tans geen werk daarop gedoen word nie.
   • Saadbehandeling – die aangeleentheid kry aandag deur middel van werk wat gedoen word deur prof Agenbag en dr Lamprecht;
   • Onkruidbeheer – hier word verwys na die swak resultate met Simazine onder droeë toestande in die Swartland. Daar is nie 'n spesifieke projek in die verband nie, maar daar kan wel gebruik gemaak word van die werk van mnr Ferreira van DLWK;
   • Plaagbeheer -
    • Word veral verwys na probleme met slakke. Die aangeleentheid word aangespreek deur Slak­werkgroep;
    • Swartstam in die Rûens gebied moet aandag geniet. Werk word wel in die verband gedoen, maar verdere navorsing moet oorweeg word.

   Daar word verneem of die produsente bewus is van die navorsing wat gedoen word. Indien hulle nie bewus is nie moet die lys van projekte ingesluit word in die Canolafokus.

   Besluit dat

   • kennis geneem word van die terugvoering van dr De Kock na oorweging van die Super Canolakompetisie se verslae deur die PNS-Tegnologiekomitee;

    Werkgroep

   • die lys van projekte ingesluit word in die Canolafokus.

    Redaksie

  9. Weervooruitskatting deur Mnr Cerfonteyn

   Kennis word geneem van die weervooruitskatting soos deur mnr Cerfonteyn verskaf.

 10. Navorsingsbeplanning

  1. Canola

   1. Weerstandbiedendheid: raaigras

    Die Voorsitter vra dat die aangeleentheid oorstaan totdat die moontlikheid van 'n aanbieding ten opsigte van die werk van mnr Ferreira met dr Trautmann bespreek is.

    Besluit dat die aangeleentheid oorstaan totdat die moontlikheid van 'n aanbieding ten opsigte van die werk van mnr Ferreira met dr Trautmann bespreek is.

    Voorsitter

  2. Lupiene

   Die aangeleentheid is nie bespreek nie.

  3. Wisselbouprojek in Suid-Kaap / insluiting van ekonomiese data – vordering

   Die aangeleentheid staan oor totdat terugvoering verkry word rakende die inslutiing van die ekonomiese data.

   Besluit dat die aangeleentheid oorstaan totdat terug­voering vekry word rakende die insluiting van die ekonomiese data.

   Voorsitter

 11. Ander sake

  Geen.

 12. Datum en plek van volgende vergadering

  Die volgende Canola- en Lupienewerkgroepvergadering vind plaas op 12 Augustus 2004 om 09:00 te Elsenburg.

 13. Afsluiting

  Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, verdaag die Voorsitter die vergadering om 12:35.