Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2008/2009 Sojabone en mielies

North West – MGC area (dryland) / Noordwes – MGK-gebied (droëland)
Area / Gebied Tarlton / Boons
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Soybeans
Sojabone
RR
Yellow maize
Geelmielies
White maize
Witmielies
Sunflower
Sonneblom
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 2.50 3.50 3.50 1.75
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 113.00 4 113.00 1 845.00 1 961.00 4 359.00
  Safex R/ton 4 160.00 4 160.00 2 027.00 2 143.00 4 610.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 0.00 135.00 135.00 176.00
  Other marketing cost / Ander R/ton 47.00 47.00 47.00 47.00 75.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 282.50 10 282.50 6 457.50 6 863.50 7 628.25
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 411.25 519.25 446.25 419.17 151.67
  Own / Eie R/ha 150.25 150.25 0.00 0.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 261.00 369.00 446.25 419.17 151.67
Fertilizer / Bemesting R/ha 1 406.48 1 406.48 2 283.48 2 283.48 1 418.37
Lime / Kalk R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 289.70 451.52 300.93 300.93 136.80
Pest control / Plaagbeheer R/ha 9.10 9.10 98.65 98.65 9.10
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0.00 0.00 140.00 140.00 0.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 567.00 567.00 175.00 175.00 222.08
Fuel / Brandstof R/ha 563.01 563.01 551.52 551.52 551.52
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 292.51 292.51 264.28 264.28 264.28
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (ii) R/ha 347.94 346.01 398.88 396.58 279.24
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iii) R/ha 554.37 554.37 696.88 696.88 531.38
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 441.36 4 709.25 5 355.87 5 326.49 3 564.44
Gross margin / Bruto marge R/ha 5 841.14 5 573.25 1 101.63 1 537.01 4 063.81
Labour costs / Arbeidskoste (iv) R/ha 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Margin above labour costs / Marge na arbeidskoste R/ha 5 691.14 5 423.25 951.63 1 387.01 3 913.81
Own seed / Eie saad 70% 70% 0% 0% 0%
 • Includes cost of seed treatment.
  Sluit koste van saadbehandeling in.
 • Interest calculated at a rate of 17% over a six month period.
  Rente is bereken teen 'n koers van 17% vir ses (6) maande.
 • Includes self combine harvesting-, transport- and handling costs.
  Sluit eie stroop-, vervoer- en hanteringskoste in.
 • Includes casual labour.
  Sluit losarbeid in.
Subscribe: receive ICBs via e-mail