Crop summary 2015/2016 Gewas opsomming

Soybean gross margins: dryland / Sojaboon bruto marges: droëland
Area / Gebied KwaZulu-Natal Mpumalanga NWK Free State
Vrystaat
Bloed­rivier Piet Retief Trichardt Koster Lichten­burg Reitz
Cultivation system / bewerkingstelsel Conv.
Konv.
None
Geen
Conv.
Konv.
None:
Pre­cision
Geen:
pre­sisie
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 2.50 2.50 2.50 2.00 1.50 2.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 5 265 5 184 5 184 5 291 5 187 5 187 5 309
  Safex R/ton 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander R/ton 115 196 196 89 193 193 71
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 530 12 960 12 960 13 227 10 374 7 781 10 618
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 845 775 775 1 249 953 997 759
  Own / Eie R/ha 399 342 342 175 202 189 159
  Purchased / Gekoop R/ha 446 433 433 1 075 751 808 600
Fertilizer / Bemesting R/ha 71 1 886 1 886 110 1 169 1 168 892
Lime / Kalk R/ha 224 462 462 86 45 31 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 457 384 375 486 474 390 1 305
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 163 165 165 18 112 112 529
Casual Labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 93 100 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0 153
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 158 583 583 963 934 545 1 237
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 362 210 532 124 500 505 534
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 405 283 428 230 485 505 499
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 198 251 274 177 255 232 315
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 273 269 269 271 911 809 395
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 157 5 267 5 748 3 715 5 931 5 394 6 619
Gross Margin / Bruto Marge R/ha 6 372 7 693 7 212 7 512 4 443 2 387 3 999
Regular Labour Costs / Gereelde Arbeidskoste R/ha 173 267 267 360 295 268 489
Margin above labour costs
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 6 200 7 426 6 945 9 152 4 148 2 119 3 510
Subscribe: receive ICBs via e-mail