Crop summary 2015/2016 Gewas opsomming

Sunflower gross margins: dryland / Sonneblom bruto marges: droëland
Area / gebied NWK Free State
Vrystaat
Koster Lichtenburg Reitz
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 1.50 2.25
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 5 492 5 433 5 389
  Safex R/ton 5 880 5 880 5 880
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 150 209 269
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 238 238 222
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 984 8 150 12 125
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 413 413 416
  Own / Eie R/ha 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 413 413 416
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 262 1 262 2 291
Lime / Kalk R/ha 42 31 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 141 141 703
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 0 0 146
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 366 196 897
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 580 555 464
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 427 427 535
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 173 164 297
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 611 612 495
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 014 3 802 6 244
Gross margin / Bruto marge R/ha 6 970 4 348 5 881
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 313 322 646
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 6 657 4 026 5 235
Subscribe: receive ICBs via e-mail